Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

BojanMatano-

vić (24) iz Podgorice uhapšen

je juče zbog sumnje da je u

noći između srijede i četvrtak

izički nasrnuo na tužioca

Nikolu Boričića u holu hotela

,,Hilton“, potvrđeno je Pobjedi.

Kako naš list nezvanično sazna-

je, incidentu je prethodila manja

prepirka oko taksi vozila.

- Nakon rasprave Boričić je ušao

u hotel, a mladić je ostao ispred.

Kada je tužilac ušao u hol,

momak je prišao s leđa i udarao

ga dva ili tri puta i pobjegao.

Napadač mu nije poznat, niti

motiv napada ima veze sa

poslom koji se bavi - ispričao je

za Pobjedu izvor iz istrage.

Sigurnosne kamere hotela zabi-

lježile su napad i na osnovu njih

je osumnjičeni uhapšen nekoli-

ko sati nakon događaja.

Pobjeda je juče kontaktirala

Boričića koji nije želio da

komentariše napad na njega,

ističući da se osjeća dobro.

Matanoviću se na teret stvalja

da je počinio krivično djelo

nasilničko ponašanje. On će

danas biti priveden kod tužioca

koji će se izjasniti da li će biti

zadržan.

Osumnjičeni je od ranije poznat

policiji, a umaju je hapšen zbog

napada na Marka Zogovića.

M. L.-B. R.

NikolaBoričić

Uhapšen Podgoričanin zbog incidenta u ,,Hiltonu“

Matanović napao

tužioca Boričića

zbog taksi vozila

PODGORICA

Elvir Harizaj

osuđen je juče na 20godina

zatvora, aHadži Hasji na 18

godina zbog ubistva starice

Ajše Beriše umaju prošle

godine.

Presudu je donijelo vijeće

sudije Predraga Tabaša.

Supruga Harizaja, Bajramša

Hoti i Podgoričanin Sefćet

Demiri osuđeni su na po

godinu i sedammjeseci zbog

pomaganja u ubistvu. Oni su

juče pušteni iz zatvora jer su

odležali kaznu.

Sudija Tabaš naveo je u obra-

zloženju presude da je oteža-

vajuća okolonost za Harizaja

i Hasija bila to što su ranije

osuđivani i što je jednomod

njih Beriša bila baba.

Harizaj se teretio da je 19. maja

2016. godine u Podgorici iz

koristoljublja ubio staricu Ajšu

Berišu i da sumu u tome

pomogli Hoti i Demiri.

Tužilaštvo ih je teretilo da

su toga dana, u periodu od

23.30 do 00 časova, u parku

u Ćemovskompolju ubili

babu udarajući je kamenom

u glavu, nakon čega je ona

preminula.

- Nakon toga jedan od osum-

njičenih, Harizaj, je od Beriše

uzeo novac u iznosu od deset

eura koji je ona imala kod

sebe. Beriša je tada uspjela da

pobjegne iz kuće osumnjiče-

nog, ali su osuđeni krenuli za

njom vozilom „ford“. Zatim

su je uočili kako se pješice

kreće u pravcu grada. Ona je

pokušala da pobjegne, ali su je

osumnjičeni, kako se sumnja,

sustigli u parku u Ćemovskom

polju, gdje su joj zadali udarce

kamenomod kojih je preminu-

la – navodi se u optužnici.

M. L.

Presuda Elviru Harizaju i Hadži Hasiju

za ubistvo Ajše Beriše

Optuženima 38 godina

zatvora jer su staricu

ubili zbog 10 eura

NIKŠIĆ

V. L. (18) iz Nikšiča uhapšen je zbog sumnje da je

opljačkao četiri kladionice a osim toga tereti se i da stoji iza

paljenja jednog automobila. Kako je saopštila Uprava policije,

on je 1. decembra opljačako kladionice „Skybet“, na Bulevaru 13.

jula u Nikšiću, tako što je maskiran upao u kladionicu, a potom

uz prijetnju nožemod radnice ukrao pazar od 250 eura. On

je kako se sumnja opljačkao i kladionicu ,,Premijer“ iz koje je

ukrao 935 eura i kladionicu ,,Šansa“ iz koje je uz prijetnju nožem

ukrao 160 eura. Nikšićanin je osumjičen i da je u noći između 4.

i 5. juna polio benzinom i zapalio automobil „audi A6“ nikšićkih

registarskih oznaka u vlasništvu N.A. O događaju je obaviješten

tužilac kojem će V. L. biti priveden zbog sumnje da je počinio tri

krivična djela razbojništvo i jedno krivčno djelo uništenje i ošte-

ćenje tuđe stvari.

Nakon saslušanja državni tužilac je donio rješenje o zadržavanju

V. L. u policijskimprostorijama do privoda sudiji za istragu.

U toku 2017. godine u Nikšiću je bilo 11 krivičnih djela razbojništvo

i razbojnička krađa, od kojih su inspektori rasvijetlili osam.

C.H.

Podnijeta krivična prijava protiv Nikšićanina

Istražitelji ga sumnjiče za

četiri krađe i paljenje vozila

BERANE

Tridesetšestogo-

dišnji BeranacDanijelMan-

dić zvaniMandaubijen jeu

noći između srijede i četvrt-

ka, uUliciMilošaMališića

kodbioskopaucentruBera-

na, pola sataposlijeponoći.

Dozaključenjabrojanašeg

listaberanskapolicijanije

uspjelada identifikuje

osumnjičene zaovaj zločin.

Mandić je sa prijateljima bio

kod biskopa kada su napadači

otvorili paljbu. Preliminarni

rezultati istrage ukazuju da je

nažrtvupucanosasamoneko-

liko metara razdaljine. Egze-

kutori su koristili automatsko

oružje i pištolj kalibra 7, ne

ostavljajući niminimumšanse

daMandić preživi.

Detalji iz istrage

Premapouzdanimsaznanjima

Pobjede, hladnokrvne ubice

ispalile su šest metaka iz jed-

nog, a onda su sa metra razda-

ljine iz drugog pištolja ispalili

još dva hica u glavuMandiću.

Mladić je odmah preminuo, a

tijelo je po nalogu tužioca po-

slatona obdukciju.

Opsežnom istragom istražite-

lji su u naselju Budimlja pro-

našli zapaljeni automobil „golf

2“ bjelopoljskih registarskih

tablica kojim su ubice pobje-

gle.

Upravo ti podaci iz istrage ot-

krivaju da je ubistvo brižljivo

planiranodonajsitnijihdetalja

i da jeMandić mjesecima pra-

ćen, a u izvršenju zločina bilo

je uključeno više osoba koje su

pratile kretanjemete.

Zločinačka ekipa nije se libila

da pred očima prijatelja likvi-

diraMandića, anakon toga ve-

likombrzinompobjegne i uni-

šti „tragove“ u seluBudimlja.

BERANE:

Danijel Mandić ubijen u noći između srijede i četvrt

PODGORICA

PravnikZeta-

gradnjeRatkoRadonjić juče

jeupodgoričkomVišemsudu

kazaodakompanijaukojoj je

zaposlennijedodanašnjeg

danauspjeladapreuzme cje-

lokupnu imovinuDuvanskog

kombinataPodgorica iako je

kupoprodajna cijenaod

13.216.000euraupotpunosti

isplaćena još 2015. godine. On

je istakaoda jeZetagradnja

do sadapreuzela tek trećinu

kupljenihobjekata i polovinu

zemljišta.

Nepoštovanje sporazuma i

ugovora potpisanih sa Vladom

Crne Gore, kako svjedok navo-

di, proizvelo je ogromnu štetu

kompaniji Zetagradnja.

Kompanija Zetagradnja, njen

bivši izvršni direktor Miloš

Stojanović i bivši stečajni

upravnikDuvanskogkombina-

ta Veselin Raičević našli su se

na optiženičkoj klupi zbog op-

tužbi da su zloupotebom služ-

benog položaja prilikomkupo-

prodaje Duvanskog kombinata

Podgoricadržavnibudžetošte-

tili za ukupno 3.446.573,95 eu-

ra.

Oglaszakupovinu

-Duvanskikombinatdanaspri-

vređuje i prodaje svoje proi-

zvode koristeći našu imovinu–

kazao jeRadonjić.

On je dodao da je od samog po-

četka bio uključenuproces ku-

povine imovineDKP-a u steča-

ju.

-Oglas za kupovinu imovine

DKP-a pročitali smo u mediji-

ma. Na kraju oglasa bio je ista-

knutkontakovlašćeneosobeza

taj posao koju smo kontaktirali

i zakazali sastanak. Stojanović i

ja smo pošli, pregledali imovi-

nu i dokumentaciju. Tada smo

dobili i list nepokretnosti –

objasnio jeRadonjić.

Svjedok je pojasnio da to što je

planskim dokumentom višeg

nivoa bilo predviđeno da se na

zemljištuDKP-agradestambe-

no poslovni prostori bio je

ključnifaktorzbogkojegseme-

nadžmentZetagradnjeodlučio

da krene u proces kupovine

imovine te fabrike.

Pojasnio jeda je timplanombi-

lopredviđenoidaseindustraij-

ska zona u kojoj se nalazi Du-

vanski kombinat izmjesti na

Ćemovskopolje.

Radonjić je istakao da je ponu-

da Zetagradnje bila transpa-

rentna.

-Istakli smo u ponudi našu na-

mjeru da gradimo stambeno

poslovniprostornatomzemlji-

štu, iskazali smo ponuđenu ci-

jenu koja je trebala biti isplaće-

na na dan preuz iman j a

nekretnina – ispričao je Rado-

njić.

On navodi da je Zetagradnja

postavila uslov da prije isplate

kupoprodajne cijene od 13,2

miliona eura Vlada garantuje

izraduplanskogdokumentani-

žeg reda vezano za gradnju

stambenoposlovnihobjekata.

- Tražili smo i da nam država

kao većinski akcionar garantu-

je da će se imovina prenijeti na

Zetagradnju u roku od 22 mje-

seca –kazao je svjedok.

Ponuda

Nakon što je stečajni upravnik

donio odluku da prihvata po-

nuduZetagradnje za kupovinu

DKP-a uslijedili su brojni sa-

stanci menadžmenta ove kom-

panijesapredstavnicimaVlade

vezano za preciziranje detalja

sporazuma a potom ugovora

koji su trebali biti potpisani.

- Prilikom pregovora država je

insistirala da im se unaprije

plati 6.400.000

eura.Mi

smo to

prihvatili jer smo smatrali da

ćemona taj način štoprijeući u

posjed nepokretnosti DKPa-a.

Novacjeobezbijeđenkreditom

sa većomkamatomodonekoju

smo dogovorili da nam DKP

isplati ukoliko ne ispoštuje

ugovor - kazao jeRadonjić.

Ubrzo je uslijedio novi zahtjev

Vlade da Zetagradnja isplati

dodatnih 560.000 eura za ku-

povinuimovineDKP-aradirje-

Saslušani svjedoci u predmetu prodaje imovine Duvanskog kombinata Pod

RADONJIĆ:

Zetagradnja

gleda DKP kako koristi n

Na žrtvu puc

dvije vrste pi

Duvanski kombinat Podgorica

Opsežnom

istragom

istražitelji su u naselju

Budimlja pronašli

zapaljeni automobil

„golf 2“ bjelopoljskih

registarskih tablica

kojim su ubice

pobjegle