Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

CrnomGorom

Dio Bijelog

Polja šest

sati bez

struje

PODGORICA

– Crnogor-

ski elektrodistributivni

sistemdanas nastavlja

radove za kvalitetnije i

sigurnije napajanje elek-

tričnom energijomu više

opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće imati

struju.

Andrijevica:

od 9 do

14:30 sati Poda.

Bar: od 9 do 13 sati Čelo-

brdo; od 9 do 14 sati Veliki

pijesak, Dubrava ul: 85, 86,

87, 88, 89, 90 i 91; od 10

do 15 sati Rafailovići; od 10

do 17 sati dio potrošača sa

Gvozden brijega, Ronkule

koji se napaja sa MBTS

Gvozden Brijeg, Zgrade

D10, D11, D12, C7, I30 i I33

koje se napajaju sa MBTS

Grupacija D, Zgrade E13,

E14, E15, F16, F17, G18, G19,

G20, I26 koje se napajaju

sa MBTS Grupacija F i dio

naselja Ilina preko pruge

koji se napaja sa MBTS

Ilino Mijović.

Berane:

od 9 do 15 sati

Zgrada Fleš ri, zgrada za

djecu sa posebnimpotre-

bama i Studentski dom; od

9:30 do 14:30 sati Brezo-

jevica.

BijeloPolje:

od 9 do 15

sati Kukulje; od 11 do 17 sati

Rasovo, Loznice, Boljani-

na, Zminac, Pruska, Lipni-

ca, Nedakusi, Potkrajci,

Sutivan, Kukulje, Sela, Nje-

gnjevo, Konatari, Unevina,

Metanjac, Kanje, Gubavac,

Bistrica, Dobrakovo,

Imako, Imperijal, Industrija

mesa, Voli.

HercegNovi:

od 8 do

18 sati Đenovići – zbog

ugradnje novih brojeva.

Kolašin:

od 9 do 15 sati

Lokve, Skrbusa, Matesevo,

Jabuka, Vranjestica, Reci-

ne i Petrova Ravan.

Mojkovac:

od 10 do 13

sati Žari-Brezovac.

Rožaje:

od 9 do 14 sati

Grižice.

I.T.

KOTOR

-Rekonstrukcija za-

tvorenogbazena „NikšaBu-

ćin“ traljavo seodvija, bez

pravih i intenzivnihradova -

kaže članopštinskekomisije

za sanacijukotorskogbaze-

naPavleVičević.

Po njegovim riječima, radovi

su zastali, a ono što je urađeno

je neadekvatno.

Šminka

- Praktično je sve to više šmin-

ke, osim zaštite dijela krovne

konstrukcije - naveo je on.

Na pitanje što znači da radovi

nijesuadekvatnionkažekakoto

znači da ne doprinose normal-

nomfunkcionisanjubazena.

- Preko postojeće krovne kon-

strukcije, na nekim djelovima

postavljena je nova. Dakle, ne

na čitavom krovu, jer je stara

konstrukcija bila kvalitetno

urađena. Sada je pjeskarena i

ofarbana. To su jedini pravi ra-

dovikojisuizvedeninasanaci-

ji zatvorenog bazena u Škalja-

rima –kategoričan jeVičević.

Po njegovim riječima unutra

nije urađenoništa.

- Uklonjena su sjedišta, skinu-

te pločice iz školjke i to je sve.

Sve ostalo su krpljavine koje

nemajunikakvusvrhu-dodao

jeVičević.

Rokovi

Kada je počela rekonstrukcija

bazena obećano je da će prva

faza radova biti završena do 15.

oktobra i daće se raspisati kon-

kurs u martu za drugu fazu tj.

za unutrašnje radove.

- To nije urađeno, a komisija

nijemogladadobijeni projek-

tnu dokumentaciju - naveo je

on.

Investitor radova na kotor-

skom zatvorenom bazenu je

državna Direkcija za izgrad-

nju. Opština ne učestvuje u fi-

nansiranju sanacije zimskog

bazena.

S obzirom na to da se ne zna

kadaće rekonstrukcijabazena

biti završena, više od 200 dje-

ceVPKPrimorac i VACattaro

i dalje će autobisima ići uBud-

vu iHercegNovi na treninge.

Na bazenu tamošnjih klubova

igraće prvenstvene utakmice

kotorski vaterpolisti.

S.M.

CETINJE

–Radovi nama-

gistralnomputuCetinje–

Budva, nadionici odBraji-

ćadoLapčića, nijesu još

završeni, pa saobraćaj nije

uspostavljen jučekao što je

bilonajavljeno. Nezvanič-

no,moguće jeda se todesi

danas.

Lokaciju je jučeobišao i glavni

inspektor za saobraćaj Ednan

Abdić i kazao da su u toku ra-

dovi na najkritičnijoj dionici,

odnosno da se postavljaju an-

keri na kosini koja se odronja-

va i saobraćaj ne smije biti pu-

štendok tone bude završeno.

Do odrona na putu Cetinje –

Budva, kod „malog tunela“

došlo je 2. decembra i od tada

je na snazi potpuna obustava

saobraćaja. Do Budve se stiže

ili preko Crmnice ili preko

Njeguša.

J.Đ.

ROŽAJE

-Nakonšto suove

školske godineuveli neko-

likonovihobrazovnih

smjerova i ponovovratili

interesovanje svršenih

osnovaca za tu školu, ruko-

vodstvoSrednje stručne

školeuRožajama, uznak

motivacijeučenikada re-

dovnoprisustvujunastavi,

nagradilo jepet odjeljenja

sa 75učenika jednodnev-

nimizletomuBudvi.

Učenici su u pratnji razrednih

starješina,SelvijeMurić,Edite

Šahman, Tafila

Murića, Bege Suljević i Fadila

Hajdarovića obilazili zname-

nitosti crnogorske metropole

turizma.

Odjeljenja

Bećovićkažeda jenagradna ak-

cija trajalamjesecdana, tedaza

to vrijeme ni jedan učenik 1/5,

1/8, 2/1, 3/3 i 4/3 nije imao niti

jedan izostanak sa časova.

- Naša škola je bila poznata po

čestim izostancima učenika

sa nastave, pa smo odlučili da

sprovedemo akciju na kraju

koje smo, za redovno prisu-

stvovanje nastavi, nagradili 75

učenika putovanjemu Budvu.

Planiramo da sprovedemo još

jednu sličnu akciju na kraju

koje ćemo nagraditi jed-

no odjeljenje naših učenika

dvodnevnimputovanjemuSa-

rajevo–kazao jeBećović.

Ondodajeda sunagradeobez-

bijeđene iz sredstava ove ško-

le.

- Akcija je urodila plodom jer

se iz nedjelje u nedjelju broj

izostanaka sa časova drastično

smanjuje.Zbog togasmoodlu-

čilidanastavimoakciju.Zanas

je važno i da su učenici zado-

voljni posjetomBudve gdje su

proveli nekoliko sati obilazeći

kulturno istorijske znameni-

tosti –kazao jeBećović.

Splendid

Posebne impresije iz Budve

ponijeli su učenici 1/5 odjelje-

njaSSŠ, kuvarskogsmjera, koji

su u društvu profesora kuli-

narstvaFaikaDedeićaposjetili

kuhinju hotela ,,Splendid“,

gdje su im tamošnji kuvari po-

kazali način svog rada i poča-

stili ihnajboljimposlasticama.

Dedeić je zahvalioMomuMe-

dinu, koji je ugostio kuvare

i konobare iz Rožaja i pozvao

ihda tokomnaredne turističke

sezone obavljaju praksu u

,,Splendidu“.

- Naši učenici su se veoma

obradovali pozivu gospodina

Medina, na šta smomumnogo

zahvalni. Isto tako, zahvalni

smo Srednjoj stručnoj ško-

li ,,Danilo Kiš“ iz Budve, nje-

nim profesorima kulinarstva

i direktorici Nevenki Vlačić,

kojisuse,uzdobrodošlicui go-

stoprimstvo, potrudili da djeci

prenesu dio znanja i isku-

stva. Posebno smo zadovoljni

što smouspostavili saradnju sa

ovomškolomi radujemosena-

rednomsusretukoji smo zaka-

zaliza3.februar,kadaćemo,po

njihovom pozivu, učestvovati

na takmičenje u kulinarstvu –

kazao jeDedeić.

F.KALIĆ

Kotor:

Neizvjestan završetak rekonstrukcije zatvorenog bazena ,,Nikša Bućin“

Vičević: Izvedeni

radovi nemaju

nikakvu svrhu

Rožaje:

U Srednjoj stručnoj školi nagrađujumarljive đake

Ko nije bježao sa časova

išao je na izlet u Budvu

Inspektor juče nije dozvolio uspostavljanje

saobraćaja na putu Cetinje - Budva

Ima još radova na

kritičnoj dionici

POSTOJIOPASNOSTODODRONA:

Sa spornedionice (arhiva)

Humanitarni koncert grupe ,,Crveno i crno“

Pjevali zamale Rome i Egipćane

BERANE

-Neštovišeod 1.400eurapriku-

pljeno je zaberanske i nikšićke školarce, Ro-

me i Egipćane, nadobrotvornomkoncertu

grupe ,,Crveno i crno“. Od tognovcabiće im

kupljeni novogodišnji paketići.

Koncert jeodržanuKapital plazi uPodgorici, a

organizovalisuganevladinaorganizacijaHelp,

Crveni krst CrneGore, Romski obrazovni fond

i CEDEM.

- Na humanitarnoj večeri je prikupljeno 1.164

eura, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja

doniralo je 250 eura koje je uplatilo na račun.

Odziv je bio odličan, u humanitarnu akciju se

uključilooko120pojedinaca-prijateljaisarad-

nikaHelpa, Romskogobrazovnog fonda, Crve-

nogkrstaCrneGore iCEDEM-a.Prikupljenim

novcemkupiće senovogodišnji paketići zaoko

250 romskih i egipćanskih školaracauBerana-

ma i Nikšiću–navodi se u saopštenju.

I.T.

PROBIJENISVIROKOVI:

Bazen „NikšaBućin“

Rožaje