Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

– Za stipendije

Vlade Mađarske iz oblasti

poljoprivrede, umjetnosti,

humanističkih nauka, inženjer-

stva, društvenih i ekonomskih

nauka godišnje će moći da

aplicira 30 studenata, a raz-

mjena će biti omogućena i

stručnjacima iz oblasti visokog

obrazovanja.

Kako je saopšteno iz Mini-

starstva prosvjete, osnova za

razmjenu je program saradnje

za period od naredne do 2020.

godine, koji je potpisao juče

ministar Damir Šehović sa mini-

strom vanjskih poslova i trgovi-

ne Mađarske Petrom Sijartom.

- Pored utvrđenih stipendija,

programom je dogovoreno

podsticanje aktivnosti u okviru

Centralno-evropske inicijative

i Centralno-evropskog pro-

grama za razmjenu studenata

i predavača (CEEPUS), kao

i podrška saradnji između

zemalja Jugoistočne Evrope

– precizirali su iz Ministarstva

prosjete.

Ugovorne strane će, kako je

najavljeno, podsticati i podrža-

vati organizaciju obrazovnih i

naučnih događaja na akadem-

skim institucijama, kao i učešće

stručnjaka na predavanjima i

seminarima, a programpredvi-

đa i učešće na lokalnim i među-

narodnim konferencijama,

simpozijumima i radionicama.

J. B.

PODGORICA

–Burne reak-

cijekoje jemenadžment

Javnog servisa izazvaokada

sunaposljednjoj sjednici Sa-

vjeta saopštili da je tamedij-

skakućanadrugommjestu

pogledanosti, umjestona

posljednjem, ne jenjavaju,

pa je juče član tog tijelaMi-

moDrašković zatražionji-

hoveostavke.

On zahtijeva da generalna di-

rektorica Andrijana Kadija i

direktorTelevizijeVladanMi-

ćunović podnesu ostavke, ali

su oni za Pobjedu kazali da to

nećeučiniti, jer imnijebilana-

mjera da manipulišu i obma-

njuju javnost, ističući da su

greškupriznali i izvinili se.

Drašković, međutim, smatra

danijeupitanjugreškavećob-

mana javnosti.

Reagovanje

- Povodom nezapamćenog

plasiranja neistinitog istraži-

vanja gledanosti (a koje gene-

ralna direktorica naziva „pro-

pustima u interpretaciji“),

koje je čak i neistinito pripisa-

noIPSOS-u iTelekomu- što je

Vladimir Raičević potvrdio-

zahtijevam od generalne di-

rektorice Andrijane Kadije,

direktora TVCG Vladana Mi-

ćunovića i ostalih članovame-

nadžmenta odgovornih za na-

nošenje štete i urušavanje

ugleda RTCG da podnesu

ostavke. Smatramda je to naj-

manještomoguuraditikakobi

se bar donekle umanjila šteta

koja je nanijeta Javnom servi-

su i građanimaCrneGore, koji

su na ovaj način brutalno ob-

manuti, a koji iz svojih džepo-

va plaćaju funkcionisanje Jav-

nog servisa, koji treba da

prenosi istinite, provjerene i

pravovremene informacije i

radi u javnom interesu svih

građanki i građana Crne Gore

- napisao je Drašković u dopi-

sukoji je dostavioPobjedi.

Komentarišući njegove navo-

de, Kadija je našimnovinama

rekladaćenanarednojsjedni-

ci Savjeta članovima tog tijela

pojasniti da je došlo do zabu-

ne idanijesuimalinamjeruda

dajuneistinite informacije.

- Permutovali smo podatke i

uputili izvinjenje svima zbog

toga što se desilo. Zaista nam

ježaoštojedoovogadošlo.Ne

opravdavam to, samo ne vi-

dimdasedosada„skidalagla-

va“ onima koji su griješili i za

krupnije stvari. Prihvatamo

Član Savjeta RTCGMimo Drašković traži smjenu rukovodstva J

Kadija i Mić

poručujuda

podnijeti ost

PODGORICA

–Agencija za

elektronskemedijeodbila je

prigovor direktora i jednog

odosnivačakoncerna „Vije-

sti“Željka Ivanovića, koji se

odnosi na radTelevizije

PinkM, zakojuon smatrada

nepoštujeosnovnapravila

izvještavanja i dau informa-

tivnimemisijama iznose

„neistine, izmišljotine i be-

smislice“ onjemu.

U obrazloženju Agencije na-

vedeno je da je Ivanović u pri-

govoru ukazao da „uredništvo

TV PinkMpokušava da svoje

gledaoce bez ijednog argu-

menta ubijedi da su Vijesti i

Ivanović dio neke zavjerenič-

ke grupe koja pokušava da

ugasi ‘slobodnu riječ’ u Crnoj

Gori koju reprezentuje TV

PinkM“.

Prijava

- Upravo Pink pokušava da

prikrije notornu činjenicu da

suoni dio organizovane grupe

koja produkcijom 719 nepot-

pisanih priloga, bezimenog

autora, pokušava da diskredi-

tuje i uništi TV Vijesti vodeći

hajku i besprizornukampanju

protivmedijskegrupe,osniva-

ča, urednika i novinara - nave-

deno je, izmeđuostalog, u Iva-

novićevomobrazloženju.

On tvrdi da uredništvo i me-

nadžment PinkMobmanjuju

javnost i da to čine svjesno.

Kako je naveo, PinkM je pre-

kršioPravilnikoprogramskim

standardima u elektronskim

medijima i to članove 7, 8, i 11.

koji se, između ostalog, odno-

se i na nepoštovanje osnovnih

profesionalnih pravila izvje-

štavanja.

Agencija jeuodluci obrazloži-

la da je Ivanovićev prigovor

neosnovan, jer je uvidom u

snimke spornih programskih

sadržajadošladozaključkada

emiter ima „legitimno pravo

da iznese svoje nezadovolj-

stvo i argumente protiv prigo-

vora na njihov rad“.

- Ne može se dovesti u pitanje

ni pravo Pinka da u skladu sa

načelomslobodeobjavljivanja

komentara i svojomuređivač-

kom politikom, komentariše

pojave, događaje i postupke

pojedinaca, uz obavezu da ko-

mentare jasno odvoje od osta-

lihvijesti i informacija, poseb-

no onih koji se odnose na istu

temu - navedeno je u rješenju

koje je donijelaAgencija.

Kako sudodali, emitovani pri-

log predstavlja javno saopšte-

nje koje je dato kako bi se jav-

nost obavijestila o stavovima

koje Pink ima povodom niza

prigovora koje su podnijeli

GoranĐurović, čelnici Javnog

servisa, ŽeljkoIvanović i poje-

dine opozicione partije.

- Može se zaključiti da nije

opravdan prigovor da je emi-

terprekršioobavezevezaneza

proizvodnju informativnog

programa, niti da je prekršio

pravilo druge strane - piše u

odluci.

Zabavni sadržaji

Agencija je odbila i prigovor

koji je poslalaNevladina orga-

nizacija„Alternativa“,akojise

odnosi na emisiju „Amidži

šou“.

Oni su se požalili na to što je

jedna od gošći, „koja se odazi-

va na ime ‘Soraja’ bila polugo-

la, obnaženih grudi u toku či-

tave emisije koju u tom

terminu gledaju i maloljetne

osobe“.

NVO Alternativa smatra da je

sporani sadržaj rijalitiprogra-

ma „Zadruga“, jer se „kon-

stantno potenciraju svađe,

uvrede i psovanje“.Oni suoci-

jenili i da radPinkMTelevizi-

je treba zabraniti dodaljnjeg.

Agencijajeuobrazloženjuod-

bijajuće odluke navela da je

emisija „Amidži šou“ zabav-

nog karaktera, koncipirana

kao „night show“, kolažnog

tipa, sa gostima i publikom u

studiju, pri čemu su razgovori

o intimnim temama, na lasci-

vannačin,povremensegment.

Kako dodaju, rijaliti „Zadru-

ga“ jeprogramprisilnogokru-

ženja, vještački stvorena za-

jednica ljudi na ograničenom

fizičkom prostoru i program

za koji je naznačeno da nije

preporučljiv za maloljetnike,

pazbogtogaodbijajuprigovor

koji je poslala NVOAlternati-

va.

K.J.

Agencija za elektronskemedije odbila prigovore protiv Televizije PinkM

Agencija za

elektronskemedije

odbila je prigovor Željka

Ivanovića, ali i prigovore

nevladine organizacije

Alternativa, koji se odnose

na sporne sadržaje emisije

„Amidži šou“ i rijalitija

„Zadruga“

Iskoristili pravo da odgovore

na optužbe Ivanovića i ostalih

ZgradaPinkMtelevizije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Za Novu neradni

dani 1. i 2. januar

PovodomBožića za zaposlene

rimokatoličke vjeroispovijesti neradni

dani biće 24, 25. i 26. decembar.

Pravoslavni vjernici imaju pravo na

plaćeno odsustvo za Badnji dan i Božić

(dva dana), odnosno 6, 7. i 8. januar

PODGORICA

–Ministarstvo rada i socijalnog staranja

saopštilo je jučeda ćepovodompredstojećegvjerskog

praznikaBožića za zaposlene rimokatoličkevjeroispo-

vijesti neradni dani biti nedjelja, ponedjeljak i utorak.

- Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika vjer-

nici rimokatoličke vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeno

odsustvo radi svetkovanja vjerskogpraznika zaBadnji dan

iBožić(dvadana) i to: nedjelja-24. decembar, ponedjeljak,

25. decembar i utorak, 26. decembar –piše u saopštenju.

IzMinistarstva su jučesaopštili daćepovodomNovegodi-

neneradnidanibitiponedjeljak,1.januariutorak,2.januar.

Istakli su i da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju

pravonaplaćenoodsustvozaBadnjidaniBožić(dvadana),

odnosno – subota, 6. januar, nedjelja, 7. januar i ponedje-

ljak, 8. januar.

U saopštenju se naglašava da su državni organi, organi lo-

kalne samouprave, javneustanove, javnapreduzeća i drugi

subjekti koji obavljajudjelatnosti od javnog interesa dužni

dauprazničnedaneobezbijedeobavljanjeposlovačijimbi

prekidommogle nastupiti štetne posljedice po građane ili

državu.

R.D.

Saradnja u oblasti

obrazovanja

saMađarskom

produžena do 2020.

Naši studenti

moći će da

apliciraju za

30 stipendija

AndrijanaKadija

VladanMićunović