Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 52 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Feljton

Zabriguomuzejskimpredme-

tima, evidentiranje, dokumen-

taciju i prezentaciju zaduženi

su kustosi (lat. custos: čuvar),

koji tokom svog rada umuzeju

duže muzejske zbirke, o koji-

ma dok obavljaju taj posao vo-

de računa. Shodno propisima i

struci,muzejskipredmetisepo

pravilučuvajuumuzejskoj po-

stavci (eksponati) i u muzej-

skomdepou (dmp). Uobičajna

praksa u muzejima jeste da se

svakodnevno prije otvaranja

muzejazaposjetioce,ainakra-

ju radnog dana, obiđe izložbe-

ni prostor i utvrdi da je muzej-

ska postavka u savršenom

redu. Izložbeni prostor u toku

radnog dana, svakodnevno

obilaze spremačice, koje vode

računa o čistoći, domar koji

brine o tehnici i muzejski pe-

dagog ili vodič koji sa gostima

obilazi muzejsku postavku.

Prostorečeno,nestanakekspo-

nata iz muzejske postavke ne

može proći neprimijećen 12

sati, a kamoli 55 godina.

Uobičajenapraksa

Kada se radi o deponovanim

muzejskim predmetima, koji

sečuvajuudepoima,posebnim

prostorima, ormarima ili sefo-

vima, brigu o njima u principu

vodi pojedinačno svaki kustos

za svoju zbirku, zatim kustos

depoa ako su u njemu smješte-

ne zbirke koje duži više kusto-

sa, a van radnog vremena o be-

z b j e d n o s t i mu z e j s k o g

materijala brigu vodi stražar-

ska služba. Uobičajna praksa i

najčešćezakonskaobavezana-

laže, dakustos zaduženza svo-

ju zbirku, bar jednomgodišnje

zajedno sa konzervatorom iz

predmetne oblasti, pregleda

povjerenu mu zbirku i utvrdi

njeno stanje, prije svega u smi-

slu očuvanosti muzealija. To je

posebno važno kada se radi o

predmetima od papira, teksti-

la,drveta:knjigama,dokumen-

tima, odjevnim predmetima,

umjetničkim slikama i ikona-

ma, odnosno predmetima od

organskih materijala, koji bi u

kratkomvremenskominterva-

lumogli stradati odvlage, buđi,

insekata i tome slično. Jasno je

da kustos koji vodi brigu omu-

zejskoj zbirci, mora bar jed-

nom u godinu dana primijetiti

da mu u zbirci koja mu je po-

vjerena na čuvanje, nedostaje

nekimuzejski predmet.

Revizija

Svim do sada važećim zakoni-

maomuzejskojdjelatnosti,kao

obavezajepredviđenairevizija

muzejskih fondova. Zakon na-

laže da se revizija muzejskih

fondovaobavi jednomupet go-

dina. Jednostavno rečeno, po-

red ostalih poslova reviziona

komisija obilazi svakog kusto-

sa,kontrolišeonezbirkekojesu

mudate na čuvanje, provjerava

da li se broj predmeta i inven-

tarni brojevi slažu, da li su svi

predmeti tu i u kakvom su sta-

nju. Na ovaj način, ne može

proći više od pet godina, da se

ne primijeti da neki predmet

nedostaje i da se ne može znati

ko je za to odgovoran.

Provjera stanja u zbirci obave-

O CRNOGORSKIMMUZEJSKIMZBIRKAMA, INVENTARSKIMKNJIGAMA I JOŠ PONEČEMU

2.

Piše:

PredragMALBAŠA

Zakonnalažeda se revizijamuzejskih fondovaoba-

vi jednomupet godina. Jednostavno rečeno, pored

ostalihposlova, reviziona komisijaobilazi svakog

kustosa, kontroliše zbirke koje sumudate na čuva-

nje, provjeravada li sebroj predmeta i inventarni

brojevi slažu, da li su svi predmeti tu i ukakvomsu

stanju. Naovaj načinnemože proći više odpet go-

dinada se ne primijeti daneki predmet nedostaje

Uobičajenapraksa i najčešće zakonskaobavezanalažeda kustos zadužen za svoju

zbirku, bar jednomgodišnje zajedno sa konzervatorom, pregledapovjerenumu

zbirku i utvrdi njeno stanje – što je posebno važnokada se radi opredmetima koji bi

ukratkomvremenumogli stradati odvlage, buđi i insekata. Stoga je jasnoda ku-

stos koji vodi briguomuzejskoj zbirci,morabar jednomugodinudanaprimijetiti

damuu zbirci kojamu je povjerenana čuvanje, nedostaje nekimuzejski predmet

Shodno propisima, muzejski predmeti se po pravilu čuvaju umuzejskoj postavci (eksponati)

i umuzejskomdepou. Uobičajena praksa umuzejima je da se svakodnevno prije otvaranja

muzeja, a i na kraju radnog dana, obiđe izložbeni prostor i utvrdi da jemuzejska postavka

u savršenom redu. Izložbeni prostor u toku radnog dana svakodnevno obilaze spremačice,

domar i muzejski pedagog ili vodič koji sa gostima obilazi postavku. Prosto rečeno, nestanak

eksponata iz postavke nemože proći neprimijećen 12 sati, a kamoli 55 godina

znosevrši u jošnekolikosluča-

jeva. Prvi je kada se primijeti

nelegalan ulazak u muzejske

prostorije ili se pronađu trago-

vi obijanja, zatimprilikompre-

laska kustosa na neko drugo

radno mjesto u muzeju ili van

njega i svakako prilikom odla-

ska u penziju kustosa ili direk-

toramuzejske jedinice.

Propust

Da bi ova jednostavna proce-

durafunkcionisala,potrebanje

najvažni uslov, da se kustosi

zaduže sa zbirkama. Uvođe-

njem predmeta u inventarnu

knjigu i određivanjemlica koje

će o njemu brinuti, obezbjeđu-

je se osnovna pravna zaštita

muzealije i prati život predme-

taumuzeju.Nažalost,tojevje-

rovatnobionajveći problemza

NMCG.Kustosinisuzaduživa-

lizbirkeizamislite,nekusučak

odbijali da budu zaduženi sa

zbirkama. Zamislite doktor

odbija da pregleda pacijente.

On hoće da nosi bijeli mantil,

da radi u bolnici, da nosi bijeli

mantil, da ga osoblje naziva

doktorom, daprimadoktorsku

platuali sapacijentimanećeda

ima nikakve veze. Kontrolisati

kustosa, da li brinuozbirkama,

odnosno da li radi posao koji

mu je propisan zakonom i si-

stematizacijom, izgleda sulu-

do. To otprilike liči kao da dok-

tora kontrolišete da li će

pacijentukojimu se žali na bo-

love u ruci, prvo pregledati no-

gu.Teknakontoga, dolazi pita-

nje infrastrukture, odnosno, da

li muzej ima savremene ili pri-

mitivne uslove za čuvanje mu-

zealija, što je pitanje tehničke

zaštite i ono umnogome zavisi

od finansijskih mogućnosti

ustanove i njenog osnivača.

Prioriteti?

Podatakdasenedostatakpred-

meta, uočio nakon 50 i više go-

dina, daje jednu, sasvim ružnu

slikuocrnogorskojmuzeologi-

ji, ali i kulturnoj politici koja se

u ovoj oblasti vodila. Posebno

ružno zvuči činjenica, da je

NMCG upravo 55. godina bio

ona institucija koja je bila za-

dužena, da se ova jednostavna

pravilastruke,sprovodeusvim

muzejskim jedinicima u Crnoj

Gori. Ono što je ovim tekstom

dovedeno do banalnosti, i što

najviše liči nanovogodišnju in-

venturu u piljarama, crnogor-

skojjavnostisečestoprezento-

valo kao naučna fantastika, za

koju su potrebne godine rada,

specijalni softveri, ko zna koja

oprema, perfektni kadrovi i ve-

lika sredstva. Svaki direktor

NMCG, koji ima elementarno

znanje izmuzeologije, a valjda

ga je morao imati kada je od

strane osnivača postavljen za

direktoranajvećemuzejskein-

stitucijeuCrnojGori,mogao je

imoraodaposloverevizijefon-

dova stavi u prioritet svojih ak-

tivnosti. Svaki ministar kultu-

re, koji ima elementarno

znanje iz rada državne uprave,

a valjda ga jemorao imati kada

je bio biran za ministra, morao

je da kroz poslove nadzora nad

radominstitucijakulture,utvr-

di da liNMCG, vrši posloveko-

ji sumu zakonomdodijeljeni.

Prvakontrola

Uloga Ministarstva kulture u

muzejskoj djelatnosti pored

predlaganjaisprovođenjapoli-

tike i izrade propisa, ogleda se

u nadzoru nad zakonitošću ra-

da muzejskih ustanova čiji je

osnivač država i obezbjeđiva-

nju sredstava za njihov rad.

Ono što zvuči nevjerovatno je

činjenica, da je Ministarstvo

kulture Crne Gore, svoj osnov-

ni posao, nadzor nadzakonito-

šću rada NMCG na Cetinju,

prvi put obavilo 2004. godine.

Kontrola obavljanja javnih po-

slova vršena tokom te godine,

pokazala je da NMCG ne vrši

poslove matične službe, kao ni

poslove stručnog nadzora nad

radommuzeja u državi. Kon-

trola je konstatovala da doku-

mentacionaobradamuzejskog

materijala nije potpuna, kao i

da uspostavljenamuzejska do-

kumentacija nije u skladu sa

propisanimpravilima.

Uciljuobezbjeđivanjaobavlja-

nja navedenih javnih poslova

Ministarstvo kulture je Rješe-

n j am b r o j 02 -1 95 / 2 od

21.04.2004. godine, naložilo

NMCG da obezbijedi vršenje

poslova matične službe, i to na

način, da uspostavi evidenciju

muzejskihjedinicaimuzejskih

zbirkiNMCG;daformiraivodi

Registar muzejskih radnika

koji vršestručneposloveumu-

zejima; daprati uslovezazašti-

tu i javno prikazivanje muzej-

skog materijala; da formira i

vodi Centralni katalog muzej-

skogmaterijalaudržavi, i dada

sačini plan pružanja stručne

pomoći u obavljanjumuzejske

djelatnosti.

Pitanje inventara

Udijelukoji se tičenepravilno-

sti u dokumentacionoj obradi

muzejskog materijala, Mini-

starstvo kulture je NMCG na-

ložilo, da semuzejskimzbirka-

ma Istorijskog i Njegoševog

muzeja zaduže stručna lica

(kustosi, viši kustosi i muzejski

savjetnici); da se formiraknjiga

inventara za Istorijski muzej;

da seobjedineuporedneknjige

inventarazaUmjetničkimuzej;

da se knjige inventara numeri-

šupostranicama i ovjerepotpi-

som ovlašćenog lica i pečatom

muzeja; da se nazivi inventar-

skihknjiga usaglase sa postoje-

ćom organizacijomNMCG; da

se u Dokumentaciono-matič-

noj službi objedini kompletna

dokumentacija o kretanjumu-

zejskog materijala i njegovom

izlaganju; da se Dokumentaci-

ono-matičnoj službi obezbije-

de dosijei sa originalima ili

ovjerenim kopijama kupopro-

dajnih ugovora, reversa, pozaj-

mica, primopredaja, poklona,

ustupanjaislično;daseformira

posebni dosije za nestale i pot-

puno uništene muzejske pred-

mete.

(Nastavlja se)

Neki su čak odbijali da

ih zaduže sa zbirkama

DiopostavkeuBiljardi

DiopostavkeArheološkogmuzeja

Dio postavke

Istorijskog muzeja

Dio postavke u Biljardi