Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

CrnaGora je

stub stabilnosti Zapadnog

Balkana i zatobi evropska

integracijaCrneGoredala

dodatanpodsticaj stabilno-

sti ovog regiona, što imauti-

caj na stabilnost cijeleEvro-

pe - ocijenio jeministar

vanjskihposlova i trgovine

MađarskePeter Sijarto.

On je juče boravio u zvaničnoj

posjeti Crnoj Gori, gdje je raz-

govarao sa ministrom vanj-

skihposlovaSrđanomDarma-

novićem, predsjednikom

Filipom Vujanovićem, šefom

parlamenta Ivanom Brajovi-

ćem i premijerom Duškom

Markovićem.

- Mađarska je odlučna i privr-

žena podršci Crnoj Gori u

evropskoj integraciji. Smatra-

mo da je bezbjednost Zapad-

nog Balkana interes Evrope.

Najbrži put do bezbjednosti

Balkana je evropska integraci-

ja. Baš zato Mađarska smatra

daprocespriključenjaiprego-

vora o pristupanju moramo

ubrzati i u prvoj polovini slje-

deće godine otvoriti još tri

preostala poglavlja, a potom

zanajviše četiri godine završi-

ti pregovarački proces o pri-

stupanju EU - rekao je Sijarto

na konferenciji zamedije.

Prema njegovim riječima, Cr-

na Gora je najviše pripremlje-

na za članstvo.

-Mislimda jeCrnaGoraapso-

lutno zaslužila članstvo uNA-

TO-u i isto toliko je zaslužila

da bude članEU, što se nadam

da će uskoro postati - rekao je

Sijarto.

Darmanović je kazao da su on

i njegov mađarski kolega za-

dovoljni bilateralnim odnosi-

ma i spremni za unapređenje

saradnje, posebno u oblasti

ekonomije, turizma i infra-

strukture i energetike, s obzi-

romna pozitivno iskustvo ka-

da su u pitanju mađarske

investicije uCrnoj Gori.

- Naglasili smo značaj otvara-

nja direktne avio-linije izme-

đu Podgorice i Budimpešte,

koja je počela u aprilu ove go-

dine - rekao jeDarmanović.

Predsjednik Filip Vujanović,

kako je saopšteno iz njegovog

kabineta, je uvjeren da će Si-

jarto, kao kopredsjedavajući

Mješovite komisije za eko-

nomsku saradnju Crne Gore i

Mađarske, nastaviti da afirmi-

še saradnjuu svimoblastima.

Predsjednik parlamenta Ivan

Brajović i Sijartosaglasili suse

„da princip regate i mjerenje

individualnih rezultata svake

države predstavlja dobar pri-

stup i da se kroz primjer Crne

Gore može uputiti snažna po-

ruka ostalimzemljama kandi-

datimadaZapadniBalkanima

realnu evropsku perspekti-

vu“.

PremijerMarkovićzahvalio je

Sijartuna svemušto jeMađar-

ska učinila za Crnu Goru.

- Vaša uloga unašoj integraciji

u NATO je nezamjenljiva, po-

sebno u posljednjoj godini

procesa. Vaši savjeti i podrška

bili su ključni u finalnoj fazi -

rekao jeMarkovićdodajući da

je, nakonulaskauNATO,Crna

Gorasvojekapaciteteusmjeri-

la na evropske integracije.

Iv.P.

PODGORICA

Izborni za-

koni, čije jeprijedlogeuradi-

laRadna grupa zaprimjenu

preporukaODIHR-a, ako

dobijupozitivnomišljenje

OEBS-a, trebalobi dabudu

nadnevnomreduparlamen-

takrajemdecembra, najvje-

rovatnije 28. ili 29, saznaje

Pobjeda.

- Eksperti OEBS-a, kojima su

krajemnovembra poslate rad-

ne verzije zakona, tokom ove

sedmice doći će u Podgoricu

da razgovaraju sa članovima

Radne grupe za primjenu pre-

poruka ODIHR-a i saopšte im

svoje stavove o prijedlozima –

rekao jePobjedin izvor.

Očekuje se da budu usvojene

sve OEBS-ove preporuke

predložene u zakonima o bi-

račkom spisku, elektronskim

medijima, kao i finansiranju

političkih subjekata i izbornih

kampanja.

Za usvajanje „krovnog“ zako-

na – o izboru odbornika i po-

slanika potrebna je dvotrećin-

ska većina, a Demokratski

front, prema najavama iz tog

opozicionog saveza, neće gla-

sati za njega.

Radna grupa, koju je osnovao

kolegijumpredsjednika parla-

menta, održala je 14 sjednica

na kojima je pred javnošću

obavila konsultacije sa pred-

stavnicima institucija na koje

se odnosi primjena izbornih

zakona. To su Ministarstvo

unutrašnjih poslova, Državna

izborna komisija, Državna re-

vizorskainstitucija,teagencije

za sprečavanje korupcije, za-

tim za zaštitu ličnih podataka,

kao i za elektronske komuni-

kacije. Obavljene su konsulta-

cije i sa zainteresovanima koji

su se javili na javni poziv Rad-

ne grupe. Sjednice na kojima

nijesu bili gosti, Radna grupa

zatvorila je zamedije.

I.K.

PODGORICA

Promocija Crne Gore kao naredne članice Evropske

unije važna je i za ostale države kandidate, jer pokazuje da se zala-

ganje za evropske vrijednosti i postignuća vrednuju na pravi način,

rekao je predsjednik crnogorske Skupštine Ivan Brajović.

On je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao sa izvjes-

tiocemEvropskog parlamenta za Crnu Goru ČarlsomTanokom.

- Bez obzira na Bregzit, kojem se on kao poslanik iz Ujedinjenog

Kraljevstva otvoreno protivio, Tanok je kazao da ta država želi da

bude prisutna na ZapadnomBalkanu i jača partnerstvo sa Crnom

Gorom, u okviru NATO-a - kaže se u saopštenju.

R. P.

PODGORICA

ŠtoćeVladauraditi kakobi seprevazišla sa-

dašnjapolitička, ekonomska i bezbjednosna situacijauCrnoj

Gori –pitanje jekoje ćeNebojšaMedojević (DF) postaviti

predsjednikuVladeDuškuMarkovićuuokvirupremijer-

skog sata, koji ćebiti održandanas uSkupštini CrneGore.

Poslanik DPS Branimir Gvozdenović pitaće premijera koliko

kontinuiranodobri rezultati kojeostvaruje turizamuCrnojGo-

ri doprinose rastu crnogorske ekonomije i kakvi su konkretni

benefiti od turizma?

-KojeaktivnostiVladaplaniradasprovedeunarednomperiodu

kako bi seCrnaGora dodatno približila viziji visoko kvalitetne i

u svjetskim razmjerama respektabilne turističke destinacije,

kakve povlastice po pitanju izgradnje i upravljanja turističkim

kapacitetimamoguočekivati domaći i strani investitori - navodi

Gvozdenović u pitanju. PoslanikHGI Adrijan Vuksanović će, u

ime kluba manjinskih stranaka, tražiti od premijera komentar

na saznanja daMinistarstvo kulture kandiduje Bokeljskumor-

naricu za UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog blaga,

izostavljajući u samom tekstu kult Sv. Tripuna i ime hrvatskog

naroda.PoslanikSocijaldemokrataMićoOrlandićpitaćepremi-

jera što Vlada preduzima ili namjerava da preduzme za bolju

valorizacijušumskogbogatstvaCrneGore.Sjednicajepredviđe-

na i za poslanička pitanja.

I.K.

PODGORICA

Demokratska

partija socijalistablizu jedo-

govora saBošnjačkomstran-

kom, Socijaldemokratama i

DemokratskomunijomAlba-

nacao formiranju lokalne

vlasti uTuzima, saopšteno je

Pobjedi izDPS-a. Funkcioner

tepartijeNikolaGegaj kazao

je, pošto seponavljaju izbori

nabiračkommjestuuMZ

Vranj, da senemožeočekiva-

ti davlast uTuzimabude for-

miranadokraja godine.

- Očekujem da ćemo prvih

dana nakon Nove godine

konstituisati sastav Skup-

štine i birati rukovodstvo

opštine. Vjerujem da će-

mo sa našim tradicional-

nimpartnerima DUA i BS

nastaviti saradnju kao i sa

partijama sa kojima smo u

koaliciji na državnom nivou -

kazao jeGegaj zaPobjedu.

DPS je na lokalnim izborima u

Tuzimaosvojila15mandataiza

formiranje vlasti im je neop-

hodna podrška još sama dva

odbornika.

Prema saznanjima Pobjede,

planDPS-a je da se u susret lo-

kalnim i predsjedničkim izbo-

rima napravi što šira koalicija

sa svim partnerima na držav-

nomnivou.Moguć je i dogovor

saAlbanskomalternativomjer

susvi pokazali interesdaparti-

cipirajuu lokalnoj vlasti.

- Bitno je da imamo stabilnu

vlastpredvođenuDPS-om,ko-

ja ima polovinu od ukupnog

brojaodbornikauSOTuziiko-

ja će nastaviti da realizuje za-

počete projekte kao i da počne

nove - napominjeGegaj.

Odluka Ustavnog suda o

ponavljanju izbora na jed-

nom biračkommjestu, na ko-

jem je ukupno 350 birača, ne

može promijeniti odnos snaga

niti uticati na pregovore. Na

tom biračkom mjestu DPS je

na izborima održanim 26. no-

vembra osvojila 124 glasa, De-

mokratski savez četiri, Demo-

krate 62, SD 39, a Bošnjačka

stranka 30glasova.

Prve kalkulacije pokazuju da

Demokratama fali još devet

glasova da bi dobili drugi man-

dat nauštrb Demokratskog sa-

veza Albanaca, koji je osvojio

tri mandata. DPS ima 15 man-

data, DUA dva, BS tri, a Alban-

ska alternativa sedammanda-

ta.

-Štosetičeponovljenihizbora,

očekujemo da će DPS opet po-

noviti odličan rezultat kao i 26.

novembra i osvojiti ubjedljivu

većinu glasova - kažeGegaj.

N.Z.

Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto u posjeti našoj državi

Crna Gora je stub

stabilnosti Balkana

Marković dobio dres Puškaša

Marković i Sijarto razmijenili su na kraju zvaničnih razgovora

poklone. Naš premijer dobio je repliku stare fudbalske lopte i

dresa slavnogmađarskog fudbalera Ferenca Puškaša, vođe

napada legendarne „mađarske lake konjice“ iz pedesetih

godina prošlog vijeka, jednog od najvećih fudbalera svih

vremena po kojem se danas zove centralni stadion u Budim-

pešti.

Sijarto je na poklon dobio trenerku FSCG sa ispisanim svojim

imenomna leđima.

TUZI:

Demokratska partija socijalista blizu dogovora sa BS, DUA i SD-om

Gegaj:

Konstituisanje vlasti

odmah nakon Nove godine

Prema

saznanjima

Pobjede, plan

DPS-a je da se u susret

lokalnim i predsjedničkim

izborima napravi što

šira koalicija sa svim

partnerima na

državnom

nivou

Eksperti OEBS-a ove sedmice sa članovima

Radne grupe za primjenu preporuka ODIHR-a

Skupština krajem

decembra usvaja

izborne zakone

Danas premijerski sat u Skupštini Crne Gore

DF pitaMarkovića

o bezbjednosnoj i

političkoj situaciji

Ivan Brajović razgovarao sa ČarlsomTanokom

Promocija Crne Gore

kao naredne članice EU

Sijartouručujepremijeru

MarkovićudresPuškaša

NikolaGegaj

ZgradaSkupštine