Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 52 Next Page
Page Background

30

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 24, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uticaja

na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, broj 80/05 i „Sl. list CG“, br.

40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planiranje i

uređenjeprostora i zaštituživotne sredineGlavnoggradaPodgo-

rica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, „MilkCompany“ d.o.o., izPodgorice, doni-

jeto Rješenje broj: UP.08-353/17-196/5 od 14. decembra 2017.

godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja za

izgradnju objekta mljekare i nabavku nove opreme, koji će biti lo-

ciran na dijelu kat. parcele broj 3348 KOCerovice, u Podgorici.

Uvid u navedenu odluku može se izvršiti u prostorijama Sekreta-

rijata, ulica Vuka Karadžića 41, kancelarija 2, u vremenu od 12

h-15 h, u vremenskom okviru od petnaest (15) dana od dana

objavljivanja obavještenja.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva

na području opštine Danilovgrad oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

usluga fizičkog obezbjeđenja objektaAutobuske stanice u

Danilovgradu, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

9.500,00 €.

Tenderskadokumentacijabroj 914objavljena jenaPortalu

javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

18.12.2017. godine.

Lice za davanje informacija Simona Bošković, telefon

020/812-744, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka roba za potrebe TE Pljevlja - Rezervni djelovi

obrtnog kola i statorskog dijela mlina za ugalj S 45.50, evi-

dentirana uPlanu javnih nabavki ElektroprivredeCrneGo-

re br. 10-00-54016 od 24.11.2017.godine pod rednim bro-

jem 440. Tenderska dokumentacija broj 113/17 objavljena

je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me,

dana 19.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija: Ivana Kilibarda, telefon

040/204-169, e-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Elektroprivreda Crne GoreADNikšić, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka roba za potrebe TE Pljevlja - Rezervni djelovi

obrtnog kola i statorskog dijela mlina za ugalj S 45.50, evi-

dentirana uPlanu javnih nabavki ElektroprivredeCrneGo-

re br. 10-00-54016 od 24.11.2017.godine pod rednim bro-

jem 440. Tenderska dokumentacija broj 113/17 objavljena

je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me,

dana 19.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija: Ivana Kilibarda, telefon

040/204-169, e-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), naruči-

lac Institut za javno zdravlje crne Gore, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Računari i računarska oprema, ukupne procijenjene vrijed-

nosti sa PDV-om 55.500 €.

Tenderska dokumentacija broj 27/XVIII-2017 (01-12491),

objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.

gov.me_dana 19.12.2017. godine.

Lice za davanje informacija Dragica Pejanović, dipl.ecc.,

telefon +382 67 626 125, e-mai [email protected]

me.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Uprava za javne nabavke u ime i račun Sekretarijata

Tužilačkog savjeta, Jovana Tomaševića 2, Podgorica,

oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Kancelarijskog materijala, ukupne procijenjene vrijednosti

sa PDV-om 41.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 01-6735 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi www.

_ujn.gov.me

dana

19.12.2017. godine.

Lice za davanje informacija Gorana Mrvaljević, telefon

020246411, e-mail

[email protected]

.

Poslovni broj : Iv.br.4639/17

Javni izvršitelj IvanPetrović izPodgorice

, Njegoševabr. 45 (PCPetro-

vić) u pravnoj stvari izvršnog povjerioca “Beppler & Jacobson Montene-

gro” DOO Budva, Mediteranska br.2, hotel “Avala” PIB:02391080, koga

zastupa AOD “Otašević & Ilinčić”, Podgorica, ul. Ivana Tomaševića br.9,

protiv izvršnog dužnika, Raičković Zorana, iz Podgorice, adresa: Ivana

Vujoševićabr.42, radi naplatenovčanogpotraživanja izvršnogpovjerioca

uukupnom iznosuod125,70€, usmislučlana45ZIO-adana18.12.2017.

godine,

JAVNOOBJAVLJUJE

Da se izvršni dužnik, Raičković Zoran, iz Podgorice, u roku od 3 dana

obrati ovom javnom izvršitelju kako bi se istom uručilo Rješenje o izvrše-

nju Iv.br.4639/17od03.10.2017.godine, sapredlogomza izvršenje i prilo-

zima.Ukoliko se izvršni dužnik ne javi ovom izvršitelju u ostavljenom roku

smatraće se da je ovimobjavljivanjem izvršeno uredno dostavljanje gore

navedenih pismena, te će isti snositi negativne posledice koje mogu na-

stati ovakvim načinom dostavljanja.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od 8 dana od dana

isticanja pismena na oglasnoj tabli suda ukoliko je predhodno izvršeno

objavljivanjeudnevnomstampanommediju, shodnočl.5Zakonao izmje-

nama i dopunama ZIO-a , a u vezi sa čl.45 ZIO-a.

Podgorica 18.12.2017. godine

Javni izvršitelj

Ivan Petrović s.r.

Poslovni broj : Iv.br.4774/17

Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice

, Njegoševa br. 45 (PC Petrović)

u pravnoj stvari izvršnog povjerioca D.O.O. “CHIP”, ul.Crnjogradska 7F, Beo-

grad, PIB:101665570, zakonski zastupnik direktor Brankica JankovićTomić iz

Beograda, koga po priloženom punomoćju zastupa punomoćnik Balša Polo-

vić, advokat iz Budve, protiv izvršnog dužnika D.O.O. “Product & Engenee-

ring”, Podgorica, Mirka Vešovića br. 33, PIB: 02910608, Podgorica, koga za-

stupa izvršni direktor Milijana Vujošević, radi naplate novčanog potraživanja

izvršnog povjerioca u ukupnom iznosu od 3.034,00 €, u smislu člana 45 ZIO-a

dana 18.12.2017.godine,

JAVNOOBJAVLJUJE

Da se izvršni dužnik, D.O.O. “Product & Engeneering”, Podgorica, Mirka Ve-

šovića br. 33, PIB: 02910608 sa sjedištemu Podgorici, u roku od 3 dana obra-

ti ovom javnom izvršitelju kako bi se istom uručilo Rješenje o izvršenju Iv.

br.4774/17 od 23.10.2017.godine, sa predlogom za izvršenje i prilozima.Uko-

liko se izvršni dužnik ne javi ovom izvršitelju u ostavljenom roku smatraće se

da jeovimobjavljivanjem izvršenourednodostavljanjegorenavedenihpisme-

na, te će isti snositi negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom

dostavljanja. Dostavljanje se smatra izvršenimnakon isteka roka od 8 dana od

dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda ukoliko je predhodno izvršeno

objavljivanjeudnevnomstampanommediju,shodnočl.5Zakonao izmjenama

i dopunama ZIO-a , a u vezi sa čl.45 ZIO-a.

Podgorica 18.12.2017. godine

Javni izvršitelj

Ivan Petrović s.r.

OPŠTINADANILOVGRAD

Sekretarijat za urbanizam, komunalne,

stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list

RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/13 i 52/16 ), Sekreta-

rijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu život-

ne sredine opštine Danilovgrad

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta, D.O.O. RTI PROJEKAT iz Kotora, podnio zahtjev za

odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu projekta „Objekat

na poljoprivrednim površinama (klanica, rasjecanje i prerada mesa svinja i

sušara)“, čija se izgradnja planira na kat. parcelama br. 899, 900/1, 900/2,

900/3 i 902 KOGorica, opština Danilovgrad.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u do-

stavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, komu-

nalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, radnim danima

od 11,00 do 13,00 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je 25.12.2017. godine, na

adresu Opština Danilovgrad, Ul. Blaža Mrakovića bb, Sekretarijat za urbani-

zam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, kao

i na e-mail

[email protected]

i br. tel. 020 812 040.

Mali oglasi

NekretNiNe

PRODAJEM kuću oko 2000

m2 u izgradnji veći dio zavr-

šen sa placem900m2 pod

voćemograđen, okolina

Podgorice blizu Aerodroma

Golubovci.

069/357-808

PRODAJEM plac oko 4000

m2 livada Piperi Stanjevića

rupe pogodan za izgradnju

porodične kuće ili vikendice.

069 /357-808

PRODAJEM kuću nezavrše-

nu u okolini Podgorice blizu

Aerodroma Golubovci oko 75

m2 sa dijelomplaca.

069/357-808

PRODAJEM - objekat 30m2,

300metara od centra grada,

uz asfalt, voda, struja.

Hitno 10.000 eura.

Kolašin.

Tel. 068/731-313

UslUge

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no.Vukcević.

Tel.069/991-999,

067/000-008, 068/654-474

KLIMEMišković prodajamonta-

za, servis, nove, polovne dezin-

fencija čišćenje, opravka, otkup

polovnih. Tel, 067/358-100

KUĆNI SERVIS

Odčepljenje kanalizacije

el. sajlom, zamjena

dotrajalih cijevi, sve sitne

popravke Podgorica -

Primorje. Tel.069/269-550

067/579-709

VODOINSTALATER – instala-

cija, adaptacije kupatila, sve

vrste popravki.Garancija.

Tel.069/286-359

raZNo

TRAŽI se balkanski gonič star

7 godina sijed po njušci, rea-

guje na ime Laki. Za informa-

ciju nagrada u Podgorici.

069/357-808

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramofon-

ske ploče, slike umjetničke i

dr.starine. Tel.069/019-698,

067/455-713