Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

Politika

ji Vlade o vojnoj integraciji države u NATO

Gora kupuje vojni

do 2020. godine

stava iz sopstvenih kapaciteta

- navodi seuVladinoj informa-

ciji.

Vojni analitičar Aleksandar

RadićuizjavizaPobjeduobjaš-

njavadakupovinavojnograda-

ra nije zahtjev NATO-a već

potreba države da kontroliše

svoje nebo.

- I da nije članica NATO, Crna

Gora bi morala da kontroliše

svojvazdušniproctor-precizi-

raRadić.

On podsjeća da se na tržištu

kvalitetan vojni ra-

dar može kupiti za 15-

20 miliona eura i da Crna

Gora posjeduje samo termi-

nalni civilni radar, koji je dio

zajedničke kontrole neba sa

Srbijom.

U dokumentu se naglašava da

integrisanje u sistem protiv-

vazduhopovne i protivraketne

Grčki i italijanski F16 će čuvati

crnogorski vazdušni prostor

U dokumentu se navodi da će za čuvanje crnogorskog

vazdušnog prostora biti zadužena vazduhoplovstva Grčke

i Italije. Kako su prenijeli pojedini portali, lovci F16 grčkog i

italijanskog vazduhoplovstva su već počeli da obavljaju pri-

premne letove.

Radić kaže da zaštita neba od strane Grčke i Italije Crnu Goru

ne košta ništa jer je u pitanju partnerska pomoć, koja je uobi-

čajena kada je u pitanju NATO.

- To je partnerska podrška novoj članici NATO-a koja nema

razvijen taj sistem. To su, između ostalog, i beni iti članstva u

NATO - precizira Radić.

U dokumentu Vlade se podsjeća da je tokomove godine

puno urađeno u smislu koordinacije i stvaranja uslova da

NATO u narednomperiodu uspostavi svoju „Air policin“ misi-

ju u vazdušnomprostoru Crne Gore.

- Ovumisiju će zajednički izvršavati vazduhoplovstva Grčke

i Republike Italije, a nakon de inisanja svih neophodnih

međusobnih obaveza između Crne Gore, NATO saveza,

Agencije za civilno vazduhoplovstvo Srbije i Crne

Gore, i država Republike Albanije i Republike

Hrvatske - navodi se u

Vladinomdoku-

mentu.

odb r ane NATO (NATI -

NAMDS) predstavlja najkom-

pleksniji zadatak u narednom

periodu i da je ova oblast bila

definisanakao jedanodpredu-

slova za sticanje statusa puno-

pravne članice Saveza.

- Po pitanju razvoja sposobno-

sti za nadzor vazdušnog pro-

stora, NATO je postavio za-

htjev da Crna Gora uspostavi

Vazduhoplovni operativni

centar (VOC), koji će biti uve-

zan u NATO sistem za nadzor.

VOC je formiran tokom 2017.

godine, ljudstvo za njegov rad

osposobljeno, a nakon

završene sertifikaci-

je objekta, koja je

planirana u 2018. godini biće u

punoj funkciji - navodi se u in-

formaciji.

Kontroluvazdušnogsaobraća-

ja za potrebe Crne Gore vrši

SMATSA, zajednička srpsko-

crnogorskaagencija, čijeanga-

žovanje je od strane NATO-a

bilo diskutabilno i rješavalo se

krozkompleksnepregovorena

relaciji Crna Gora — SMATSA

— NATO, uz potrebu davanja

pisanih garancija i rješavanja

niza drugih međusobnih oba-

veza, precizira se u Vladinoj

informaciji.

N.ZEČEVIĆ

PODGORICA

–CrnaGora

seoslanjalanadiplomatiju

kakobi postigla strateške

ciljeve, odobnavljanjaneza-

visnosti dopristupanjaNA-

TO-u, a sada i uprocesupre-

govoraopristupanjuEU,

izjavio jeministar vanjskih

poslovaSrđanDarmanović.

Darmanović je, povodom

predstojećih praznika, prire-

dio juče tradicionalni novo-

godišnji prijemza predstavni-

ke diplomatskog kora, na

kojem je podsjetio na rezulta-

te koje je Crna Gora ostvarila

ove godine na planu spoljne

politike.

Iz Ministarstva vanjskih po-

slova je saopšteno da se Dar-

manović zahvalio predstavni-

cima diplomatskog kora i

državama iz kojih dolaze na

podršci u integracionim pro-

cesima i izrazio spremnost za

unapređenjeodnosaiunared-

nomperiodu.

Na novogodišnjem prijemu,

kao doajen diplomatskog ko-

ra, govorio je i ambasador Ita-

lije u Crnoj Gori Vinćenco del

Monako, koji je kazao da su

predstavnici diplomatskog

kora u Crnoj Gori u privilego-

vanomprostoru, gdje se prep-

lićumanjine, vjeroispovijesti i

jezici, a gdje je istorija ostavila

duboketragoveizuzetnihcivi-

lizacija.

- Crna Gora je zemlja koja po-

kazujekoherentnostuodnosu

na početnu stratešku viziju

svog geopolitičkog položaja,

stabilna i otvorena država,

model mirnog suživota i tole-

rancije, referentna tačka na

regionalnomnivou, a ne samo

u pogledu politike dobrosus-

jedskih odnosa - rekao je Del

Monako.

Novogodišnjem prijemu, koji

je održan u Vili ,,Gorica“, pri-

sustvovalo je više od 50 pred-

stavnika diplomatskog kora.

R.P.

Ministar vanjskih poslova priredio novogodišnji

prijemza predstavnike diplomatskog kora

Darmanović:

Diplomatijom

do postizanja

strateških ciljeva

PODGORICA

-Nije epohal-

nootkrićeda se samozvani

Čerčil crnogorskepolitike i

predsjednik strankeunesta-

janjuRankoKrivokapićot-

kačiood stvarnosti,među-

tim, smetnjeupercepciji

sopstvenog značajabivšeg

predsjednikaSkupštine sve

višepoprimajuobrisepoli-

tičke šizofrenije, ocijenio je

poslanikDPS-aAndrijaNi-

kolić.

Lider SDP-a Ranko Krivoka-

pić kazao je preksinoć Televi-

zijiVijestida,akobigrađanska

opozicija na izborima imala

svog kandidata za predsjedni-

ka, to što bi ispred DPS-a išao

njen lider Milo Đukanović ne

bi značilo njegovu pobjedu,

jer je kako kaže, onminoran u

toj priči.

Andrija Nikolić smatra da je

Krivokapićevpokušajdasesa

ivice cenzusa nametne za li-

dera takozvane građanske

opozicijedoživiodefinitivnu

propast, nakon, kako je re-

kao, propalog pokušaja da se-

be inauguriše u proruskog

premijera i kraha kandida-

ture za proevropskog

predsjednika drža-

ve.

Poslanik DPS-a

podsjeća da je

,,umišljajnaveli-

činalideraSDP-

a nastala kao posljedica okol-

nosti da je 13 godina crpio

institucionalni autoritet za-

hvaljujući političkoj snazi iz-

borne liste, koju je predvodio

uvijek jedan isti čovjek“.

-Krivokapićanigdjenijebilou

naslovu te liste i svoju politič-

ku poziciju dugovao je iskl-

jučivo Milu Đukanoviću i

DPS-u. Stoga ne iznenađuje

njegova ekspresna amnezija,

uzrokovana gubitkom funkci-

je - rekao jeNikolić.

SDP je reagovala na ovo saop-

štenje.

-Stvarnostkojupokušavateda

izvrnete izgleda tako, dahilja-

de mladih ljudi napuštaju Cr-

nu Goru, više od 10.000 vi-

skoškolaca je na birou, dok

jednodijete kreditomiz jedne

banke gradi hidrocen-

trale po Crnoj Go-

ri i pokušava je

pre t vor i t i u

sopstveno vla-

sništvo, navodi

u saopštenju

član predsjed-

ništva SDP-a

IvanVujović.

R.P.

Poslanik DPS-a o potezima lidera SDP-a

Nikolić: Krivokapić se

otkačio od stvarnosti

Radić procjenjuje da se

na tržištukvalitetan

vojni radar, pogodan za

crnogorske potrrebe,

može kupiti za 15 do 20

miliona eura

PODGORICA

–Demokrat-

ski front, kao i poslanik

AleksandarDamjanović,

prisustvovaće

skupštinskomzasijedanju

kada seposlanici budu

izjašnjavali oprijedlozima

izbornihzakona–potvrđe-

no jePobjedi.

- Nema više parcijalnih dola-

zaka. Prisustvovaćemo svim

skupštinskim zasijedanjima

– kazao je Pobjedin izvor iz

Demokratskog fronta, ne ot-

krivajući kako će glasati za

izborne zakone.

Aleksandar Damjanović je

Pobjedi kratko odgovorio da

će „svakako biti na sjednici“.

Goran Danilović iz Ujedinje-

ne Crne Gore nije odgovorio

napitanjePobjededalićepri-

sustvovati glasanju o izbor-

nimzakonima.

Pobjeda je ranije objavila da

bi prijedlozi izbornih zakona

koje je uradila Radna grupa

za primjenu preporuka ODI-

HR-a, ako dobiju pozitivno

mišljenje OEBS-a, trebali da

budu usvojeni krajem de-

cembra,najvjerovatnije28. ili

29. Neizvjesno je usvajanje

zakona o izboru odbornika i

poslanika, jer da bi taj akt bio

usvojen, treba da ga podrži

dvije trećine poslanika. DF,

sudeći prema ranijim izjava-

ma iz tog saveza, najvjerovat-

nije neće podržati predlože-

ne zakone.

Eksperti OEBS-a, kojima su

krajem novembra poslate

radne verzije zakona, ove

sedmice razgovaraće u Pod-

gorici sa članovima Radne

grupezaprimjenupreporuka

ODIHR-a i saopštiti im svoj

stav oprijedlozima.

I.K.

Gore – kazao je Vujanović go-

stujući u emisiji „Argument sa

Ivanom Šebek“ na PinkM te-

leviziji.

Kada je riječ o odnosu prema

Rusiji, Vujanović smatra da

Crna Gora mora biti veoma

pažljiva u vođenju politike

prema toj zemlji.

- Ne bih svoje nezadovoljstvo

usmjeravao samo ka Moskvi,

problem je ovdje, naš domaći.

Uvijek je domaći problem ve-

zan sa onim vani. Važno da

smo mi članica NATO-a, pa

problemodnosa bilo koga van

NATO-a prema državi i NA-

TO-u više nije problem poje-

dinačne zemlje nego Alijanse.

Tako da mislim da nema po-

trebe da se sa nekim stavovi-

ma,porukamakonfrontiramo,

odmah reagujući. NATO je tu

da saopšti svoj stav, a naše

članstvo u NATO-u je defini-

tivno i ne može se na bilo koji

način ugroziti – ističeVujano-

vić.

Predsjednik države smatra da

jevrijeđanjeČarlsaTanokaod

strane poslanika DF-a Neboj-

šeMedojevića u crnogorskom

parlamentu ,,prepoznatljiv

stil“Demokratskogfronta,ko-

jeg će na izborima ocjenjivati

građani CrneGore.

Đ.Ć.

nosu sa Rusijom

h usmjeravao

amo kaMoskvi

Veći dio opozicije izjašnjavaće se o OEBS-ovimpreporukama

Front i Damjanović

dolaze na glasanje o

izbornimzakonima

SaprijemauVili ,,Gorica“

AndrijaNikolić

Damjanović sepozdravlja

saposlanicimaDF-a