Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Klinički cen-

tarCrneGorenabavio jeno-

vi angiograf vrijedan

900.000eura, koji ćeomogu-

ćiti izvođenjenajsavremeni-

jih intervencijau intenzivnoj

kardiologiji i radiologiji.

Najveća zdravstvena ustanova

juče je obilježila 43 godine po-

stojanja, aMinistarstvo sporta

tim povodom im je poklonilo

150.000 eura kako bi Klinički

centar nabavio aparate za

opremanje odjeljenja aneste-

zije, intenzivne terapije i tera-

pije bola u Institutu za bolesti

djece.

Donacija

Direktorica Kliničkog Zorica

Kovačević zahvalila je Mini-

starstvu sporta na vrijednoj

donaciji i istaklada jeustanova

na čijemje čeluuradilamnogo

kako bi doprinijeli podizanju

zdravstvenih usluga na najviši

nivo.

-Nabavljen jeveliki brojmedi-

cinskih aparata i ugrađena su

četiri lifta. Renovirana je veći-

na odjeljenja. Vrijednost no-

vog angiografa je u svakom

smislu velika, a posebno jer ga

karakteriše izuzetno niska do-

za zračenja za pacijente i oso-

blješto jeodvelikogznačajaza

očuvanje zdravlja. Zahvalna

samfirmi Glosari, koja ga je is-

poručila u kratkom roku - re-

kla jeKovačević.

Na svečanosti organizovanoj

povodom godišnjice ona je

podsjetila i da je čekanje na

operacije znatno smanjeno, a

uvjerena je da će u narednom

periodu nastaviti ovom dina-

mikom.

- Zadovoljstvo nam je što smo

na najveći nivo podigli zdrav-

stvene usluge za naše osigura-

nike, pasusadauslovi liječenja

pristojni, ali su se poboljšali i

uslovi rada za zaposlene - ka-

zala jeKovačević.

Ministar sporta Nikola Jano-

vić rekao jeda jeresornačijem

je čelu donacijom pokazao

društvenuodgovornostprema

najmlađimpacijentima.

- Obišli smo Odjeljenje inten-

zivne dječije njege u okviru

Instituta za bolesti djece i ta-

mo je sada najsavremenija

oprema,amismoovajnovacsa

zadovoljstvom opredijelili za

tu namjenu. Napravili smo i

sporazum sa Kliničkim cen-

trom pa je više od 200mališa-

na iz šest nacionalnih saveza

imalo specijalne sistematske

preglede - kazao je Janović.

Bolji rezultati

Kako je rekao, Ministarstvo

sportaželidaunaprijedizdrav-

stvenu zaštitu sportista i to će

učiniti kroz zavod za sportsku

medicinu, koji će uskoro osno-

vati. Ministar zdravlja Kenan

Hrapović rekao je da će angio

aparat omogućiti savremenu

dijagnostiku, posebnoukardio

i vaskularnoj hirurgiji.

- Vlada je opedijelila 12 milio-

na eura za savremenu opremu

u ovoj godini. Zadovoljan sam

odnosom države i ulaganjima

kada je medicinska oprema u

pitanju– istakao jeHrapović.

I potpredsjednik Vlade Milu-

tin Simović rekao je da će vri-

jedna oprema unaprijediti

značajno zdravstveni sistem i

kazao da je novi angiograf va-

žan za dijagnostiku.

-Odlično je i to što jeMinistar-

stvo sporta dalo novac za Dje-

čiju kliniku, jer će ovako vri-

jedna oprema unaprijediti

zdravstveni sistem. Savreme-

ne tehnologije unapređuju

mnoge oblasti života, a poseb-

no je to slučaj sa medicinom -

rekao je Simović.

K.J.

Najveća zdravstvena ustanova juče obilježila 43 godine postojanja

Klinički centar

dobio aparat

za angiogra ju

Vrijednost novog

angiografa je u

svakom smislu

velika, a posebno

jer ga karakteriše

izuzetno niska

doza zračenja

za pacijente i

osoblje što je od

velikog značaja za

očuvanje zdravlja –

rekla je direktorica

Kliničkog centra

Zorica Kovačević

Sa jučerašnje svečanosti u

Kliničkomcentru

Novi angiograf

PODGORICA

Instrumenti

integralnogupravljanjaobal-

nimpodručjemomogućava-

juholistički, integralni i inte-

grisani pristupuplaniranju i

razvojuobalnihpodručja -

ocijenio jepotpredsjednik

crnogorskeSkupštineBrani-

mirGvozdenovićna sastan-

kuugovornicaBarselonske

konvencijeuTirani.

- Skup uTirani bio je 20. sasta-

nak strana ugovornica Barse-

lonske konvencije i prilika za

podsjećanjenaznačajintegral-

nog upravljanja obalnim po-

dručjima (ICZM) za održivi

razvoj obalnih i morskih pod-

ručja, eliminisanje zagađenja i

dostizanjedobrog stanjaživot-

ne sredine u skladu sa ekosi-

stemskimpristupom-saopšte-

no je iz Skupštine.

Gvozdenović je, kako se navo-

di, kazao da se dok se iskazuje

poštovanje za mediteransko

nasljeđeivrijednostinakojima

sezasnivadanašnji razvoj,mo-

ra biti svjestan odgovornosti

prema budućimgeneracijama.

- Iako razvojne modele, te as-

pekteočuvanjamorskesredine

i obalnog područja definišu

brojne regionalne i nacionalne

strategije, samo instrumenti

integralnog upravljanja obal-

nim područjem omogućavaju

holistički, integralni i integri-

sani pristup u planiranju i ra-

zvoju obalnih područja - ista-

kao je Gvozdenović, koji je u

Tirani govorio u svojstvu am-

basadora obaleMediterana.

Gvozdenović je istakaoda ova-

kvo upravljanje doprinosi ot-

pornosti obalnih područja na

razvojne pritiske koji su naro-

čito uzrokovani razvojem tu-

rizma i pratećim procesima

urbanizacije.

On jenaglasioda suu regionu

Mediterana ovi pritisci do-

datno pojačani uticajem kli-

matskih promjena, odnosno

porastomnivoamora,sušama

i poplavama.

Gvozdenovićjekazaodainte-

gralno upravljanje obalnim

područjima utiče na lokalne

ekonomije, podstiče diverzi-

tet obalnih područja – priori-

tetnokrozpozitivneefektena

diverzitet morskih i obalnih

ekosistema. Ovakav način

upravljanja, kako je rekao, na-

ša obalna područja istovre-

meno čini prepoznatljivim

kroz podsticaj očuvanju kul-

turne baštine, arhitekture,

predjelaiobičajaMediterana.

R.D.

Potpisnici Barselonske konvencije u Tirani

Integralno upravljanje

ključ za očuvanje obale

Tehničkomgreškomu juče-

rašnjem tekstu ,,Dječijoj bolni-

ci doniranmagnet“ napisano

je da je Institutu za bolesti

djece doniran novi aparat

za magnetnu rezonancu

vrijedan 4.000 eura umjesto

400.000. Izvinjavamo se

Kliničkom centru Crne Gore i

čitaocima.

R.D.

Ispravka

PODGORICA

Regionalni

ronilački centar zapodvod-

nodeminiranje i obukuro-

nilaca (RCUD) uspio je za 15

godinada izvedevišeod 170

akcijanapozivgrađana za

pomoću traganjuzautoplje-

nimosobamaunabujalimri-

jekama, dubokimjezerima i

moru.

To je na obilježavanju jubileja

kazaodirektorRCUD-aVesko

Mijajlović, koji je istakao da je

kroz njihovu školu obuke i

usavršavanja prošlo više od 10

profesionalnih ronilaca, dok

sunjihovi instruktori ronjenja

obučilivišeod70sportskihro-

nilaca.

Prema njegovim riječima, za

15 godina uspjeli su da zaštite

građane od zaostalih neek-

splodiranihubojnihsredstava,

pruže pomoć u spašavanju

ljudskih i materijalnih dobara

na vodama, kao i da zaštite

kulturnonasljeđepodvodomi

osposobe i usavrše ronioce.

- Ronioci su pod vodom za 15

godina očistili površinu od

približno tri miliona kvadrata

od zaostalih neeksplodiranih

sredstava i uklonili više od 150

tona raznih neeksplodiranih

sredstava – istakao jeMijajlo-

vić i dodao da su takve akcije

organizovane i udrugimdrža-

vama koje su zatražile pomoć

odnjih.

Od aktivnosti, kako je rekao,

ističe se i podvodnodeminira-

njeVerigasakojeg lokaliteta je

uklonjeno 1.423 komada ra-

znih eksplozivnih sredstava

ukupne težine više od65 tona.

- Podvodnim deminiranjem

750 hiljada kvadrata morskog

dnabivševojnebazeArsenalu

Tivtu uklonjeno je više od 17

tona zaostalih eksplozivnih

sredstava, dok je podvodnim

deminiranjemoko200hiljada

kvadrata bivše vojne baze u

Kumboru uklonjeno 550 ko-

mada raznih eksplozivnih

sredstava ukupne težine oko

10 tona – naglasio je Mijajlo-

vić.

Kako je kazao, podvodnimde-

miniranjem oko 350 hiljada

kvadrata trase za postavljanje

podmorskih elektro kablova,

za interkonekciju Italija – Cr-

na Gora, uklonjeno je oko dvi-

je tone raznih eksplozivnih

sredstava zaostalih nakon Pr-

vog i Drugog svjetskog rata.

- Uspješno i efikasno čišćenje

zaostalih eksplozivnih sred-

stava sa ovih lokacija bio je

preduslov razvoja nautičkog

turizma na tom prostoru i be-

zbjedne gradnje najsavreme-

nijih marina i drugih infra-

strukturnih objekata na našoj

obali – istakao jeMijajlović.

J.B.

URegionalnom ronilačkomcentru za podvodno

deminiranje i obuku ronilaca proslavili jubilej

Za 15 godina izveli više

od 170 akcija pomoći

PODGORICA

ČlanoviOdbo-

ra za ljudskapravausvojili su

juče izvještaj o raduFonda za

zaštitu i ostvarivanjemanjin-

skihprava zaprošlugodinu,

ali je sjednicuobilježilaburna

rasprava zbogprojektakoji je

finansiraoFond sa4.000eura

- ,,kolektivni sunet“.

Direktor Fonda Safet Kurtagić

je, međutim, tokom diskusije

istakao da je afera oko ovog

projekta nepotrebna, te da je

,,proizvod nepoznavanja pro-

pisa“. Ispričao je da su odobrili

projekat fizičkom licu iz Bije-

log Polja koji je zadovoljio po-

trebne kriterijume za dodjelu

sredstava. Ukazao je i na važ-

nost što je kandidat za realiza-

ciju tog projekta dobio prepo-

ruku i od Islamske zajednice.

- U zakonu stoji da je Fond

osnovan sa ciljem da promovi-

še projekte značajne za ma-

njinske nacionalne zajednice i

njihove pripadnike u oblasti

nacionalnog, etničkog, kultur-

nog, jezičkog i vjerskog identi-

teta. Ako je sunetmuslimanske

djece jedna od značajnih ka-

rakteristika tog vjerskog iden-

titeta, onda je svaka kritika na

račun te pojave neopravdana –

smatraKurtagić.

Poslanik Mirsad Murić (DPS)

nije se saglasio sa njim. Ako je,

kako je kazao, nekome dodije-

ljen novac za ovu svrhu, onda

treba ,,svima da pružimo to za-

dovoljstvo“.

- Da li je sunet ili krštenje, to je

individualna osobina nekog.

Državnom fondu tu nije mje-

sto. To je duboko lično pitanje.

Kažetedajetokolektivnisunet,

dobro, i šta sad, ako neko hoće

kolektivno da se krsti i 10.000

ljudi dođe, ili hoćeda se sunete,

pa treba da se da po 50 eura, pa

da vidimo–ogorčen je on.

I za poslanicu Nadu Drobnjak

(DPS) ovaj projekat je sporan.

Kazala je da nije trebalo da bu-

de podržan.

-Ovo je lični čin– istakla jeona,

dodajući da joj je sporan i pro-

jekat od 1.500 eura prema ko-

jem se ,,pruža pravna i psiho-

loška pomoć nezaposlenim

ženamaBošnjakinjama“.

Drobnjak je istakla da se, kada

je riječ o izvještaju Fonda, do-

vodi u pitanje opravdanost iz-

dvajanja sredstava.

- Interesujume rezultati, jer ih,

realno, uz sav grijeh na moju

dušu što ovo kažem, ne vidim–

kazala je poslanica.

MilanRadović izGA, takođe, je

bio mišljenja da ne postoji za-

konski osnov za odobravanje

projekta koji se tiče ,,kolektiv-

nog suneta“.

- Fond je plationekomda uđe u

određenu religiju, jer je čin

sunećenja ili krštenjaprihvata-

nje vjere. Sa tog aspekta je pro-

blematičan projekat – istakao

je on.

Poslanik Mihailo Anđušić

(DPS), kazao je da je loše što se

iz godine u godinu za pojedine

odlukeovog tijelavežuodređe-

ne kontroverze. Direktor Fon-

daKurtagić je, međutim, odgo-

voriodajeuUpravnomodboru,

u kojem se nalazi 15 članova -

osam predstavnika Skupštine,

jedanpredstavnikMinistarstva

za ljudskaprava i šestpredstav-

nika nacionalnih savjeta ma-

njinskih naroda i drugih ma-

njinskihnacionalnihzajednica,

te da oni odlučuju o novcu. Ka-

tegorično je odbio i sumnje u

korupciju, ističući da ,,i ako ima

koruptivnih potencijala oni su

veoma mali u odnosu na druge

pozicije“.

N.Đ.

Sjednicu Odbora za ljudska prava obilježila burna rasprava

Fond zamanjine za

,,kolektivni sunet“

platio 4.000 eura

BranimirGvozdenović