Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora se

članstvomuNATOobaveza-

lada zapotrebekontrole

svognebakupi vojni radardo

2020. godine. To stoji u infor-

maciji ovojnoj integraciji Cr-

neGoreuNATO, koju je

usvojilaVladanaprošloj

sjednici.

- Usljed nepovoljne konfigura-

cije reljefa i loše pokrivenosti

radarskom slikom teritorije

Crne Gore od oko 60 odsto,

ukazala se potreba za nabav-

kom vojnog radara za nadzor

vazdušnog prostora, kao

jednogodprioritetauoprema-

nju za naredni period. Mini-

starstvo odbrane je iskazalo

namjeru da radar nabavi do

2020. godine, a do tog perioda

NATO će pokušati problem

prevazići angažovanjem sred-

Što piše u informac

Crna

rada

PODGORICA

–Prvi čovjek

državeFilipVujanovićka-

zao jeda lideraDPS-aMila

Đukanovićavidi kaonared-

nogpredsjednikaCrneGo-

re.

–Onodlučujeosvojoj sudbini.

Da li će to prihvatiti, stvar je

njegovog opredjeljenja. Mi-

slimda bi on bio promoter dr-

žave Crne Gore u NATO-u i

međunarodnoj zajednici koji

bi branio sve vrijednosti Crne

Predsjednik Crne Gore o o

Vujanović:

Ne b

nezadovoljstvo

PODGORICA

Nema govora

obezbjednosnoj i ekonom-

skoj krizi uCrnoj Gori - po-

ručio je jučepremijerDuško

MarkovićuSkupštini.

On je to kazao na premijer-

skomsatu, odgovarajući na pi-

tanje poslanika DF-aNe-

bojše Medojevića o

tome kako će Vlada ri-

ješiti „duboku eko-

nomsku, bezbjedno-

snu i političku krizu u

zemlji“.

Dobrodošlica

Marković je poželio

dobrodošlicu posla-

nicima DF-a i kazao

da je uvjeren da će

makaru jednoj stva-

ri ostati dosljedni, „a to je po-

zicija predstavnika građana

koji su vam ukazali povjere-

nje“.

- Moram iskazati dozu zabri-

nutosti zbog činjenice da oči-

gledno ne razaznajete gdje i u

kojoj državi živite - rekao je

Marković poslanikuMedoje-

viću.

Premijer je kazao da su rezul-

tati prošlogodišnjih parla-

mentarnih i ovogodišnjih lo-

kalnih izbora potvrdili da

„DF-u ozbiljna politika i poli-

tička strategija nikada nije bi-

la jača strana“.

-CrnaGorasenenalaziueko-

nomskoj krizi. O tome govori

snažan ekonomski rast, od

oko četiri odsto u ovoj godini,

koji je među najvećima u

Evropi,akojijepraćenrastom

broja zaposlenih za više od

pet hiljada - rekao je Marko-

vić, dodajući da je zabilježen i

rast prosječne plate i penzije.

On zaključuje da Crna Gora

nijeukrizi i da snažna investi-

Marković: Nema krize u

bezbjednosti i ekonomiji

Premijer odgovarao na pitanja poslanika, oštra polemika saDemokratskimfrontom

PAŽIN: Ne komentarišem

materijalne dokaze u postupku

Potpredsjednik Vlade i ministar pravde

Zoran Pažin saopštio je da nikada nije,

niti će komentarisati materijalne dokaze

koji se izvode tokom sudskog postupka

koji je u toku.

Poslanik DF-a Milan Knežević pitao je

Pažina u parlamentu, u okviru premi-

jerskog sata, „kako je moguće da se

125.500 eura kojim je planirano najveće

krvoproliće u istoriji Crne Gore ne nalazi

u spisima predmeta i kako je moguće da

nema ni oružja“.

Pažin je kazao da nema bilo kakve veze

sa navodnim „montiranjemdržavnog

udara“, kao što Knežević kaže.

- Nikada do sada, pa ni danas se neću

upuštati u pravnu ocjenumaterijalnih

dokaza koji se izvode pred sudom. To

neću uraditi jer na taj način poštujem

ne samo vas kao učesnike u postupku,

nego i Zakonik o krivičnompostupku,

Ustav i obavezujuće konvencije,

međunarodne pravne instrumen-

te - saopštio je Pažin.

Četnici i narodni heroji

Sjednica je bila na kratko prekinuta nakon polemike posla-

nika DF-a Nebojše Medojevića i šefa parlamenta Ivana Bra-

jovića. Medojević je rekao da su preci Milana Kneževića bili

nosioci partizanske spomenice, a Brajovićevi „svi četnici“:

- Više ni jednu riječ na takav način. Brat moje babe je

narodni heroj. I sramota je da to pričate - oštro je

reagovao Brajović.

- Nije ništa negativno da vam je đed bio

četnik. Što se nervirate, to je za nas u

DF pozitivno - naveo je Medojević.

- Vi ne znate, šta je biomoj đed.

On je bio poslanik u Skup-

štini Kraljevine Crne

Gore 1915. i nije bio

četnik - rekao je

Brajović.

š š

cionaaktivnost,povećanje

budžetskih prihoda i

kontrola rashoda po-

tvrđujeda je to „stvar

Medojevićeve pau-

šalne ocjene“.

-Dokopozicija, ko-

joj pripadate, dje-

luje destruktivno,

pokušavajući da in-

vesticioni i ekonom-

skiambijentučiništo

neprihvatljivijim za

Vladu, dalji dinamični i

održivi rast ekonomije

predstavlja imperativ - ista-

kao jeMarković.

Onjeporučiodajebezbjedno-

sna situacija u Crnoj Gori sta-

bilna, na opšte zadovoljstvo

građana, turista i investitora.

-Tomeuprilog govorepodaci

o ekonomskimbilansima, ali i

o rekordnoj turističkoj sezoni

- naveo jeMarković navodeći

da investitori ne ulažu tamo

gdje je nestabilno.

Premijer navodi da su u foku-

su pažnje države stabilnost i

sigurnost.

- A svakoga ko se osili na tako

nešto dočekaće zakoni i sna-

žan odgovor države - naglasio

jeMarković.

Goliotok

NebojšaMedojevićjeka-

zao da Crna Gora „još

čeka prvu Vladu koja

neće progoniti neisto-

mišljenike“, navodeći

da je i Markovićev otac

robijaonaGolomotoku.

Marković je replicirao na

pominjanjevlastiteporodi-

ce i Medojeviću kazao da je

„očiglednouozbiljnojkrizika-

raktera i ljudskih vrijednosti

koje krase svakog čovjeka“.

Premijerjeistakaodajenjegov

otac bio partizan i krvario za

ideje antifašizma, a da pomi-

najanjenjegovogimenagovori

o Medojevićevom kukavičlu-

ku.

- Što se tiče robijanja mog oca

naGolomotoku,moguda vam

kažemštojeonrekaomeni-da

je to rezultat podmetanja iz

tog vremena. Ali to nije bio ra-

zlogdasepljujeiponižavasvo-

ja država. Vi danas govorite

kao čovjek koji nema hrabro-

sti, kao kukavica - rekao mu

jeMarković.

Marković je dodao da

nikada nije pomenuo

porodicu Medojevića,

iako on to radi u konti-

nuitetukad je riječ opo-

rodici premijera.

- Ne možete tražiti po-

mirenje, apljujete i Srbe i

Crnogorce. Nema pomi-

renja ako vrijeđate ljude

kojistojeizapredsjednika

DPS - rekao jeMarković.

Reagovaoi SDT

Na navode Medojevića da se

glavni specijalni tužilac Mili-

voje Katnić „svake večeri sa-

staje sa MilomĐukanovićem,

AcomĐukanovićem i Bebom

Popovićem u restoranu ‘Leo-

nardo’“, reagovalo je Specijal-

nodržavno tužilaštvo.

- Nije istina da se glavni speci-

jalni tužilac sastaje ili se sasta-

jao sa navedenim licima. Glav-

ni specijalni tužilac nikada se

nije sastao, niti se susreo sa

AcomĐukanovićemiliBebom

Popovićem na bilo kom mje-

stu, pa ni u pomenutom resto-

ranu - poručuju iz SDT-a, na-

vodeći da se Katnić nekoliko

puta sastao sa Đukanovićem,

ali isključivo na zvaničnim sa-

stancima.

SDT navodi da je Medojević

iskoristio skupštinsku govor-

nicuzaiznošenjeprijetnjiKat-

niću, poput one da će „neko za

sve ovoplatiti“.

Poslanik HGI Adrijan Vuksa-

nović pitao je Markovića da li

je Ministarstvo kulture prili-

kom kandidovanja Bokeljske

mornarice za UNESCO-vu li-

stu nemateriajlnog kulturnog

blaga,„izostavilausamomtek-

stu kult Svetog Tripuna i

imehrvatskoganaroda“.

Marković je saopštio da

ćeBokeljskamornarica

biti kandidovana za li-

stu svjetske kulturne

baštine UNESCO-a i

dodao da Bokeljska

mornarica i Kolo

Svetog Tripuna

pripadaju svim

građanima Crne

Gore i sa njima

svako imapravoda

se identifikuje.

Iv.P.

Vi danas

govorite kao

čovjek koji nema

hrabrosti, kao kukavica

- rekao je predsjednik

Vlade poslaniku

Demokratskog fronta

Medojeviću

NebojšaMedojević

IvanBrajović

SDTnavodi da je

Medojević iskori-

stio skupštinskugo-

vornicu za iznoše-

nje prijetnji Katniću

ZoranPažin

FilipVujanović