Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 52 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Kultura

PODGORICA

Koncert

sopranistkinje Aleksan-

dre Vojvodić-Jovović

biće priređen večeras u

20 sati u velikoj sali KIC-a

„Budo Tomović“. Uz

klavirsku pratnju Nataše

Popović, crnogorska

umjetnica izvešće djela

Franca Šuberta, Đakoma

Pučinija, Petra I. Čajkov-

skog, Stevana Mokranjca,

Imre Kalmana i drugih.

Gost koncerta biće gita-

rista Petar Dobričanin, a

ulaz je besplatan.

Koncert se realizuje u

okvirumanifestacije

„Decembarska umjetnič-

ka scena“.

R.K.

Koncert

Vojvodić

-Jovović

u KIC-u

ZAGREB

Hrvatski pisacDamirKarakaš do-

bio jenagradu„Fric“ za roman„Sjećanje šu-

me“. Odlukaoovomnovoustanovljenompri-

znanjuzanajboljuneprevedenuprozuu

protekloj godini, kojedodjeljujenedjeljnik

„Express“, saopštena je jučeuZagrebu.

U konkurenciji za nagradu bio je i roman

„Calypso“,crnogorskogautoraOgnjenaSpahića.

Nagrada jedobila imeponadimkuMiroslavaKr-

leže, a zamišljena je kao način prepoznavanja i

valorizacijeknjiževnihdjelakojaunajširemmo-

gućemsmislu reflektuju savremenost.

Putdoemocija

Nagradu su piscu uručili urednik nedjeljnika

„Express“AlenGlavović i predsjednica žirijaBi-

ljanaRomić. Kakoprenosi Tportal, žiri je knjigu

posebnopohvaliojer„izrazitoškrtimizražajnim

sredstvima na sažet način komprimirano vodi

čovjeka prema najdubljimplodovima emocija, s

druge strane realistično prikazujući mikroko-

smos Like“.

- Djelo koje se može upoređivati s „Brezom“

Slavka Kolara, „Sjećanje šume“ roman je koji će

preživjeti ne samo ovu sezonu nego i puno dru-

gih, a jednoga će dana svakakobiti uvrštenukla-

sike hrvatske književnosti – saopštio je žiri.

Karakaš u romanu, prema saopštenju žirija, za-

dire do dubokoga dna vlastitoga bića, sve do ko-

načnogobračunaiporavnanjasdemonimaproš-

losti.

- Ispisujući povijest, priču jedne seoske porodi-

ce, on ispisuje i povijest vremena, promjena,mo-

dernizacije, sukoba i suspregnutosti emocional-

noga registra. Rečenice toga romana ispisane su

krvlju, znojem i suzama ponesene iz odrastanja

u „zemlji vukova“ – saopštio je žiri, prenosi T-

portal.

Misaovodilja

Karakaš je zahvalio žiriju na nagradi, svojem

uredniku, izdavaču i porodici, kao i nedjeljniku

„Expres“.Istakaojekakojeposebnoponosanšto

je dobio nagradu koja nosi ime književnog veli-

kanaMiroslavaKrleže.Nazvaoga je intelektual-

nom literarnom gromadom, čija mu je rečenica

„treba pisati mrko, okrutno, neumoljivo, bez sa-

milosti pa čak i sa začepljenim nosnicama ako

treba“ oduvijek bila važnamisao vodilja.

Pobjednički naslov izabran je između 70 razma-

tranih djela, od kojih ih se ukupno 13 našlo u ši-

rem a šest u užem krugu izbora za nagradu. Uz

„Sjećanje šume“, to su „Stajska bolest“ Slađane

Bukovac, „Me’med, crvena bandana i pahuljica“

Semezdina Mehmedinovića, „Ciganin, ali naj-

ljepši“ Kristiana Novaka, „Kad sam bio hodža“

DamiraOvčine i „Calypso“Ognjena Spahića.

- Zgusnut, bez prekida, bez dijaloga, u jednom

poglavlju, majstorski ispisan, minuciozno stvo-

ren, „Calypso“ je tour de force Ognjena Spahića.

NjegovMartinamblemskijejunakposttranzicije,

on jeTelemahkoji prateći sjemesvogaoca lutaod

stanaukojemodrastadoodavnonapuštenogpla-

ninskog sela koje čuva tek prazan grob s Maksi-

movim imenom. Tragedija porodice Dedijer kla-

sičnajeivječna,onajezapetljanauneraskidivom

spojuprošlostiisadašnjosti–navodisenasajtu

izdavačke kuće „Fraktura“.

Priredio

J.N.

ZAGREB:

Damiru Karakašu uručena nagrada „Fric“,

u konkurenciji bio i roman „Calypso“ Ognjena Spahića

Obračun s

demonima

prošlosti

sigurnidaliseoprostdoistado-

godio iz velike vrline Gospoda,

ili je tobila „zamama“ ljepotom

i putenošćugrešnice izMagda-

le.

Tradicionalnoinovo

Tri velika simbola eros, krv i

svetost dostižu najveću razinu

značenja u trećem dijelu u re-

fleksijamaoMarijiMagdaleni i

Isusu. Svaki simbol ponaosob

ima svoje unutrašnje koncepte

značenja iznijansirane sa sup-

tilnim prepletima filozofskih,

istorijskih, religijskih i sveobu-

hvatnih likovnih referenci.

Eros treperi već u prvimzaple-

timavezanimzaodnoseMarije

Magdalene i Isusa u grijehu,

oprostu i konačno u pokajanju.

Simbolika krvi u poglavlju o

Mariji Magdaleni dobija spiri-

tualnaznačenjakrozraneimu-

kunakrstu.Autor i samkažeda

je za razliku od prethodna dva

biblijska lika značaj i uloga lika

Marije Magdalene komplek-

sniji i samim tim za umjetnost

zanimljiviji. Lijepa žena iz

Magdale bila je za Popovića i

jedna od prvih opsesija u kon-

tekstu svih budućih velikih te-

ma i koncepata. „Prvi crtež, za-

pisao je Dimitrije, inspirisan

ovom sveticom uradio sam

1973. godine, a ciklus radova

naslovljen Marija Magdalena

koji sačinjava stotinjak radova

objavljen je u istoimenoj knjizi

s

mojim popratnim tekstom“.

Popović tekstomoMarijiMag-

daleni u ovoj knjizi varira sve

tradicionalne, biblijske, ali ino-

ve teme o svetici koje se nepre-

kidno aktuelizuju i intrigiraju

svjetsku javnost. On zahvata

varijacijeizsvihsfera,odpopu-

larne imasovnekulturedo filo-

zofskihisvješteničkihkrugova.

Unjegovome je fokusu, u skla-

du sa naslovom ove knjige

erotski život Isusov i delikatna

ulogaženeizMagdaleunjego-

vome životu. Pitanje svetosti

dobija apsolutni značaj kroz

grijeh, oprost i pokajanje žene

koja jebilapodkrstomraspeća

i prva javila vijest o Isusovu

uskrsnuću.

Široku lepezu tema o Isusu i

Magdaleni i njihovom odnosu

od izuzetnog značaja i interesa

u svjetskim omjerima Popović

sublimirakroznavodeizjevan-

đelja,pojedinačnaproučavanja

religoznih spisa sve do umjet-

ničkih varijacija i fikcionalne

proze. On sučeljavamišljenja o

MarijiMagdaleni kao bludnici,

grješnici, pokajnici i svetici od

Martina Lutera, Jakoba Voro-

žina i priča o životima svetaca

iz„Zlatnihlegendi“, gnostičkih

jevanđelja i Elen Pejgels, priča

o Svetom Gralu do najnovijih

intrigantnihipopularnihproza

kao što su romani D. Brauna

„Da Vinčijev kod“ i „Dekodira-

ni Da Vinčijev kod“ Ejmi

Velborn. Pri tom Popović još

žešće ističe kontraste i uvodi

čitaoceunove intrigantnedile-

meoMarijinomživotusveticei

grješnice, pohote i čednosti, re-

ligije i ateizma. Uz to u knjizi

„Eros, krv i svetost“ prilaže

nam i kolekciju od trinaest re-

mek djela svjetskih likovnih

velikana o životuMarije Mag-

dalene, raspeću iHristu .

Ukontekstugrandioznogopusa

i pojedinačnih tematskih kor-

pusa Dimitrija Popovića knjiga

„Eros, krv i svetost“ zauzima

posebno mjesto i predstavlja

dragocjen doprinos crnogor-

skom i svjetskom likovnom na-

sljeđu.

LjubetaLABOVIĆ

Riskantna

vizija

Dok sam čitao ovu ose-

bujnu knjigu često sam

dobijao jednu viziju koja je

svakako bila odraz Dimitri-

jeve erudicije i raskošnog

talenta za opservacije

velikih tema ove knjige.

Dimitrijevo učešće u ovim

dramama bivalo je često

toliko uvjerljivo da mi je

katkad na mjestu Holofer-

nove ili glave Ivana Krsti-

telja zalebdila umjetnikova

glava. To samosobito

doživio u performansima

predstavljenimna kraju

knjige. U performansima

mi se prikazivalo neposred-

no učešće umjetnika, jer

on je stalno u dinamičkoj

i(ili) riskantnoj viziji, kao da

se dvoumi da neposredno

uđe koz sopstveno isku-

stvo u taj istorijski zanosni

fatum ženskosti, erosa i

smrti i da će se, recimo,

u Salominoj igri „sedam

velova“ pojaviti neposred-

na umjetnikova žrtva. To

je najveće u umjetnosti,

to je Popovićevo najveće

ostvarenje. Jer tjelesnost

i uvjerljivost performansa

traže najveći mogući stu-

panj stvarne realizacije. I

možemo samo pretposta-

viti da li bi umjetnik koji

sanja i dosanjava ove tri

velike biblijske teme i žene

prihvatio takav tip otkrove-

nja. Meni se čini da bi.

U kontekstu

ndioznog opusa i

inačnih tematskih

a Dimitrija Popovića

„Eros, krv i svetost“

a posebnomjesto

dstavlja dragocjen

nos crnogorskom i

tskom likovnom

nasljeđu

DamirKarakaš

AleksandraVojvodić-Jovović