Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

– Državne

obveznice oznake GB16 pro-

date su juče na Montenegro-

berzi za 2,1 milion eura.

Na sajtu berze se navodi da

je prodato 200 obveznica,

ali nema informacije ko je

kupac. Cijena je povećana za

4,97 odsto.

M.P.M.

Montenegroberza

Prodate državne

obveznice za

2,1 milion eura

PODGORICA

-DRI jedala

pozitivnomišljenjena finan-

sijski izvještajDemokratske

partije zaprošlugodinu i

uslovnonausklađenost po-

slovanja sapropisima.

Partijajeprošlugodinuzavrši-

la sa gubitkomoko hiljadu eu-

ra-prihodisubili101.453eura,

a rashodi 102.479 eura.

U izvještaju, koji su sačinili

članoviSenataDRINikolaKo-

vačević i drNikolaDabović, se

navodi da partija Fatmira Đe-

ke nije blagajničko poslovanje

i rashode - troškove materija-

la, goriva, bruto zarada uskla-

dila sa zakonima.

- Na izražavanje uslovnog mi-

šljenjauticalesunepravilnosti

i nedostaci. Utvrđeno je da je

partija isplatila troškove kan-

celarijskog materijala i sitnog

inventara u iznosu od 1.500

eurakojenijedokumentovala.

Revizijom je utvrđeno da je

DP na ime troškova upotrebe

sopstvenog vozila u službene

svrhe isplatila iznos od24.045

eura. Isplaćivano jepoputnim

nalozima, uzkojenijesuprilo-

ženi fiskalni računi za gorivo.

Partija jena ime troškovagori-

va isplatila iznosod2.600eura

za koje u postupku revizije ni-

jesu bile obezbijeđene fakture

dobavljača već su naknadno

uz izjašnjenje na preliminarni

izvještaj dostavljene DRI, ali

uz njih nijesu priloženi fiskal-

ni računi – navodi se u izvje-

štajudržavne revizije.

Demokratska partija je sači-

njavala IOPPD obrasce, ali ih

nijepodnosilaPoreskojupravi

u rokukoji je propisan.

Revizori suutvrdili da su troš-

koviizbornekampanjeiskaza-

ni u glavnoj knjizi partije u

iznosuod20.691euro,doksuu

izvještaju o porijeklu, visini i

strukturi prikupljenih i utro-

šenih sredstava, koji jedostav-

ljen Agenciji za sprečavanje

korupcije, iskazani u iznosu

od22.698 eura.

-Partijajegotovinskiizblagaj-

ne isplatila troškove u iznosu

od36.815euraštočini 36odsto

ukupnihtroškova.Preporuču-

je se DP da smanji gotovinske

isplate iz blagajne i da troško-

ve plaća preko žiro računa –

ističe se, između ostalog, u iz-

vještaju.

Revizijom godišnjeg finansij-

skog izvještaja DP za 2016.

provjerena je realizacija pre-

poruka datih u izvještaju revi-

zije za prethodnu godinu.

- Utvrđeno je da DP nije reali-

zovala pet preporuka, a jednu

jeste. Realizacija preporuke

kojaseodnosinaugovoreoza-

kupu se nije mogla provjeriti,

jernijesuzaključivani ugovori

o zakupu u 2016. godini - kon-

statovali sudržavni revizori.

M.P.M.

Uslovnomišljenje DRI na poslovanje DP za 2016.

Isplaćivali bez

fiskalnih računa

PODGORICA

-Vladana-

mjeravadauzpodršku fi-

nansijske institucijekoju

odaberenapovoljniji način

otkupi akcije italijanske

kompanijeA2A izElektro-

privrede i na taj načinubrza

izlazakA2A izvlasničke

struktureEPCG, rečeno je

Pobjedi izMinistarstva eko-

nomije.

- Namjera je da Vlada, uz po-

dršku finansijske institucije

kojubiodabrala,razmotrimo-

gućnost definisanja povoljni-

jeg načina otkupa akcija A2A

odonog koji definišeput opci-

ja - kazali su Pobjedi iz Mini-

starstva ekonomije.

Pregovori

Predstavnici tog Vladinog re-

soranavodeda supregovori sa

više finansijskih institucija su

u toku.

- Još uvijek se razmatra način

potencijalne saradnje sa ne-

kom od finansijskih instituci-

ja. Kada Vlada donese konač-

nu odluku po ovom pitanju,

javnost će biti obaviještena -

poručeno je izMinistarstva.

Savjet za privatizaciju i kapi-

talneprojekte jeprošlesedmi-

ceusvojio informacijuo statu-

su privatizacije EPCG u kojoj

jenavedenodapostupakdjeli-

mičneprivatizacijeEPCGnije

okončan jer izvršenjem „put

opcije“, koju je kompanija

A2Aaktiviralau juluove godi-

ne,ranijeprodateakcijeEPCG

prelaze nazad u državno vla-

sništvo.

Navedeno je i to da Ministar-

stvo ekonomije razmatra mo-

guće opcije kojima bi se ubr-

Vlada pregovara sa više finansijskih institucija oko načina kupovine u

Pokušavajuda p

otkupe akcije It

zao izlazak A2A iz vlasničke

strukture EPCG, na način koji

neće nepotrebno dodatno op-

teretiti javne finansije.

Savjet je zadužioMinistarstvo

ekonomije da obezbijedi na-

bavkuuslugepravnogsavjeto-

vanja države u tekućem po-

stupkuprivatizacijeEPCG.

Putopcija

Vlada je početkom jula dobila

Put opcija je

de nisana

akcionarskim

ugovorom

između Vlade

i A2A, kao

većinskih

akcionara u

EPCG i predviđa

prodaju svih

akcija A2A u

EPCG za 250

miliona eura u

sedam godišnjih

rata, počev od

1. maja naredne

godine

PODGORICA

- Elektroprivreda

je, usljed povećanja cijene na

tržištu električne energije, kao

snabdjevač prilagodila tarifu

za domaćinstva i male kupce

koji ne pripadaju toj kategoriji,

poštujući ograničenja propisana

Zakonomo energetici, saopštili

su iz Regulatorne agencije za

energetiku (RAE).

- Dok je utvrđena cijena elek-

trične energije za ovu godinu

bila 37,99 eura pomegavat

satu (MWh), jučersi za nared-

nu godinu na referentnoj berzi

električne energije u septem-

bru su iznosili 44,88 centi po

kilovat satu (kWh) za band,

odnosno 55,49 centi po kWh

za pik energiju - navodi se u

saopštenju objavljenomna

sajtu RAE.

Iz RAE su podsjetili da je EPCG

u petak objavila cijene za

snabdijevanje krajnjih kupaca

električnom energijom koje će

se primjenjivati od 1. januara.

- Cijene korišćenja prenosnog

i distributivnog sistema elek-

trične energije za narednu

godinu, prema prošlogodišnjoj

odluci RAE koja se odnosi na

trogodišnji regulatorni period

od ove do 2019. godine, ostaju

na približnom istomnivou

kao u ovoj godini - dodaje se u

saopštenju.

Iz RAE su objasnili da je cijena

za angažovani mrežni kapa-

citet veća 0,89 odsto, cijena

opravdanih gubitaka manja

0,52 odsto, dok je iksni dio za

angažovanje mrežnog kapa-

citeta u narednoj godini manji

1,2 odsto.

- Povećanje cijene električne

energije od šest odsto će

uticati na povećanje krajnje

cijene električne energije za

snabdijevanje dvotarifnog

domaćinstva sa prosječnom

potrošnjomu narednoj godini

2,7 odsto u odnosu na ovu

-precizira se u saopštenju.

Iz RAE su naveli da je procije-

njena cijena električne energije

za snabdijevanje dvotarifnog

domaćinstva za narednu

godinu u iznosu od 8,2 centi

po kWh, bez poreza na dodatu

vrijednost i naknade za podsti-

canje proizvodnje električne

energije iz obnovljivih izvora,

manja od uporednih cijena za

period od avgusta 2013. do

januara ove godine koje su se

kretale između 8,32 centa po

kWh i 8,4 centa po kWh.

S.P.

Regulator smatra da jeEPCG ispoštovala zakon

RAE nema primjedbi

na nove cijene struje

PODGORICA

-Nacrtom

pravaca razvojaCrneGore

odnarednedo2021, koji je

razmotrioSavjet zakonku-

rentnost, kojimpredsjedava

premijerDuškoMarković,

utvrđen je strateški cilj ra-

zvojadržave, odnosnodugo-

ročnopovećanjekvaliteta

života.

Pravcima razvoja, kao krov-

nimrazvojnimimplementaci-

onim dokumentom, utvrđen

je strateški cilj razvoja Crne

Gore, a to je –povećanje kvali-

teta života udugomroku.

Ministarstvo finansija za-

duženo je da Nacrt pravaca

razvoja Crne Gore za period

od naredne godine do 2021.

dostavi do kraja godine Vladi

na razmatranje i usvajanje.

- U funkciji ostvarivanja

strateškog razvojnog cilja i

formalno su utvrđena četiri

prioritetna sektora razvoja -

turizam, energetika, poljo-

privreda i ruralni razvoj i pre-

rađivačka industrija. Pravci

razvoja, sa konkretnim pro-

jektima i finansijskom struk-

turom, predstavljaju osnovu

za programiranje investicija

na državnom nivou, odnosno

za uspostavljanje direktne

vezeizmeđusredstavairazvo-

jnih prioriteta – saopšteno je

iz Vlade nakon sjednice.

Savjet je razmotrio Izvještaj o

kvalitetuprimjeneanalizeuti-

cajapropisa(RIA)uCrnojGo-

ri za period od januara prošle

godine donovembra.

Savjet je usvojio informaciju o

realizacijipreporukaizAkcio-

nog plana Giljotine propisa. U

informaciji jenavedenoda jeu

ovoj regulatornoj reformi, ko-

ja je započeta 2009. godine,

zaključno sa trećim kvarta-

lom, realizovana 1,23 hiljade

preporuka od ukupno pri-

hvaćenih1,45hiljadapreporu-

ka, odnosnoda stepen realiza-

cije iznosi 85,13 odsto te da je,

uzimajući u obzir konstantno

odlaganjeiodustajanjeodrea-

lizacije preporuka, procenat

realizacije nezadovoljavajući.

Vladi je predloženo da u sva-

komministarstvu odredi oso-

bu koja će biti odgovorna za

realizacijupreporuka.

M.P.M.

Savjet za konkurentnost razmotrio Nacrt

pravaca razvoja do 2021.

Ključno je poboljšanje

standarda građana

Vlada razmatrapovoljniju

opcijuzaotkupakcijaA2A

FatmirĐeka

Premijer

predsjedava

Savjetom