Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

CrnomGorom

PODGORICA

Najbolje

prakseu lokalnoj samoupra-

vi uovoj godini imajuBera-

ne, Podgorica, Ulcinj,Moj-

kovac, Nikšić i Žabljak.

Njihovimpredstavnicima

nagrade su jučeuručeneu

Podgorici.

Riječ je o programu koji rea-

lizuje Zajednica opština u sa-

radnji saMinistarstvom javne

uprave i uz finansijsku podrš-

ku Organizacije za evropsku

bezb j ednos t i saradn j u

(OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Ove godine dodijeljene su de-

seti put.

Ambasadorka i šefica misije

OEBS-aMarisDavije jekazala

da su pružali podršku od po-

četka pokretanja ovog progra-

ma.

-Najbolja vašanagrada suvaši

građanikojiprepoznajunapo-

re opština u kojima žive – po-

ručila jeDavije.

PredsjednikUpravnogodbora

Zajednice opština i gradona-

čelnik prijestonice, Aleksan-

dar Bogdanović, ocijenio je da

veliki broj prijava na konkurs

potvrđuje uspješnost progra-

ma.

Generalni sekretar Zajednice

opština Refik Bojadžić je ka-

zao da je tokom deset godina

stiglo 120 primjera dobre

prakse, od kojih su 54 nagra-

đenaizoblastikojesuvažneza

rad lokalne uprave.

Podgorica

Iz glavnog grada nagrađeni su

„softver za planiranje budže-

ta“ i „Mediteranski vrt“.

- Primjenom softvera se pri-

kupljaju, objedinjuju, obrađu-

ju i čuvaju podaci i tako sači-

njava plan budžeta za mnogo

kraće vrijeme nego do sada.

Dodatnikvalitetjenjegovapo-

vezanost sa softverima za tre-

zorsko poslovanje i obračun

zarada, kojim se automatski

preuzimaju podaci o obraču-

nu zarada zaposlenih, kako

postojećihtakoinovozaposle-

nih, što je predstavljalo najve-

ći problem – istakao je Bojad-

žić.

U oviru projekta „Mediteran-

ski vrt“ na brdu Gorica počelo

je formiranje inkubatora za

rast i razmnožavanje endem-

skih i reliktnih biljnih vrsta

karakterističnih za podneblje

Mediterana. Na taj način se,

kako jeobjašnjeno, otvaramo-

gućnost za organizovanje ra-

dionicazastudenteiučenikeo

potrebi očuvanja biodiverzi-

teta.

Berane

U oblasti realizacija projekata

putem međunarodne sarad-

nje, nagradu je dobila opština

Berane za ,,kancelariju za pri-

premuirealizacijuprojekata“.

- U okviru službe menadžera

opštine osnovana je posebna

kancelarija za evropske inte-

gracije koja između ostalog

radi na poslovima pripreme i

realizacijeprojekta.Prijedlozi

projekta se ne pripremaju sa-

mo za fondove EU već i za ra-

zne druge kao i za programe

koji su dostupni opštini. Tim

je aktivan od 2014. godine i do

sada je obezbijedio blizu

2.000.000 eura bespovratnih

sredstava za realizaciju više

projekata – objasnio je Bojad-

žić.

Ulcinj

Lokalna uprava Ulcinja je do-

bilanagraduuoblastilokalnog

ekonomskog razvoja za „lo-

kalnitimzapromocijuinvesti-

cija i stranihulaganja“.

- To je prva opština u Crnoj

Gori koja je formirala tim za

tehničku podršku investitori-

makadapokažuinteresovanje

da posluju u Ulcinju. Tim po-

mažeiupribavljanjupotrebne

dokumentacije za investitore,

kao što su građevinske dozvo-

le itd. Takođe, oni pomažu i

sugrađanima koji su zaintere-

sovani za investiranje – kazao

jeBojadžić.

Mojkovac

OpštinaMojkovac je nagrađe-

na za projekat „poboljšanja

proizvodnje, efikasnosti i ino-

vativnosti u malim poljopri-

vrednim gazdinstvima radi

unapređenje ruralnog razvo-

ja“. Generalni sekretar Zajed-

nice opština Refik Bojadžić je

kazaodajetaopštinaovegodi-

ne realizovala niz aktivnosti

za pružanje podrške poljopri-

vrednim proizvođačima. Po-

red ostalog pripremili su plan

za proglašenje Sinjajevine

parkom prirode, izgrađen je

planinarski dom, realizovan je

pilot projekat vizuelne identi-

fikacije poljoprivrednih proi-

zvoda. Osim toga, Mojkovac

tradicionalno organizuje sa-

jam poljoprivrednih proizvo-

da na kome učestvuje još pet

opština.

Nikšić

Opština Nikšić je nagrađena

za praksu „ostvarenje strateš-

kih vizija kroz saradnju sa

NVOsektorom“.

- U opštini Nikšić civilni sek-

tor učestvuje u savjetodavnim

tijelima ikomisijama.Zajedno

organizuju različite manife-

stacije, a opština opredjeljuje i

značajna sredstva – istakao je

on.

Žabljak

Specijalna nagrada dodijelje-

na jeopštini Žabljakza „reali-

zaciju projekata putem me-

đunarodne saradnj e sa

Slovenijom“.

- Saradnja Slovenije i Žabljaka

jepočela 2011. godine i do sada

je ta država u realizaciju pro-

jektaopštineuložila3.500.000

eura. Tu jeučešćeza izgradnju

postrojenja za prečišćavanje

otpadnih voda (POP), sanacija

reciklažnogdvorištaijošmno-

gi drugi projekti.Utekućoj go-

dini Slovenija je dala sredstva

za nabavljanje multifunkcio-

nalnogvozilazačišćenjemulja

izPOP, zatimza javnu rasvjetu

–kazao jeBojadžić.

I.TERZIĆ

HERCEGNOVI

Kompanija

„Imperioholding limitid“ ko-

ja gradi luksuzni kompleks

„Lazure“ uMeljinama sani-

raćemost koji spajamagi-

stralu iUlicubraćePedišić.

Ugovor o sanaciji potpisali su

juče saopštinomHercegNo-

vi apočetak radova jevećda-

nas.

Ugovorom je određeno da će

sanacija mosta biti donacija te

kompanije gradu Herceg No-

vom, saopštili su iz opštinske

pres službe. Kako obavještava-

ju iz Sekretarijata za komunal-

ne djelatnosti i ekologiju, radi

bezbjednog i nesmetanog izvo-

đenja radova na hotelu, za sao-

braćajćebitizatvorendioUlice

braće Pedišić uz samkompleks

„Lazure“, od ugla Ulice braće

Grakalića do ugostiteljskog

objekta „Barbi“.

Ž.K.

MOJKOVAC

Kvarnapo-

strojenjuzajedničkog cen-

tralnoggrijanja, nabutan

gas, zaledio je uponedje-

ljakprostorijevrtića „Je-

vrosimaRabrenović Je-

vra“ i zgrada „B“ i „C“OŠ

„AleksaĐilasBećo“, uko-

jimanastavupohađaju

učenici nižihrazreda. I po-

red toga , i vrtić i škola rade

– snalaze se.

Direktorka vrtića Dubravka

Drobnjak kaže da su našli

prelazno rješenje i da djeca

ne trpe.

- Jednu prostoriju grijemo

TA pećima. Napravili smo

mješovitu grupu djece koja

dolaze i tu im je toplo. Inače,

od ponedjeljka dolazi mno-

go manje djece. Roditelji su

čuli zaproblemsagrijanjem,

tako da djecu dovode samo

oni koji zbog posla moraju -

rekla jeDrobnjak.

Ona je dodala da od utorka

ekipa jedne nikšićke firme,

koja održavapostrojenje, ra-

di na otklanjanjukvara.

- Nije mi poznato o čemu se

tačno radi ali se nadamda će

danas, eventualno sjutra

uspjeti da otklone kvar - ka-

zala jeDrobnjak.

Isto očekuje i direktor

osnovne škole, VeselinBula-

tović, dodajući da se nastava

odvija redovno, doduše na

drugommjestu i u drugačije

vrijeme, što senekimrodite-

ljima baš i nije dopalo.

- Organizovali smo među-

smjenu za učenike razred-

nenastave, umatičnoj zgra-

di škole, koja se grije na

ugalj. Problem sa grijanjem

nam je iskomplikovao rad.

Znamida jestvorioodređe-

ne probleme djeci i njiho-

vim roditeljima, poremetio

im ritam. Ne mogu im za-

mjeriti, ali ih molim za ra-

zumijevanje. Radi se sve da

se kvar na postrojenju što

prijeotkloni - rekao jeBula-

tović.

R.Ć.

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 9:30 do

14:30 sati Gračanica i Zabrđe.

Bar: od 9 do 13 sati naselja Bar-

tula i Rap.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15 sati

Bijeli Potok i Čeoče.

BERANE:

od 11 do 15 sati Obod;

od 9:30 do 14:30 sati Brezoje-

vica

BUDVA:

od 10 do 15 sati Drobni

Pijesak (kod Sv. Stefana).

CETINJE:

od 9 do 11 sati Bogi-

šin Krš.

KOLAŠIN:

od 8 do 15 sati Lugo-

vi i Smolice.

KOTOR:

od 8 do 16 sati povre-

meno bez struje biće Markov Rt.

Mojkovac: od 10 do 14:30 sati

Gojakovići.

NIKŠIĆ:

od 9 do 17 sati Vilusi,

Broćanac, Usputnica, Petrovići,

Mrkajići, Seline, Počekovići,

Vidne, Vraćenovići, Koravlica,

Kljakovica, Vidne, Granični

prelaz „Deleuša“, Pilatovci, Vučji

Do, Rvana Gora, Obljaj, Bjelica,

Vrbica, Ubla, Crkvice, Bratogošt,

Kovači, Kljakovica, Jabukovac,

Koprivica i Podvrš; od 11 do 11:30

sati Oštrovac.

ROŽAJE:

od 10 do 14:30 sati

Babino Polje i potrošači koji se

napajaju sa dalekovoda „Daci-

će“.

ŠAVNIK:

od 11 do 15 sati Šavnik,

Dobra Sela, Previš, Godijelja,

Grabovica, Slatina, Timar, Bijela,

Petnjica, Komarnica, Rudo Polje,

Kruševice i Miloševići.

ULCINJ:

od 8:30 do 14:30 sati

Đerane kod Hadžibrahimovića.

Žabljak: od 11:30 do 12 sati: Nje-

govuđa, Aluga, Palež, Gradina,

Brajkovača, Rudamca, Stolac,

Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca,

Jelina Gora, Suvo Do, Rudinova-

ča, Novakovići, Smoljan, Merulja

i Okruglica.

I.T.

Deseti put dodijeljena priznanja za najbolju praksu u lokalnimupravama

Podgorica nagrađena za

upravljanje nansijama

i „Mediteranski vrt“

Francuzi

žele da grade

marine na

Adi Bojani

Član ulcinjskog tima za pro-

mociju investicija i stranih

ulaganja Arslan Hajdinaga je

kazao da već imaju konkret-

ne rezultate, iako postoje tek

od januara.

- Grupa Hugar iz Francuske

interesuje se da izgradi

marinu na Adi Bojani. To je

rezultat rada našeg tima.

Zemljište na Briskoj gori od

7.000 kvadratnihmetara

koje je po PUP-u predviđeno

za izgradnju solarnih panela,

takođe ima potencijalnog

investitora. Mi u ovoj priči

nijesmo sami, mnogo nam

pomaže u domenu investi-

cija MIPA, a kao izvor infor-

macija su ambasade Turske,

Njemačke i Italije – kazao je

Hajdinaga.

Berane je formiralo tim za planiranje projekata, a Ulcinj za

tehničku podršku investitorima. Mojkovac se izdvaja po podršci

poljoprivredi, a opština Nikšić po saradnji sa nevladinim

sektorom. Specijalna nagrada Žabljaku zameđunarodnu saradnju

opština nagrađeno je ove

godine za dobre prakse: Berane,

Podgorica, Mojkovac, Žabljak,

Nikšić i Ulcinj

6

HERCEGNOVI:

Ugovor opštine i kompanije „IHL“

Saniraćemost

uMeljinama

RADOVIPOČINJUDANAS:

Nakonpotpisivanjaugovora

MOJKOVAC

: Hladni radijatori u vrtiću i dijelu Osnovne škole „Aleksa Đilas Bećo“

Kvar na grijanju zaledio učionice

Dio Nikšića

osamsati

bez struje

KORISNIPROJEKTIZALOKALNE

UPRAVE:

Dobitnici priznanja

Vrtić „Jevrosima

Rabrenović Jevra“