Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Osnovno

državno tužilaštvouKotoru

formiralo jepredmet nakon

što jeombudsmanŠućko

Bakovićutvrdioda je glavni

medicinski tehničarDragan

Paovićprošle godineuSpe-

cijalnoj bolnici zapsihijatri-

juzlostavljao šest pacijenata

nanačin što ih jeudarao i ša-

marao, saznajePobjeda.

U Tužilaštvu su za naše novi-

ne potrdili ovu informaciju

ističući da im je Baković ne-

davno dostavio izvještaj o

ovomslučaju.

- Formiran je predmet i u fazi

je izviđaja - rekla je portparol-

ka Osnovnog državnog tuži-

laštva,državnatužiteljkaTija-

naČelanović.

Ombudsman je tokomistrage,

očemu jepisalaPobjeda, utvr-

dio da je glavni medicinski

tehničar Paović zlostavljao

pacijente zato što je bio ispr-

ljan svježe okrečeni zid. Kako

je zaštitnik istakao u mišlje-

nju, unamjeri dasaznako je to

učinio Paović ih je postrojio u

hodniku, a zatim je vikao na

njih, udarao ih i šamarao.

Ombudsman je zbog ovog in-

cidenta zatražio hitnu reakci-

ju uprave bolnice koja je Pao-

viću izdala upozorenje za

otkaz. Pobjedi su iz ove zdrav-

stvene ustanove objasnili da

nije bilo moguće da donesu

odlukuootkazudokseneizja-

sni sindikat. Uprava će na

osnovu dokaza koje je priba-

vio ombudsman, kako je ista-

kao direktor bolnice Dragan

Čabarkapa,nastavitipostupak

protivmedicinskog tehničara.

-Nadamse da će slučaj biti ra-

zjašnjen, nakon čega se može

preispitati odgovornost sva-

kog, pa i direktora ustanove -

rekao jeČabarkapa.

Paović, prema njegovim rije-

čima, negira krivicu, tvrdeći

da ,,pojedini zaposleni na ovaj

načinželeda gadiskredituju“.

N.Đ.

Formiranpredmet u slučaju

zlostavljanja pacijenata uDobroti

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru reagovalo na tvrdnje ombudsmana

PODGORICA

–Administra-

tivni odborpredložićeSkup-

štinidazanovogčlanaSavjeta

Radio-TelevizijeCrneGore

imenujeSlobodanaPajovića,

kandidataUnijeposlodavaca.

Ova organizacija Pajovića je

predložilaumjestoIvanaMitro-

vića, koji je bio njihov predstav-

nikuSavjetu, akoji jedaoostav-

ku na tu funkciju nakon što je

utvrđeno da je u sukobu intere-

sa.Novomkandidatumandatće

trajati do19. juna2019. godine.

Ostavke

Predsjednik Administrativnog

odboraLuiđŠkreljaistakaojeda

su od Agencije za sprečavanje

korupcije tražili mišljenje o

eventualnom sukobu interesa

Pajovićaočemusupisalipojedi-

nimedijii,kakojerekao,„razno-

razni eksperti“.

Pajovićeva dokumentacija, ka-

ko je kazao, odobrena je i u njoj

nema ništa sporno jer je dao

ostavkenanekolikofunkcijaka-

ko bi mogao biti član Savjeta

Javnogservisa.

- Agencija nas je obavijestila da

jeSlobodanPajović5.decembra

podnio ostavke namjesto člana

nadzornog odbora DPS-a i na

funkciju odbornika u barskom

parlamentu. On je 12. decembra

daoostavkuinamjestoizvršnog

direktoraCrnogorskeplovidbei

potpisaoda ćekrivičnoodgova-

rati ukoliko se ispostavi da ovi

podaci nijesu tačni - pojasnio je

Škrelja.

Članica Administrativnog od-

boraMarta Šćepanović rekla je

dasunetačninavodiumedijima

da je Pajović u sukobu interesa i

istaklada sudokazi prednjima.

- Uvidomu njegovu dokumen-

taciju uvjerila sam se da je ona

potpuna i ima dokaz da je dao

ostavke na sve funkcije koje je

obavljao - istakla jeŠćepanović.

Neistine

Ona je naglasila da su se emisije

na Javnon servisu pretvorile u

sudnicu Administrativnomod-

boru, koji radi isključivo po za-

konu.

- Nekome ne odgovara što po-

štujemo zakon. Na RTCG-u se

neposredno pred naše sjednice

emitujuemisije,aprijedvijeno-

ći voditeljka Replike (Ratka

Pavlović) je iznosila neistine, da

ne kažem laž da je Administra-

tivni odbor odmah reagovao na

šest ili sedam anonimnih pri-

mjedbi u roku od tri dana. To je

neistina - rekla je Šćepanović i

pojasniladasubilečetiriprijave.

S njomse saglasio i Škrelja, koji

je još dodao da nije tačno da su

članovi Odbora na čijem je čelu

izbjegli dadođuutuemisiju i da

za to imadokaze (poruke).

- Svi znajuda smo togdana sko-

ro do osamuveče radili u Skup-

štini,aondasmoišlinavečerusa

evropskim parlamentarcima.

Živome interesujeda li će imati

Repliku o dešavanjima u Jav-

nom servisu, pa da tu saopšte

građanima nešto o spinovanju

javnosti i kako su falsifikovali

podatkeogledanosti–istakaoje

Škrelja.

K.J.

OTVORENISLUČAJĐUROVIĆA:

Sa jučerašnje sjedniceAdministrativnogodbora

Administrativni odbor će Skupštini predložiti kandidata za

novog člana Savjeta RTCG

Škrelja: Pajović

ispunjava uslove

Poziv

medijima da

poštuju etiku

Škrelja je juče na sjednici

poručiomedijima da ne

diraju njegovu porodicu jer

se oni ne bave politikom.

Istakao je da to što se o

njemu piše „prevazilazi limit

ljudskosti“.

- Počeli su da me slikaju po

bazenima i da pričaju da

samu društvu nepoznate

mlade žene, a to je zapravo

moja maloljetna kćerka.

Znaju da me ocrne, a ja bih

se stidio da pričam tako

o ocu troje djece. Prema

riječima Bobana Novovića,

u društvu samnepoznate

mlade žene, a zaštitnica

profesionalnih novinara

Mila Radulović morala bi da

reaguje na ovo - kazao je

Škrelja.

Pokrenut postupak

razrješenja Đurovića

Administrativni odbor pokrenuo je juče postupak razrješe-

nja Gorana Đurovića iz Savjeta Javnog servisa i uputiomu

javni poziv da dođe na sljedeću sjednicu, koja je zakazana za

narednu srijedu, kako bi se izjasnio.

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Đurović

prekršio član 11. i 13. Zakona o sprečavanju korupcije, jer je

istovremeno sa javnom funkcijomobavljao i funkciju izvrš-

nog direktora preduzeća „Natura“.

Škrelja je juče rekao da su u toku postupci i za članove Savje-

ta Vladimira Pavićevića, Perka Vukotića, Mima Draškovića i

Draganu Tripković, za koje je Agencija utvrdila da su prekršili

zakon jer nijesu prijavili imovinu, a kao javni funkcioneri su

bili u obavezi da to učine.

PODGORICA

-Novastrategi-

janaučno-istraživačkedjelat-

nosti kojabi trebalodanasda

budeusvojenanasjedniciVla-

deusmjerena jepremamladi-

ma, apredviđazapošljavanje

prvenstvenodoktoranada, ne

samonauniverzitetima, već i

uprivredi, rekla jeministarka

naukaSanjaDamjanović.

Ona je odgovarajući na pitanje

poslanika Branka Radulovića

(DF)ostanjunaukeuCrnojGo-

ri, kazala da je u pravu da je na

univerzitetimajedanodproble-

manepostojanje jasnodefinisa-

nih istraživačkihpozicijauaka-

demskoj zajednici, što je ključ

razvojanauke.

-Najznačajnijiciljovestrategije

je zapošljavanje mladih. Izgra-

dićemomlade generacije istra-

živača–rekla jeona.

Ministarkajeistakladarezultati

koje su ostvarili posljednjih

mjeseci ohrabruju, te pokazuju

,,da su na pravomputu“. Koliko

goddasumalanacionalnasred-

stva, kako je rekla, mogu da bu-

du korišćena kao poluga za po-

vlačenje većih sredstava iz

međunarodnihfondova.

-Posljednjihnekolikomjeseciiz

međunarodnihfondovapovukli

smo 1,2miliona eura. Taj novac

bićeuloženu jačanje istraživač-

kih kapaciteta – istakla je ona,

ukazujući i na važnost što je

budžet nauke za sljedeću godi-

nupovećanza60odsto.

Tokom diskusije Radulović je

istakaodaseneulažedovoljnou

nauku. Za ovu oblast kaže treba

daseopredijelistomilionauod-

nosunaGDP.

- Kakve su nam laboratorije, u

njima sumiševi, voda, nema tu

ništa.Svejeloše.Tražite100mi-

liona–kazao jeon.

Radulovićjezatražiodaseorga-

nizuje i okrugli sto gdje će raz-

govarati o razvoju nauke sa

predstavnicima univerziteta i

ministarkom.

- Vi i ja smo, možda, i najodgo-

vorniji kakvo će biti znanje i na-

uka u Crnoj Gori. Možda sam

jedan od ljudi sa najjačim tra-

gomu nauci i istraživanju. Tra-

gedija je što umjesto društva

znanja imamo društvo budala –

rekao jeon.

N.Đ.

PODGORICA

–Sistemzaštite

i spašavanjatrebaunaprijedi-

ti zbogčega je, izmeđuosta-

log, potrebno intenzivirati sa-

radnjusavlasnicima

privatnihšumauviduosniva-

nja javno-privatnihpartner-

stava, naosnovučegabi vla-

snici šumaučestvovaliu

prevenciji ipreuzimanjuod-

govornosti zazaštitušumskih

posjeda, jedanjeodzaključa-

ka jučerašnjekonferencije

,,Nacionalneplatformeza

smanjenjerizikaodkatastro-

fa“.

Direktoratzavanrednesituacije

MUP-a organizovao je juče

skupgdjeserazgovaraloopoža-

rima koji, kako je ocijenjeno,

predstavljajujedanodnajčešćih

hazarda u Crnoj Gori. Mirsad

Mulić izMUP-a istakao je da je

požarna sezona koja je za nama

pokazala da je sistem zaštite i

spašavanja funkcionisao u pu-

nomkapacitetu.

- Ali ima prostora za unapređe-

nje–rekao jeon.

Važno je, kako je istaknuto, us-

postaviti pouzdani izvor finan-

siranjasistemazaštiteispašava-

nja od požara na otvorenom

prostoru. Potrebno je, unaprije-

diti zakonodavni okvir, ali i os-

novati dobrovoljna vatrogasna

društva na ruralnim područji-

ma.

- Neophodno je, u okviru plani-

ranih reformi sektora šumar-

stva, nabaviti potrebnu opremu

i sredstva za gašenje požara na

prostoru kojima gazduje Upra-

vaza šume–saopšteno je.

Potrebno je, donijeti i Strategiju

zasmanjenjerizikaodkatastro-

fa sa Akcionimplanomza peri-

od2018-2023. Nužno jeutvrditi

iopravdanostformiranjaopera-

tivno-prognostičkogcentra,ko-

ji će biti tehničko-tehnološki

opremljen ,,online produktima

zaranunajavuopasnosti,tj.rizi-

kaodpostojanjapožara“.

N.Đ.

Sistemzaštite i spašavanja potrebno unaprijediti

Vlasnici šuma treba da štite posjede od požara

ZgradaTužilaštva

Strategija naučno-istraživačke djelatnosti

danas na sjednici Vlade

Damjanović: Prioritet

je zapošljavanje

mladihdoktoranada

Operativni timza suzbijanje

nasilja početkom2018.

Na sjednici je poslanik Mevludin Nuhodžić saopštio da će

operativni tim za suzbijanje porodičnog nasilja i nasilja nad

ženama početi da radi početkomnaredne godine.

- Akcenat će biti na slučajevima nasilja u porodici koji su kom-

pleksniji, kao i na predmetima u kojima su počinioci nasilja

bili povratnici - kazao je on.

To je rekao odgovarajući na pitanje poslanice Aleksandre

Vuković (DPS) koja je negodovala što istraživanja pokazuju

da svaka druga žena trpi neki vid nasilja.

SanjaDamjanović