Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

CrnomGorom

CETINJE

Put Cetinje–

Budvanakonosamnae-

stodnevneblokadeotvo-

ren je za saobraćaj. Radovi

nadionici kodBrajića još

trajupa suna snazi obu-

stave, prijepodne i poslije

podne.

Odlukuootvaranjuputado-

nio je glavni saobraćajni in-

spektor Edin Abdić nakon

što je u srijedu i u četvrtak

obišaoradovenaraščišćava-

nju odrona, zbog kojeg je

put bio zatvoren od 2. de-

cembra.

- Stekli su se uslovi da sao-

braćajbudepuštenukontro-

lisanim uslovima. Radovi se

nastavljaju -kazao jeAbdić.

Dušan Kokić iz Direkcije za

saobraćaj kaže da će na

spornoj dionici nastaviti ra-

dove.

– U mjestu Brajići radove

nastavljamo. I dalje će biti

na snazi potpune obustave

od 9 do 11 časova i od 14 do

15:30. Tokomostalog perio-

da saobraćaće se jednom

kolovoznom trakom naiz-

mjenično, a dinamika sao-

braćanja biće uređena se-

maforima – kazao je Kokić

Pobjedi.

Osimmreže koja je postav-

ljena na kosinu visoku više

od 30 metara, nove odrone

spriječiće potporni zid, čija

će visina biti osammetara.

J.Đ.

Od Cetinja do Budve ponovo preko Brajića, Direkcija nastavlja radove na spornoj dionici

Put otvoren, potpuna obustava

saobraćaja dva puta dnevno

JEDNOMTRAKOMDODALJNJEG:

DionicakodBrajića jučenakonotvaranja

BUDVA

Javnopreduzeće

Regionalni vodovodCrno-

gorskoprimorje raspisalo je

tender za izvođenje radova

na spajanjuopštineHerceg

Novi na regionalni sistem.

Procijenjenavrijednost po-

sla je 1.600.000eura, aobu-

hvata izgradnjucjevovoda

nadionici Tivat –Opatovou

dužini od 3.150metara, za-

jedno sa izgradnjomšahti, te

izgradnjuoptičkogkablau

dužini od3.800metara.

Direktor togpreduzećaGoran

Jevrić kaže da priključenjem

Herceg Novog na regionalni

vodovodni sistem i projekto-

vanjem drugog cjevovoda od

Budve do Tivta zvanično po-

činje izgradnja druge faze re-

gionalnog vodovodnog siste-

ma.

On ističe kako su na taj način

zaokružili uspješnu poslovnu

godinu.

- Kontinuiranim sprovođe-

njem politike štednje, koja je

otpočelaprimjenomseta anti-

kriznih mjera Vlade iz 2013.

godine, stabilizovalismo regi-

onalni vodovod i zaista ga uči-

nili finansijski održivim, tako

davećdvijegodine imamopo-

zitivan finansijski rezultat.

ZahvaljujućiVladiCrneGorei

Ministarstvu finansija, RV je

omogućeno refinansiranje

kredita koji je prethodno

ovom javnompreduzeću odo-

brio Abu Dabi Fond za razvoj,

čime je ostvarena ušteda po

osnovunegativnihkursnihra-

zlika od 700.000 eura na go-

dišnjem nivou. Stoga, u 2017.

godini smo postigli izvanre-

dan poslovni rezultat i sada se

možemo posvetiti razvojnim

projektima koji će se finansi-

ratiizsopstvenihprihoda-ka-

že Jevrić.

On dodaje da je izlaskom iz

ekonomske krize na Crnogor-

skomprimorjudošlodonovog

investicionog zamaha, što je

takođe doprinijelo finansij-

skoj stabilizacijiRVzbograsta

prihoda po osnovu posebne

naknade,kaoiprihodaodpro-

daje vode.

- Regionalni vodovod uredno

izmiruju ne male kreditne

obaveze,brutoobavezeprema

zaposlenim, redovno poreske

obaveze prema državi Crnoj

Gori kao i obaveze prema svo-

jim poslovnim partnerima –

ističe Jevrić.

POBJEDA:

Koliko su ta-

kvom učinku doprinijeli

unaprijeđeniposlovniodno-

si sa lokalnim vodovodnim

preduzećima?

JEVRIĆ:

Odnosi Regional-

nog i lokalnih vodovoda una-

zad četiri - pet godina su bili

zategnuti i opterećeni među-

sobnim nerazumijevanjem,

ali i velikimdugovanjimapre-

ma RV koji su sporadično

iznosili i do 2.000.000 eura.

Zadnjih godina smo značajno

unaprijedili poslovne odnose,

koji nijesu uvijek lagani, ali

zaista se mjere većim stepe-

nom razumijevanja. Među-

tim,danas,osimmanjihdugo-

vanja vodovodnih preduzeća

Ulcinja i Bara, čije je rješava-

nje u završnoj fazi kod sud-

skihorgana,tajproblemskoro

da ne postoji.

POBJEDA:

Zaštopovećava-

te kapacitet za

Kotor, Tivat i

Herceg Novi

za go t ovo

100 odsto, ako je godišnji

stepen iskorišćenosti siste-

maoko30odsto?Kolikoko-

šta ta investicija?

JEVRIĆ:

Ta investicija je ne-

ophodna jer se prethodne tri

godine opštinama Herceg

Novi, Kotor i Tivat, više od

dvamjesecatokomglavnetu-

rističke sezone isporučuje

oko 330 l/s, što predstavlja

100odstokapaciteta togdije-

la sistema. Prethodnim pro-

jekcijamarazvoja, ovaj cjevo-

vod je trebalo da se gradi tek

2025. godine.Međutimosam

godina ranije mora se pristu-

piti gradnji druge faze RV

zbog ubrzanog razvoja tu-

rizma u Boki Kotorskoj i sve

većih investicionih ulaganja

na ovompodručju.

Procijenjenavrijednosttihra-

dovaiznosilabioko8.000.000

eura, ali Regionalni vodo-

vod predlaže model

saradnje sa Direk-

cijom za saobra-

ćaj, koja na loka-

ciji predviđenoj

za i zg radn j u

drugog cjevovo-

da planira iz-

gradnju buleva-

ra, čime bi ova

dva državna su-

bjekta u sarad-

nji mogli ostva-

riti uštedu od

3.000.000 eura.

D.Š.

Direktor RVCG Goran Jevrić najavio izgradnju druge faze regionalnog sistema

Za spajanjeHerceg

Novog 1,6miliona

Isporuka

povećana

70 procenata

POBJEDA:

Često ste

ukazivali na nedovoljnu

iskorišćenost kapaciteta

regionalnog vodovoda.

Kakva je sada situacija?

JEVRIĆ:

Stepen iskori-

šćenosti kapaciteta smo

povećali sa 16 odsto u 2014.

godini na oko 28 odsto

tokomposljednje tri godine.

Isporuka vode u odnosu na

prethodni period je poveća-

na oko 70 procenata.

KOLAŠIN

U naredna

tri dana desiće se puno

toga turistički zanimljivo-

ga u svojevrsnom zahuk-

tavanju zimske turističke

sezone u „maloj varoši“.

Manifestacije i turistički

sadržaji će se dešavati

i u gradu i na planini

Bjelasici.

U petak 22. decembra,

tačno u podne biće

otvoren Božićni bazar na

Trgu Boraca a otvoriće

ga Željka Vuksanović,

predsjednica opštine.

Kućice su već postavlje-

ne i osvijetljene tako da

su preko noći atrakcija

centra grada. Božićni

bazar biće otvoren od

22. decembra do 15.

januara naredne godine.

U ovakvom ambijentu, u

subotu veče biće orga-

nizovan i nastup benda

Mil hunters.

Nacionalna turistička

organizacija se pobri-

nula da pored skijanja

i sunca, na Jezerinama

bude i dovoljnomuzike.

U danima vikenda, od

12 do 16 sati, goste će na

polaznoj stanici i ispred

bašte restorana zabav-

ljati DJ Mr Jols i DJ Shar.

Posebna pogodnost za

skijaše biće što je NTO

sa upravom Ski centra

Kolašin 1450 dogovorila

da cijene ski-pasova

budu 50 odsto jeftinije

pa će koštati 7,5 eura.

Za skijaše iz Podgorice

Nacionalna turistička

organizacija je organizo-

vala i besplatan prevoz

pa se očekuje da ovaj

decembarski vikend na

Bjelasici, bude prava

uvertira u januarske i

februarske kada više

hiljada skijaša uživa na

toj crnogorskoj planin-

skoj ljepotici.

Dr.D.

Zanimjiv turistički

vikend u Kolašin

Bazar

na Trgu,

skijanje na

Bjelasici

DOBIJAĆEVODUIZIZVORIŠTA

BOLJESESTRE:

HercegNovi

Prethodnim

projekcijama razvoja,

taj cjevovod je trebalo

da se gradi tek 2025. godine.

Međutim, tomoramo raditi

osama godina ranije zbog

ubrzanog razvoja turizma

u Boki Kotorskoj i sve

većih investicionih

ulaganja na to

području – kaže

Goran Jevrić

GoranJevrić

TCCG