Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Kultura

PODGORICA

Šesti Montenegro ilmforumbiće otvoren

danas u 10 sati u hotelu „CentreVille“ uKapital plazi. Program

čine tri panel diskusije i prezentacija internacionalne distribu-

terske kuće „Soul Food Films“.

Domaćini iz Crne Gore i gosti iz regiona razgovaraće omanjin-

skim koprodukcijama, izazovima debitantskog ilma i nezavi-

snom i komercijalnom kinu.

- Spajajući sa jedne strane institucije kao što su Filmski centar

Crne Gore, i sa druge strane ljude koji imaju bogato iskustvo

u implementiranju Zakona o kinematogra iji, vođenju ilmskih

centara, susreta sa problematikompovraćaja novca, itd, sma-

tramo da će ovo biti idealna prilika da na najbolji mogući način

prepoznamo bene ite i utvrdimo pravce u kojima bi kinemato-

gra ija trebalo da se razvija – navodi se u saopštenju organiza-

tora.

Na otvaranju Montenegro ilm foruma govoriće direktor Film-

skog centra Sehad Čekić, a potom će biti dodijeljene povelje za

doprinos domaćoj kinematogra iji. Zatim će biti organizovane

tri debate, u kojima će, pored Čekića, učestvovati Boban Jevtić,

Jožko Rutar, Danijel Pek, Faruk Lončarević, Stefan Bošković,

Pavle Simonović, Petar Mitrić, Tijana Višnjić i Goran Škuletić.

J.N.

Podgorica: Danas počinjeMontenegro film forum

Obudućnosti

kinematografije

PODGORICA

,,Lice, tre-

nutak, svjetlost“naziv je

prve samostalne izložbe

slikaumjetniceJasne Isić

koja jeotvorenaupone-

djeljakvečeu izložbenom

holuKulturno-informa-

tivnog centra ,,BudoTo-

mović“. Postavkučini 14

slikaukombinovanoj teh-

nici. Izložbu, koja semože

pogledati dokraja godine,

otvorio jedirektorMuze-

ja i galerijaPodgoriceSe-

adĐokaj.

Oblici ipotezi

Sead Đokaj kazao je da je

motiv koji dominira u po-

stavci Jasne Isić - dječiji

portret.

- Umjetnica se ne trudi da

radi preslikavanje fizičkog

izgleda djece, već želi da

predstavi njihove emocije,

raspoloženje, na koji način

se raduju i reaguju na svijet

koji ih okružuje. Meko,

oblo, toplo modelovanje fi-

gure pokazuje ujednačen

ritam, a tkanina prirodno

obavija dječija tijela. Po-

trebnojeistaćiJasninuspo-

sobnost da na portretu za-

bilježi vibrantan i istinski

značajan fragment, jedan

trenutak u vremenu i da ga

time sačuva - naveo je Đo-

kaj.

Nježneboje

Jasna Isić kazala je za Po-

bjedu da je, od kada se bavi

umjetnošću, voljeladaradi

portrete.

- Radila sam autoportrete,

ali vremenomsamshvatila

da me više privlače dječija

lica. Da bih što bolje prika-

zala tuiskrenost inježnost,

portrete samistakla, zumi-

rala. Slikama dajem pečat

na odjeći koja ima svijetlo-

plavu boju, koju, prema

svojim uvjerenjima, pove-

zujemsamirom, razumije-

vanjem, mekoćom. Tamna

pozadina takođe ima veli-

ku ulogu. Taj kontrast mi

pomaže da maksimalno

istaknem izraze portreta i

pokreta - istakla je Isić.

Posmatranjem se, kako je

navela, može zaključiti da

svaki rad predstavlja razli-

čitu reakciju.

- Upravo to bi trebalo da

ukazujeda izsvakogpotiče

različita emocija. Da bih

što bolje predstavila moj

doživljaj djetinjstva, kori-

stila sam kombinovanu

tehniku. Tim tehnikama

sam mogla jasnije da se

iskažemjersumidozvolja-

vali fine poteze, valere i

nježnije boje - kazala je

Isić.

Jasna Isić je diplomirala na

Fakultetu likovnih umjet-

nosti na Cetinju u klasi

prof. Dragana Karadžića

2016. godine. Živi i stvara u

Podgorici.

A.Đ.

Izložba radova Jasne Isić otvorena u Kulturno-

informativnomcentru ,,Budo Tomović“

U slikama očuvan

trenutak vremena

Riječ više o knjizi „Eros, krv i svetost“ Dimitrija Popovića

Eros, krv i svetost tri su izra-

zitauniverzalna simbolako-

japrožimajuukupno stvara-

laštvoDimitrijaPopovića. U

gradaciji naslova autor jena

prvomemjestu stavioeros

koji velikimbiblijskimnara-

cijama imapokretačkodej-

stvo i na tjelesno-čulnoj i na

misaono-duhovnoj razini.

Demonske igre

Žanrovski rasponzbirke „Eros,

krv i svetost“ ideod filozofsko-

esejističnih varijacija u uvodi-

madopojedinačnihesejaodje-

lima velikana. Popovićeve

opservacije o remek djelima s

motivima Judite, Salome i Ma-

rijeMagdalene govore o likov-

nim bravurama, nijansama i to

iz oka vrhunskog svjetskog

umjetnika, dostojnogda govori

o ostvarenjima najvećih maj-

stora Mikelanđela, Karavađa,

Đorđonea, Ticijana, Botičelija,

ali i Obri Berdslia, Rodena, Gu-

stava Klimta. U prvome se-

gmentu o Juditi Popović je fas-

ciniran ljepotom, tjelesnošću,

ali i duhovnim vrlinama zano-

sne Hebrejke. „Od jednoga do

drugogakrajasvijetanemarav-

ne njoj ljepotom lika i mudro-

šću razlaganja“ Umjetnikov

opis udovice iz Betulije prožet

jenajfinijimbiblijskimcitatima

koji se skladno uvezuju u nje-

gova poetička i likovna zapaža-

nja. On izražava divljenje nje-

noj ljepoti i erosu, ali se među

redovima osjeća tamna sjenka

tanatosa koju Dimitrije magij-

ski nagovještava kroz Holofer-

novapijanstvaižudnjuzaJudi-

tom. Ima jedno mjesto kod

Marka Marulića iz njegovoga

epa „Judita“, „Četvarto libro“:

Judita a Abrom pojde van gra-

da;/Bog joj prida liposti, budi

da vele lipa biše;/Olofernes, vi-

div ju, za njomse zamami. „Za-

mami“ je magijska riječ, opsje-

na, „namamiti“ . Asirijski se

vojskovođa „zamamio“ erot-

skom i tjelesnom ljepotom Ju-

ditinom. Žan Desantia upotre-

bljava riječ obscenus koja

pripada jeziku predosjećanja,

ili rituala. U crnogorskom to bi

bila mađija, vizija o nadolaže-

njuerosa i smrti. InspirisanJu-

ditom i njenim činom da u za-

sjenku erotske strasti i ekstaze

odsiječe glavu asirskom voj-

skovođi i time spasi rodnu Be-

tuliju od propasti i pohara, Po-

pović osamdesetih godina

prošloga stoljeća stvara fasci-

nantan ciklus crteža dovodeći

suvomilomi gvašemdovrhun-

ca demonske igre erosa, krvi i

smrti.

Erotika i smrt

U izboru deset prizora o Juditi

iz Betulije od Botičelija, Mike-

lanđela, Đorđonea, Karavađa

do Franca fon Štuka, Gustava

Klimta i FransisaPikabije, veli-

ki nas slikar uvodi u svoj „ima-

ginarni muzej“ u kom deset

esejaoJuditizahvatajuvrijeme

nastanka od gotovo četiri i po

vijeka.DokjeBotičelijevaJudi-

ta prožeta „lirskimugođajem“,

naMikelanđelovoj kompozici-

ji „Judita i Holoferno“ na tava-

nici Sikstinske kapele lijepa

udovica izBetulijeprikazana je

sleđa, zagledana u Holoferno-

vo obezglavljeno tijelo, Đorđo-

neova slika Judite zrači dosto-

janstvenom mirnoćom, a u

viziji LukasaKranaha (slici ko-

ja je uništena tokom bombar-

dovanja Drezdena 1945. godi-

ne ) mra čna ha rmon i j a

erotizma i smrti uspostavljena

je na eksplicitan način. U po-

sljednjem eseju o Juditi Popo-

vić nas šokira izborom vizije

biblijskeženenaplatnufrancu-

skog avangardnog umjetnika

Fransisa Pikabije, nadrealiste i

saradnika Andre Bretona. Na

njegovoj slici Judita i Holofer-

no su u oniričkom zagrljaju, u

nekoj vrsti transa. Erotizam i

smrt su nakon iscrpljujuće igre

i prožimanja na Pikabijevoj sli-

cisrasli,postalisujedno.U tije-

lu dželata i žrtve zauvijek su

spojeni erotizami smrt. Usvim

analizama i komentarima

„Erosa, krvi i svetosti“ Popović

govori inmedias res. Gotovoda

je svakom komentaru i viziji

imanentanpreplet erosa i tana-

tosa, bez obzira na temporalno

odmicanje od biblijskogamita.

Eros za svoj ritualni vrhunac

strasti neizbježno uzima žrtvu.

U tome je njegova naslada i lje-

potažrtveničkeigre.Kaoisvaki

veliki umjetnik, Dimitrije Po-

pović se u svim pričama ove

knjige poigrava sumnjom i ne-

prekidno traga za detaljima o

onome što se nemože dokučiti

iz biblijskih priča. Ponekad se

učini da bi se vrhunska fantazi-

ja fatalne privlačnosti erosa i

tanatosa ostvarila u tragovima

potpune intimnosti Judite i

Holoferna

,SalomeiHeroda.Ni

kod prvoga susreta Isusa i Ma-

rijeMagdelenenemožemobiti

Beskonačno

raspeće strasti

gr

poje

korpu

knjig

zauzi

i pr

dopr

svj

DIMITRIJEPOPOVIĆ:,,

Judita“