Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 52 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Svijet

MOSKVA

-Rusija je zainte-

resovana za stabilizaciju

prilikanaBalkanu - rekao je

predsjednikRusijeVladimir

Putinnakonferenciji zano-

vinareuKremljunakon sa-

stanka sapredsjednikom

SrbijeAleksandromVuči-

ćem.

- Nastavićemo da pružamo

podršku Srbiji i njenoj terito-

rijalnoj cjelovitosti - rekao je

ruski predsjednik i dodao da

situacija mora političkim pu-

temda se reguliše u skladu sa

Rezolucijom 1244, prenosi

RTS.

Kosovo

Kada je u pitanju dijalog Beo-

grada i Prištine, Putin je rekao

da će Moskva podržati svako

uzajamno prihvaćeno rješe-

nje.

- Rusija je zainteresovana za

stabilizacijuprilikau regionu.

Ruska strana će nastaviti po-

dršku suverenitetu i teritori-

jalnom integritetu Srbije - re-

kao je ruski predsjednik.

Ističe da je tokom sastanka

prioritet bila ekonomska sa-

radnja.

- Razmjena robe porasla je za

26procenata,domilijarduipo

dolara. Sve su veće uzajamne

investicije - rekao jePutin.

Putin je ocijenio da ekonom-

ska saradnja raste, dodavši da

očekuje da će se to i nastaviti,

kao i da će Rusija pokriti po-

trebe Srbije za gasom.

Ruski predsjednik je najavio i

jačanje kulturne i humanitar-

ne saradnje, podsjetivši da je

završen mozaik na kupoli

Hrama Svetog Save i da je ne-

davno u Srbiji nastupao an-

sambl „Aleksandrov“.

-ZahvaljujemVučićunaodlu-

ci da park u Beogradu nazove

po tom kolektivu koji je ne-

davno tragičnonastradao- re-

kao jePutin.

On je dodao i da je u Srbiji sve

veće interesovanje za učenje

ruskog jezika.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posjeti Moskvi

Putin: Rusija hoće

stabilniji Balkan

Srbija ostaje vojno neutralna

Predsjednik Srbije je ponovio da Beograd jeste vojno neutra-

lan i da nema težnje da uđe u vojne saveze uključujući i NATO.

- Želio bih da u ime Srbije izrazim zahvalnost na podršci koju

namRusija pruža u smislu očuvanja teritorijalnog integriteta i

suvereniteta zemlje. Rusija je uvijek bila prijatelj Srbije - rekao

je Vučić.

Vučić je pozvao Putina da dođe na otvara-

nje Hrama Svetog Save koje je planira-

no 2019. godine, a u čije je oprema-

nje ruska strana uložila značajna

sredstva.

-Dogovorili smo seda jačamo

kontakte između ljudi i pove-

ćavamo turističku razmjenu -

rekao je ruski predsjednik.

Vučić je istakao da se Srbija

neće miješati u unutrašnje

stvari uRuskoj Federaciji.

- Srbija visoko cijeni rukupri-

jateljstva koju nam je Putin

pružio, želimmu uspjeh

da bi nastavio da spro-

vodipolitikujačanja

veza među našim

zemljama - rekao

jeVučić.

Vučićjeporučio

da će Srbija u

političkomsmi-

slu uvijek biti

zahvalna Vladi-

miru Putinu što

je spriječio da srp-

ski narod dobije žig

genocidnog naroda,

kao i na tome što i dalje

ima mogućnost da se bori za

Kosovo iMetohiju, teponovio

daSrbijanećeuvoditisankcije

Rusiji.

- Srbija ćeuvijekbiti zahvalna

Putinu na osmom julu 2015.

godine kada je Rusija uložila

veto na rezoluciju Savjeta be-

zbjednosti UN i spriječila da

srpski narod dobije žig geno-

cidnog naroda - napomenuo

jeVučić.

razuma, koji predviđada „pri-

rodni gas koji se izvozi u Srbi-

ju bude namijenjen isključivo

za tržište Srbije“, bude stav-

ljenvan snage.

Navodi se da će protokol stu-

piti na snagu odmah poslije

završetka procedura. Spora-

zumobuhvataperiodod2012.

do 2021. godine i predviđa is-

poruku do pet milijardi kub-

nihmetara godišnje.

Potpisan je i aneks ugovora o

isporuciprirodnoggasaSrbiji.

Putin jeocijeniodaSrbijamo-

že da postane važna zemlja za

tranzit ruskog gasa.

- Razrađuje sepitanjepriklju-

čivanja Srbije projektu Ga-

sproma u izgradnji gasovoda

Turski tok - rekao jePutin.

Srbija

visoko cijeni

ruku prijateljstva

koju nam je Putin

pružio, želimmu uspjeh

da bi nastavio da sprovodi

politiku jačanja

vezameđu našim

zemljama - rekao

je Vučić

Reizvozgasa

Predstavnici dvije zemljepot-

pisali su dokument kojim je

Srbiji omogućeno da reizvozi

ruski gas. Na osnovuprethod-

nog sporazuma, reizvoz ru-

skog gasa nije biomoguć.

U tekstu protokola, objavlje-

nom na zvaničnom sajtu ru-

skevlade,ruskaisrpskastrana

su sedogovorileda sedio spo-

MOSKVA

-Kremlj jeozna-

čionovuameričkuStrategi-

junacionalnebezbjednosti

kao „imperijalističku“, ali je

i pozdravio spremnost SAD

da sarađuju sRusijomu

oblastimaodzajedničkog in-

teresa, kaopozitivanaspekt

togdokumenta.

Portparol KremljaDmitrij Pe-

skov rekao je juče novinarima

daMoskvanemožedaprihva-

ti u Strategiji iznijet stav pre-

ma Rusiji, koja je označena

kao prijetnja po bezbjednost

SAD, prenio jeTass.

-UStrategiji, naročitoudjelo-

vima koji se tiču naše zemlje,

može se vidjeti imperijalistič-

kaprirodatogdokumenta,kao

i nespremnost da se odustane

odidejeounipolarnomsvijetu

i prihvati multipolaran svijet -

rekao jePeskov.

Strategija čije je glavne tačke

juče objavio predsjednik SAD

DonaldTramp, predviđa tvrđi

stav prema Rusiji od onog koji

je Tramp javno iznosio, pošto

se Rusija optužuje da koristi

„subverzivne mjere“ kako bi

oslabila američku i evropske

vlade, navodi Asošijetedpres.

Kineska vlada je takođe kriti-

kovala odluku američkog

predsjednika Trampa da Pe-

king označi kao „strateškog

rivala“ i pozvala Vašington da

„odbaci hladnoratovski men-

talitet“.

Trampova odluka odražava

„pobjedu tvrde struje“ u nje-

govojadministraciji,ocjenjuje

agencija Sinhua, te upozorava

daćeseameričko-kineskieko-

nomski odnosi najvJerovatni-

je suočiti sa još većim priti-

skomi izazovima.

- Pozivamo SAD da prestanu

namJerno da izvrću strateške

namjere Kine i da se odreknu

hladnoratovskog mentaliteta.

U suprotnom, povrijediće

druge i nanijeće sebi štetu -

izjavila je portparolka kine-

skog Ministarstva spoljnih

poslovaHuaČunjing.

VAŠINGTON

- Predsjednika

SAD Donalda Trampa podržava

35 odsto birača, što je rekordno

nizak nivo podrške nekom

američkompredsjedniku na

isteku prve godine mandata.

To pokazuje najnovije istraži-

vanje televizije CNN, a rezultat

od 35 odsto podrške najniži je

Trampov rejting za 11 meseci

od njegovog stupanja na duž-

nost u anketama CNN, navodi

Politiko. Trampov rad kao pred-

sjednika ne odobrava 59 odsto

ispitanika. Nijedan američki

predsjednik prije Trampa, sve

do Dvajta Ajzenhauera 50-ih

godina kada je mjerenje zapo-

četo, nije u decembru prve

godine mandata imao podršku

manju od 49 odsto birača.

Rusija i Kina kritikuju administraciju Donalda Trampa

„Imperijalistička strategija

i hladnoratovska retorika“

Za Trampa 35

odsto birača

RIJAD

- SaudijskaArabija

saopštila je jučeda jepresre-

la raketu ispaljenuprema

glavnomgradu te zemljeRi-

jadu iz susjednogJemena.

Pobunjenici iz pokreta Husi

kazali su da su ispalili balistič-

ku raketu prema kraljevskoj

palati Jamama, u kojoj su

smještene institucijevlasti Sa-

udijske Arabije, saopštio je

Mohamed Abdul Salam, port-

parolHusa.

On je na Tviteru rekao da je u

napadu korištena balistička

raketa burkan-2.

Nad glavnim gradom Saudij-

ske Arabije izdigao se dim i

čula se eksplozija, prenosi bri-

tanska agencija Rojters iskaze

očevidaca.

Saudijske službebezbjednosti

nisu odgovarale na upite. Roj-

ters navodi da se dim izdiže

iznad sjeveroistočnog dijela

Rijada.

List Saudi Gazet objavio je vi-

deosnimakdima za koji se tvr-

di da jenastaousljeduništava-

nja balističke rakete.

Saudijskakoalicija,kojaizvodi

vazdušne napade na položaje

pokretaHusi u Jemenu, saop-

štila je da rakete proizvedene

uIranupredstavljajuprijetnju

regionalnoj i međunarodnoj

bezbjednosti, te da se pobu-

njenici Husi koriste humani-

tarnim koridorima kako bi

uvezli rakete iz Irana, prenosi

agencija SPA.

Saudijska Arabija

presrela raketu

ispaljenu na Rijad

Ubijeno 65 novinara u 2017.

PARIZ

- Šezdeset pet no-

vinara i saradnikamedija

ubijeno jeu svijetu to-

kom2017, navodi se go-

dišnjemizvještajuRe-

porterabez granica

objavljenomjuče.

Njih 26 izgubilo je život u

vršenju dužnosti kao kola-

teralne žrtve bombardova-

nja ili napada, a 39 je ubije-

no namjerno, ciljano, zato

što sunjihove istrage reme-

tile interese nekih politič-

kih ili ekonomskih vlasti ili

mafijaškihgrupa.

Među poginulim je bilo 50

profesionalnih novinara,

što je najniži bilans nastra-

dalihnovinaraza14godina.

Prošlegodineubijena su62

profesionalna novinara,

navodi se u izvještaju.

Tendencija pada broja na-

stradalih novinara djeli-

mično je i zato što se sve vi-

še shvata da je potrebno da

senovinaribolještite i zbog

povećanja kampanja u tom

smislu od međunarodnih

organizacija imedija.

Tajnizlazni trendsetakođe

objašnjava time štonovina-

ri napuštaju zemlje koje su

postale suviše opasne, na-

vodi se u izvještaju. To je

slučaj u Siriji, Iraku, Jeme-

nu i Libiji. Neki novinari

čak odlučuju da napuste

profesiju i pređu u druge

manje opasne.

KIJEV

- Srpski plaćenici u

oblasti Donjeck namjeravaju

da ubijaju ukrajinske vojnike

na liniji razgraničenja i da pod-

staknu provokacije civilnog

stanovništva, saopštio je Štab

ukrajinske antiterorističke

organizacije, a prenijeli su kao

glavnu vijest mnogi ukrajinski

elektronski mediji.

Grupa plaćenika iz Srbije došla

je na područje Donjecka,

pokazuju obavještajni podaci,

naveo je ukrajinski Štab ATO

na Fejsbuku, prenosi B92.

- U Donjeck je došla grupa

srpskih snajperista plaćenika.

Njihov vođa je Dejan Berić, koji

ima nadimak Deki. On je u više

navrata dolazio u Donbas, kako

bi se za novac borio na strani

Rusije i okupacionih snaga

protiv oružanih snaga Ukrajine

- navodi se u saopštenju.

Dodaje se da srpski plaćenici

namjeravaju da „ubijaju ukra-

jinske vojnike“ na graničnoj

liniji i da izazovu provokacije

mirnog stanovništva.

- Ove bitange su izdajnici savje-

sti i ljudskih vrijednosti. Oni su

pristali da za desetak moskov-

skih srebrenjaka proliju krv

patriota i zaštitnika ukrajinske

zemlje. Ako ih susretnu pripad-

nici Oružanih snaga Ukrajine,

treba te uljeze da pošalju oda-

kle su došli na račun njihovog

ministarstva odbrane - zaklju-

čuje Štab ukrajinske ATO.

UUkrajinu stigli

snajperisti iz Srbije?

Priredio:

I.PEROVIĆ

AleksandarVučić i Vladimir Putin