Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 52 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Hronika Podgorice

GradonačelnikSlavoljubSti-

jepovićpotpisao je juče tri

ugovorapovodomizgradnje

jugozapadneobilazniceoko

Podgorice. Sa regionalnim

menadžeromMeđunarodne

finansijskekorporacije za

Centralni i Zapadni Balkan

TomasomLubekomi glavnim

izvršnimdirektoromErste

bankeAleksomLukićemugo-

vor okreditu izmeđuGlavnog

grada iMeđunarodne finan-

sijskekorporacije. Potpisani

su i ugovorGlavnoggrada i

Erstebanke i ugovor ozajed-

ničkimuslovimaGlavnoggra-

da,Međunarodne finansijske

korporacije i Erstebanke.

Ocijenivši uspješnomsaradnju

saMFK-om kao dijelom Svjet-

ske banke, Stijepović je kazao

da su uz njihovu podršku, kao i

pomoć Vlade, uspjeli da zao-

kruže finansijsku konstrukciju

za izgradnju jugozapadne obi-

laznice.

- Očekujući ovaj trenutak, pri-

premali smo se. Priveli smokra-

ju radove na tenderskoj doku-

mentaciji i planiramo da tender

za izbor izvođača raspišemo do

kraja godine. U tih 60 dana, dok

traje tender, biće riješen znatan

dio imovinsko-pravnih odnosa,

tako da ubrzo može da počne i

realizacija ove investicije vri-

jedne oko 22 miliona eura – ka-

zao je Stijepović.

Tomas Lubek iz MFK-a preci-

zirao je da je kredit u visini od

15 miliona (7,5 miliona eura od

te korporacije, a 7,5 od Erste

banke)posvećenrazvojuputne

infrastrukture uPodgorici.

- Imali smo dva uspješna pro-

jekta, jedan je bio vrijedan 10,1

miliona eura 2010. godine, a

drugi 2012. godine od 10,7mili-

ona, za izgradnjumostanaRib-

nici. Oba projekta završena su

vrlo uspješno. Dakle, ne radi se

o jednokratnoj saradnji već o

strateškom partnerstvu na du-

žestaze,kakobibilapoboljšana

infrastruktura i život svih gra-

đana - rekao jeLubek.

Izgradnjom jugozapadne obi-

laznice Podgorica će dobiti vi-

šestrukomodernusaobraćajni-

cu bulevarskog tipa, koja će

povezati magistralne puteve

premaCetinju i premaZeti. Bi-

ćedugačka tri i pokilometra, sa

četiri saobraćajne trake i

razdjelnim ostvrvom, a imaće

nadvožnjak i novi most preko

Morače. Počinjaće kod kruž-

nog toka na magistrali prema

Zeti, kod DLC-a Voli, a završa-

vaće se uDonjoj Gorici, u blizi-

ni salona namještaja „Grand“.

I.Kr

.

Humanitarna aukcija likovnih

radova crnogorskihakadem-

skih slikarauspješno je zavr-

šena i prikupljeni novacbiće

upotrijebljenzadaljeprojekte

NVO ,,ZdravadonaMontene-

grina“, društva zaborbupro-

tivkarcinomadojke.

Naaukcijiorganizovanojuho-

telu ,,Ramada“, na kojoj su

učestvovali humani pojedinci

i privrednici, prikupljeno je

6.450 eura. Ovaj novac biće

utrošen na projekat posvećen

predavanjima maturantima i

ženama u radnim organizaci-

jama na temu važnosti pregle-

da kao najboljeg načina pre-

vencije i ranog otkrivanja

karcinoma dojke.

Kupovinomumjetničkihdjela

23 crnogorska akademska sli-

kara, dalji rad NVO ,,Zdrava

donaMontenegrina“direktno

su podržali Rada Drobnjak,

Dragana Crvenica, Danijela

Čelebić, Žarko Kostić, Blaga

Jovović-Šćepanović, kao i

,,Zeta gradnja“, CEDIS, Agen-

cija za elektronske medije,

Centar za ekotoksikološka is-

pitivanja, Nacionalna turistič-

ka organizacija, Mama inter-

nacional, hotel ,,Ramada“,

,Mol of Montenegro, Central-

na banka, Erste banka i posla-

nički klubDPS-a.

Svim učesnicima aukcije, sli-

karima i pojedincima koji su

pomogli u organizaciji aukci-

je, ,,Zdrava dona montenegri-

na“ uručila je posebne zahval-

nice.

-Naročito zahvaljujemohote-

lu„Ramada“ iTCMol ofMon-

tenegro, slikarki Nini Vukče-

vić koja je bila inicijator

aukcije, Ljiljani Burzan-Niko-

lić, koja je sveosmislila iMari-

ni Miketić-Nikolić. Izražava-

mo najdublju zahvalnost

svima koji suna bilokoji način

dali doprinos ovomdogađaju,

a posebno našimumjetnicima

koji su svojim kreativnim ra-

dom još jednom pokazali hu-

manu, najbolju stranu našeg

društva – poručili su iz NVO

,,ZdravadonaMontenegrina“.

P.H.

Članovi porodiceĐurišić

okupili su se juče ispred

zgradeGlavnoggradakako

bi iskazali protest zbog, ka-

ko sunaveli, neviđene tortu-

renadVanjomĐurišićem

koji seodpetkanalazi upri-

tvoru, gdje jeuutorakpočeo

štrajkglađu.

Supruga Vanje Đurišića, Dani-

jela, tvrdi da jenjensuprugpri-

tvoren i da se cijeli proces odu-

govlačizbogzastrašivanja.Ona

je podsjetila da je juče bila go-

dišnjicaodkada suĐurišići pr-

viputnasatpregradiliimovinu

u Jerevanskoj ulici, koja je i

predmet sporenja između te

porodice i lokalne uprave.

-Od 1954. godine, ukatastru je

utvrđeno da je to naša zemlja i

tako je bilaukontinuitetu svih

ovih godina, bez ijednog dana

prekida i prelaska u bilo čije

drugovlasništvo.Mizatoima-

mo sve papire, oni nemaju ni-

šta. Ako to nije naša zemlja,

neka nas sklone sa posjedov-

nog lista – poručila jeDanijela

Đurišić.

Ona navodi da su zbog pritvo-

ra koji je određen Vanji uložili

žalbu, ali da ne očekuje da će

se po njoj u skorijem roku od-

lučivati.

- Do sada smo podnijeli tri kri-

vične prijave protiv Glavnog

grada ipetprotivTelekoma ini

jednaodnjih jošnijeprocesui-

rana –precizirala jeĐurišić.

Zbogoštećenja i uništenja jav-

nihuređajauJerevanskojulici

(kidanjakablovaCrnogorskog

Telekoma), vijeće sudija

Osnovnog suda Đurišiću je u

petak odredilo pritvor do 30

dana.

I.Kr

.

Potpisan ugovor o kreditu za izgradnju jugozapadne obilaznice

Tender do

kraja godine

KORAKBLIŽEPOČETKURADOVA:

Sapotpisivanjaugovora

Uspješna aukcija za nastavak rada NVO ,,Zdrava donaMontenegrina“

Sakupljeno 6.450 eura

Djela 23 akademska slikara

Na aukciji su bila izložena djelaMileneDuruto-

vić, LjiljaneKolundžić, VanePrelević, IvaneSta-

nić,VericeBulatović,RomanaiSonjeĐuranović,

SanjeRaonić,MileneŽivković, EleBožović,

Tijane Dujović, Tijane Vujović, Jovane

Vujanović, Biljane Keković, Maše Jovo-

vić, JoveteLjumovića,NadeKažić,Dani-

jele Stjepčević, Gordane Trebješanin,

Bojane Bogavac, Damira Murseljevića,

GordaneKuč iNineVukčević.

Buđenje

svijesti žena

NVO ,,Zdrava-DonaMonte-

negrina“ je društvo za bor-

bu protiv raka dojke koje

već devet godinaorganizu-

je brojne uspješne akcije

među kojima i prikupljanje

sredstava za mamograf,

opremanje dnevne bolnice

naKlinici zaonkologiju, kao

i doniranje računara, štam-

pačaikopiraparatatojklini-

ci. Za najvažniju aktivnost,

ipak, smatraju intenzivan

rad na buđenju svijesti cr-

nogorskih žena o važnosti

redovnog pregleda dojki

koji čuva ne samo njihovo

zdravlje, već i zdravlje cijele

porodice.

Porodica Đurišić protestovala juče ispred zgrade Glavnog grada

Okupili se na godišnjicu

pregrađivanja ulice

AKCIJAZAPRIMJER:

Detalj saaukcije

NinaVukčević