Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 21. decembar 2017.

CrnomGorom

MOJKOVAC

Predsjednik

Opštinskog odboraDemo-

kratske partije socijalista

DraganMrdak izabran je juče,

na konstitutivnoj sjednici

lokalnog parlamenta, za pred-

sjednika Skupštine opštine.

- Izuzetnomi je drago što

sam izabran na ovu funkciju.

Zahvaljujem svima koji sume

podržali. Radiću u interesu svih

građana Mojkovca - rekao je

Mrdak, nakon sjednice kojom

je predsjedavao Veselin Jova-

nović, iz Socijalističke narodne

partije.

Za Mrdaka su glasali 18 odbor-

nika DPS i odbornik Socijalde-

mokrata.

Sjednicu su napustili odbor-

nik Ure, i pet odnosno četiri

odbornika Demokrata i Fronta.

Kako su objasnili, lokalni izbori

održani 26. novembra bili su

nedemokratski.

Dva odbornika opozicione SNP

ostala su do kraja konstitutivne

sjednice koja je trajala tridese-

tak minuta.

R. Ć.

Konstituisanamojkovačka Skupština

DraganMrdak na

čelu parlamenta

DraganMrdak

NIKŠIĆ

Selektor i nekadaš-

nji kapitencrnogorskebok-

serske reprezentacije i bivši

šampionMediteranskih iga-

ra, BoškoDrašković, sjutra će

uSportskomcentrubokso-

vati oproštajnimeč, humani-

tarnogkaraktera, podnazi-

vom„Posljednji udarac za

Sofiju“.

Drašković će boksovati za Sofi-

ju Sušić, koja ima rijetko obo-

ljenjemozga, pa ćenovac saku-

pljen od ulaznica usmjeriti za

njenoliječenje.Protivnikćemu

biti Džemal Bošnjak.

-SituacijaukojojsenašlaSofija

motivisala me je da posljednji

put uđem u ring i boksujem.

Ovo je idealna prilika da se

oprostim od boksa, a nadam se

da ćeNikšićani i svi ljudi dobre

volje izCrneGorepokazati hu-

manost i učestvovati u akciji.

Boksovaću sa Džemalom Boš-

njakom, reprezentativcemBo-

sne i Hercegovine, od kojeg

sam poražen na Evropskom

prvenstvu 2011. godine. U ring

nijesamušaodvijegodine,onje

u takmičarskoj formi, pa ćemo

vidjeti kako će se ta pauza na

mene odraziti. Ipak, imam jak

motiv da dam sve od sebe kako

bih na neki način pomogao So-

fiji –kazao jeDrašković.

Pored Draškovića i Džemala,

učestvovaće i Boškov otac Rat-

ko, Zvjezdan Vidaković, Dilan

Prašović,BrajanJovanović,kao

i reprezentativci PetarMarčić i

Emir Šabotić.

Predviđen je muzički program

DavoraVučetića.

Cijenaulaznicezahumanitarni

bokserski spektakl „Posljednji

udarac za Sofiju“ iznosiće dva i

po eura za tribine i pet eura za

parter.

S.D.

Reprezentativac iz Nikšića humanitarnim

mečomse oprašta od karijere

Drašković sjutra

boksuje za Sofiju

BoškoDrašković

NIKŠIĆ

Budžet zanarednu

godinu jednoglasno jeusvo-

jenna jučerašnjoj sjednici

Skupštine, abiće „težak“

19,87miliona eura. Vršilac

dužnosti sekretara za finan-

sije, razvoj i preduzetništvo

SanijaFatićkazala jedaod

planiranog iznosa

11.590.000eura čine tekući

prihodi, teda će seubudžet

po tomosnovunajviše sliti

odporeza (7.900.000eura).

Za investicije je namijenjeno

3.700.000 eura, a najveći dio

tognovcabićeusmjerenna in-

frastrukturu, a samo za iz-

gradnju seoskih vodovoda bi-

će izdvojeno 1.290.000 eura.

Tender

Predsjednik opštine Veselin

Grbović kazao je da se investi-

cioni budžet odnosi samo na

sredstva koja će biti izdvojena

za ruralna područja i gradski

trg,tedaćese,zahvaljujućido-

nacijama idržavnombudžetu,

realizovati mnogi drugi pro-

jekti, vrijedni oko 15.000.000

eura.

- Očekuje se da Direkcija za

javne radve u januaru raspiše

tender za izvođača radova na

izgradnji doma za stare. Za taj

projekat vrijedan 5.500.000

euraobezbijeđenoje3.870.000

eura. Sama ta kompletna inve-

sticija vrednija je nego naš ka-

pitalni budžet. Objavljen je

tender za prvu fazu rekon-

strukcije Doma revolucije, za

ugostiteljski objekat i veliki

fitnes centar. Ima zaintereso-

vanih investitora, što znači da

ćemo završiti dio spoljašnjih

radova, dok će oni sami uređi-

vatiunutrašnjost-kazaojeGr-

bović, dodajući da bi komplet-

na rekonstrukcija centralnog

gradskog trga trebalo da bude

završena do 21.maja.

Nabrajajući ostale investicije,

on jekazaodaćeDirekcija jav-

nih radova finansirati rekon-

strukciju Dvorca kralja Niko-

le, sa 2.000.000 eura. U planu

za 2018. godinu je i izgradnja

zapadne tribine stadiona FK

Sutjeska, s tim što će FSCG

obezbijediti donaciju od

1.500.000 eura, a Direkcija

javnih radova oko 2.000.000

eura.

Direkcija za saobraćaj planira

rekonstrukciju magistralnog

putaodTrubjeledoVilusa,du-

ge 17 kilometara, a ta investici-

ja je vrijedna oko 5.000.000

eura.

Planovi

U nastavku sjednice jedno-

glasno su usvojeni prijedlog

rada za narednu godinu, pri-

jedlogodlukeoprirezupore-

za na dohodak fizičkih lica,

program uređenja prostora,

lokalni akcioni plan za soci-

jalnu inkluzijuRoma i Egipć-

na 2018-2020, osnivanje bi-

znis zone, davanje u zakup

zemljištauokvirupark-šume

Trebjesa, podizanje spome-

nika crnogorskim komiti-

ma…

Od čelnika nikšićke opštine

čuloseda jefinansijskasitua-

cija stabilizovana, pa nema

bojazni da zarade neće ispla-

ćivati redovno.

Ra.P.

NIKŠIĆ:

Odbornici usvojili budžet za narednu godinu

Za razvoj grada

15miliona eura

Očekuje se da Direkcija za javne radove u januaru raspiše

tender za izvođača radova na izgradnji doma za stare. Za taj

projekat vrijedan 5.500.000 eura obezbijeđeno je 3.870.000

eura. Samo ta investicija vrednija je nego naš kapitalni budžet –

kazao je predsjednik opštine Veselin Grbović

Grbović: Objavljen je

tender zaprvu fazu

rekonstrukcijeDoma

revolucije, ima zainte-

resovanih investitora

ROŽAJE

UCentruzakultu-

ru sinoć jeodržan godišnji

koncertNižemuzičke škole

nakomjenastupilo35djece

pripremnogodjeljenjaprvog,

drugog i trećeg razreda. Uče-

snici koncertaprikazali su

zavidnoumijećenaklaviru i

gitari, dok jedvojedjecekoja

pohađajuMuzičku školuu

BijelomPolju, koja sukaogo-

sti učestvovalanakoncertu,

svirali na flauti i violini, što je

oduševiloprisutne.

Prema riječima direktora Cen-

tra za kulturu Sulejmana Kuje-

vića, djeca su se predstavila sa

po dvije numere, u klasi profe-

sora Jasimile Hot koja je radila

nastavu klavira, Jasmina Ćoro-

vićakojijebiopredavačnagita-

ri i Maide Husović na klaviru i

solfeđu.

-RiječjeoprvojgeneracijiNiže

muzičke škole koja radi pri

Centru za kulturu. I večerašnji

koncert je pokazao da smo bili

upravukada smoprije tri godi-

ne odlučili da osnujemo školu

jer toovaj gradzaslužujebudu-

ći da ima dvije prestižne mu-

zičke manifestacije, Festival

dječje pjesme „Zlatna pahulja“

iodnedavanoFestivalsevdalin-

ke „Rožajski akšamluk“. Na-

damseda ćeovi nadarenimali-

šani nastaviti dobru muzičku

tradiciju ovoga kraja i u buduć-

nosti biti nosioci kulturnihzbi-

vanja u svojoj sredini i Crnoj

Gori - rekao jeKujević.

Prema ocjeni profesora, uče-

snicikoncertasuprikazalizavi-

dan nivo muzičkog obrazova-

njazatajuzrast,anjihovnastup

je pratio veliki broj sugrađana.

F.K.

Održan godišnji koncert učenika Nižemuzičke škole u Rožajama

Pokazali umijeće

na klaviru i violini

ZAVIDANNIVO

MUZIČKOG

OBRAZOVANJA:

Sakoncerta

TIVAT

Opštinski Zeleni timdodijelio je Zelenu nagradu (plaketu

i stablo rogača) za doprinos u očuvanju životne sredine Službi

zaštite i spasavanja, Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu „Krtoli“

i Ekološkoj radionici Srednje mješovite škole „Mladost“.

Nagrade vatrogascima uručene su u Velikomgradskomparku, u

kome je Zeleni tim, njima u čast, zasadio stablo rogača.

Sekretarka za zaštitu životne sredine i energetsku e ikasnost,

Tatjana Jelić, zahvalila je vatrogascima na svemu što su uradili, ne

samo kada su požarišta u pitanju, već i kada su u pitanju dobro-

voljne akcije Zelenog tima na koje su se, kako je kazala, nesebično

odazivali. Uz zahvalnost na nagradi, komandir Službe zaštite i spa-

savanja Zoran Barbić je naglasio da je minulog ljeta na teritoriji

tivatske opštine izgorjelo oko 343 hektara šume.

- Nadam se da ćemo zajedničkim snagama i uz pomoć prirode to

sve obnoviti - kazao je Barbić.

Zeleni tim je stablo rogača poklonio i Ekološkoj radionici SMŠ

„Mladost“, koja broji preko 100 članova sa kojima radi prof. biolo-

gije Zorana Grubišić.

S.K.

PLAKETAISTABLOROGAČA

VATROGASCIMA:

Sadodjelenagrada

TIVAT:

Opština dodijelila ekološke nagrade

Zelene nagrade Zelenog tima

BUDŽETJERAZVOJNI:

Sa sjedniceSkupštine