Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

-Glavni speci-

jalni tužilacMilivojeKatnić

odbio jezahtjevza izuzeće

specijalnogtužiocaSašeČa-

đenovićaupredmetuprotiv

okrivljenihza likvidacijuĐor-

đaBorete i slučajnežrtveDra-

ganaZečevića, 7. decembra

prošlegodineuBečićima.

Zahtjev za izuzeće Čađenovića

na jednomodprethodnihsuđe-

nja iznio je advokat DraganMi-

trić, branilac optuženogVasilija

Rafailovića koji je optužnicom

označen kao direktni počinalac

ubistva. Osim Rafailovića u

bjekstvusuBudvaninRatkoVu-

šović i Bjelopoljac IvanCicmil i

njima se sudi uodsustvu, doksu

naoptuženičkoj klupi srpski dr-

žavljanin Miljan Bulatović iz

Niša i državljanin Bosne i Her-

cegovineVladimirŠmanja.

NaprošlompretresutužilacČa-

đenović je naveo da je u okviru

istrageovogubistvaiIlijaPavlo-

vić dobio status okrivljenog, te

daćeiprotivnjegabitipodignu-

taoptužnica.

Premanavodimaoptužnice,Ra-

failović i Bulatović označeni su

kao organizatori kriminalne

grupe koja je likvidirala Đorđa

Boretu7. decembraprošlegodi-

neubašti lokala „Trofej“uBeči-

ćima. Tomprilikom, od više is-

paljenih hitaca iz automatske

puškekaoslučajnažrtvastradao

jedoktorupenzijiDraganZeče-

vić,dokjevlasniklokalaIvoSta-

nišić ranjen.

Kao članovi ove kriminalne or-

ganizacije koji su, prema stavu

istražitelja, pomogli izvršenje

ovog zločina označeni suVušo-

vić,Cicmil i Šmanja.

Rafailović i Vušović se terete da

sudirektni izvršioci ubistvaBo-

rete iZečevića.

Kako se navodi u optužnici, Ra-

failovićjepremaBoreti,Staniši-

ću ali i ostalim gostima lokala

„Trofej“ ispalio više hitaca iz

automatskepuškesamotorako-

jimjeupravljaoVušović.

Likvidacija je, kako se navodi u

aktima Tužilaštva, planirana

pola godine. Nalogodavci, izvr-

šilac i pomagači su šest mjeseci

pravili detaljanplankakodana-

bave oružje i motor za ubicu, te

na koji način i na kojemmjestu

da seoni sakriju.

B.R.

Čađenović ostajeupredmetu

o ubistvuBorete i Zečevića

ARHIVA POBJEDE

SamjestaubistvauBečićima

Glavni specijalni tužilac odbio zahtjev za izuzeće postupajućeg tužioca

PODGORICA

- SuđenjeLuki

Vukojeviću (28) izPodgorice,

optuženomda jeugrozio si-

gurnost bivšegpremijeraMi-

laĐukanovića, juče jeodgo-

đenoza 29. januar.

Sudija Nenad Vujanović poja-

snio jedaĐukanovićunijeuru-

čenpoziv.

Vukojevićseteretidajepočinio

krivično djelo ugrožavanje be-

zbjednosti.

On je na portalu Vijesti prijetio

da će „ubiti premijera kako bi

spasionaciju“. Vukojević je ko-

mentar objavio uz tekst „Poru-

ka buržujima: opljačkali ste

nas, ali nas nećete tlačiti“.

Optuženi je policiji priznao da

jepostavio sporni komentar, ali

bez namjere da prijeti.

M.L.

Odgođeno suđenje Luki Vukojeviću za ugrožavanje sigurnosti bivšeg premijera

Đukanovićunije uručenpoziv

PODGORICA

–Crnogorska

policijaprovjeravada li vođa

,,kavačkogklana“RadojeZvi-

cer i članoveorganizacije

PredragKneževićkoriste

lažne identitete, kako jeto

objavljenonasnimku„Ka-

vački klan“koji jeuponedje-

ljakpostavljennaJutjub.

Zvicer, navodno, koristi identi-

tet Josipa Babića, državljanina

BiH, rođenog u Njemačkoj, a

Knežević se krije pod identite-

tomMiroslavaDesnice.

Tragom informacija objavlje-

nihu snimku, koji je za tri dana

imao više od 20.000 pregleda,

istražitelji sukrenuli saprovje-

rama.

Nasnimkusuprviputotkriveni

detalji o navodnom kriminal-

nomdjelovanjuovogklana,nji-

hovi lažni identiteti, kao i nazi-

vi države u kojima se bave

ilegalnimposlovima.

Kao visokopozicionirani čla-

novi ove kriminalne organiza-

cije, osimZvicera i Kneževića,

pominju se i Slobodan Kašće-

lan, Igor Božović, DavorinBal-

tić, Dragan Knežević, Damir

Meljović,VladimirRoganovići

MilanVujotić.

Svi oni, prema saznanjima cr-

nogorskepolicije,nalazesevan

zemlje.

Za sada je izvjesno da crnogor-

Policija traži pomoć od kolega u rasvjetljavanju sluč

Snimak sti

iz inostran

od „škaljar

Kako Pobjeda saznaje, diomaterijala sa snimka je iz

predmeta koji se vodi protiv ove grupe u Višem sudu

zbog optužbi da su počinili više krivičnih djela. Ipak, neke

informacije o lažnim identitetima vođa ,,kavačana“ mogle

su biti dostupne jedino policijama ili službama iz regiona

PODGORICA

Tokomno-

vembra inspektori suzabra-

nili uvozvišeod3.000kilo-

gramakajmaka i sira jer su

analizepokazaleprisustvo

opasnebakterije ešerihije

koli –pišeumjesečnom

izvještajukoji jeuradila

Uprava zabezbjednost

hrane, veterinu i

fitosanitarneposlove.

Mliječniproizvodi

- Sredinom novembra prona-

đeno je 1.972 kilograma kaj-

maka i 1.491 kilogram sira u

kome je analizomutvrđenoda

imaju bakteriju ešerihiju koli.

Inspektori su pronašli i

zabranili promet 2.444 kilo-

grama sudžuka, čajne kobasi-

ce koja je imala nedozvoljenih

aditiva vještačke boje – nave-

deno je u izvještaju.

Kako piše, zbog utvrđenih ne-

usaglašenosti, zabranjen je

uvoz i stavljanje na tržište tri

pošiljkehrane,ajednapošiljka

proizvodaodmesastavljenaje

van prometa dok ne budu go-

tovi rezultati ispitivanja refe-

rentnog uzorka (super anali-

za).

- Od ukupnog broja neuskla-

đenih pošiljki isporučiocu su

vraćene dvije pošiljke proi-

zvodaodmlijekazbogutvrđe-

nih odstupanja od mikrobio-

loških kriterijuma, u količini

od3.463kilograma, kao i jedna

pošiljka mesnih proizvoda

(2.444 kilograma) zbog prisu-

stvavještačkihboja -navodi se

umjesečnom izvještajuUpra-

ve.

Opasnovoće

Inspektori su pronašli čak

20.057 kilograma ananasa u

kome je nađena nedozvoljena

količina fludioxonila - aktivne

supstancekoja sekoristi zapr-

skanje voća i povrća.

Pronađeno je i zabranjeno

stavljanje u promet čak 19.800

kilograma pasulja u kome je

pronađen pesticid malathion,

kao i 22.000 kilograma man-

darinakojesusadržaleopasne

insekticide fonvalerate i esfe-

nvalerate.

Kako je navedenou izvještaju,

unovembrujepronađenaine-

dozvoljena količina alfatoksi-

naB i B1 uukupno 11.000kilo-

grama hrane za životinje zbog

čega jezabranjenostavljanjeu

promet takve robe.

K.J.

Izvještaj Uprave za bezbjednost hrane, veterinu

i fitosanitarne poslove za novembar

Zbog ešerihije koli

zabranjen uvoz više od

tri tone kajmaka i sira

Zaraženahrananije

stiglana tržište

PODGORICA

Lokalni jav-

ni emiterimoraju imatimi-

nimalni procenat finansira-

njakoji neće zavisiti od

godišnjihopštinskihbudže-

ta, au sastavunjihovih sa-

vjetanemogubiti pred-

stavnici organizacijakoje se

na godišnjemnivou finansi-

rajuvišeod50odsto iz

budžeta, prijedlozi sukoji

su sumirani uAnalizi polo-

žaja lokalnih javnihemitera

i pravanovinaraumedij-

skimzakonimaCrneGore.

Ova analiza predstavljena je

juče, a preporuke i sugestije

biće proslijeđene Ministar-

stvu kulture, kako bi se našle

kaozakonska rješenjau izmi-

jenjenom Zakonu o mediji-

ma.

Jedan od autora analize Go-

ran Đurović rekao je da Za-

konoelektronskimmedijima

ne propisuje, niti utvrđuje

obavezu za jedinice lokalne

samoupravedapropišumini-

malni procenat kojim se fi-

nansiraju lokalni javni emite-

ri.

- Za razliku od nacionalnog

javnog emitera, za koji se

usmjerava 0,3 odsto bruto

društvenog proizvoda - pre-

cizirao jeĐurović.

Savjet

Drugi problem, kako jerekao,

tiče se nezavisnosti ili samo-

stalnosti u radu ključnog

upravljačkogorgana–savjeta

javnog emitera.

-Ustrukturamasavjeta lokal-

nih javnih emitera dominira-

ju predstavnici javnih usta-

nova i javnih preduzeća, koje

djeluju na nivou jedinice lo-

kalnesamouprave–istakaoje

Đurović.

Zbog toga je jedna od prepo-

ruka da se propiše da se orga-

nizacijekojemogu imenovati

članovesavjetane finansiraju

nagodišnjemnivousavišeod

50odstoukupnihsredstavaiz

budžeta lokalne samouprave.

- To mogu biti NVO, sportska

udruženja, sindikalneorgani-

zacije–naveo jeĐurović i do-

dao da su predložili da na ni-

vou lokalnih javnih emitera,

kao što je u Javnomservisu, u

sastavu savjeta bude osigura-

no prisustvo predstavnika re-

prezentativnih sindikata.

Prijedlog je i da se zakonom

propiše obaveza za vlasnike

medija da nadoknade sve

troškove u bilo kakvoj prav-

noj proceduri kojabi sepred

nadležnimsudovimapokre-

nula protivnovinara.

Đurović smatra i da „treba

ići u smjeru regionalnog

okupljanja lokalnih javnih

emitera, jer bi udruženimo-

gli dati bolje rezultate“.

Strategija

Profesorica na Fakultetu za

humanističkestudijeUniver-

ziteta u Kopru dr Sandra Ba-

šić-Hrvatin naglasila je da je

prva stvar kojamorada sena-

pravi medijska strategija.

Premanjenimriječima,unjoj

bi bilo sve što država smatra

temeljnim pravima koja se

moraju osigurati u području

medija i informacija.

- Lokalni javni emiteri su je-

dini koji će u budućnosti gra-

đanima na lokalnom nivou

osiguravati lokalne informa-

cije – smatra ona i ističe da

organizacijski, upravljački i

finansijskimorajubiti uređe-

ni kao nacionalni servis

RTCG.

J.B.

Predstavljena analiza položaja lokalnih javnih emitera

i prava novinara umedijskimzakonima

Lokalni javni emiteri su jedini koji će u budućnosti

građanima na lokalnomnivou osiguravati lokalne

informacije i oni organizacijski, upravljački i

nansijski moraju biti uređeni kao nacionalni

servis RTCG - smatra Sandra Bašić-Hrvatin

Sakonferencije

Predloženo

i regionalno

udruživanje

Zgradaukojoj većinustanova imajuosobe iz ,,kavačkogklana“