Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Ekonomija

jela A2A u EPCG

voljnije

ijana

zvanično obavještenje itali-

janskogpartneraA2Aoaktivi-

ranju put opcije, čime je zva-

nično počeo proces izlaska te

kompanije iz vlasničkih i

upravljačkih struktura EPCG.

Tada su i italijanski rukovodi-

oci u EPCG, na čelu sa tadaš-

njimizvršnimdirektoromTo-

ninom Maljom, podnijeli

ostavke.

Put opcija je definisana akcio-

narskim ugovorom između

Vlade i A2A, kao većinskih ak-

cionara u EPCG i predviđa

prodaju svih akcija A2A u

EPCG za 250 miliona eura u

sedamgodišnjihratapočevod

1.maja naredne godine.

A2A je 2009. godine za udio u

EPCG platila 436 miliona eu-

ra. Italijani su tada postali

vlasnici 43,7 odsto akcija EP-

CG

,

da bi prije tri i po godine

njihov udio pao na 41,7 odsto

zbog odluke Skupštine akcio-

nara o pretvaranju poreskog

duga preduzeća od45miliona

eura u akcijski kapital.

Novi akcionarski ugovor iz-

među Crne Gore i A2A potpi-

san je krajem avgusta prošle

godineibiojenasnazidokraja

prošle godine, da bi početkom

marta ove godine parlament

usvojio aneks tog ugovora.

Aneksom je kompaniji A2A

datakonačnaprilikadaseizja-

sni o namjeri i daljem uprav-

ljanju u elektroenergetskoj

kompaniji. Aneks ugovora je

važiošestmjeseci, odnosnodo

30. juna.

S.P.

PODGORICA

– M-tel je ponudio korisnicima MiFi modem, koji

ima deset konekcija istovremeno, za 12,95 eura mjesečno.

- Ukoliko želite da dijelite internet sa čak deset prijatelja, M-tel

vamnudi rješenje – MiFi modem - navodi se u saopštenju teleko-

munikacione kompanije.

MiFi modem sa deset konekcija istovremeno, dvije SIM kartice

i 50 gigabajta (GB) interneta svakogmjeseca dobija se za samo

jednu pretplatu od 12,95 eura mjesečno.

S. P.

Nova ponuda kompanijeM-tel

MiFi modemsa deset

konekcija istovremeno

PODGORICA

-Danas biOd-

bordirektoraSvjetskeban-

ke trebalodaodluči ogaran-

ciji Crnoj Gori vrijednoj 80

miliona eura zapodrškudr-

žavnombudžetu, kojabi

namomogućila zaduženje

od200do240milionakod

poslovnihbanaka, ponižoj

kamati i sadužimrokom.

Podsjetimo da je početkom

oktobra šef kancelarije Svjet-

ske banke za Crnu Goru i BiH

Emanuel Salinas na sastanku

sa ministrom finansija Dar-

komRadunovićemnajavio da

bi sastanaktrebalodabude20.

decembra.

Onjetadaocijeniodasurezul-

tati koje je Vlada u kratkom

periodupostigla impresivni.

- Postavljeni su temelji za

sprovođenje sistemskih, re-

formskih procesa, a Svjetska

banka stoji na raspolaganjuda

u partnerskoj ulozi potpomo-

gne napore Vlade da uspješno

stigne do postavljenog cilja –

ocijenio je tada Salinas.

Iz Ministarstva finansija su

nedavno saopštili da su pri-

hvaćeni prijedlozi ključnih

dokumenata koji predstavlja-

ju osnov za finalizaciju proce-

sa dodjele garancije, koja će

omogućiti dobijanje povoljni-

jih uslova za planirani repro-

gam duga u 2019. i 2020.

Objašnjeno je tada da će ka-

matne stope i ročnost zajma

biti definisane u narednoj fazi

koja podrazumijeva proces

Danas bi trebalo da zasijeda Odbor direktora Svjetske banke

Očekuje se odluka

o garanciji od

80miliona eura

pregovora sa poslovnim ban-

kama ouslovima zaduživanja.

Govoreći nedavno o podršci

Svjetske banke budžetu Crne

Gore, ministar Radunović je

naglasio da to predstavlja re-

fleksiju kvalitetnog odnosa

koje su naše institucije uspo-

stavile sa timomove banke.

-Podrška, i tehnička i finansij-

ska pomoć posebno je drago-

cjena zbog momenta u kojem

stiže i trenda koji uspostavlja

–ocijenio je tadaministar.

Predstavnici Ministarstva i

ove međunarodne finansijske

institucije sunedavno ocijeni-

li da su se, zahvaljujući efekti-

ma mjera fiskalne konsolida-

cijeiizvanrednimfinansijskim

rezultatimaostvarenimuovoj

godini, koji prevazilaze i naj-

optimističnijeprocjene, stekli

uslovi za nastavak snažne po-

drške Svjetske banke realiza-

ciji reformske politike u obla-

s t i s t ab i l i zac i j e j avn i h

finansija i racionalizacije po-

trošnje.

M.P.M.

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore podržao državnu kasu za narednu godinu

Popović: Okrenimo se

smanjenju nezaposlenosti

PODGORICA

–Predlog za-

konaobudžetuzanarednu

godinuu skladu je saUsta-

vom, ocijenjeno jena sjedni-

ci Zakonodavnogodbora.

PoslanikLiberalnepartijeAn-

drijaPopović ističeda je ocije-

nio da je budžet za 2018. rela-

tivnodobar.

- Povećan je budžet za nauku

60odsto, to jebudućnostCrne

Gore. Povećan je i iznos za ob-

razovanje. Budžet bi trebalo

da bude fokusiran na smanje-

nje nezaposlenosti, koja je

prešla 22 procenta. To je naj-

veći crnogorski problem. To-

ga ovdje nema. Imamo još par

dana da Vlada to izmijeni. Na

to mora biti naslonjen čitav

budžet –kazao jePopović.

Nasjednicijeocijenjenoidaje

Predlogzakonao tržištukapi-

tala u skladu sa ustavnim i

pravnim sistemom. Predstav-

nica Ministarstva finansija -

predlagača zakona Bojana

Bošković je objasnila da je u

novi zakonuvrštenarazvijena

praksa, EUstandardi.

Odbor je podržao i izmjene i

dopuneZakonaofinansiranju

lokalne samouprave.

Odbor je započeo raspravu o

PredloguzakonaoPrivrednoj

komori CrneGore.

M.P.M.

Zakonodavni odbor

SjedišteSvjetskebanke