Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Društvo

KOSOVSKAMITROVICA/PRIŠTINA/

NOVIPAZAR

-Uiščekivanju jednogod

posljednjihpovratničkih talasa sa ratišta

uSiriji i Iraku, otvara semnoštvokratko-

ročno i dugoročnoveomavažnihpitanja.

Jedno je dominantno: u kojoj mjeri su bal-

kanske zemlje spremne za suočavanje sapo-

vratnicima - bivšim borcima i logističarima

sada već razorene takozvane ISIL-države?

Ne toliko sa bezbjednosnog aspekta - jer su

nadležne bezbjednosne službe i represivni

državni mehanizmi uglavnomfunkcionalno

osposobljeni za efikasne reakcije - koliko sa

stanovištaopštedruštveneatmosferekoja ih

očekuje udržavama porijekla.

Delikatnasituacija

Prema analizamaPobjedinog sagovornika iz

KosovskeMitroviceKadrijaK., koji je, inače,

u nekoliko navrata boravio u Siriji kao član

međunarodnih (vjerskih) humanitarnihmi-

sija, u državama poput Bosne, Makedonije,

KosovaidijelaSandžakauSrbijisocijalnimi-

ljei tih država su, najblaže rečeno - kontro-

verzni.

Nesumnjivo, u nekimdjelovima pomenutih

zemalja, od strane radikalnih islamskih za-

jednicabićedočekani kaopravednici naAla-

hovom putu, a od drugih kao teroristi i po-

tencijalna opasnost po opštubezbjednost.

U takvoj atmosferi konfliktni rizici su, kako

kaže naš sagovornik, veoma ozbiljni, a nad-

ležni organi i službe su u permanentno deli-

katnoj situaciji. Aktiviranjem ogoljenih re-

presivnih mehanizama postižu se izvjesni

kratkoročni efekti, ali dugoročno ne dobija

semnogo.

Opasnasamoizolacija

Naprotiv: razne radikalne vjerske grupacije

„guraju“seusvedublju, alipotencijalno i sve

opasnijusamoizolacijusocijalno se legitimi-

šućitekpovremeno,alitada,popravilu,svaki

put sveradikalnije.Nemorase turaditi obilo

kakvom aktu terorizma, niti o nekoj drugoj

vrsti zakonom kažnjivog aktivizma. Dovolj-

no je u raznim fazama jasno propovijedati

nepoželjnost vjerskih grupacija unutar kon-

vencionalnihsistemavrijednosti,padadruš-

tvo bude uproblemu.

Na taj način se, uvjeren je Kadri K., pedeset

petogodišnji sociologkoji nikadanijeradiou

struci, dodatno radikalizuju posebno mladi

vjerniciistvarajunovevjerskegrupacijepot-

puno izvan kontrole krovnih, odnosno služ-

benih islamskih zajednica, njihovih ustano-

va i institucija.

Bitnodrugačija

U tom pogledu, prema analizama zvanično

neregistrovanehumanitarneorganizacijena

čijem je čelu, najmanje razloga za brigu ima

država Crna Gora, ali i muslimani sa crno-

gorskimdržavljanstvom.Nesamozatoštobi

u zemlju porijekla trebalo da se vrati tek 11

njenih državljana - pet muškaraca, četiri že-

ne i dvoje đece - nego i stoga što je društvena

atmosferabitnodrugačijanegouokruženju.

UCrnu Goru se, podsjeća on, već vratilo de-

vetoro odraslih i jedno dijete, vodi se jedan

sudski postupak, a osumnjičeni se brani sa

slobode i sve seodvijacivilizovano, bezhala-

buke i generalizacije eventualne krivice. Sa-

znao sam iz medija da se vaš ministar unu-

trašnjih poslova Nuhodžić zalaže za

institucionalizaciju inoviranihmehanizama

resocijalizacije povratnika i njihovih sljed-

benika, a to je upravo najbitnija karika u lan-

cu državne odgovornosti prema sopstvenim

državljanima koji su se iz raznih razloga

društveno samoizopštili.

MN: Što je pametno

Zato ja tvrdimda jeCrnaGora i kratkoročno

i dugoročno najbezbjednija u odnosu na re-

gion, ali nijesamsiguranda suostali spremni

na takve ili sličnemodele. Ne sporim, svaka-

ko, pravo a u izvjesnom smislu i obavezu dr-

žave da koristi represivne mehanizme, ali

ako će to biti jedino „oružje“ u procesima

pacifikacije, deradikalizacije i resocijalizaci-

je, ondasmougrdnomproblemu. Jerupravo

takav odnos rađa potrebu za samoizolaci-

jom, pa i svojevrsnom ilegalomunutar poje-

dinih, ne samo vjerskihkrugova.

Na pitanje - zašto i njegova humanitarna or-

ganizacijadjelujegotovouilegali,mitrovički

humanitarac odgovara kontrapitanjem.

-Da li bi bilopametnoda seuovakvoj atmos-

feri samoizručimo službama bezbjednosti, s

obziromda smo u Siriji u različitimperiodi-

maboravili ukupnočetirimjeseca.Dokbimi

dokazali da nijesmo učestvovali u oružanim

akcijama, odosmo na viđenje sa šejtanom –

kaže sagovornikPobjede.

R.TOMIĆ

PODGORICA

-Vrhovni sud

odbio je žalbubivše rektor-

keUniverzitetaCrneGore

RadmileVojvodićna rješe-

njeUpravnog suda, koji se

oglasio stvarnonenadlež-

nimponjenoj tužbi naodlu-

kuo razrješenju saove funk-

cije, kojuona smatra

nezakonitom.

Žalba Vojvodić, koju zastupa

advokat Nikola Martinović,

ocijenjena je neosnovanom i

zaključeno da je za suđenje u

ovom predmetu nadležan

Osnovni sud u Podgorici, kako

je odlučeno i u rješenjuUprav-

nog suda.

U odluci Vrhovnog suda,

objavljenojnasajtuoveinstitu-

cije, podsjeća se da je Upravni

sud zaključio da Odluka

Upravnog odbora UCG o razr-

ješenju rektora nije upravni

akt, niti druga upravna aktiv-

nost kojom se utvrđuje ili na

druginačinutičenaprava,oba-

veze i pravne interese fizičkog

ili pravnog lica kada je to zako-

nom propisano, što znači da

nije ni nadležan za postupanje

uovomslučaju.

Vrhovni sudjeocijeniodasuse

kolege iz Upravnog pogrešno,

u svom rješenju, pozvale na

odredbučlana14stav1tačka3a

Zakona o sudovima, ali i za-

ključuje da „ta činjenica pobi-

jano rješenje ne čini nezakoni-

tim, jer nadležnost osnovnog

suda za presuđenje predmet-

ne pravne stvari proizilazi iz

odredbe člana 14 stav 2 Zako-

na o sudovima“.

Komentarišući svoje ranije od-

luke, na koje se Martinović u

žalbi pozvao, izVrhovnog suda

supojasnili da je ovaj sud i tada

stajao na stanovištu da izbor ili

razrješenječlanaodboradirek-

tora privrednog društva nije

upravni spor, niti spor iz rad-

nog odnosa, ali da za presuđe-

nje sporova povodom izbora ili

razrješenjačlanaodboradirek-

tora nije nadležan osnovni već

Privredni sud.

- Međutim, povodom sukoba

nadležnosti između Upravnog

suda iPrivrednogsuda,Vrhov-

nisudCrneGorejezauzeostav

da je za suđenje u navedenim

pravnim stvarima nadležan

osnovni sud, jer se ne radi o

sporu na koji se pri-

mjenjuje statu-

sno(kompanij-

s ko ) p r av o

(rješenje Vr-

hovnog suda

Crne Gore od

20. decembra

2016. godine) -

piše u obrazlo-

ženju.

MartinovićježalbuVrhovnom

sudu podnio u novembru na-

vodeći, pored ostalog, da „za-

ključak Upravnog suda da se u

konkretnoj stvari radi oradno-

pravnom sporu ( jer očigledno

nema spora sa sindikatom, po-

slodavcem ili povodom štraj-

ka) je pogrešan“, uz podsjeća-

nje da je Vojvodić razriješena

dužnosti rektorke, te da u nje-

nomslučajuUniverzitet na bi-

lo koji način nije odlučivao „o

radnopravnom statusu tužilje,

niti o bilo kojem pravu koje

proističe iz radnog odnosa“.

Radmila Vojvodić smijenjena

je 3. oktobraodlukomvećineu

Upravnom odboru Univerzi-

teta, a na inicijativu Vladinih

predstavnika u ovom tijelu.

Njena smjena obrazložena je,

pored ostalog, navodima ka-

kojerektorka„svojimusme-

nim saopštavanjem, kao i

kontinuiranim saopštenji-

maputemmedijaiskazivala

krajnje negativan odnos

premapoliticiVladeCrneGo-

re“, te da se krajnje negativ-

nim saopštenjima direk-

tno suprotstavila

kako odlukama

Vlade, tako i od-

lukama Uprav-

nog odbora.

Ovo jeprvi put u

istoriji Univer-

ziteta Crne Go-

re da je pokre-

nuta procedura

smjene i da je

smijenjen rektor.

K.K.

ANALIZA:

Jesu li balkanske zemlje spremne za

suočavanje sa povratnicima sa ratišta u Siriji i Iraku

Najmanje razloga za

brigu ima Crna Gora

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Nuhodžić

zalaže se za institucionalizaciju inoviranih

mehanizama resocijalizacije povratnika i njihovih

sljedbenika, a to je upravo najbitnija karika u lancu

državne odgovornosti prema sopstvenimdržavljanima

koji su se iz raznih razloga društveno samoizopštili -

kaže Kadri K., humanitarac iz KosovskeMitrovice

Povratnici sa ISIL ratišta će une-

kimdjelovimapomenutih zemalja,

od strane radikalnih islamskih za-

jednica, biti dočekani kaopraved-

nici naAlahovomputu, aoddru-

gihkao teroristi i potencijalna

opasnost poopštubezbjednost

vnog servisa

nović

eće

vke

odgovornost i da smo napra-

viligrešku,anekajavnostpro-

sudi da li ta greška ima toliku

težinudabi trebalodapodne-

semo ostavke. Ja mislim da

nema – rekla je Kadija za Po-

bjedu.

Propust

Sa ovim stavom saglasan je i

Mićunović,kojijerekaodane-

će podnijeti ostavku jer sma-

tradapropustkoji sunapravili

nema toliku težinu da bi mo-

rali da odu sa funkcija.

-Oovome ćemo raspravljati na

sjednici Savjeta i informisaće-

mo i njih i javnost jer nam nije

bila namjera ni u jednom tre-

nutkuda obmanemo bilo koga.

Ta sjednica će biti prilika da

ozbiljno razgovaramo o profe-

sionalnim i jezičkim strandar-

dima i o ostalim principima

Javnogservisa,menadžmentai

pojedinih članova Savjeta - ka-

zao jeMićunović.

Smjenu čelnih ljudi u Javnom

servisutražioje jučei general-

ni direktorDirektoratazame-

dije Željko Rutović, koji je u

izjavi za Pink kazao da me-

nadžment RTCG-a mora

„snositi odgovornost za to što

su u petak lažirali podatke o

gledanosti i plasirali neistine,

kojimsunaštetili, osimgrađa-

nima, i drugimmedijima“.

Mićunović kaže da se desio

propust, da to niko ne negira,

ali da su priznali grešku i da

nije namjernonapravljena.

- Odgovorno i ozbiljno ću se

odrediti prema tompropustu,

zakojijeigeneralnadirektori-

ca rekla da nije namjerno na-

pravljen, niti je bila namjera

da manipulišemo - zaključio

jeMićunović.

K.JANKOVIĆ

Vrhovni sud podržao odluku Upravnog

Za smjenu Vojvodić

nadležan Osnovni sud

RadmilaVojvodić

MimoDrašković

Kadija i

Mićunović saglasni su

da je greška napravljena,

ali da nijesu imali namjeru

damanipulišu niti obmanjuju

javnost, već se desio propust

za koji su se javno izvinili

i o čemu će razgovarati

na narednoj sjednici

Savjeta Javnog

servisa