Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 20. decembar 2017.

Hronika

RadojeZvicer prije 10godina

JosipBabić (identitet koji sadkoristi

RadojeZvicer)

SlobodanKašćelan

VladimirRoganović

Igor Božović

NIKŠIĆ

– U okviru akcije

,,Udar“ podnijeta je prijava

protiv N. B. (25) iz Nikšića zbog

sumnje da je lažirao saobraćaj-

ni udes kako bi naplatio štetu

od osiguravajuće kuće.

Njemu se na teret stavlja da je

počinio krivično djelo navođe-

nje na ovjeravanje neistinitog

sadržaja.

Kako je saopštila Uprava

policije, N. B. je 20. septembra

telefonomprijavio Dežurnoj

službi CB Nikšić da je umjestu

Šume, tačnije na obilaznici

Vidrovan – Grebice, došlo do

udesa u kojem je učestvovao

kao vozač.

On je, kako se sumnja, lažnim

prikazivanjem činjenica doveo

u zabludu službenika Uprave

policije.

C.H.

PODGORICA

- Kineski držav-

ljanin P. J. L. (28) poginuo je

juče na gradilištu auto-puta Bar

– Boljare.

Iz kineske kompanije, koja je

angažovana na gradnji naj-

značajnijeg infrastrukturnog

projekta u Crnoj Gori, nam

kažu da su nadležne državne

službe i institucije preduzele

sve neophodne mjere i ispituju

uzrok događaja.

Ovo je drugi smrtni slučaj na

auto-putu.

U oktobru je prilikom izvođe-

nja radova na auto-putu Bar

–Boljare u tunelu Klopot došlo

do nesreće u kojoj je poginuo

jedan Kinez, dok je drugi povri-

jeđen.

Na projektu auto-puta trenut-

no su angažovana 3.164 rad-

nika, od čega 1.981 državljanin

Kine.

Svi oni su prošli obuku sa

aspekta zaštite na radu za

radne pozicije na kojima su

raspoređeni.

PODGORICA

- I. P. (29) iz Pod-

gorice uhapšen je i protiv njega

će biti podnijeta prijava zbog

sumnje da je ukrao vozilo.

Kako je saopštila Uprava

policije, on je između 13. i 14.

decembra, prilikom izlaska iz

jednog ka ića, iz džepa jakne

F.V. ukrao svežanj ključeva

u kojem se nalazio i ključ od

vozila.

- Nakon što je izašao iz ugosti-

teljskog objekta, osumnjičeni I.

P. je pomoću kodiranog ključa

otključao vozilo i odvezao se

do Kliničkog centra, gdje ga je

zaključao i napustio - kazali su

iz policije.

O događaju je obaviješten

tužilac u Osnovnomdržavnom

tužilaštvu u Podgorici kojem će

I. P. biti priveden zbog sumnje

da je počinio krivično djelo.

Ukradeno vozilo je pronađeno

i vraćeno vlasniku.

C.H.

Poginuo

radnik na

gradilištu

auto-puta

UhapšenPodgoričanin

Osumnjičen za

krađu vozila

Podnijeta prijava

protiv Nikšićanina

Lažirao udes

da naplati

osiguranje

ANALIZA:

Ko je i kako napravio dosije o „kavačkomklanu“

Kadma ja

istražuje

ma ju

PODGORICA

–Petnaesto-

minutni snimakkoji je 16.

decembraobjavljenna

Jutjubu sadetaljniminfor-

macijamao „kavačkomkla-

nu“, vođi ove grupe i njenim

članovima, žestoko jeuzbur-

kao javnost, otvoriomnoga

pitanjao radubezbjedno-

snih službi i biće, kaopriori-

tetni slučaj, predmet inten-

zivneobrade crnogorskih

istražitelja– saznajePobje-

da.

Iako se za sada ne zna ko stoji

izabrižljivomontiranogsnim-

ka, sa pojedinačnimdosijeima

osoba iz podzemlja, članovi-

ma ,,kavačkog klana“, dobro

obaviješteni izvori tvrde da

može samo da se nasluti iz ko-

je kuhinje je stigao ovaj kratki

film, za čijurežiju je iskorišće-

no ime Radoja Zvicera, vođe

,,kavačana“, jednog od dva su-

protstavljena mafijaška klana,

koji ratuju skoro tri godine.

Tajnoi javno

Dobro izmontirani video-za-

pis po strukturi izvještavanja,

količini povjerljivihpodataka,

brojnim fotografijama i objavi

presretnutih razgovora pod-

sjećanaklasičnidosijeobavje-

štajnih agencija, obrađen za

širu i to javnuupotrebu.

Pitanje je: ko i kako može da

sazna broj lične karte i pasoša

Radoja Zvicera i Predraga

Kneževića; kao i lažna imena

koja koriste članovi ovekrimi-

nalne organizacije; da posje-

duje fotografije Zvicera od

prije deset godina, ali i novu

njegovu fotografiju nastalu

nakon plastične operacije u

Istanbulu...

Na snimku se prvi put objelo-

danjuje podatak da se Zvicer,

koji slovi za vođu ,,kavačkog

klana“, služi tuđim identite-

tomidapodimenomJosipBa-

bić nesmetano putuje Evro-

pom, navodno koristeći

identitet bosanskog državlja-

nina rođenog u Njemačkoj, u

Nirnbergu.

Takvi se podaci ne mogu naći

privatnom istragom. Zato je

ključno pitanje: kako su tajni

podaci postali javni?

Službe i ,,služba“

Dobro obaviješteni izvori iz

istrage tvrde da „isplivale“ in-

formacije imaju službe u regi-

onu, sa kojima je crnogorska

policija godinama razmjenji-

vala podatke kada je pratila

kretanje ovih lica.

Tako sumnja pada i na be-

zbjednosne službe u regionu,

upravo zbog činjenice da su u

susjednim državama dvojici

članova„kavačke“grupeizda-

ta dokumenta.

Iz svega jasno proizilazi da je

osobakojajenapravilaiposta-

vila snimak prvenstveno Zvi-

cerov neprijatelj. Takođe, čini

se izvjesnimda je snimak dis-

tribuiran s jasnom namjerom

– da dodatno zavadi odnose

unutar kavačkog ganga i poja-

čavećusađenumržnjuprema

suparničkomklanu–,,škaljar-

cima“.

Takođe, interesantno je da

onaj ko je napravio snimak

ostavlja trag, ali je pitanje da li

namjerno ili slučajno.

Naime, tekst je napisan ekavi-

com, možda upravo s namje-

rom da bi se krivac tražio

upravo u bezbjednosnim

strukturama Srbije.

U petnaestominutnommate-

rijalu Zvicer je predstavljen

kao „čovek usko povezan sa

vrhompolicijeiostalihobave-

štajnih agencija Crne Gore“,

štodefinitivnojeste iposredni

udar na kredibilitet crnogor-

ske policije, tajne službe, ali i,

uopštenogledano,crnogorske

države.

Upravo zbog toga, istražitelji

moraju da otkriju ko stoji iza

snimka, koji će, sudeći po na-

javama, uskoro biti upotpu-

njennovimdetaljima izživota

članova „kavačke“ grupe.

Koliko je snimak zanimljiv,

najbolje govori podatak da je

samo dan nakon objavljivanja

ekskluzivnog teksta u dnev-

nom listu „Dan“, imao više od

6.500pregleda.

Obiljepodataka

Ima se, zaista, što i vidjeti. De-

taljno su opisane luksuzne

građevine u naseljuKavač, iz-

mjerena njihova kvadratura i

procijenjena vrijednost obje-

kata, sve sa bitnim ,,pratećim“

pitanjem: ko je dozvolio iz-

gradnju takvihobjekata i oda-

klemilioni za to?

Sve to potkrijepljeno je foto-

grafijama dva impozantna

objekta. Neke od prikazanih

fotografija osoba iz kriminal-

nogmiljeabile sunanaslovni-

cama dnevnih listova, između

ostalih i Pobjede, pa se stiče

utisak da autoru ili autorima

video-dosijea na dokumenta-

ciji mogu pozavidjeti crno-

gorske službe.

Zbog objelodanjivanja po-

vjerljivih informacija krivac

se može tražiti među obavje-

štajcima, koji su imali sazna-

nja o lažnim identitetima i

kretanjimačlanovaovekrimi-

nalne organizacije, koji su u

bjekstvu.

Ali ključni motiv ostaje nepo-

znat, osimželje da se potpuno

raskrinkamafija izKavača.

No, autor je snimkom teško

pogodioicrnogorskebezbjed-

nosne institucije i policiju, i

praktično ihoptužiozapodrš-

ku mafijaškom klanu, odno-

sno za nečinjenje u hvatanju

čelnih ljudi ove kriminalne

grupe.

- Zbog uske povezanosti sa vr-

hom, to jeste sa čelnim ljudi-

ma policije i ostalih obavje-

štajnih službi u Crnoj Gori,

Radoje Zvicer vrši razna kri-

vična djela, počevši od među-

narodnog šverca kokaina, do

naručivanja i finansiranja de-

setina ubistava u Crnoj Gori i

regionu – naveo je nepoznati

autor snimka.

Jasno je da se miris ove čorbe

osjeća i vanteritorijeCrneGo-

re. Moguće da je i to bio jedan

od ciljeva objavljivanja snim-

ka: da se poremeti saradnja

policija regiona u obračunu sa

mafijaškim klanovima koji

svoje pipke pružaju svuda na

prostoru eks Jugoslavije.

Ličnestvari

Da je snimak stigao iz policij-

skih redova, morao bi da sadr-

ži i još neke podatke. Makar

jedan važan: prije nekoliko

godina pojedini članovi ove

grupe, željni moći i još većeg

bogatstva, izašli su iz redova

,,kavačana“ i oformili „škaljar-

ski klan“.

Njihova djelatnost nije ništa

manjemorbidna i smrtonosna

odone koja sepripisuje „kava-

čanima“ – surove likvidacije,

zelenašenje, prodaja kokaina,

iznude, prijetnje...

Brojni detalji sa snimka navo-

de na zaključak da se radi o

obračunu kriminalnih grupa

koji ne samo da ne jenjava, već

se sa ulica CrneGore i regiona

sada proširio i na društvene

mreže.

Kolikodalekojeišaonepozna-

tiautor,najboljegovoriiobjav-

ljivanje snimka razgovora

između supruge vođe grupe –

Tamare Zvicer i Aleksandra

Đurišića, koji pokazuju

prisnost, ne samo prijateljsku.

Snimkom, koji - ukoliko je

autentičan - autoru je očito

bilanamjerada„udari“načast

i obraz vođe grupe, što potvr-

đuje i podrugljivi tekst, iskori-

šćenizpjesme„Komi tebeuze

Tamara“.

Kada se uzme u obzir da ovo

nijeprvi napadna vođu „kava-

čana“ preko supruge, onda je

jasno da ni njihovi najbliži ni-

jesupošteđeni.Nitićebiti.Uo

-

stalomna Tamaru Zvicer, dok

je bila u autu sa djetetom, pu-

cano je u junu prošle godine.

Metak je pogodio automobil,

ali nikonije povrijeđen.

Tada se spekulisalo da iza tog

napada stoji Jovica Vukotić,

vođa ,,škaljaraca“.

Ne može se zanemariti činje-

nica da je i prošla godina zavr-

šena još jednomekskluzivom,

kadajekrajemdecembraJovi-

ca Vukotić, član ,,škaljarskog

klana“, optužio neimenovane,

visokopozicionirane pripad-

nikeUpravepolicije iAgencije

za nacionalnu bezbjednost za

saradnju sa kriminalnim

strukturama kavačke grupe,

koja, kako jekazao–na svena-

čine pokušava da zavlada Cr-

nomGoromi regionom.

Zadatak

U tom smislu, snimak ide

istomlinijompovezivanjapo-

jedinaca iz policije sa vođama

,,kavačkog klana“. To, među-

tim, neznači da je lakodoći do

kreatora i izvršilaca ove pro-

pagandno-obavještajne akci-

je.

Zato je sada na potezu crno-

gorska policija i njene službe,

a testira se i iskrena saradnja

sa službama u regionu. Istra-

žitelji imaju zadatak da nađu

osobu koja je otvorila gmail

nalog koji je neophodan za

Jutjub,paondadadođuidoIP

adrese sa koje je snimak po-

stavljen.

Osim nastavka operacija, po-

put akcije ,,Boka“, crnogorska

policija se sada suočava sa no-

vim izazovom, koji mora što

prije da riješi.

A.GAGOVIĆ

Na snimku se prvi put

objelodanjuje poda-

takda se Zvicer, koji

slovi za vođu ,,kavač-

kogklana“, služi tu-

đim identitetom i da

pod imenomJosipBa-

bić putuje Evropom

Objavljen je snimak

razgovora između su-

pruge vođe grupe –Ta-

mare Zvicer i Aleksan-

draĐurišića, koji

pokazuje prisnost, ne

samoprijateljskudvije

osobe