Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Analiza te-

lefonskihpozivaosumnji-

čenihzapokušaj terorizma

ukazujeda jebivši koman-

dant srpske žandarmerije

BratislavDikić još od9.

marta 2016. godinebio

uključenupripreme za ak-

cijukoja je imala za cilj traj-

nudestabilizacijuCrneGo-

renadanparlamentarnih

izbora, 16. oktobraprošle

godine– saznajePobjeda

odviše izvora iz istrage.

Dokumenta kojima raspola-

žu crnogorski istražitelji ot-

krivaju telefonsku komuni-

kaciju Bratislava Dikića i

jednog službenika Ministar-

stva unutrašnjih poslova Sr-

bije još 9. marta prošle godi-

ne, čak sedam mjeseci prije

parlamentarnih izbora u Cr-

noj Gori.

Provjera

Tog se dana bivši šef

srpske žandarmerije in-

teresovao o nekadašnjem

srpskom operativcu Slavku

Nikiću, njegovoj biografiji i

pitao operativca srpskog

MUP-a da li je ,,Nikić čovjek

od povjerenja i da li mu se

može vjerovati“.

Iznenadna zainteresovanost

Dikića za bivšeg operativca

srpske službe javila se nakon

što je Slavka Nikića 3. marta

2016. godineposjetio službe-

ni prevodilac DF-a Ananije

Nikić i za sada još nepoznata

osoba iz ruskogFSB-a.

Crnogorski istražitelji su

utvrdili da je vozilo Demo-

kratskog fronta, kojim je

upravljao Mihailo Čađeno-

vić, a suvozačbioAnanijeNi-

Novi detalji u istrazi za pokušaj terorizma ukazuju na

značajnu ulogu bivšeg komandanta srpske žandarmerije

Dikić provjeravao

Nikića 9. marta 2016.

Dokumenta

kojima raspolažu

crnogorski

istražitelji

otkrivaju da

se još 9. marta

prošle godine

Bratislav Dikić,

bivši šef srpske

žandarmerije a

sadašnji optuženik,

interesovao u

srpskomMUP-u

o nekadašnjem

operativcu srpskih

službi Slavku

Nikiću, o njegovoj

biogra ji i pitao

,,da li je čovjek

od povjerenja i

da li mu semože

vjerovati“

kić, 3. marta prešlo granicu sa

Srbijom. Nakon dvodnevnog

zadržavanjauBeogradu,Čađe-

nović se vratiouPodgoricu.

Zanimljivija je, naravno, uloga

Ananija Nikića koji se, prema

svjedočenju srpskog operativ-

ca Slavka Nikića, pojavio u

društvustrancakojisepredsta-

viodajeizFSB-a(ruskaslužba)

na sastankunaVidikovcu.

RazlogposjeteAnanijaNikića i

čovjeka iz FSB-a, a o čemu je i

sam posvjedočio bivši operati-

vac, krije se u potrazi za ključ-

nimčovjekomkoji je trebaloda

na dan parlamentarnih izbora

16. oktobraprošle godine ruko-

vodi akcijom koja bi nasilno

smijenila sa vlasti tadašnjeg

premijera Mila Đukanovića i

trajno poljuljala stabilnost dr-

žave.

,,PlanB“

Nakondužegrazgovorausjedi-

štu srpskih veterana, procjena

ključnih ljudi koji su osmislili

akciju jebilada senaSlavkaNi-

kića ne može računati. Zato je

uslijedio ,,zid ćutanja“, da bi

negdje u avgustuAnanijeNikić

svom prezimenjaku, bivšem

operativcu porukom saopštio

da „ne radi više za onu firmu“.

Inače, osumnjičeni prevodilac

DF-a Ananije Nikić upravo je u

fokus interesovanja istražitelja

dospio nakon što je – januara

2017.godine-SlavkoNikićuin-

tervjuu srpskom novinaruMi-

lomiru Mariću otkrio detalje

ponude.

Kasnije, na saslušanju pred be-

ogradskim tužiocima, Slavko

Nikićje ispričaodagajeAnani-

je Nikić, čovjek blizak sa jed-

nim od lidera Demokratskog

fronta Andrijom Mandićem,

zvao na proljeće 2016. godine i

tražio da ispuni „zadatak za

njega i prijatelje izRusije“.

Kako je Slavko Nikić postao

,,neupotrebljiv“, za sada nije

poznato. Crnogorskim istraži-

teljima je izuzetno bitna infor-

macija da se uprovjeruNikiće-

vih sposobnosti očito uključio i

Bratislav Dikić, penzionisani

general srpske žandarmerije.

Po čijemjenalogubivši šef srp-

ske žandarmerije Bratislav Di-

kić provjeravo pouzdanost

SlavkaNikića, biće jasnokadau

sudniciVišegsudabudupredo-

čeni dokazi i razgovori koje su

okrivljeni vodili u tomperiodu.

Zanimljivo jeda se, provjerava-

jućiNikića, učitavprocesDikić

uključioilibiouključen,znatno

ranije nego što je sa projektom

operacije upoznat Aleksandar

Saša Sinđelić, kojem je bila

dodijeljena uloga glavnog

operativca.

DalijeangažovanjeSinđelića

bio ,,planB“ ili suorganizato-

ri išli u više pravaca, teško je

utvrditi na osnovu do sada

poznatih činjenica.

Ali je sada bjelodano da je još

na proljeće 2016. godine tra-

žen ,,pogodan čovjek“ koji će

rukovoditi akcijom, štogovo-

ri o ozbiljnosti sa kojom su

organizatori - a to su prema

optužnici ruski državljani

Eduard Šišmakov i Vladimir

Popov-prišliposluizvođenja

,,crne operacije“.

Optuženičkaklupa

Osim Šišmakova i Popova,

kojima se sudi u odsustvu, na

optužnici Specijalnog tuži-

laštva je još 12 osoba. Za po-

kušaj terorizma odgovaraju

Bratislav Dikić, lideri DF-a

AndrijaMandić, Milan Kne-

žević, njihov vozač Mihailo

Čađenović i još osam srpskih

državljana.

Ključni svjedok Tužilaštva

Aleksandar Sinđelić je pred

vijećem, kojim predsjedava

sutkinja SuzanaMugoša, op-

tužio političare Demokrat-

skog fronta da su nosioci or-

g a n i z a c i j e p l a n i r a n i h

protesta ispred Skupštine

Crne Gore na kojim je bilo

predviđenodapreuzmuvlast

odDemokratske partije soci-

jalista.

Sinđelić je izjavio da je prvo-

optuženi, kojemse sudi u od-

sustvu, ruski državljanin

Eduard Šišmakov tražio li-

kvidaciju Mila Đukanovića,

kao i da je on imao samo spo-

rednu ulogu, te da su mu na-

dređeni bili Rusi i ljudi izDe-

mokratskog fronta.

Svjedok saradnik do detalja

je ispričao kako su tekle pri-

preme za akciju koja je plani-

rana za veče 16. oktobra i

ustvrdio da su upravo lideri

DF-a tražili da ona bude oru-

žana.

Sinđelić je do sada odgovorio

na više od 2.000 pitanja od-

brane, a suđenje se nastavlja

danas, kada će se izjasniti na

pisane dokaze i tajno sni-

mljene razgovore.

M.ŽIŽIĆ

POBJEDASAZNAJE

PODGORICA

–Sudija

Osnovnog sudaRadeĆetko-

vić tražio je svoje izuzećeu

predmetuukojemjeVeselin

Mujovićoptuženzaprevaru

bivšeg funkcioneraDPS-a

SvetozaraMarovića za

890.000eura, pa jeproces

odgođennaneodređeno.

Ćetković je juče pojasnio da je

od svoje tetke saznao da je jed-

na osoba koja mu nije blizak

srodnik bila prije 80 godina

udata za đedaMarovića, pa je o

tome obavijestio predsjednika

Osnovnog suda Zorana Rado-

vića, koji će odlučiti da li može

suditi uovompredmetu.

Mujović je ranije tražio i izuze-

će postupajuće tužiteljke Zori-

ce Milovanović, ali je taj za-

htjev odbijen.

OsimMarovića, Mujović se te-

reti i zaprevaruLjubaRađeno-

vića, oca bivšeg predsjednika

opštine Budva Lazara Rađeno-

vića.

Mujovićjeuhapšen17.februara

2016. godine u akciji ,,Hobotni-

ca“, a pušten je iz istražnog za-

tvora nakon godinu i od tada se

brani sa slobode.

Tužilaštvo provjerava i pod

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jepresudukojomsu

vlasnik šlep službe „Auto

šlepSaša“ SašaBožović (41) i

njegov radnikŽarkoMako-

čević (52) izPodgoriceoslo-

bođeni optužbi da suuavgu-

stu2014. godine iznudili 450

euraoddvojicekosovskih

državljana.

Prvostepenupresuduranije je

donijela sutkinja podgoričkog

Osnovnog suda Larisa Mijuš-

ković-Stamatović.

NaovakvuodlukužaliloseTu-

žilaštvo, ali je Viši sud odbio

žalbu i potvrdio oslobađajaću

odluku.

Advokat Božo Milonjić, koji

zastupa Božovića, kazao je za

Pobjedudajeočekivaoovakvu

odluku Višeg suda, jer, kako je

dodao, nije bilo dokaza da je

njegov klijent počinio krivič-

nodjelokojemusestavljalona

teret.

-Zadovoljni smoovakvomod-

lukom više instance jer se po-

tvrdilo ono što smo tokom ci-

jelog postupka tvrdili - naveo

jeMilonjić.

M.L.

AdvokatVuksanović iMujović

ispredsuda

Odgođeno suđenje optuženomVeselinu

Mujoviću koji se tereti za prevaruMarovića

Predsjednik suda da utvrdi

može li Ćetković da sudi

kojimokolnostima jeMujović

navodno prevario i uzeo

20.000euraodocaLazaraRa-

đenovića, Ljuba kako bi po-

mogao njegovom sinu, koji je

bio u pritvoru zbog sumnje da

jeupet budvanskihaferaošte-

tio budžet opštine. Kako se

sumnja, Mujović je pokušao

da uzme novac i od nekadaš-

njeg menadžera opštine Bud-

vaAleksandraTičića, odkojeg

je tražio 100.000 eura da bi

uticao na Tužilaštvo da ga iz-

brišu izoptužniceupredmetu

,,Košljun“.Mujovićjeuodbra-

ni kategoričnonegiraonavode

iz optužnice.

M.L.

Viši sud potvrdio presudu okrivljenima za iznudu od prije skoro tri godine

Vlasnik šlep službe

i radnik oslobođeni

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

PODGORICA

– Igor Raičević

(48) iz Podgorice uhapšen je

juče zbog sumnje da je preva-

rio više preduzeća i tako ste-

kao dobit od oko 11.300 eura.

On se tereti da je počinio kri-

vično djelo prevara na štetu

pravnih lica „Batara“, „Si – ing“,

„Euro tehnika MN“ i „Tehno

maks“ iz Podgorice.

Osumnjičeni se, kako se navodi

u saopštenju policije, lažno

predstavio kao radnik ovih

preduzeća.

Istraga ukazuje da je Raičević

sa poslovnimpartnerima

oštećenih preduzeća tokom

novembra i decembra 2017.

godine od njih preuzimao robu

koju nije plaćao dovodeći ih u

zabludu, a sve s ciljem sticanja

protivpravne imovinske koristi.

Osumnjičeni će biti priveden

Osnovnomdržavnom tužilaš-

tvu zbog sumnje da je počinio

krivično djelo prevara.

M. L.

Uhapšen Igor Raičević

Sumnjiči se da

je oštetio više

firmi za 11.300

Odgođeno suđenje sedmočlanoj grupi optuženoj za šverc droge

Optuženi Perović na liječenju u inostranstvu

PODGORICA

– Suđenje

Dušku Martinoviću i šestočla-

noj kriminalnoj grupi, koji se

terete za međunarodni šverc

droge, juče je u podgoričkom

Višem sudu odgođeno za 5.

februar naredne godine zbog

nedolaska optuženog Vasa

Perovića. Proces vodi sutkinja

Vesna Pean.

Perovićev branilac, advo-

kat Branko Anđelić juče je

obavijestio sud da se njegov

branjenik nalazi na liječenju u

inostranstvu i da je to razlog

zbog kojeg se nije pojavio na

jučerašnjem ročištu.

B. R.

BratislavDikić

ZgradaMUP auBeogradu