Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Osobama sa invali-

ditetompomoć asistentane-

ophodna je stalno, ane samo

dok se realizujuprojekti, jer

seuz taj vidpodrškepobolj-

šavajunjihovi uslovi života.

Zatoćemonastojati dau sa-

radnji sadržavniminstituci-

jama i lokalnomsamoupra-

vompronađemooptimalan

model takvevrste servisa–

kažepredsjednicaUdruže-

njaparaplegičaraNikšića

BrankaŠkuletić.

U toku je projekat započet 1.

septembra.

- Takav vid pomoći, premda je

njegovo trajanje ograničeno i

relativno kratko, podrazumi-

jeva pružanje svih onih usluga

personalne asistentkinje koje

se, u okviru njenog osmosat-

nog angažmana tokom pet

radnihdanasedmično, odnose

naodržavanjehigijeneprosto-

ra u kom boravi. Takođe, asi-

stenti brinu o ličnoj higijeni,

nabavci ljekova, namirnica,

pripreme hrane. Pored, ovog,

ali ne i manje važno, asistenti

pružaju pomoć do izlaska iz

stambenog prostora i potreba

koje se odnose, recimo, na pri-

sustvo kulturnim, zabavnim,

sportskimi drugimmanifesta-

cijama, posjetenjihovimprija-

teljima, rođacima. U jednoj

izopštenostiukojojživiznača-

jan broj osoba s invaliditetom,

posebno paraplegičara, to je

od velikog značaja za održava-

njekakvog-takvogstepenanji-

hove uključenosti u društveni

život –kazala je Škuletić.

Posebno teško je, kaže ona,

osobama koje žive same i oni-

maupoznijimgodinama,koji-

ma članovi porodice iz razno-

raznih razloga ne mogu da

posvete vrijeme za zadovolje-

nje elementarnihpotreba.

Umaju je završen projekat za

personalnu asistenciju, koji

finansira Ministarstvo finan-

sija, kojim je obuhvaćeno 18

osobasainvaliditetom.Sadru-

ge strane, korist su imale i teže

zapošljive kategorije sa Biroa

rada,aukupnodesetosobaan-

gažovano je da budu asistenti.

Obuka

U Udruženju su ponosni i na

broj osoba koje su angažovane

za rad u okviru projekta, pa je

dosada,začetirigodine,njih70

sa evidencije Biroa rada imalo

prilikuda stupi u radni odnos u

toku trajanja projekata.

- Mnogi od njih su stekli isku-

stvauradupersonalneasisten-

cije osobama sa invaliditetom,

a iz Udruženja sugerišu da bi

preko obuke određeni broj ne-

zaposlenih dobio odgovaraju-

će licence za obavljanje posla

personalnog asistenta. Sma-

tramdabi trebalo, udaljempo-

stupku, naravno nakon što se

zakonomobezbijedi trajna po-

drša asistenta, obezbijediti da

sve kandidatkinje za personal-

nu asistenciju prođu tečajeve

uz angažman odgovarajućih

stručnih osoba – zdravstvenih

radnika, psihologa, sociologa,

kako bi dobile odgovarajuću

licencu–objasnila je Škuletić.

Zakoni

Ponjenimriječima, legislative

će biti upravo ono na čemu će

Udruženje intenzivno raditi.

- Nastojaćemo da prava koja

treba da imaju budu zakonom

regulisana. Poredostalog tosu

uslovi korišćenja medicinske,

odnosno fizikalne rehabilita-

cije, jer one po sadašnjimpro-

pisimana to imajupravo samo

jednom, nakon povrede, ili u

slučaju dodatnog oboljenja ili

operacije.Upravorealizujemo

projekat takvogprofila, tokom

koga stručno lice pruža tre-

tmanizdomenafizikalnetera-

pije za 23 osobe sa invalidite-

tom. Naravno, tonijedovoljno

– jasna je Škuletić.

Ohrabruju, kaže ona, iskustva

osoba koje su sa Biroa bile an-

gožovanenaposlovimaasiste-

nata, pa imi to daje naduda će

imati trajankarakter.

Zapošljavanje

Kada je o zapošljavaju te kate-

gorinje riječ, ona kaže da ima

još dosta da se uradi

-Postojepoteškoćekodradnog

angažmana, prije svega zbog

nerazumijevanja, ali i straha

poslodavaca da im predaju

određenaposlovnaovlašćenja.

Pored inicijativa vezanih za

personalnu asistenciju, banj-

sko-klimatsko liječenje i zapo-

šljavanje, planiramo da se

akreditujemo i licenciramo

osposobljavanje kadrova za

obuku OSI, kao i za pružanje i

unapređivanjeservisapodrške

djeci i omladini sa smetnjama

u razvoju i ukupnoj populaciji

OSI i njihovim porodicama, u

oblasti vaspitanja, obrazova-

nja, socijalne zaštite i zdrav-

stva, kao i radu na njihovom

uključivanju u sve sfere crno-

gorskog društva. Cilj nam je

takođe da kroz projekte i pro-

movišemo i podržavamo in-

kluzivno obrazovanje kaopro-

vjeren model obrazovanja

djece i omladine sa posebnim

obrazovnimpotrebama.Idalje

ćemoraditinapodizanjunivoa

svijesti i kulture kod građana u

smislu izgrađivanja većeg ste-

pena tolerantnosti, ne samo

prema OSI već i prema svim

marginalizovanimdruštvenim

grupama. Nastojaćemoda uti-

čemo na institucije s ciljem

stvaranja zakonske regulative

u oblasti zdravstva, socijalne

zaštite, obrazovanja i zapošlja-

vanja, koja će obezbijediti jed-

nake mogućnosti za OSI i do-

pr ini j e t i nj ihovo j većo j

društvenoj integraciji, i ukazi-

vatinasveoblikediskriminaci-

jeisiromaštvaupopulacijiOSI

–najavljujeBranka Škuletićć.

Preduzeće

Kroz dva projekta koje je fi-

nansirao Zavod za zapošljava-

nje, udruženje je kroz formu

radionice organizovalo obuku

14osobasainvaliditetom,apo-

tom i zapošljenje na kraći rok

četiri osobe sa invaliditetom.

-One suostvarile jedanzavidan

nivo u izradi predmeta domaće

radinosti, ukrasnih predmeta,

suvenira…Dugo čekamo na za-

konsko definisanje pravila i

uslova koji bi nam omogućili

otvaranje neke vrste socijalnog

preduzeća u kom bismo mogli

zapošljavati takav profil OSI.

Imamo iskustva u toj oblasti,

opremu,stručnepartnere,aliza

sada sve ostaje na takvim pro-

jektima–dodala jeBrankaŠku-

letić.

S.DOKNIĆ

KOLAŠIN

- Premapresudi

Višeg sudauBijelomPolju,

Komunalnopreduzeće tre-

badavrati naposao Igora

Tatića, nekadašnjeg tehnič-

kogdirektora, i da ga raspo-

redi na radnomjestokoje

odgovaranjegovoj stručnoj

spremi. IzKomunalnogpre-

duzeća suuložili žalbuna

presuduVišeg sudauBije-

lomPolju.

Viši sud je preinačio presudu

Osnovnog suda u Kolašinu od

29. juna2017. godine i poništio

nezakonito rješenje o otkazu

koje je Igor Tatić dobio 23.

marta 2016. godine. Prema toj

presudi Tatić treba da se vrati

na posao i to na radno mjesto

adekvatno njegovoj stručnoj

spremi.

DraganŠekularac,direktorKo-

munalnogpreduzeća, potvrdio

nam je da su dobili presuduVi-

šeg suda uBijelomPolju i da su

senanjužaliliVrhovnomsudu.

- Spor je u toku, žalili smo se

Vrhovnom sudu i vjerujemo

da smo sve radili po zakonu.

Takoda IgorTatić jošnećebiti

vraćen na posao - objasnio je

Šekularac.

Igor Tatić je bio tehnički direk-

tor Komunalnog preduzeća, za

vrijeme prethodne lokalne vla-

sti. Nakon prošlih lokalnih iz-

bora, došla je nova rukovodna

garnitura i Tatić je rješenje o

otkazu dobio 23. marta prošle

godine.Spekulisalosedajenje-

gov otkaz politički motivisan

jer nikoodprethodnih rukovo-

dilaca preduzeća nije zadržao

radni status u Komunalnom

preduzeću.

Protiv Komunalnog preduze-

ćasevodijošsudskihpostupa-

ka koje su pokrenuli radnici

koji sudobili otkaz.

Dr.DRAŠKOVIĆ

MOJKOVAC

–Umultimedi-

jalnoj sali zgradeopštine

održan jeprvimotivacioni

događaj zaučenikeSrednje

mješovite škole „VuksanĐu-

kić“, uukviruprojekta „It is

bizzy“, koji realizujeUnija

srednjoškolacaCrneGore,

uzpomoćPrograma zamla-

deKancelarijeUN.

- Cilj projekta je podsticanje

mladih da započnu svoje pre-

duzetničke poduhvate - saop-

štili su iz Unije srednjoškola-

ca.

GeneralnisekretarUnijesred-

njoškolaca, JovanBojović, po-

zvao je mojkovačke srednjoš-

kolce da iskoriste savremene

kanale komunikacije i saznaju

koje i kakve im se mogućnosti

nude zapokretanjebiznis ide-

ja.

- Cilj nam je da nakon ovog

projekta za rezultat imamo

pokrenutepreduzetničke ide-

je od vas mladih. Unija sred-

njoškolaca, kao i Unijamladih

preduzetnika su tu da vam na

tom putu pomognu. Budite

inovativni i vjerujte u sebe, jer

samonapornimradomi uzza-

laganje možete postići plani-

rane rezultate - rekao je Bojo-

vić.

U imeUnijemladihpreduzet-

nika Crne Gore prisutnima se

obratio Uroš Bulatović. On je

mojkovačkim srednjoškolci-

makazaodamorajubiti istraj-

niuideji, ida trebada iskoriste

kako sopstvene tako i potenci-

jale koje im nude opština i dr-

žava. On ih je posavjetovao da

se informišu o finansijskim i

drugimvrstama podrške.

Mlade, uspješne preduzetni-

ce, dizajnerke Aleksandra

Maksimovska i Anja Adamo-

vić, govorile su o svojim isku-

stvima u preduzetništvu. One

su poručile da je za svaki bi-

znis važno strpljenje, inovaci-

ja, temeljan pristup i vjera u

sebe i svoju ideju. One su na-

glasiledaoopravdanjukakose

nešto nemože ne treba ni raz-

mišljati.

U okviru ovog događaja reali-

zovana je i radionica „Predu-

zetnički put“. Iz Unije sred-

njoškolaca su saopštili da će

motivacioni događaji biti odr-

žani iuBijelomPoljuiBerana-

ma, nakon čega će uslijediti

druga faza projekta, koja po-

drazumijeva saradnju predu-

zetničkih centara ova tri gra-

da.

R.Ć.

Viši sud u BijelomPolju naložio kolašinskom

Komunalnompreduzeću

Da se Igor Tatić

vrati na posao

Mojkovac:

Održan prvi motivacioni događaj za učenike srednje škole „Vuksan Đukić“

Podsticanje

preduzetništva

kodmladih

Nikšić:

Predsjednica Udruženja paraplegičara o položaju osoba sa invaliditetom

Pomoć asistenata da

imaju stalno, a ne samo

dok traju projekti

,,Žena od

kamena“

Udruženje paraplegičara

Nikšić bavi se i izdavačkom

djelatnošću.

- Ponosni smo na našu izda-

vačku djelatnost, do sada

smo objavili knjige poezije

našihčlanicaStanicePeroše-

vić i Anđele Radovanović, či-

jajeknjigapjesama„Ženaod

kamena“ tek naznaka nje-

nog nespornog talenta. Ne-

davno smo, u saradnji sa

Osnovnom školom „Olga

Golović“iMinistarstvompro-

svjete, a uz sredstva dobije-

naizdonacijadržave,realizo-

vali projekat radionice sa

učenicima specijalnog odje-

ljenja te škole, kao jedan od

modelanjihovevišedimenzi-

onalneinkluzije–osvrnulase

BrankaŠkuletićnaovuaktiv-

nosti članovaUdruženja.

Opština napravila 250 rampi

Branka Škuletić kaže da u Nikšiću ima pomaka u popravljanju

uslovazaživotosobasa invaliditetom.

-Ovegodinejeurađeno250pristupnihrampi,štojeomogućilo

većupristupačnostnesamoosobasainvaliditetomvećiostalih

građana. Udruženje ima izvanrednu saradnju saopštinomNik-

šić, takoda jeusaradnji saSekretarijatomzauređenjeprostora

odrađen i vodič za osobe sa invaliditetom. Sve više se obraća

pažnjanapristupačnostiNikšićjegradkojiuCrnojGoriprednja-

či po tome. Osobama sa invaliditetom je i Domzdravlja postao

pristupačan. Urađena je i rampa zaulazuFondzdravstva, ave-

ćinaobjekatauNikšićujepristupačna–smatraBrankaŠkuletić.

Ona dodaje da im je opština ustupila prostorije u Vardarskoj

ulici nakorišćenje, pa imajusvoj kutakukojemseokupljaju.

BrankaŠkuletić

Borićemo

se da uslovi

korišćenja fizikalne

rehabilitacije, pomoć

asistenta, zaposlenje, budu

zakonom regulisani

– kaže predsjednica

Udruženja Branka

Škuletić

DOBRASARADNJASA

LOKALNOMUPRAVOM:

Zgradaopštine

UPOSLUJEVAŽNO

STRPLJENJE:

SaprezentacijeuMojkovcu