Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Sjedinjene

AmeričkeDržave svjesne su

da su se geopolitičkeprilike

promijenile i dapostoji oz-

biljnakompeticija zaovaj

region, zbog čegaočekujem

da ćeveć iduće godinepo-

svetiti višepažnjeZapad-

nomBalkanu, ocijenio jeu

razgovoruzaPobjedu šef

crnogorskediplomatije

SrđanDarmanović.

Strategija

Kada je riječ onovoj Strategiji

za Balkan koju je nedavno

najavio Atlantski savjet SAD,

ministar Darmanović proc-

jenjujedaćemokroztajdoku-

ment vidjeti veći američki an-

gažmanna ovimprostorima.

-OčekujemdaćeSADuidućoj

godini posvetiti još više pažn-

je Zapadnom Balkanu. U

Americi se shvata da postoji

ozbiljna kompeticija za ovaj

region, da su se geopolitičke

prilike izmijenile i da, ukoliko

Zapadni Balkan želi da bude

dio zapadnog svijeta, evrop-

skih i atlantskih integracija,

da bez obzira koliko naše ze-

mlje predano radile na tome,

svoj udio moraju da imaju i

SAD i Evropska unija – kazao

jeDarmanović.

Ministar vanjskih poslova

očekujedaćeCrnaGora, prije

najavljenog krajnjeg roka

2025. godine postati puno-

pravna članicaUnije.

-Mislimda saprednošćukoju

imamo u odnosu na ostale ze-

mljeproces priključenjaCrne

GoreEUmoradasezavršipri-

je 2025. godine – smatra Dar-

manović.

Otvorenopitanje

On ističe da u tom procesu,

otvorenopitanjekojenaša ze-

mlja ima sa Hrvatskom veza-

noza status Prevlakenećebiti

problem.

-Mislimdanikonećepostavi-

ti takav uslov, jer mi zapravo i

nemamo spor sa Hrvatskom.

Imamoprivremeni režim, ko-

ji odlično funkcioniše i de

fakto postignuti dogovor iz-

međudvijezemljedatopoku-

šamo da riješimo bilateralno,

a ako ne da se dogovorimo o

arbitraži. Prema tome, ne radi

se o otvorenom sporu, nego o

načinu na koji će se to riješiti i

modalitetu koji ćemo zajed-

nički izabrati. Ja ne vjerujem

da će Prevlaka biti sporno pi-

tanje –kažeDarmanović.

Prema njegovim riječima, i u

interesu Hrvatske je da Crna

GorabudečlanicaEUiupravo

zbog toga spor vezan za Pre-

vlakunikome ne odgovara.

- Ubijeđen sam da Hrvatska,

bez obzira kako to sad zvuča-

lo, ima snažan interes daCrna

Gora bude dio EU. Ne vjeru-

jem da će prevagnuti razlozi

da granična pitanja budu

sporna.Naravno, najveći inte-

res je naš, ali naši susjedi

imaju itekako interesa za sta-

bilnost u regionu – podvukao

jeDarmanović.

KadajeriječogranicisaKoso-

vom, ministar Darmanović

ponavljada je tozaCrnuGoru

završena priča i da sada sve

zavisi od institucija Kosova,

odnosno koliko će brzo oni

prepoznati sopstvene intere-

se.

- Vjerujem da će vremenom

institucije na Kosovu prepo-

znati svoje interese i poći od

činjenice da je taj spor za nas

završen i danemamoni razlo-

ge, ni motive da nešto što i ne

shvatamo kao spor produža-

vamo. Mi smo taj sporazum

potpisali u Beču, ratifikovali

smo ga u parlamentu i po-

stupali kako se odnas očekuje

prema standardima međuna-

rodnog prava. Djelovali smo

kaodobriprijatelji ipartneriu

čitavom tom procesu – poru-

čujeDarmanović.

Crna Gora će, kaže on, imati

strpljenja.

Demarkacija

- Shvatamo da na Kosovu po-

stoje problemi sa većinskom

voljom. Demokratija je kom-

plikovana stvar i jednostavno

mi imamo dosta strpljenja.

Možemo da živimo sa tim

otvorenim pitanjem. Ništa se

strašno na granici ne dešava,

tamočakniko i neživi.Radi se

o maloj teritoriji koja je dio

nekadašnjegraniceJugoslavi-

je i tunema nikakvog spora za

obje međunarodne komisije.

Koliko brzo i koliko ozbiljno

će djelovati politički akteri na

Kosovu, teško je procijeniti.

Postoje jasni stavovi EU, koja

time uslovljava viznu libera-

lizaciju, i SAD koje to smat-

raju bezbjednosnim pitan-

jem. Koliko će to brzo da se

desi ne bih da nagađam, ali

kad god da se desi, dobro je –

zaključio je ministar Darma-

nović.

Đ.ĆORIĆ

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović o novoj strategiji

za Balkan i graničnomsporu sa Hrvatskom i Kosovom

SAD će biti

više prisutne

na Zapadnom

Balkanu

Ministar Darmanović ističe da je

interes Hrvatske da Crna Gora

bude članica EU i da upravo iz

tog razloga spor oko Prevlake

nikome ne odgovara. Kada je

riječ o granici sa Kosovom, on

ponavlja da je to za

Crnu Goru završena

priča, te da sada

sve zavisi od

institucija Kosova,

odnosno toga

koliko će brzo

oni prepoznati

sopstvene

interese

Miješanje u izborni proces je

standardna strategija Rusije

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović priželjkuje izo-

stanak miješanja Rusije iz predstojećih izbora u Crnoj Gori

svjestan da su za tako nešto šanse ipak male, te da je ta vrsta

uplitanja očekivana.

- Volio bih da vam kažemda ne očekujem, jer bi to bilo dobro

i za nas i za naše odnose sa Rusijom. Međutim, ne mogu da

kažemda ne očekujem. Miješanje u izborne procese postalo

je gotovo standardna strategija. To nije nešto što su Rusi

radili samo kada smomi u pitanju, nego i u većini zemalja u

kojima su prepoznali svoje interese – rekao je ministar Dar-

manović.

v

SrđanDarmanović