Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Vanrasprav-

nokrivičnovijećeVišeg suda

uPodgorici potvrdilo jeop-

tužnicuprotivodbjeglogSte-

vanaStamatovića i petočlane

kriminalne grupekoju je,

prema sumnjama istražite-

lja, onorganizovao radi likvi-

dacijeRadojiceZekovića.

Na optuženičkoj klupi naći će

se Podgoričani Milan Lješnjak

(30)iĐorđijeBožović(27)iBe-

ranci Dejan Deletić (25), Alek-

sandar Bojović (24) i Stefan

Balević (25).

Optužbe

Prema navodima optužnice,

Stamatović je krajem 2016. sa

osobom čiji identitet još nije

otkrivennateritorijiPodgorice

iBeranaorganizovaokriminal-

nugrupu, čiji članovi supostali

ostali optuženi i druge neiden-

tifikovane osobe.

Stamatovićeva grupa je razot-

krivenahapšenjemDejanaDe-

letića 20. maja koji je sa Mila-

nomLješnjakompostavio 900

grama eksploziva ispod „golfa

5“ na Zabjelu, sa namjeromda

likvidirajuRadojicuZekovića.

Policijisusenakontogadvada-

napredali Božović i Lješnjak, a

uhapšeni su Aleksandar Bojo-

vić i Balević.

Specijalno tužilaštvoDeletića i

Lješnjaka tereti za stvaranje

kriminalne organizacije, teško

ubistvo u pokušaju i nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

Bojović se tereti za stvaranje

kriminalne organizacije i nele-

galno držanje oružja, dok se

Baleviću i Božoviću na teret

stavljaučešćeukriminalnojor-

ganizaciji.

Njima jekad suuhapšeni odlu-

komsudije za istraguVišeg su-

da određenpritvor od 30dana,

dok je Bojović tada pušten da

se brani sa slobode.

Svi osumnjičeni su pred istra-

žiteljima kategorično negirali

navode iz prijave.

Zadaci

Za Stamatovićem je u julu ras-

pisana crvena Interpolova po-

tjernica i jedno vrijeme, prema

operativnim saznanjima poli-

cije, boravio je uSrbiji.

Prema navodima optužnice,

kriminalnagrupanačijemčelu

je Stamatović imala je određe-

ne uloge i zadatke.

Deletić je pored fizičkog obe-

zbjeđivanja Stamatovića imao

zadatak i da prenosi njegova

uputstva i naredbe drugimčla-

novimagrupe, potomnabavlja,

prenosi i postavlja eksplozivne

naprave ispod automobila i vr-

buje članove.

Lješnjak i Balević su bili zadu-

ženi da prate kretanje članova

rivalskihkriminalnihgrupa,ali

i policijske inspektore u cilju

zaštite kriminalne organizaci-

je kojoj pripada.

Bojovićevio zaduženje je bilo

da nabavlja i skladišti eksplo-

zivne naprave, dok je Božović,

kako piše u aktu Tužilaštva,

obezbjeđivao stanove za smje-

štaj pripadnika klana.

Stamatovića, koji slovi za vođu

ove kriminalne grupe, policija

dovodi u vezu sa škaljarskim

kriminalnimklanom.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodnoplaniralaStamatovićeva

grupa, blizak je kavačkom kri-

minalnomklanu. Radojica Ze-

ković je iz zatvora, gdje služi

sedamnaestogodišnju kaznu

za dvostruko ubistvo i ranjava-

nje, izašao na vikend odsustvo.

On izdržava kaznu zbog ubi-

stva i ranjavanja u bašti resto-

rana „Jadranska straža“uBud-

vi, septembra 2007. godine.

TadasuubijeniVladimirRako-

čević i Adalbert Šut, a ranjeni

Vladimir Janković i Željko

Janković.

B.R.

Okrivljeni za stvaranje kriminalne

organizacije uskoro pred sudom

Optužnica

protiv Stevana

Stamatovića

i saradnika

NaZabjelu ispod „golfa“ postavljeneksploziv

PODGORICA

–Istragaprotiv

vasnika firme„Gardsekjuriti

Popović“Srđana(42) i Igora

Popovića(40) i izvršnedirek-

toricetogpreduzećaRadojke

Majić (32), koji sesumnjičeza

utaju577.265euraporeza ido-

prinosa, nijeokončana - saop-

šteno jePobjedi izOsnovnog

državnogtužilaštva.

Kako je ranije saopštila Uprava

policije, osumnjičeni su u svoj-

stvuodgovornihlicaupreduze-

ću „Gard sekjuriti Popović“

d.o.o. iz Podgorice izbjegli pla-

ćanje poreza i doprinosa na za-

rade zaposlenih i podnošenje

obavezneprijaveporezaidopri-

nosa Poreskoj upravi na zarade

zaposlenihodjula2011.domaja

2014.

- Sumnja se i da su prikrili po-

datke o ostvarenoj dobiti, čime

su izbjegli utvrđivanje stvarne

obaveze poreza na dobit predu-

zećaza2012. i 2013. godinu-na-

vodi seusaopštenju.

Osumnjičeni su ranije katego-

rično negirali optužbe koje im

se stavljajuna teret.

M.L.

PLJEVLJA

-ProtivA. F. (17) izPljevaljapodnijeta jeprijava

zbogsumnjeda jepočiniočetiri krivičnadjelaudecembru.

Kako je saopštilaUpravapolicije, on jeunoći između17. i 18. de-

cembraovegodine,pounaprijedpripremljenomplanu,došaou

Ulicu narodne revolucije, gdje se nalazi prodavnica „Market

Stanić“, aonda jeprekokrovakrozplafonušaouobjekat.

On je u ovommarketu izvršio premetačinu u objektu, ali ništa

nijeukrao.

Policija sumnjada jeA. F. počinio još tri krivičnadjela.

-Kako se sumnja, počinio je krivičnodjelouništenje i oštećenje

tuđe stvari, tako što je 13. decembra polomio katanac sa ulaznih

vrata grila „Trebovina“. Osumnjičeni je tri dana kasnije obio i

ulaznavrataobjekta „Bifegril“–navodi seusaopštenju.

Maloljetnik jeosumnjičen i zaobijanjeulaznihvrataugostitelj-

skogobjektaBife „Potrlica“ izkojeg jeukrao11 limenki energet-

skogpića.

Odogađaju je upoznat tužilac zamaloljetnike uOsnovnomdr-

žavnom tužilaštvu u Pljevljima, kojemće A. F. biti priveden na

saslušanje.

C.H.

PLJEVLJA:

Krivična prijava protivmaloljetnika

Provalio u kafić pa

ukrao limenke pića

Popovići i Majić

još na provjeri

Istraga protiv osumnjičenih za utaju

poreza nije okončana

Osnovno tužilaštvo

PODGORICA

–SlikarkiDani-

jeliKisić-Petrović (65) juče je

nakonsaslušanjaodređenpri-

tvordo30dana jersu pretre-

somnjenekućepronađenihe-

kler, tripištolja, fantomka i

lisice, koji su, kako inspektori

sumnjaju, trebalodabudu

iskorišćeniulikvidaciji sugra-

đanina.

Odluku je donio sudija za istra-

gu Osnovnog sudaMiladin Pe-

jović.

Kako je Pobjedi saopšteno, Ki-

sić-Petrović je pritvor određen

zbogopasnosti odbjekstva.

Našlistnezvaničnosaznajedaje

Kisić-Petrović pred istražitelji-

mapriznaladajeznalazaposto-

janjeoružjakojejepronađenou

njenoj kući, ali je negirala da je

onavlasnicaheklera,tripištolja,

fantomke i lisica.

Onajenasaslušanjutvrdiladaje

pronađenooružjebilouvlasniš-

tvu njenog pokojnog rođaka,

kojigajedoniosasobomkadaje

izbjegaoizBosneiHercegovine.

Onamujetada,kakojeispričala,

na raspolaganjedala svojukuću

uBaruu kojoj je policija pretre-

sompronašlaoružje.

Kisić-Petrović je kazala da nije

pridavala značajaprocedurama

prijavljivanja oružja nadležnim

organima, a koje je bilo skladi-

šteno u njenoj kući, ali i da je

zbog tog propusta spremna da

odgovara.

Prema nezvaničnim informaci-

jama, barski inspektori su kon-

taktiraliKisić-Petrovićprijene-

go su krenuli u pretres njene

kuće i ona se tadanalazilauDu-

brovniku.

Nanjenzahtjevpretres jeodgo-

đen za nekoliko sati koliko je

Kisić-Petrović trebalo da izDu-

brovnikadoputujeuBar.

Njeni prijatelj, koji nije želio da

mu se otkrije identitet, navodi

da se radi o umjetnici, čiji način

života nema dodirnih tačaka sa

ljudima i događajima sa druge

strane zakona. Sagovornik Po-

bjede ističe da je Kisić-Petrović

zaslugama na polju umjetnosti

zaradilaipočasnodržavljanstvo

RepublikeSlovenije.

UstanukojikoristeKisić-Petro-

vić i njen sin Kristofer Petrović

(30) pronađeni su automatski

pištolj - hekler sadvaokvirapu-

namunicije, automatski pištolj

škorpion sa tri okvira punamu-

nicije, revolver nepoznatemar-

ke sa sedamkomadamunicije u

njemu, više od 2.000 komada

razne pištoljske municije, fan-

tomka i lisice, gasni pištolj, pri-

borzačišćenjeoružjaitripečata

ištambiljzakojisesumnjadasu

falsifikati.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

Kisić-Petrovićsepredinspekto-

rima Centra bezbjednosti u Ba-

runijeizjašnjavalaooptužbama

i odbila je poligrafsko ispitiva-

nje.

Policija vjeruje da je Kisić-Pe-

trović pripremala likvidaciju

sugrađanina sa kojim je duže

vrijemebilausukobu.

Za sada, ona se zvanično tereti

da je počinila krivično djelo ne-

dozvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Njeno ime operativno je pomi-

njano tokom istrage zbog palje-

nja automobila i aktiviranja ek-

splozivnih naprava u Baru, ali

nijebilodokazaza to.

Zbog novonastalih okolnosti,

kako je nezvanično potvrđeno

Pobjedi, istražitelji će ,,proče-

šljati“iteslučajeveipokušatida

otkriju njenu ulogu u ranijim

krivičnimdjelimauBaru.

M.L.-B.R.

DanijelaKisić-Petrović

Danijela Kisić-Petrović saslušana kod sudije za istragu

Slikarka tvrdi da je arsenal

oružja pripadao njenomrođaku

Zavodza izvršenje

krivičnihsankcija

PODGORICA

–Suđenjeop-

tuženima zapokušaj terori-

stičkognapadanadanparla-

mentarnih izbora 16.

okrobraprošlegodine juče je

upodgoričkomVišemsudu

odgođenoza 26. decembar

zbogbolesti okrivljenogSr-

boljubaĐorđevića.

Predsjednica krivičnog vijeća,

sutkinjaSuzanaMugoša saop-

štilajedajesuduuponedjeljak

dostavljena medicinska doku-

mentacija u kojoj se navodi da

okrivljeni Đorđević nije u sta-

nju da prisustvuje suđenjima

zakazanim za ovu nedjelju

zbog zdravstvenihproblema.

U sudnici se juče nije pojavila

ni optužena Branka Milić,

zbog čega je sutkinja Mugoša

naložila da se prinudno dove-

de na sljedeće ročište.

Sa ročišta je izostao advokat

Miroje Jovanović, koji je mej-

lomobavijestiosuddanemože

pristupiti jučerašnjempretre-

su, kao ni branioci Dušan Ra-

dosavljević, Goran Petronije-

vić i BrankoAnđelić.

Naprošlomsuđenjuokrivljeni

Milan Knežević i Andrija

Mandić su udaljeni do kraja

saslušanja svjedoka saradnika

Aleksandra Saše Sinđelića jer

su vrijeđali sud i tužioce.

B.R.

Suđenje za pokušaj terorizma odgođeno za 26. decembar

Đorđević bolestan, naređeno prinudno dovođenjeMilić

skapolicijanije imala saznanja

daZvicerkoristiimeJosipaBa-

bića,jerseupravoteinformaci-

je provjeravaju, kao i ko je po-

stavio snimak kako bi se

utvrdilavjerodostojnostobjav-

ljenih navoda. Isto tako, kako

tvrde Pobjedini izvori, snimak

jepostavljendaseurušeodnosi

unutar ove kriminalne organi-

zacije, a policija predstavi kao

nemoćnada imstanenaput.

Izvoribliskiistrazinavodedaje

dio materijala sa snimka iz

predmeta koji se vodi protiv

ove grupe u Višem sudu zbog

optužbi da su počinili više kri-

vičnih djela, ali, ipak, nije utvr-

đenokako jedospionaJutjub.

Istražiteljivjerujudajesnimak

dostavljenizregionaineisklju-

čuju mogućnost da je „dotu-

ren“ iz suparničkog – ,,škaljar-

skogklana“.

Kako namje nezvanično saop-

šteno,Zvicerposljednjihneko-

liko godina ne živi u rodnom

gradu i za njim nije raspisana

potjernica, ali se njegovo ime

dovodilouvezusaprljavimpo-

slovima ove grupe. Tačnije, u

policijskim evidencijama

označenjekaovođa,alidokaza

zatonijebilojersenjegovoime

nije našlo u optužnici podgo-

ričkog Višeg suda protiv ove

kriminalnegrupe.

Optužnicomtužilaštvakaovo-

đa označen je Kotoranin Slo-

bodanKašćelan.

A.G.

ja „kavački klan“

ao

tva

ca“?

PredragKnežević

RadojeZvicer prije 10godina

Zvicer sada