Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

Ekonomija

završnu fazu

i

eura

PODGORICA

-Ministarstvo

ekonomije razmatravišeop-

cija zaubrzani izlazakA2A iz

Elektroprivrede, uključujući

i preuzimanje svihnjihovih

akcijaveć tokomnaredne go-

dine, koristeći različite finan-

sijske instrumentekoji neće

uticati na javni dug. Teopcije

su faktoring, ali imoguće za-

duživanje, kazala jeministar-

ka ekonomijeDragicaSeku-

lićodgovarajući napitanje

poslanikaDF-aNebojšeMe-

dojevićauokvirupremijer-

skog sata.

Medojević je pitao ministarku

na koji način Vlada namjerava

da plati 250 miliona eura itali-

janskoj kompaniji A2A da bi

onaizašlaizEPCG.Onjedodao

da A2A izlazi iz ove kompanije

uzpljačkuodnekolikodesetina

milionaeura i podsjetionasud-

ski proces.

Mogućnosti

Sekulić je kazala da dosadašnja

komunikacija sa zainteresova-

nim finansijskim institucijama

ukazuje da za to postoje ozbilj-

nemogućnosti.

- Ministarstvo ekonomije će

iskoristiti preostali period za-

ključno sa 1. majom 2018, kada

nanaplatudospijevaprva tran-

ša ,,put opcije“ za analizu ras-

položivih mogućnosti i razgo-

varati sa zainteresovanim

potencijalnimpartnerimakako

bi nadležnim organima, uklju-

čujući i parlament, predložila

optimalno rješenje. Ono će biti

traženo u domenu potreba za

intenzivnim razvojem energe-

tike, privlačenja investicija,

uvažavanja budžetskih ograni-

čenja,Vladanedovodiupitanje

poštovanjepreuzeteobavezeiz

ugovora saA2A.

Ministri u parlamentu odgovarali na pitanja poslanika

Vlada namjerava da

isplati A2A odjednomkroz

faktoring ili zaduživanje

Vlada razmatra

mogućnost da

tokomnaredne

godine preuzme

sve akcije A2A u

EPCG i odjednom

ih isplati. Vlada

neće izaći sa bilo

kojim rješenjem

dok ono ne

bude detaljno

definisano, kazala

jeministarka

Dragica Sekulić

skoj vrijednoj oko 100 miliona

eura. To konvertorsko postro-

jenje nalazi se u neposrednoj

blizinitrafostaniceLastva,koju

u okviru istog projekta gradi

Crnogorski elektroprenosni si-

stem (CGES). Očekuje se da

radovi na montaži elektro-me-

haničke opreme i kompletna

trafostanica bude završena to-

kom naredne godine. Ta kon-

vertorska stanica ima za cilj ne

samo usmjeravanje energije,

već je glavna funkcija tog po-

strojenja transformacija-kon-

vertovanje jednosmjerne stru-

je, koja se prenosi podmorskim

kablom u naizmjeničnu, koja

potomulazi u elektro-energet-

ske sistemeCrneGore i Italije.

Ovih dana je, prema saznanji-

ma Pobjede, završeno i polaga-

nje podzemnih kablova dužine

oko šest kilometara, koji pove-

zujupodmorskikablsakonver-

torskimpostrojenjemu Lastvi.

Polaganje ovih kablova od rta

Jaz do trafostanice počelo je u

oktobruprošle godine.

Projekat

ItalijanskaTernaje18.februara

ove godine završila polaganje

podmorskogenergetskogkabla

između Italije i Crne Gore.

Ukupna dužina kabla između

PeskareirtaJaziznosi455kilo-

metara, od čega je dužina pod-

morskog dijela 433 kilometra.

Pripolaganjukablaradovisuse

izvodilipodnuJadranskogmo-

ra na dubini koja je dostizala i

do 1.200 metara, sa nominal-

nim kapacitetom prenosa jed-

nosmjerne struje od 1.000me-

gavata.

Kompletan projekat energet-

skog povezivanja Crne Gore i

Italije trebalo bi da bude zavr-

šen do kraja naredne godine.

Ugovor o povezivanju Italije i

Crne Gore energetskim ka-

blompotpisan je sredinomno-

vembra 2010. godine, a ukupna

vrijednost projekta iznosi oko

milijardu eura.

S.POPOVIĆ

PODGORICA

- Zaključcima

terenskog istraživanja za

izraduStudije izvodljivosti

donatorskogprojekta re-

konstrukcijemostana

ĐurđevićaTari, koji supot-

pisali predstavnici crnogor-

ske i kineskeVlade, omogu-

ćiće se realizacijaprojekta

tokomnaredne građevinske

sezone.

Zaključke su juče u Vladi pot-

pisali ministar saobraćaja

Osman Nurković i direktorka

Odjeljenja za međunarodnu

pomoć Ministarstva trgovine

Kine,uprisustvupotpredsjed-

nika VladeMilutina Simovića

i ambasadora Kine u Crnoj

Gori Cui Dživeija.

- Potpisivanjem zaključaka

stvorile su se pretpostavke za

početak izrade Studije izvod-

ljivosti, a zatim idejnog i glav-

nog projekta rekonstrukcije

mosta, što će omogućiti reali-

zaciju projekta tokom nared-

ne građevinske sezone -kaže

se u saopštenju iz kabineta

potpredsjednikaVladezaeko-

nomsku politiku i finansijski

sistem.

Kineska ekspertska radna

grupa tim povodom u Crnoj

Gori boravi od 3. decembra.

Crnogorskiikineskitimovisu,

kako se dodaje, usaglasili pla-

nove o realizaciji projekta,

konkretnezahtjeve ipredloge,

a kineska strana je sprovela

istraživanje oblasti koja je

obuhvaćenaprojektomipreli-

minarno upoznala topografi-

ju, morfologiju, kao i trenutno

stanje mosta, uslove javnih

objekata i saobraćaja i prateće

infrastrukture, kao i glavne ci-

ljeve zaštite životne sredine.

-Obostrano je istaknutozado-

voljstvozbognajavenovihdo-

natorskihsredstavazarealiza-

cijuzajedničkihprojekatakoji

će ne samo uvećati prijatelj-

stvodvijezemlje,većdoprino-

siti ekonomskoj razmjeni i

uvećanju životnog standarda

građana-zaključujeseusaop-

štenju.

S.P.

Ispoštovaćemo ugovor koji se

tiče ,,put opcije“ - kazala je Se-

kulić.

Medojević je insistirao da ona

kaže koja je opcija pripremlje-

na, a ministarka je odgovorila

da Vlada neće izaći sa bilo ko-

jim rješenjemdok ono ne bude

detaljnodefinisano.

- Smatramo da je neodgovorno

bilo štaprejudicirati nabiloko-

ji način - upozorila je ona.

Boksiti

Ministarku je poslanik DF-a

Janko Vučinić pitao o, kako je

ocijenio, nezakonitoj eksploa-

taciji boksitaod straneUnipro-

makojije,kakojedodao,zadvi-

je godine ostvario 15 miliona

eura ekstra profita. On je optu-

žio ministarku zbog potpisiva-

njamirovanjaugovorazaŠtito-

vodva i upitaoda li jepresudilo

njeno neznanje, korupcija ili

naredba veće instance.

Sekulićjeobjasniladaovajkon-

cesionar realizuje obaveze iz

ugovora i popodacimaPoreske

upravenemadugazakoncesije.

-Eksploatacijanapovršinskom

kopu Štitovo dva nije otpočela

zbog neriješenih imovinsko-

pravnih odnosa i nemogućno-

sti koncesionara da uđe u po-

sjed - odnosno kupi zemlju od

vlasnika i pristupi koncesionoj

aktivnosti, zbog čega je Vlada

nasjednici23.martatekućego-

dine donijela odluku o privre-

menommirovanju dijela prava

i obaveza iz ugovora za prava i

obaveze koncesionara - kazala

je Sekulić i dodala da to poka-

zuje da nijedan od tri razloga

koje jepominjaoVučinićnijesu

bili opredjeljujući, nego imo-

vinsko- pravni odnosi.

Onajepodsjetiladaseeksploa-

tišeutriodčetiriležištapredvi-

đena ugovorom.

- Eksploatacija na četvrtom će

početi donošenjem konačnog

rješenja Uprave za nekretnine

Nikšić, odnosnokadapodaci sa

foto skica i katastarskih plano-

va budu u zvaničnoj upotrebi.

To što je nekomdato pravomi-

rovanja ne abolira ga od pošto-

vanja prava i obaveza onog tre-

nutka kad se steknu uslovi da

pristupi kopu - objasnila je Se-

kulić.

Ona je podsjetila da je do no-

vembra proizveo 1,346miliona

tona rude crvenog boksita.

Sekulić jeodgovarajući napita-

nje poslanika dr Branka Radu-

lovića kazala da se priprema

veće investiranje u prerađivač-

ku industriju, naročito alumi-

nijuma.

M.P.M.

Mjenicomće biti skinuto još 133miliona eura

- Svi građani koji su oštećeni neodgovarajućim

pravnim aktom imaju prava koja impo tom

osnovu pripadaju i za to imne treba posre-

dovanje ministra pravde - kazao je ministar

pravde Zoran Pažin odgovarajući na pitanje

poslanika opozicije Aleksandra Damjanovića

kako da se zaštite građani koji su oštećeni pri-

nudnomnaplatomduga po osnovumjenice.

Damjanović je kazao da se ova norma, odnosno

prinudna naplata mjenicom i dalje primjenjuje

iako je Ustavni sud 29. septembra donio odluku

kojom je ukinuo član 218a Zakona o izvršenju

i obezbjeđenju, koja je zvanično 17. novembra

objavljena u Službenom listu.

- Centralna banka je skidala novac sa računa

po osnovumjenice po osnovu spornog člana.

I ne samo to, najavila je da će skidati, odnosno

nastaviti da izvršavaju sve naloge koji su stigli

prije odluke Ustavnog suda. Podnešeno je

ukupno naloga vrijednosti 176,6miliona eura,

a naplaćeno je do sada 43 miliona eura, najviše

naplaćuju banke – kazao je Damjanović i pitao

kako CBCG ima pravo da komentariše odluku

Ustavnog suda.

Podsjetimo da je od juna 2014. dostavljeno

5.533 mjenice po osnovu kojih se potražuje

176,64miliona eura od čega je naplaćeno i 41,3

miliona eura, a ostatak duga je bio 133,5 miliona.

Pažin je na to odgovorio da se radi o izvršenju

na osnovumjenice kao vjerodostojne isprave,

ali i dodao da prilikomdonošenja zakona nije

konsultovana Vlada i Ministarstvo pravde.

- Skupština je usvojila zakon, koji s pravom

osporavate, sa upravo takvim rješenjem za

naplatumjenicom. Vlada nije učestvovala tome.

Parlament je donio zakon bez saradnje sa Vla-

dom i Ministarstvompravde – kazao je ministar

Pažin.

Prihodi od turizma za devet

mjeseci 900miliona

Premijer Duško Marković kazao je juče da su procijenjeni pri-

hodi u turizmu u prva tri kvartala oko 900miliona eura, što

ovu godinu čini najuspješnijomdo sada.

Premijer je na pitanje poslanika DPS-a Branimira Gvozdenovi-

ća kazao da je za

deset mjeseci boravilo skoro dva miliona turista i ostvareno

11,5 miliona noćenja, pri čemu je rast broja stranih turista

preko 18 odsto, a domaćih osamodsto.

Predstavnici crnogorske i kineske Vlade

potpisali zaključke terenskog istraživanja

Naredne godine obnova

mosta na Đurđevića Tari

PODGORICA

-Državna re-

vizorska institucijadala je

Forci pozitivnomišljenjena

finansijski izvještaj za 2016. i

uslovnonausklađenost po-

slovanja sa zakonom.

Uizvještajukojisusačiniličla-

novi Senata Nikola Kovačević

i dr BranislavRadulović sena-

vodi da je Forca, čiji je lider

Nazif Cungu, kršila zakone o

Forci uslovnomišljenje DRI na poslovanje

Loše planiraju, krše zakone

radu, o obligacionim odnosi-

ma i o porezu na dohodak fi-

zičkih lica.

- Partija je za 2016. planirala

prihode na 64.000 eura i ras-

hode od 63.950 eura, ali se to

nijerealizovalo. Prihodi subili

142.564 eura, što je 123 odsto

ili 78.564 eura više od plana.

Rashodi su bili 121.820 eura,

što jeviše57.999eura ili 90od-

sto od planiranih. Prezentira-

ni podaci ukazujuna nerealno

planiranje prihoda i rashoda

–navodi se u izvještajuDRI.

Forca, kako se navodi, na na-

knade isplaćene fizičkim lici-

mauiznosuod17.850euranije

obračunavala i isplatila pore-

ske obaveze u 2016. već ih je

evidentirala i isplatila u 2017.

štojesuprotnoZakonuopore-

zuna dohodak fizičkih lica.

-Revizijomfinansijskog izvje-

štaja Force za 2015. godinu

utvrđenesunepravilnostiida-

te preporuke za otklanjanje.

Revizijomkonsolidovanoggo-

dišnjeg finansijskog izvještaja

utvrđeno je da su preporuke

djelimično realizovane – na-

vodi se u izvještaju.

M.P.M.

Novi transformator

DragicaSekulić

Nazif Cungu