Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 72 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 19. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Četiri osobe

uhapšene su juče i prekjuče

uakciji „Trik“, koja se spro-

vodi odpočetka 2016. godi-

ne, zbog sumnjeda sudio

kriminalneorganizacijeko-

ja sebavilakrijumčarenjem

heroina imarihuane.

Među uhapšenima su Ndue

Pepaj, Violeta Junčaj, Vaselj

Junčaj i Đerđa Junčaj. Pro-

tiv Đon Junčaja i Leona Goj-

čaja, koji se nalaze odranije u

zatvoru, podnijeta je krivična

prijava.

Sumnja se da je Pepaj kao or-

ganizator ove kriminalne gru-

pe angažovao ostale osumnji-

čenedanabavljajumarihuanu

i heroin na teritoriji Albanije,

kojesunakontogakrijumčari-

li i prodavali na teritoriji Crne

Gore. Pepaj je, kakose sumnja,

kao organizator ostalima

određivao uloge, zadatke i da-

vaouputstvaukrijumčarenjui

prodaji droge.

Razmjenadokaza

- Ova kriminalna organizacija

je, kako se sumnja, djelovala u

dužemvremenskomperidu, a

posebno je bila aktivna od 1.

januara 2016. godine do 5. de-

cembra2016.godine,saciljem

sticanja nezakonite dobiti od

krijumčarenja i prodajedroge

na međunarodnom nivou –

navodi se u saopštenju.

U tom periodu prikupljeni su

dokaziodjelovanjuovemeđu-

narodne kriminalne grupe, a

od 5. decembra prošle godine

razmjenjivani su dokazi na

policijskomnivouiputemme-

đunarodne pravne pomoći iz-

među Specijalnog državnog

tužilaštva i tužilaštava drugih

zemalja čije su policije i tuži-

laštva učestvovale u akciji.

Akciju su realizovali službeni-

ci Odsjeka za borbu protiv

droge Sektora kriminalističke

policije i Specijalnog držav-

nog tužilaštva.

Zaplene

Tokom akcije uhapšeno je

dvanaest osoba i pronađeno

982 kilograma marihuane, 1,7

kg heroina i oko tri kilograma

smješe za miješanje sa droga-

ma radi dobijanja namasi.

Skoro tonadroge koja je zapli-

jenjena pronađena je u devet

pojedinačnih zaplena tokom

2016. i 2017. godine uPodgori-

ci, Beranama, Rožajama, Bije-

lomPoljuinagranici saAalba-

nijomupredjeluTuzi i Plava.

Kako se navodi u saopštenju

policije, akcijom je razbijena

kriminalna grupa za koju se

sumnja da je krijumčarilama-

rihuanu i heroin na međuna-

rodnom nivou i presječen je

lanac krijumčarenja i prodaje

droge.

Crnogorska policija je tokom

akcije sarađivala sapolicijama

Srbije,Hrvatske,AlbanijeiVe-

likeBritanije.

Policijajejučepretreslastano-

ve i kuće na više lokacija koje

koriste osumnjičeni i oduzela

tri vozila i više telefona.

Osumnjičeni se terete za stva-

ranje kriminalne organizacije i

krivičnodjeloneovlašćenapro-

izvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnihdroga, zbog če-

ga će biti privedeni tužiocu.

Bivši policajac iz Tuzi Semir

Akšabanović uhapšen je zbog

droge 27. aprila prošle godine,

kada je kod njega pronađeno

tri kilograma heroina i 11 kilo-

grama skanka, vrijednih oko

143.000 eura.

Droga je pronađena u vozilu

„polo“ ispred sjedišta vozača i

uprtljažniku.

Leon Gojčaj iz Tuzi 2011. go-

dine osuđen je na 14 godina

zatvora, jer je u Tuzima orga-

nizovaokriminalnugrupuko-

ja se bavila krijumčarenjem

dvije i po tone skanka iz Alba-

nije uCrnuGoru.

Đon Junčaj uhapšen je u no-

vembru prošle godine, kada je

policija u vozilu „golf 3“ kojim

jeupravljaopronašla300kilo-

grama skanka, čija se vrijed-

nost na narkotržištu Zapadne

Evrope,gdjejetrebalodabude

prokrijumčarena, procjenjuje

na 900.000 eura.

A.G.

BAR

–SlikarkiDanijeliKisić-

Petrović (65) određeno je za-

državanjeod72 sata, jer je

pretresomnjenekućeprona-

đenhekler, tri pištolja, fan-

tomka i lisice, koji su, kako

istražitelji sumnjaju, trebalo

dabudu iskorišćeni u likvi-

daciji sugrađanina. Ona će

danas biti privedenana sa-

slušanjekod sudije za istrage

koji će se izjasniti opritvoru.

Prema pouzdanim saznanji-

ma Pobjede, Kisić-Petrović

pred inspektorima Centra be-

zbjednosti uBarunije se izjaš-

njavalaooptužbamaiodbilaje

poligrafsko ispitivanje.

U stanu koji koriste Kisić-Pe-

trović i njen sin Kristofer Pe-

trović (30) pronađeni su auto-

matski pištolj - hekler sa dva

okvira puna municije, auto-

matski pištolj škorpion sa tri

okvira puna municije, revol-

ver nepoznate marke sa se-

dam komada municije u nje-

mu; više od 2.000 komada

raznepištoljskemunicije, fan-

tomkailisice,gasnipištolj,pri-

bor za čišćenje oružja i tri pe-

čataištambiljzakojisesumnja

da su falsifikati.

Inspektori su u petak dobili

informaciju o namjerama Ki-

sić-Petrović, koju već duže

vrijeme policija označava kao

bezbjednosno interesantnu

osobu, kao i njenog sina Kri-

stofera.

Istražitelji vjeruju da je Kisić-

Petrovićpripremala likvidaci-

ju sugrađanina sa kojim je du-

že vrijeme bila u sukobu.

Za sada, ona sezvanično tereti

da je počinila krivično djelo

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.,

Njenoimeoperativnojepomi-

njano tokom istrage zbog pa-

ljenja automobila i aktiviranja

eksplozivnih naprava u Baru,

ali nije bilodokaza za to.

Zbog novonastalih okolnosti,

kako jenezvaničnopotvrđeno

Pobjedi, istražitelji će ,,proče-

šljati“ i te slučajeve i pokušati

da otkriju njenu ulogu u rani-

jimkrivičnimdjelima uBaru.

Operativna saznanja ukazuju

da nije direktni počinilac, već

da je organizator paljenja au-

tomobila i aktiviranja eksplo-

ziva.

M.Ž.

PODGORICA

–Specijalna

tužiteljkaLidijaVukčević

tražila jena jučerašnjempri-

premnomročištuuVišem

sududa sebivšemvisokom

funkcioneruDPS-aSvetoza-

ruMaroviću trajnooduzme

dio imovine, dok jeodbrana

smatralada je takavzahtjev

nesnovan.

TužiteljkaVukčevićpredložila

je i da se na sljedećem ročištu

prezentuje bankarska doku-

mentacija, odnosno analitičke

kartice koje se odnose na Sve-

tozara i supruguĐorđinu, kao i

dokumentacija Uprave za ne-

kretnine - filijala Budva, odno-

sno ugovori o kupoprodaji i

zapisnik o saslušanju Isata Bo-

ljevića.

Branioci Marovića, advokati

Zdravko Begović i Dimitrije

Dapčević naveli su da je za-

htjev za odizimanje imovine

neosnovan, dodajući da je

Marović stan kupio još 1992.

godine po povoljnim uslovi-

ma.

Punomoćnica Radojice Krsto-

vića,odkojegjeĐorđinaMaro-

vić kupila vilu, tražila je da se u

svojstvu svjedoka saslušaju

Isat Boljević i Stanko Subotić.

Na prethodnom ročištu, pred-

sjednik Višeg suda Boris Savić

odbio je žalbe advokata Sveto-

zaraMarovićakoje supodnije-

li na rješenje o privremenoj

mjerioduzimanjadijelaimovi-

ne. Savić je tada objasnio da je

činjenično stanje u dovoljnoj

mjeri razjašnjeno.

Sporazumom o priznanju kri-

vicepredviđeno jeoduzimanje

11.885 kvadrata šuma, stanovi,

livade i pašnjaci, kao i pet vi-

kendica kojeMarovići imaju u

Budvi.

Marović jesporazumomkoji je

potpisao sa Specijalnim tuži-

laštvom priznao da je organi-

zovao kriminalnu grupu, koja

je budvanskoj opštini nanijela

višemilionsku štetu.

Istim sporazumom kojim je

trebalo da uplati novac, Maro-

vić je pristao da odleži tri godi-

ne i devetmjeseci zatvora.

Za Marovićem je sredinom

maja raspisana crvena Inter-

polova potjernica kako bi ka-

znuodslužiouSpužu.

Glavno ročište zakazano je za

6. februar.

M.L.

AKCIJATRIK:

Presječen lanac krijumčarenja droge, uhapšene četiri osobe

Za dvije godine

zaplijenjena skoro

tonamarihuane

Danijela Kisić-Petrović danas na saslušanju kod

sudije jer je u njenoj kući pronađeno oružje

Slikarka nije prihvatila

poligrafsko ispitivanje

Kisić – Petrović

Razmatran prijedlog o zapleni nekretnina bivšem funkcioneru DPS-a

Tužilaštvo kao ključni dokaz

predložilo analitičke kartice

BERANE:

Prijava zbog nedozvoljenog držanja oružja

Oduzet „tetejac“ i municija

BERANE

–Protivdvadesetše-

stogodišnjeg A. Š. iz Berana

podnijeta je krivična prijava

zbog osnovane sumnje da je

počinio krivično djelo nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Inspektorisu,kakosenavodiu

saopštenju, 17. decembra pre-

tresli bezbjednosno intere-

santnu osobu A. Š. i od nje za-

plijenili pištolj „tetejac“ M57

kalibra 7,62 milimetara sa

osamkomadamunicijeuokvi-

ru.

O događaju je obaviješten tu-

žilac u Osnovnom državnom

tužilaštvuuBeranama.

- Policija u Beranama će u na-

rednom periodu preduzimati

intenzivne mjere i radnje s ci-

ljem pronalaska vatrenog

oružja u ilegalnom posjedu –

zaključuju iz policije.

C.H.

ILUSTRACIJA

Sumnja se da jePepaj

kaoorganizator krimi-

nalne grupe angažovao

ostale osumnjičene da

nabavljajumarihuanu i

heroinuAlbaniji

Sa jedneod ranijihakcijapolicije

TužiteljkaVukčević