Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

- Predsjeda-

vajućiHealthConsumer

Powerhouse i vođa istraži-

vanjaEvropskog zdravstve-

nogpotrošačkog indeksa

AndreBjornberg saopštio je

jučeda je, prema još nezva-

ničniminformacijama, cr-

nogorski zdravstveni sistem

najvjerovatnijeostvario

najveći napredakuEvropi u

ovoj godini.

Napredak

Prema njegovim riječima, iz-

vještaj Evropskog potrošač-

kog indeksa biće objavljen 29.

januara, ali iako, kako je ista-

kaoBjornberg, nemožepreci-

zirati koje ćemo mjesto zau-

zeti, sigurno je da će se naša

zemlja „popeti“minimumpet

ljestvica. Crna Gora 2015. bila

je posljednja na listi, dok je

prošle godine, kada je u pita-

njukvalitet zdravstvenezašti-

te, zauzela pretposljednjupo-

ziciju.

- Toliki napredak u ovoj godi-

ni Crna Gora ostvarila je uvo-

đenjem elektronskog zakazi-

vanja, elektronskih recepata i

kartona, a posebno skraćiva-

njem listi čekanja na preglede

ili neki drugi medicinski tre-

tman. Važan indikator kvali-

teta zdravstvene zaštite je i

procenatsmanjenjasmrtnosti

od moždanog udara, srca i

kancera – kazao je Bjornberg,

koji je juče boravio unašoj ze-

mlji.

Na pitanje novinara na čiji po-

ziv boravi u našoj zemlji i da li

Crnogorsko zdravstvo ove godine najviše napredovalo u Evropi

Elektronsko

zakazivanje i liste

čekanja ključni

Izvještaj Evropskog potrošačkog indeksa biće objavljen 29.

januara, a Andre Bjornberg je siguran da će se naša zemlja

„popeti“ minimumpet ljestvica. Crna Gora 2015. bila je

posljednja na listi, dok je prošle godine, kada je u pitanju

kvalitet zdravstvene zaštite, zauzela pretposljednju poziciju

UMINISTARSTVUZDRAVLJAPONOSNINAUSPJEH:

Sa jučerašnjekonferencije

je upoznat kako funkcioniše

elektronsko zakazivanje,

Bjornbergjekazaodasupose-

damputabiliuzemljamaoko-

jima izvještavaju, te da imnije

potrebannečiji poziv.

-Kada jeupitanjuelektronsko

zakazivanje, o tome se može

dugo pričati. Ministarstvima

nikadanevjerujunariječkada

nam predstavljaju podatke o,

recimo, skraćenju liste čeka-

nja, štoviše postoje zemlje u

Evropikojenevodeevidencije

o tome – istakao je on.

Pomoćnica ministra zdravlja

VesnaMiranović rekla je da je

Bjornberg nenajavljeno bio u

posjetama u Domu zdravlja

Podgorica iKliničkomcentru,

kakobi seuvjerioda elektron-

ski sistemfunkcioniše.

Iskorak

Ministar zdravljaKenanHra-

pović podsjetio je da je elek-

tronsko zakazivanje projekat

koji traje, teda se svi problemi

ne mogu riješiti preko noći,

već to rade uhodu.

- Nijesmo do kraja zadovoljni

rezultatima koje imamo. Ali

jesam zadovoljan i ponosan

na podatke koje je iznio dr

Bjornberg. To treba da čuju

naši građani, zaposleni u

zdravstvenom sistemu i to

treba da nam služi na čast. Mi

ćemo se truditi i dalje da

smanjujemo smrtnost od

oboljenja koja najviše optere-

ćuju populaciju, a ovaj napre-

dak na rang listi Evropskog

zdravstvenog potrošačkog

indeksa, koji smo postigli svi

zajedno, nam je podstrek da

još bolje radimo - poručio je

Hrapović.

Sl.R.

PODGORICA

-Tržište rada,

odpolovine 2015. (oddonoše-

nja ,,zakonaomajkama“) ka-

rakterisalo jepovećanjebro-

janovoprijavljanihosobana

evidencijamabiroa za zapo-

šljavanje, ali je evidentnoda

polakodolazi dousporavanja

tog trenda - rekao jedirektor

Zavoda za zapošljavanjeSu-

ljoMustafićnagodišnjoj kon-

ferenciji zanovinare.

Prema statističkom izvještaju

Zavoda od 18. decembra, regi-

strovane su51.752nezaposlene

osobe, sa stopomnezaposleno-

sti od22,31 odsto.

Statistika

-VećdvijegodinepodaciZavo-

da, za razliku odMonstata, po-

kazuju negativan trend na trži-

štu rada. Podaci Monstata

dobijeni na osnovu ankete o

radnoj snazi, koja se realizuje

pometodologiji Međunarodne

organizacije rada, pokazuju

opadajuće parametre anketne

nezaposlenosti i stope nezapo-

slenosti, te rast aktivnosti sta-

novništva. Po Monstatu iznosi

15,1 odsto. Obje stope imaju le-

gitimitet i koriste se u Crnoj

Održana godišnja konferencija za novinare Zavoda za zapošljavanje

Iz fondova EU za tržište rada

iduće godine 7,4miliona

ZADOVOLJNIPOSTIGNUTIM:

Sakonferencijezanovinare

Gori. Uzroci ovakvih, suprot-

nih pokazatelja u značajnoj

mjeri uslovljeni su primjenom

nekih zakonskih rješenja, koja

direktnoiindirektnooptereću-

ju tržište rada - istakao je Mu-

stafić.

On je saopštio i da je na birou

rada blizu 6.000 osoba sa inva-

liditetom,tedajeZavoddodije-

lio tri miliona eura grant šema

- Ove godine zaposleno je njih

322 kod 213 poslodavca koji

ostvaruju pravo na subvenciju

zarade- kazao jeMustafić.

Dobre rezultate,imaju i u reali-

zaciji IPA projekata. Zavod je,

učestvovaourealizacijinjihde-

vet.

Očekivanja

- Na ovom polju imamo velika

očekivanja i za narednu godi-

nu. Crnoj Gori je iz evropskih

fondova opredijeljeno više od

15 miliona eura za socijalu, ob-

razovanje i zapošljavanje.Trži-

šturadanamijenjenoje7,4mili-

ona eura - kazao jeMustafić.

Razvoj preduzetništva, kao

prostora za otvaranje novih

radnih mjesta, kako je rekao,

biće im u fokusu i naredne go-

dine.

- Nastavićemo sa IRF-om da

pružamo podršku za realizaci-

ju biznis ideja mladih, žena,

tehnoloških viškova. Ukoliko

se, poslije duže vremena,

budžetZavodapoveća, štooče-

kujemo,planiralismodatokom

2018. uključimo od 3.500 do

4.000 nezaposlenih u neke od

programa i mjera aktivne poli-

tike zapošljavanja, za šta je

predviđeno 4,6 miliona eura.

Pola miliona eura očekujemo

za kredite za samozapošljava-

nje, čime bi mogli otvoriti 100

novih radnih mjesta. Za Fond

za profesionalnu rehabilitaciju

i zapošljavanje lica sa invalidi-

tetom očekivanja su na ovogo-

dišnjem nivou - šest miliona

eura - kazao jeMustafić.

On je poručio da im je cilj da se

stvori prostor da se Zavod bavi

osobama koje istinski traže po-

sao, što je i suštinska djelatnost

ove ustanove.

N.K.

PODGORICA

–Ambasada

SjedinjenihAmeričkihDrža-

vadonirala jeopremuza

elektronskopraćenje izvrše-

njakaznekućnog zatvorau

vrijednosti odoko250.000

američkihdolara, saopšteno

je izMinistarstvapravde.

Kakojeistakaopotpredsjednik

Vlade i ministar pravde Zoran

Pažin, donacija koju su juče

primili pomoći ćeda seznačaj-

no unaprijedi i modernizuje

sistem izvršenja krivičnih

sankcija. Iz tog resora sukazali

da su, uz prethodno izdvajanje

230.000 eura iz budžeta, stvo-

reni uslovi za izvršenje kazni

zatvora u objektima u kojima

osuđena osoba stanuje.

- Donacija koju primamo po-

moći će da značajno unaprije-

dimo i modernizujemo sistem

izvršenja krivičnih sankcija,

naročito u smislu uspješnije

prevencije povratništva i lakše

reintegracije osoba osuđenih

na kratke zatvorske kazne –

naglasio jePažin.

Prema njegovim riječima, po

odredbama Krivičnog zakoni-

ka, izdržavanje kazne kućnog

zatvora moguće je odrediti je-

dino izvršiocima krivičnog

djela kojima je izrečena kazna

zatvora do šest mjeseci, ukoli-

ko sud procijeni da će se na taj

način ostvariti svrha kažnjava-

nja. Iz Ministarstva pravde su

podsjetili da kaznu kućnog za-

tvora izriče sud, dok su oni

nadležni za njeno izvršenje.

Kako prenosi agenciji Mina,

sudovi su do sada dostavili na

izvršenje 150 pravosnažnih

presuda kojom je izrečena ova

kazna.

J.B.

Vrijedan poklon Ambasade SAD

STVORENIUSLOVIZAKUĆNIPRITVOR:

Sasastanka

Kamere za kućno

izdržavanje kazni

Održana sjednica Savjeta za prava djeteta

Licence za stručne

saradnike do kraja godine

PODGORICA

- Zavodza so-

cijalnu i dječjuzaštitudo

kraja godine izdaćeprve li-

cence za rad stručnimradni-

cimauovoj oblasti – saopšte-

no jena jučerašnjoj sjednici

Savjeta zapravadjeteta.

Kako navode iz Ministarstva

rada i socijalnog staranja, Za-

vod je formirao registar licen-

ciranih stručnih radnika koji

se vodi u papirnom i elektron-

skom obliku i uradio obrazac

licence koja se izdaje struč-

nomradniku.

Na sjednici je istaknuto je i da

će narednih dana Telekomdo-

dijelitibrojzanacionalnudječ-

jutelefonsku liniju iznumerič-

kog opsega ,,116“ za potrebe

funkcionisanja ovog servisa.

- Prisutni su upoznati sa uvo-

đenjem servisa „Nacionalna

dječja telefonska linija“, koji je

predviđen planom transfor-

macijeJUDječjegdoma„Mla-

dost“ Bijela, a njegova primje-

naplaniranajepočetkom2018.

–kaže se saopštenju.

Sl.R.

Bez posla

303magistra

i 12 doktora

nauka

U strukturi nezaposlenih,

više od polovine su žene

(58 odsto), smanjeno je

učešće mladih do 25 godi-

na, ali je povećano učešće

starijih od 50 godina.

- Bez posla je 9.219 visokoš-

kolaca, među kojima su 303

magistra i 12 doktora nauka

- naglasio je Mustafić.

Polamiliona eura za

projektemladih u 2018.

PODGORICA

-Ministarstvo

sporta ćeu2018. zaprojekte

omladinskihorganizacija

opredijeliti polamiliona eura

- najavio jeministar sporta

NikolaJanović, ističući da je

to tri putaveći iznos uodno-

suna 2017.

Janović je na godišnjoj konfe-

renciji za medije predstavio

rezultateMinistarstvasportau

omladinskoj politici, naglaša-

vajući da su ovogodišnji pro-

jekti obuhvatili više od 20.000

mladih, dok je oko 5.000 njih

prošlo neku vrstu obuke ili

edukacije.Realizovano jeblizu

100 radionica, izrađeno 9 pu-

blikacija i časopisa, kreirano ili

unaprijeđeno9sajtova,portala

i aplikacija zamlade.

Najavljujući da će u skladu sa

Zakonom o mladima uskoro

biti raspisan konkurs za finan-

siranje i sufinansiranje proje-

kata iz omladinske politike za

2018. ministar Janović je po-

zvao mlade da Ministarstvu

sporta dostave prijedloge pro-

jekata,kakobismo,zaključioje,

zajednounapređivaliomladin-

sku politiku i poboljšali kvali-

tet životamladihuCrnoj Gori.

Generalni direktor Direktora-

ta za mlade Nenad Koprivica

saopštio je da je Akcionimpla-

nom za 2018. planirano reali-

zovanje 95 aktivnosti Direkto-

rata za mlade, relevantnih

institucijaiorganizacijakojese

bavemladima.

-Naši prioriteti za sljedeću go-

dinu su otvaranje novih i po-

drška u radu postojećih omla-

dinskih centara i klubova,

promocija preduzetništva

mladih, jačanje kapaciteta

onih koji rade sa mladima i

podsticanje inovativnihmeto-

da za aktivno učešće mladih u

donošenjuodluka- zaključio je

Koprivica.

R.D.

NikolaJanović