Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

Ekonomija

Projekat energetskog povezivanja naše zemlje i Italije ulazi u

PODGORICA

-Odbordirek-

toraSvjetskebanke juče je

održao sjednicunakojoj tre-

badaodluči ogaranciji Cr-

noj Gori vrijednoj 80miliona

eura zapodrškudržavnom

budžetu, ali sinoćdozaklju-

čenjanašeg lista zbogvre-

menske razlikenije stigla in-

formacija šta jeodlučeno.

Iz Vlade je našoj redakciji ka-

sno sinoć rečeno da se završe-

tak sjednice Odbora direktora

Svjetske banke ne očekuje pri-

je ponoći, tako da će odluka

biti saopštena danas.

OvagarancijabiomogućilaCr-

noj Gori zaduženje od 200 do

240miliona kodposlovnihba-

naka, po nižoj kamati i sa

dužimrokom.

IzMinistarstvafinansijasune-

davnosaopštilidasuprihvaće-

niprijedloziključnihdokume-

nata koji predstavljaju osnov

za finalizaciju procesa dodjele

garancije, koja će omogućiti

dobijanjepovoljnijihuslovaza

planirani reprogam duga u

2019. i 2020. Objašnjeno je ta-

da da će kamatne stope i roč-

nost zajma biti definisane u

narednoj fazi koja podrazumi-

jeva proces pregovora sa po-

slovnim bankama o uslovima

zaduživanja.

Govoreći nedavno o podršci

Svjetske banke budžetu Crne

Gore,ministarDarkoRaduno-

vićjenaglasiodatopredstavlja

refleksiju kvalitetnog odnosa

koje su naše institucije uspo-

stavile sa timomove banke.

- Podrška, i tehnička i finansij-

ska pomoć posebno je drago-

cjena zbog momenta u kojem

stiže i trenda koji uspostavlja

–ocijenio je tadaministar.

M.P.M.

Juče zasijedao Odbor direktora Svjetske banke

Danas saopštavaju

odluku o garanciji

od 80miliona

PODGORICA

-UCrnuGoru

stigli su transformatori za

trafostanicukompanijeTer-

naCrnaGorauLastvi Grbalj-

skoj vrijedni oko20miliona

eura, čijamontažapočinje

početkomnaredne godine,

saznajePobjeda.

Ovo konvertorsko postrojenje

je dioprojekta energetskog po-

vezivanja Crne Gore i Italije.

Kompanija Terna Crna Gora je

ovih dana završila i polaganje

podzemnog dijela energetskog

kabla izmeđuCrneGore i Itali-

je, na crnogorskom kopnu koji

povezuje podmorski kabl sa

konvertorskimpostrojenjem-

trafostanicomu Lastvi. Kada

kompletan projekat bude

gotov, Crna Gora će biti u

središtuenergetskih tokova

povezujući se sa energet-

skim sistemom Italije i Za-

padneEvrope, čime ćeposta-

ti energetska spona Zapadnog

Balkana saEvropskomunijom.

7 transformatora

UlukuBijelajeuprethodnatri-

četiri dana stiglo sedam tran-

sformatora od kojih je svaki te-

žak oko 300 tona, a proces

dopremanja završen je juče,

saznaje Pobjeda iz izvora bli-

skih učesnicima projekta. Tri

Stigli transformato

vrijedni 20milion

transformatora služiće za je-

dan kabl, tri za drugi, dok će je-

dan transformator biti rezer-

vni.

Dolazak transformatora je je-

dan od ugaonih kamena pro-

jekta i oni predstavljaju jedan

od ključnih djelova opreme za

realizaciju konvertorskog po-

strojenja. Zbog specifičnih di-

menzija i težine, transport

transformatora je bio nekon-

vencionalan.

Ministarstvo održivog razvoja

izdalo je početkomgodine gra-

đevinsku dozvolu kompaniji

Terna Crna Gora za izgradnju

trafostanice, u Lastvi Grbalj-

PODGORICA

-Crnoj Gori

je, uokviru 18poziva zapo-

drškupripreme i projektne

dokumentacijekrozZapad-

nobalkanski investicioni

okvir (ZIO), odobreno35na-

cionalnihprojekata, ukupne

vrijednosti 40miliona eura,

saopšteno jenakonferenciji

o iskustvima imogućnosti-

makojepruža taj okvir.

Ministar evropskih poslova

Aleksandar Andrija Pejović

kazao je da je ZIO, koji postoji

osam godina, omogućio Crnoj

Gori da dobije značajne sume

novca.

- Ostvarujemo bolje poveziva-

nje Crne Gore unutar njenih

granica, ali i sa regijom i glav-

nimkoridorimaunutarEvrop-

ske unije - rekao je Pejović na

konferencijioiskustvimaimo-

gućnostima koje pružaZIO.

Crna Gora na Zapadnom Bal-

kanu, kako je kazao, ima 3,5

odstostanovništva, ali jepovu-

kla 15 odsto sredstava od uku-

pno dodijeljenog novca kroz

taj instrument.

- Od ukupno 550miliona eura

dosadaopredijeljenih, uovom

dijelu smo povukli 86miliona.

To je četiri ili pet puta više ne-

goštonas ima, štodovoljnogo-

vori da naša administracija

ima kapaciteta - naveo je Pejo-

vić.

On je podsjetio da je prošle

sedmice na sastanku u Fran-

kfurtu, Crna Gora dobila tri

miliona eura za projekte iz

oblasti infrastrukture, odno-

sno autoput Bar-Boljare i zao-

bilaznicuokoBudve.

- Otvaranjem Berlinskog pro-

cesa i fokusom na infrastruk-

turneprojekte, pojavila semo-

gućnost da novac uložimo i u

konkretneprojekte.CrnaGora

jepovuklanajvišenovcana sa-

mitu u Beču, odnosno 45 mili-

ona eura od čega 20miliona za

željeznicu i 25miliona eura za

elektroenergetsko poveziva-

nje sa Bosnom i Hercegovi-

nom i Srbijom - precizirao je

Pejović.

MinistarkaekonomijeDragica

Sekulić kazala je da je kroz 18

poziva iskorišćenamogućnost

da finansiraju 35 projekata, od

čega je šest iz oblasti energeti-

ke.

S.P.

PODGORICA

- Akcije „Primorje

hoteli i restorani“ iz Tivta prodate

su juče na Montenegroberzi za

1,45 miliona eura. Tokomove tran-

sakcije cijena je povećana blizu

90 odsto - na 5,1 euro po akciji. Ko

je kupio ove akcije, nije poznato.

Podsjetimo da je Odbor direktora

Montenegroberze ukinuo ogra-

ničenje cijena akcija od 20. do 22.

decembra tekuće godine.

M.P.M.

PODGORICA

– Pred-

stavnici medija iz Albanije

borave u studijskoj posjeti

Crnoj Gori, u organizaciji

Nacionalne turističke

organizacije.

- Posjeta albanskihmedija

organizovana je u okviru

promotivne kampanje

,,Sunce, snijeg i more“,

koju NTO realizuje na

tržištu regiona povodom

aktuelne zimske sezone -

navodi se u saopštenju.

Iz NTO-a su kazali da

su predstavnici medija

Top Chanel,

citynews.al, javanews.al,

Ballkanweb,

Gazeta Dita, Gazeta

Shqiptare, Newsbomb,

Lala News24, IN TV i Koha

Jone tokom trodnevne

posjete obišli Kolašin i

Žabljak.

N.K.

Podrška posredstvomZapadnobalkanskog investicionog okvira

Odobreno 35 projekata

Montenegroberza

Akcije Primorja

prodate za 1,45

miliona eura

Promocija sezone u organizaciji NTO

Albanski novinari

u studijskoj posjeti