Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 52 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Hronika Podgorice

Glavni gradCrneGorepro-

slavio je juče 19. decembar,

dankad jePodgorica 1944.

godineoslobođena i kada je

pobijedila fašizam. Timpo-

vodomodržana je svečana

sjednicaSkupštine glavnog

gradau staroj zgradi Vlade.

-Ovajdatumneraskidivoipo-

nosno nas vezuje za crnogor-

skuantifašističkuprošlostiza

junačke žrtve toj najvećoj te-

kovini slobodnog i demokrat-

skog svijeta. Brojimo i slavi-

mo 73 godine otkako je naša

Podgorica izrastala iz ratnog

zgarišta do ove današnje mo-

derne i 29. prijestonicesaveza

najmoćnijih i najrazvijenijih

država - kazao je gradonačel-

nik SlavoljubStijepović.

Slavnatradicija

Onjenaglasiodase19. decem-

bra s jednakimpijetetommo-

ramo sjetiti i naše dukljanske

starevine, vjekovnog trajanja

našedržaveCrneGore, heroj-

stva i slobodarstva crnogor-

skog naroda i njenih vladara,

knjaževa, kraljeva i vladika.

- I više od toga, slavna crno-

gorskatradicijasuštinskinas i

trajnousmjeravanavrijedno-

sti kojebaštini crnogorskadr-

žava i u njoj Podgorica. Ame-

đu najvećim vrijednostima

koje zastupamo i njegujemo,

složićemo se, stameno stoji

našemultietničkobiće, jedin-

stvenoblagograđanskogskla-

da vjera i nacija, i različitih

kultura. Uzdižemo ga, zato,

naposebanpijedestalusavre-

menoj demokratskoj Podgo-

rici.Toje inašenajvećezajed-

ničko ljudsko bogatstvo, koje

ovaj grad svjedoči na novim

stranicama istorijeCrneGore

Svečana sjednica Skupštine glavnog grada povodom 19. decembra, uprava zadovoljna rezultatima

Od ratnog zgarišta

domodernog grada

Ovaj datum

neraskidivo

i ponosno

nas vezuje za

crnogorsku

antifašističku

prošlost i za

junačke žrtve toj

najvećoj tekovini

slobodnog i

demokratskog

svijeta. Brojimo i

slavimo 73 godine

otkako je naša

Pogorica izrastala

iz ratnog zgarišta

do ove današnje

moderne i

29. prijestonice

saveza

najmoćnijih i

najrazvijenijih

država - kazao je

gradonačelnik

Slavoljub

Stijepović

tokom obnove njene nezavi-

snosti - naglasio je Stijepović.

Prvičovjekglavnoggradaoci-

jenio je da je za nama veoma

uspješna godina.

- Uspjeli smo da odgovorimo

brojnimizazovima i stvorimo

pretpostavke za realizaciju

najvažnijih i najvećihkapital-

nih projekata u novoj etapi

razvoja našeg grada. Autenti-

čan pečat razvoju grada dali

smo kroz projekte i kapitalne

investicije realizovane u toku

ove godine, ali i mnogim za-

početim i najavljenim za na-

rednu godinu. Uz značajne

investicije pratimo moderne

trendoveugradnji infrastruk-

turnihobjekata na svimpolji-

ma, razvijamo i valorizujemo

turističke potencijale, kultur-

ne i sportskeresursePodgori-

ce, čemu su svjedoci naši gra-

đani.Politikomravnomjernog

razvoja unapređujemo život

na svim područjima – od ur-

banog jezgra Podgorice do

svakogprigradskog i ruralnog

područja. Uvjeren sam da

ogromna većina naših građa-

na prepoznaje naše svakod-

nevne, a ne samo strateške

napore i rezultate-naglasioje

Stijepović.

Razvoj

Onjenaglasioda tosmatrapi-

tanjem časti zbog izbornog

obećanja da će u njegovom

mandatu građanin biti na pr-

vommjestu.

- Podgorica stasava u regio-

nalni centar, grad čiju auten-

tičnost urbanog pejzaža

Evropa prepoznaje i bodri.

Naš grad je sve komfornije

utočište njenih građana, po

evropskim standardima živ-

ljenja, ali i privlačna i atrak-

tivna destinacija za ulaganje.

Nove investicije sigurno će

dati snažan zamajac razvoju

glavnog grada. Zbog toga je

naša obaveza da u narednom

periodu Podgoricu još više

pozicioniramo kao otvoreni

grad, sa poslovnim ambijen-

tomkoji je privlačan za strani

kapital, za ljude koji imaju

kreativne ideje i mogućnosti

da, u saradnji sa gradskom

upravom,zajedničkidoprine-

su novim uzletima razvoja i

Podgorice i Crne Gore - na-

glasio je Stijepović.

Posvećenostgrađanima

Predsjednik Skupštine glav-

nog gradaĐorđe Suhihkazao

jeda jegradskavlast dokazala

damožedaiznesesvekapital-

ne projekte.

-Poredbrojnih infrastruktur-

nih potreba koje su svakog

danasvekompleksinijeusljed

širenja grada i priliva novih

sugrađana, pažnju moramo

obratiti i na čitavu lepezu po-

trebagrađanakoji sekrećuod

zapošljavanja, stambene pro-

blematike, preko socijalne i

zdravstvene zaštite do školo-

vanja, sporta i kulture, brige o

starim i nezbrinutim osoba-

ma. Sve to iziskuje timski i si-

stematičan rad, što nas je kra-

silo i prethodnih nekoliko

godina. Brojni navedeni za-

htjevinebimogli biti kvalitet-

no realizovani bez nadasve

demokratskog odnosa i kapa-

citeta koji posjeduje Skupšti-

nagrada,aliinjegovanjaipro-

nalaženja najšireg mogućeg

konsenzusa koji bi morao biti

osnova zajedničkog napora

svih dobromislećih osoba,

bez obzira kojoj političkoj

partiji i ideologiji pripadaju, u

interesu naših građana - ista-

kao je Suhih.

Sjednici su prisustvovali naj-

viši državni zvaničnici, lično-

sti iz oblasti kulture i umjet-

nosti, kao i predstavnici

diplomatskog kora.

Nj.BOŠKOVIĆ

Priznanja

najboljim

studentima

Gradonačelnik Stijepović

uručio je nagrade najboljim

studentima, kao izraz pri-

znanja za izuzetan uspjeh u

studiranju.

- Ova nagrada predstavlja

satisfakciju i snažan podsti-

caj svakommladom čovje-

ku i svakompojedincu koji

se nalazi na putu ostvare-

nja svojih ciljeva, ličnog,

profesionalnog i naučnog

razvoja – kazao je Bojan

Pejović, koji je zahvalio u

ime nagrađenih studenata.

Uručena priznanja ,,19. decembar“, Bokan

nagradu ustupio Komanskommostu

Na jučerašnjoj svečanoj

sjednici uručene su nagrade

,,19. decembar“ Službi zaštite,

vlasniku kompanije Voli Dra-

ganu Bokanu i kompozitoru i

kantautoru Slobodanu Kova-

čeviću.

- Nagrada namnije primarni

cilj, ali je satisfakcija jer je

naš trud nagrađen. Sa dubo-

komodgovornošću pred

sobom i nasljeđempredaka,

siguran samda ova nagrada

na prvommjestu pripada

podgoričkim vatrogascima,

koji su rizikovali svoje živo-

te. Njihov trud predstavlja

podvig. Svi mi smo ponosni

Vujanović: Pokazana visoka

odgovornost i posvećenost

Građanima Podgorice, odbornicima, predsjedniku Skupštine

i gradonačelniku, praznik je čestitao predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović.

- Podgorica je zaista najveće regionalno gradilište i pokazuje

da sve potencijale stavlja u funkciju svog razvoja i dobra

svih naših građana. Veoma me raduje intenzitet razvoja u

kapitalnimprojektima. Raduje me visok nivo socijalne brige i

povećan kvalitet komunalnih usluga koji je iz godine u godi-

nu vidljiv. Čestitamgradonačelniku i njegovom timu. Mislim

da su pokazali visoku odgovornost i posvećenost. Uvjeren

samda se realizovala poruka gradonačelnika da je građanin

na prvommjestu i želimmu da nastavi tako – poručio je

Vujanović.

Performans

DF-a u holu

Skupštine

Odbornici Demokratskog

fronta juče su se okupili u

holu Skupštine grada kako

bi izrazili nezadovoljstvo

radomgradske uprave.

- Čestitamgrađanima Dan

oslobođenja Podgorice i

poručujem imda u nared-

nommandatu više neće biti

onih koji su sada na vlasti.

Sadašnja uprava gora je od

prethodne, nemaju čime da

se pohvale. Nijesu ništa ura-

dili osimbiciklističkih staza,

koje su već izblijeđele.

Sve se svelo na razgovore

domaćica, gdje je gradona-

čelnik haus majstor – kazala

je odbornica DF-a Branka

Bošnjak.

AndrijaČađenović, DraganBokan i SlobodanKovačević

SVEČANOIOPTIMISTIČKI:

Detalj sa svečane sjednice

PovodomDana oslobođenja

Podgorice delegacija Glav-

nog grada položila je juče vi-

jenacnaSpomenikpartizanu

borcu na Gorici. Delegaciju

sučiniligradonačelnikSlavo-

ljub Stijepović, zamjenici

gradonačelnika Časlav Vešo-

vić i BorisMugoša, predsjed-

nik i sekretar Skupštineglav-

nog grada Đorđe Suhih i

VeselinVukčević i i odbornik

MomčiloVujošević.

Vijence jepoložila i delegaci-

ja Udruženja boraca NOR-a i

antifašista glavnog grada.

H.P.

PovodomDana oslobođenja Podgorice položeni vijenci

na Spomenik partizanu borcu na Gorici

Odata počast herojima

Telekom je za korisnike Extra

TV-a pripremio novogodišnji

poklon - do 15. januara biće im

besplatno dostupni svi kanali

na koje nijesu pretplaćeni,

između ostalih Cinestar TV

premijere, Pink iHBOkanali.

Brojnisportski,filmski,dječiji,

muzičkiidokumentarnikana-

li će automatski biti otključani

i dostupni do 15. januara, osim

HBO i HBO premijumpaketa

koji

zahtijevajuaktivaciju.Ak

-

tivaciju je moguće odraditi

kroz Extra TV Meni ili

pozivomna 1500. Na taj način

HBO i HBO premijum paketi

biće dostupni besplatno do 31.

januara, nakon čega ih je

potrebno na isti način deakti-

virati.

Osimtoga, Telekomuvodi no-

vi sadržaj u okviru Extra TV

videoteke ,,MNE sport“,

namijenjen ljubiteljima crno-

gorskog sporta. Riječ je o

snimcima mečeva crnogor-

skih ligau raznimsportovima,

koji do sada nisu bili dostupni

na TV-u. Korisnicima je i ovaj

servis dostupan besplatno u

promotivnomperiodu.

P.H.

Crnogorski Telekom: Novogodišnji poklon za korisnike Extra TV-a

Do 15. januara otključani i dostupni svi kanali

na pečat Slobodana Kova-

čevića na regionalnoj sceni,

a što se mene tiče, mogu

reći da je posebna emocija

kada nagrada dođe od svog

grada - kazao je Bokan u ime

dobitnika.

Dragan Bokan rekao je da će

novčanu nagradu ustupiti

Zavodu ,,Komanski most“.

Slobodan Kovačević zahva-

lio je na nagradi na svoj

način, izvođenjempjesme

,,Crna Goro, kapljo vode“.