Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 52 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

CrnomGorom

PLJEVLJA

–Na raspisani

tender za zakupmobilnog

klizalištaponudu jedostavi-

la firmaGemtehnik izBeo-

grada. Klizalište ćebitimon-

tiranonaTrgu 13. jul.

Dimenzijeklizalištabiće 10

puta 30metara imoći ćeda

primi 90klizača.

Opština je raspisala 10. no-

vembrau imeCentrazasport i

rekreaciju otvoreni postupak

javnenabavkezazakupmobil-

nog klizališta.

Naraspisanitenderpristiglaje

jedna ponuda koja je bila

ispravna i prihvatljiva. Plani-

rana vrijednost radova bila je

30.000 eura, a Gemtehnik je

ponudio cijenu zakupa sa

PDV-om27.370 eura.

U toku je rok za žalbu, nakon

čega će se potpisati ugovor.

UCentru za sport i rekreaciju

kažu da bi montiranje klizali-

šta trebalo da počne odmah

nakon potpisivanja ugovora,

tako da će biti otvoreno prije

novogodišnjihpraznika.

A.S.

KOLAŠIN

-Kako susvoj grad i njegove ljudevidjeli najpoznatiji i

najproduktivniji fotografi koji su kroz objektiv gledali prostor u

kojemsuživjeli–ispričaćeizložba„Kolašinskafoto-priča“kojaće

biti otvorena sjutra, u 19 sati, uholuDoma kulture.

Autori izložbe suBranislav Jeknić i Dragoslav Jeknić Šaft.

Na izložbi će biti postavljene fofotgrafije LjubaMedenice, Rajka

Popovića,DraganaSvetaTomovića,MilutinaBulatovića,Danijela

Vinceka, BranislavaJeknića,RankaPopovića,MilijeMita Ivezića,

Vuka Vlahovića, Danice i Branka Gaševića, Desimira Bulatovića,

Dragoslava Jeknića Šafta, VladaBojića i VedranaVujisića.

Dr.D.

TIVAT

–Naulazuzgrade

OpštineTivat juče je, uorga-

nizaciji nevladinogudruže-

nja „DjecaTivta“ iModnog

kluba „DaQui“, okićeno

„Novogodišnjedrvoželja“.

Stablo lovora, koje jeobezbi-

jediloKomunalnopreduze-

će, željama zanarednugodi-

nuokitili su tivatskimališani

iz škola i vrtića, predsjedni-

caopštineSnežanaMatije-

vić, direktori obrazovnih in-

stitucija i javnihpreduzeća i

ustanova.

- Djeci želim najšire osmijehe,

najtoplijezagrljajeinajbezbriž-

niju igru. Neka vlada radost, ne-

ka vlada sreća, nekaDjedaMra-

zu bude puna vreća - kazala je

kiteći stabloMatijević.

U organizaciji Udruženja pre-

duzetnika Tivta juče je počelo

postavljanje11tipskihkućica,u

kojima će se posjetiocima no-

vogodišnjegprograma„Welco-

me to the party“ nuditi razne

slane i slatke delicije i pića.

-Uzkućicećebitipostavljena i

dva štanda na kojima će se nu-

diti suveniri i sladoled - kazao

je predsjednik Udruženja,

Tonći Francesković, napomi-

njući da će Udruženje uložiti

višedo40.000eurauproslavu

Nove godine. Tokomove sed-

mice, kako su saopštili iz Ko-

munalnog preduzeća, završi-

će se ukrašavanje grada.

Po ugovoru vrijednom 14.994

eura, koji jeopština sklopila sa

podgoričkom firmom „Znak“,

isporuka se vrši sukcesivno.

Do sada je 15ukrasapostavlje-

no na stubove javne rasvjete,

trake za jelke i novogodišnja

jelka krase prostor ispred

zgrade „stare opštine“, a još

treba da stignu ukrasi koji će

bitipostavljeninanadvožnjak.

Opština je prošle godine u no-

vogodišnje ukrašavanje grada

uložila 69.000 eura.

NovogodišnjiprogramuTivtu

počinje 25. decembra, kada

Udruženje preduzetnika or-

ganizuje koncert Tria Gušti, a

narednih večeri će, opet u nji-

hovoj organizaciji, nastupiti

Bane Nedović, grupa „Toć“,

„Tribute band James Brown“,

tamburaši, „Light under the

blackmountain“ i Danijel Ali-

babić.

S.K.

TIVAT

– RadniciKomunal-

nogpreduzeća spasili su ju-

čekravu iz ruševinauGor-

njoj Lastvi.

Direktor Komunalnog predu-

zeća Vlado Đukić kaže da su

na zahtjev građana otišli u to

naselje.

Mještani Gornje Lastve juče

su Komunalnoj inspekciji pri-

javilidaseujednojstaroj ruše-

vini zaglavilo govedo, a onda

su na njihov zahtjev na teren

izašlačetiri radnikaKomunal-

nog preduzeća.

- Prilaz objektu je bio nepri-

stupačan, pa su prvo morali

pokositi prostor oko ruševine,

a da bi se približili životinji

morali sukoristiti i autodizali-

cu. Ova neobična akcija potra-

jala je tridesetak minuta - po-

jasnio jeĐukić.

S.K.

GUSINJE

–Opštinaodne-

davno imaprezentacijuna

internetu. Sadržavnaveb

portaluna

adresiwww.op

-

stinagusinje.medostupan je

na crnogorskomi na alban-

skomjeziku, auskoroćebiti

i na engleskom–kazao jePo-

bjedi potpredsjednikopšti-

neHusoBrdakić.

Izraduprezentacijepodržala je

kancelarijaprogramaUjedinje-

nih nacija za razvoj (UNDP) u

Crnoj Gori.

Obrasci

Brdakićkažedasunasajtudo-

stupne informacije kojim lo-

kalnauprava građanimamože

da približin svoj rad.

- Izradom sajta lokalna samo-

uprava će na neki način biti

konkurentnija, otvorenija.

Objavljivaćemo sve što sma-

tramo da je bitno o našem ra-

du. Postoji i link servis građa-

na gdje oni mogu elektronski

popuniti određene zahtjeve,

obrasce, slobodno pristupiti

informacijama, zapravo odra-

diti sve ono što je prije aktivi-

ranja sajtazahtijevalodolazak

u zgradu opštine – kazao je

Brdakić.

On navodi primjer promjene

Zakona o planiranju i izgrad-

nji, odnosno legalizacije ,,div-

ljih“ objekata.

- Sve informacije vezane za taj

zakon građani mogu naći na

sajtu. Takođe, mogu da dobiju

plansku dokumentaciju, ali i

da podnesu zahtjev za legali-

zaciju neformalnog objekta –

kažeBrdakić

Kreiranje sajta obradovaće

Gusinjane udijaspori.

- Osimšto će impribližiti rod-

ni grad, i omogućiti da budu u

tokusvihdešavanja, sajt opšti-

ne pomoći će imda kada budu

planirali dolazak u Gusinje

lakšedođudoinformacija,kao

i brže i ažurnije dobiju neke

dozvole –kazao jeBrdakić.

Sadržaj

NasajtuopštineGusinjemogu

sedobiti zvanične informacije

olokalnojupravi–predsjedni-

cimaopštine i skupštineopšti-

ne, sastavu lokalnog parla-

menta,nazivisekretarijataiko

sunjihovi čelnici. Ustavci ser-

vis građana Gusinjani mogu

dobiti servisne informacije te

prijavitinepravilnostikojeuo-

če u gradu, probleme koje uo-

čavaju u svakodnevnom živo-

tu. Posjetioci portala mogu da

se informišuoistorijatugrada,

njegovoj kulturi, sportu, obra-

zovanju, turizmu...

I.TERZIĆ

Pljevlja

PREDSTOJIMONTIRANJE:

Trg 13. jul

Klizalište

ćemontirati

prije praznika

Sjutra izložba u holu Doma kulture

Kolašinska foto-priča

Nesvakidašnja akcija tivatskih komunalaca

Spasili

kravu iz

ruševina

KORISTILIIAUTODIZALICU:

Zaglavljenaživotinja

Tivat:

Lokalna uprava u susret praznicima pripremila brojnemanifestacije

Okitili drvo želja

Gusinje:

Opština tri godine nakon osnivanja predstavljena na internetu

Na sajtu i zahtjevi

za legalizaciju

,,divljih“ objekata

HusoBrdakić

RADPRIBLIŽILIGRAĐANIMA:

Naslovna strana sajta

Naredne godine formiraće

turističku organizaciju

Jedan od sadržaja na sajtu su turističke zanimljivosti Gusinja

koji mogu da budu turistima od velike pomoći. Huso Brdakić

kaže kako je to uvod u sveobuhvatniju promociju prirodnih

ljepota toga kraja.

- To je početak promovisanja našeg turističkog potencijala,

jer ćemo do kraja februara formirati turističku organizaciju.

Odluka o tome donijeta je na sjednici SO, izabran je i izvršni

odbor, čekamo samo da oni donesu odluku ko će biti direktor

– kazao je Brdakić.

On ističe da kao bivši direktor Turističke organizacije Plav, na

čijem je čelu bio od 2012. do 2014. godine, smatra da je turi-

stička organizacija neophodna Gusinju, ne samo da valorizu-

je prirodno bogatstvo, već i zbog novog izvora finansiranja

za budžet - boravišne takse.

Za kićenje gradaop-

ština je ove godine

izdvojilaneštoma-

nje od 15.000eura, a

prošle 69.000eura

KITILIIMLADIISTARI:

Detalj izTivta