Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 72 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 19. decembar 2017.

Društvo

NIKŠIĆ

–Profesori Filološ-

kog fakultetaUniverziteta

CrneGore zatečeni supetici-

jomstudenata iniciranomna-

vodnozbognezadovoljstva

uslovima studiranja i odno-

somuprave fakultetaprema

njima, konkretnodekana

prof. drDraganaBogojevića.

Profesor ruske književnosti

prof. dr Dragan Koprivica ka-

zao je Pobjedi da mu komplet-

na priča djeluje kao naučna

fantastika i apsurd.

Zakulisne igre

- Buniti se protiv dekana Dra-

gana Bogojevića, koji je vrstan

čovjek, profesor i dekan, pot-

puno je apsurdno, a iza toga

možda stoji i nešto sasvim tre-

će. Riječ je o čovjeku koji na

najbolji mogući način održava

uslove na fakultetu, čija vrata

su svima uvijek otvorena i koji

svakoga primi na najljepši mo-

gući način i kao čovjek i kao

profesor. Prema tome, svemi je

nelogično,osimakonijesuneke

zakulisne igreupitanju– rekao

je on.

Osvrnuose i nauslovena fakul-

tetu, ali i iznio mišljenje da de-

kan Bogojević radi sve što je u

njegovojmoći da ihpopravi.

- Jasno je da Univerzitet Crne

Gore nije u najboljoj finansij-

skoj situaciji i da to zavisi od

opšteg stanja u društvu, te da i

to utiče na uslove studiranja.

Isto tako samuvjeren da će de-

kanučiniti dase i topopravi ko-

liko god bude moguće, da stu-

denti što bolje žive i rade na

Filološkom fakultetu – dodao

jeKoprivica.

Istakao je da se studenti njemu

ličnonijesu žalili.

Peticija studenata Filološkog fakulteta UCG iznenadila profesore

Na sjednicama

Vijeća su ćutali

Profesor ruske književnosti prof. dr Dragan Koprivica

kazao je Pobjedi damu kompletna priča djeluje kao

naučna fantastika i apsurd

RukovoditeljkaStudijskogpro-

grama za ruski jezik i književ-

nost prof. dr Ana Pejanović na-

glasila jedaonane smatrada su

studentima uskraćena bilo ka-

kva prava i napomenula da oni

moguprisustvovatisjednicama

Vijeća Filološkog fakulteta i

iznositi stavove ouslovima stu-

diranja.

- Na vijećima Filološkog fakul-

teta uvijek saslušamo stavove

studenata, odnosno njihovih

predstavnika. Ne vidim da su

imbilo kakva prava uskraćena.

U prethodne tri godine prošli

smo kroz proces akreditacije i

različitih promjena i studenti

su sve vrijeme bili upućeni u te

promjene. Nijesam primijetila

dajedekannedostupan,napro-

tiv, mislimda svako ko želi mo-

žedauđeiporazgovarasanjim.

Nastava se održava redovno, u

skladu sa svim pravilima kojih

seprofesori pridržavaju–rekla

jePejanović.

Bezprimjedbi

Odsjeku kojim rukovodi, kako

je dodala, nijesu stizale pri-

mjedbe studenata, pa je, ističe,

zatečena kompletnom situaci-

jom.

Iprof.drDraškoDošljak,ruko-

vodilac Studijskog programa

za crnogorski jezik i južnoslo-

vensku književnost, nije bio

upoznat o pokretanju peticije

dokmedijiotomenijesuizvije-

stili i saglasan je sa kolegini-

comPejanović da je Vijeće Fa-

kulteta mjesto gdje se može

razgovaratioeventualnimpro-

blemima vezanim za uslove

studiranja.

Ni onnije imaobilokakvihpri-

mjedbiodstudenataninauslo-

ve studiranja, niti na upravu

fakulteta.

Studentsko vijeće Filološkog

fakulteta u Nikšiću prethodne

sedmice pokrenulo je peticiju

za bolje uslove studiranja na

ovoj univerzitetskoj jedinici, a

upeticiji jenavedeno više stav-

ki koje bi se, prema njihovom

mišljenju,mogle poboljšati.

Dekan Bogojević, kako je rani-

je kazao za Pobjedu, samatra

da je peticija pokrenuta sa na-

mjeromda onbude smijenjen.

S.DOKNIĆ

PODGORICA

–Tržišni in-

spektori zabranili suupetak

prodajudvijevrsteukrasnih

lampica za jelku, jermogu

da izazovupožar i tako, kako

sunaveli, ozbiljnougroze ži-

vot i okolinu.

Obje vrste lampicaproizvede-

ne suuKini, akakopišena saj-

tupotrošač.me

,neispunjavaju

zahtjeve bezbjednosti.

-Nijesupropisnooznačene,ne

prate ih bezbjednosna upozo-

renjanapisanana jezikukoji je

u službenoj upotrebi u zemlji i

ne ispunjavaju konstrukcijski

zahtjev u pogledu dužine

kabla od utikača do prve sijali-

ce - pojašnjeno je u upozore-

nju za potrošače.

Kako su precizirali, radi se o

svijetlećemnizu lampica koje

se koriste kao ukras za jelku

„100LedDecorativeLights“.

-Lampicesuzapakovaneucr-

venu kartonsku kutiju, sa nat-

pisom100 LedDecorative Li-

ghts, indoor/outdoor LED,

jačine 55W 60Hz. Svjetlosni

lanac je u crnoj boji, a sadrži

100 led lampica. Dužina kabla

između utikača i prve svjetilj-

ke je manja odminimalno do-

zvoljene1,5metara-navedeno

je uupozorenju za potrošače.

Inspektori su iz istog razloga

zabranili prodaju lampica za

jelkurobnemarke„Soav28L“.

- Svijetleći niz SOAV 28L

AmericanCrystalLight,220V,

zapakovan je uprovidnukesi-

cu sa natpisom proizvođača

na vrhu kesice. Svjetlosni la-

nac povezan je sa nezamjenji-

vim lampicama koje se nalaze

unutar providnih, plastičnih

zvjezdica - piše uupozorenju.

Kako navode, svjetlosni lanac

ima28lampica,adužinakabla

između utikača i prve svjetilj-

ke jemanja odminimalno do-

zvoljene 1,5metara.

K.J.

Dvijevrste lampica

povučene sa tržišta

Inspektori zabranili prodaju svijećica za jelku

Dekorativne lampice

mogu da izazovu požar

PODGORICA

–Završeni su

prvi edukativni seminari na

temu„Prevencija i kontrola

bolničkih infekcija“ koje je

pohađalo 145 zdravstvenih

radnika, aorganizovani suu

Beranama, Baru iNikšiću. Na

taj način je, kako je saopšte-

no izMinistarstva zdravlja,

pokrivena sjeverna, južna i

centralna regijanašedržave.

Direktor Direktorata za javno

zdravlje i programsku zdrav-

stvenu zaštitu u tom resoru, dr

Miro Knežević, kazao je da je

cilj edukacije da se kroz sistem

zdravstvene njege, koja pred-

stavlja vrlo značajan dio siste-

ma zdravstvene zaštite, ista-

knu ispravni postupci u

prevenciji i kontroli bolničkih

infekcija.

- Potrebno je da se konačno

razbije tabu tema o bolničkim

infekcijama kojih ima svuda u

svijetu, od pet do 10 odsto u ra-

zvijenimzemljamasvijeta,aod

25 do 35 odsto u zemljama u

razvoju– istakao jeKnežević.

Prema njegovim riječima, tre-

bada se radi višenapraćenju, a

samim tim i na suzbijanju bol-

ničkih infekcija.

- Pored toga što predstavljaju

velike materijalne troškove,

bolničke infekcije kompromi-

tuju rad ljekara, produžavaju

dane bolničkog liječenja paci-

jenatainarušavajuzdravljepa-

cijenata – upozorio je Kneže-

vić.

Zdravstveni radnici su na se-

minarima prošli i teorijsku i

praktičnu obuku, a predavači

su bili dr Miro Knežević, epi-

demiolog Instituta za javno

zdravlje dr sci. med. SanjaMe-

denica, epidemiolog iz Doma

zdravljaBar dr Ljiljana Joviće-

vić, kao i visoke strukovne se-

stre Jelena Vušurović, Milica

Dukić i DraganaBrnović.

IzMinistarstva zdravlja su na-

javili da će u narednom perio-

du obići sve zdravstvene usta-

nove i predložiti eventualne

mjere za poboljšanje kontrole,

prevencije i suzbijanja bolnič-

kih infekcija.

J.B.

Završeni seminari o prevenciji i kontroli

bolničkih infekcija

Obuke u tri grada pohađalo

145 zdravstvenih radnika

PODGORICA

-Dokumen-

tarni turistički film ,,Bez

granica–otkrivamo svijet –

CrnaGora“, koji je snimila

njemačkaSat 1TVu saradnji

s kancelarijomUNDP-au

Crnoj Gori, već jevidjelovi-

šeoddvamiliona gledalaca

uNjemačkoj, Austriji i Švaj-

carskoj.

Premijernojedomaćojpublici

prikazan na završnoj večeri

konceptualnog filmskog festi-

vala na temu zaštite životne

sredine - Green Montenegro

International Film Fest

(GMIFF), koji je održan u ho-

telu „Splendid“.

Cilj festivala je razvijanje i po-

dizanjenivoasvijesti opotrebi

zaštite i očuvanja životne sre-

dine, kroz umjetnički impuls i

unapređenje znanja i informi-

sanosti o ekologiji, kroz upo-

znavanje globalnih trendova.

Festival jeedukativnog ineko-

mercijalnog tipa, takmičar-

skogkaraktera, podijeljenutri

kategorije:ekologija,ekologija

duše i promotivno-turistički

filmovi.

- Filmovi mogu da promijene

načinkakoljudigledajunasvi-

jet

ukojemžive.Mi

smo topo-

kušali kroz ovaj dokumentar-

ni turistički film - kazala je

koordinatorkaRadicaZeković

izUNDP-a.

Kako je naglasila, film je pre-

pun nevjerovatnih fotografija

i čiste avanture.

Njemačka TV stanica SAT 1

dokumentarac o Crnoj Gori

emitovala je uokvirupopular-

nog putopisnog serijala ,,Bez

granica: otkrivamo svijet“, u

kojempredstavljanajatraktiv-

nije destinacije svijeta onako

kako ihvidi prosječan turista.

- Film prikazuje Crnu Goru

kroz priče sa mještanima ra-

zličitih crnogorskih predjela,

GreenMontenegro International FilmFest održan u hotelu „Splendid“

Divlju ljepotu vidjelo

više od dvamiliona

ZgradaFilolozofskog fakulteta

Ivani

Vojinović

posebno

priznanje

Na svečanom zatvaranju

trećeg izdanja Grin Monte-

negro festivala generalnoj

direktorici Direktorata za

životnu sredinu u Mini-

starstvu održivog razvoja

i turizma Ivani Vojinović

dodijeljeno je priznanje za

poseban doprinos i podrš-

ku festivalu.

Vojinović je članica Savjeta

festivala, a cilj manifestacije

je da postane prepoznata

kao centar ekološkog i kul-

turnog identiteta Crne Gore

i kao pokretač konkretnih

akcija i ideja na planu

zaštite i očuvanja prirodnih

resursa naše države.

a ideja ekipe SAT 1 bila je da

prikažeCrnuGoru izugla koji

do sada nije bio uobičajen u

emisijama ovog tipa. Narator

priče jeMikael Bader, Njemac

koji živi u Baru i bavi se turiz-

mom- kazala jeZeković.

Dokumentarac, istakla je ona,

istražuje glavna turistička

odredišta, a dodatni značaj

cjelokupnog projekta je nje-

gov ekološki karakter.

N.K.

JučeuSplendidu

PODGORICA

-DoktorNi-

kolasAlisapotpisao jeugo-

vor saKliničkimcentromo

donaciji novog aparata za

magnetnurezonancu Insti-

tutuzabolesti djece.Aparat

jevrijedan4.000eura.

Alisa jesaposlovnimpartneri-

ma iz Ujedinjenih Arapskih

Emirata obezbijedio novac za

ovajmagnet.

Iz KCCG je saopšteno da je

Vlada usvojila informaciju o

potrebi nabavke i obezbjeđi-

vanju donatorskih sredstava

za nabavku novog aparata za

magnetnurezonancuEssenza

1.5T (Tesla) za potrebe Insti-

tuta.

-Tim povodom Vlada je na

istojsjedniciprihvatilaugovor

o donaciji između KCCG i Ni-

kolasa Alise sa svojim poslov-

nimpartnerima izUAE i ovla-

stila direktorkuKCCGZoricu

Kovačevićda gapotpiše - kaže

se u saopštenju.

Iz te zdravstvene ustanove su

naveli da jepostojeći aparat za

magnetnu rezonancu od 0,3T

starvišeoddeset godina i pod-

ložan čestim kvarovima, nea-

dekvatan i spor, pa su se obra-

tili Alisi za podrškuunabavci .

Sl.R.

Dječijoj bolnici doniranmagnet

DraganKoprivica