Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 72 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 19. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Profesor

VladimirPešićodbacio je

optužbeUpravnogodbora

UniverzitetaCrneGoreda je

prekršioakademskeprinci-

pekrozneargumentovane

negativne stavove i kvalifi-

kacijena računorganaUni-

verziteta, osnivačaoveusta-

nove -VladeCrneGore i

akademske zajednice.

On je optužbe ocijenio paušal-

nim i nepreciznim, a postupak

pred Sudom časti doživljava

kaonastavakpritiskananjega i

sve slobodne intelektualce i

pojedince naUniverzitetu.

Kritičkomišljenje

To je profesor, saznaje Pobje-

da, naveo u izjašnjenju o pri-

jedlogu Upravnog odbora

UCG za pokretanje postupka

protiv njega koje je juče dosta-

vio Sudu časti. UO je zatražio

odgovornost Pešića zbog kri-

tičkih izjava koje je iznosio od

jula do novembra, odnosno u

periodusukobaUCG, sa tadaš-

njom rektorkom Radmilom

Vojvodić na čelu i Vlade oko

statusa Visoke medicinske

škole u Beranama. Tada je Pe-

šić u javnosti podržao rektor-

ku koja nije prihvatala odluku

Vladedasetaškolaneizmješta

iz Berana. Profesor je u doku-

mentu istakao da je pokrenuti

postupak protiv njega, zapra-

vo, proces o verbalnom delik-

tu.

UO je u optužbi izdvojio poje-

dine profesorove, za njih spor-

ne izjave, među kojima je i ona

kadajenakonrazrješenjačlan-

stva u UO i smjene rektorke

Vojvodić rekao da ,,sitne šićar-

džijenaUniverzitetuostrašće-

no sprovode staljinističke čis-

tke“, ,,sloboda je ropstvo,

neznanje je snaga“; srećni ro-

bovi su najljući protivnici slo-

bode“; „kafkijanski proces“;

,,komesari koji vode UCG“;

„erdoganizacija univerziteta“.

Ovakvo ,,ilustrovanje“ uopšte-

neinkriminacijeproizvoljnom

selekcijomriječi, smatraPešić,

bez bilo kakve kontekstne i se-

mantičke osnove, ne dokazuje

inkriminaciju na bilo koji na-

čin.

- UO kaže i da samnastupao u

ime svojih kolega ili akadem-

ske institucije, ,,kakav utisak

samstvaraokod javnosti“.Nije

dao nikakav argument iz koga

se vidi da sam nastupao u ime

akademskeinstitucijei/ilisvo-

jih kolega (kojih kolega?!). Iz-

vlači se zaključak da sam kriv

zato što sam stvarao ,,utisak“

kod javnosti. Kako mogu za to

dabudemkriv?Logički razmi-

šljajući,mislimda je krivicana

,,javnosti“ zato što su stvarali

takav ,,utisak“, a ne lično na

meni zato što sam iznosio svo-

jemišljenje. Zaključujemda bi

javnomnjenjetrebalodasena-

đe na Sudu časti, a ne ja - ista-

kao jeonudokumentuukoji je

Pobjeda imala uvid.

Upravni odbor kojeg pred Su-

domčasti zastupapredsjednik

DuškoBjelica, kažePešić, spo-

čitavamušto je izjavama ,,koji-

maseiznosepaušalnenegativ-

ne kvalifikacije na račun

osnivača Univerziteta - Vlade

prekršio načelo društvene mi-

sije Univerziteta, odnosno da

se ponašao suprotno interesi-

ma i Univerziteta i države“.

Tako je, kako ga optužuju,

stvarao ,,negativno javno

mnjenjepremavladinojpoliti-

ci, ne samo u oblasti visokog

obrazovanja, nego i ukupnog

društvenog razvoja“. Pešić se

pita da li je UO ,,iznad zakona

Crne Gore pa može sam da

procjenjuje ko je za državu, a

ko je protivnje“.

Optužbe

- Ko je Upravni odbor da tvrdi

da ja ili bilo koji građanin ove

zemljepostupaprotiv interesa

države?! Ko mu daje pravo da

presuđujeotome.Postojiliod-

luka nadležnih sudova ili ne-

kog organa države da sam ra-

dio i da radim protiv interesa

države Crne Gore?! Ne! - ista-

kao je on.

TvrdnjeUOdaradiprotivinte-

resa države ga, dodaje Pešić,

najdublje vrijeđaju kao građa-

nina, kao profesora i naučnika

koji je 44godine života proveo

u ovoj zemlji, objavio više od

300radova, višeod200radova

uvodećimmeđunarodnimba-

zamaSCIi/iliSCIE,kaoprofe-

sora generacijama biologa.

- Svakim svojom djelom, mi-

šlju,damaromradiosamiradi-

ću za interese Crne Gore – na-

veo je on.

Ako, kako kaže, postoji „nega-

tivno javno mnjenje prema

Vladinoj politici - do toga je

dovelaVlada svojimdjelima“.

- Kako bi utvrdili istinitost

tvrdnji, predlažem da se u

ovom postupku kao dokaz

izvede mišljenje Vlade koje bi

od nje tražio Sud časti. Treba

daseizjasniotomedalisuizja-

ve profesora Pešića dovele do

„negativnog javnog mnjenja

prema vladinoj politici“ u ra-

znim sferama „ukupnog druš-

tvenog razvoja“ Crne Gore -

istakao je on, dodajući da nije

tačna konstatacija UO da je

Vlada - osnivač Univerziteta,

već je todržava.

SudomčastipredsjedavaBoris

Vukićević koji je nedavno iza-

bran na tu funkciju, jer je Dra-

ženCerovićpodnioneopozivu

ostavku.

N.ĐURĐEVAC

PODGORICA

–Pobjednici-

maonlajn takmičenja „Koli-

koznaš oEvropskoj uniji“

Cani Bulatović, JovanuPo-

poviću i Relji Popovićuuru-

čene su jučenagrade, saop-

šteno je izMinistarstva

evropskihposlova.

Učenica osmog razreda OŠ

„Savo Pejanović“ iz Podgorice

Cana Bulatović osvojila je pr-

vo mjesto i dobila laptop, dok

je biciklo dobio drugoplasira-

ni učenik devetog razreda OŠ

„Vuko Jovović“ iz Danilovgra-

da Jovan Popović. Relja Popo-

vić, učenik devetog razreda

OŠ „Sutjeska“ iz Podgorice

osvojio je elektronski čitač

knjiga kindl.

Ministar evropskih poslova

Aleksandar Andrija Pejović

uručio imje idiplome, anagla-

sio jedasurezultati postignuti

u takmičenju pokazatelj da

mladi ne samo što imaju zna-

nja o Evropskoj uniji, već zna-

ju da koriste i najsavremenije

tehnologije. Iz tog resora su

precizirali da je 115 učenika

završnih razreda osnovnih

škola učestvovaloukvizu.

Takmičenje je organizovanou

okviru projekta „EU4ME“,

koji finansira EU, a realizuje

UNDP.

J.B.

PODGORICA

–ČlanoviOdbora za

zdravstvo, rad i socijalno staranje juče

suna sjednici jednoglasnopodržali

predložene izmjene zakonadakorisnice

koje suradi ostvarenjapravananakna-

duzamajke troje ili višedjeceprestale

daobavljajupreduzetnički ili poljopri-

vrednudjelatnost imajumjesečnuna-

knaduuneto iznosuod 193 eura.

To je predviđeno izmjenama Prijedloga

zakona o izmjenama i dopunama Zakona

o izvršenju odluke Ustvanog suda od 19.

aprila. Pomoćnik ministra rada Goran

Kuševija pojasnio je da su izmijenili za-

kon, jer prava ovih korisnica nijesu bila

precizirana. Poslanika Mića Orlandića

(SD) interesovalo je šta će se desiti ukoli-

kopraksa pokaže da korisnica ovog prava

ima više od 150, za koje će se izdvajati oko

408.000 eura.

- Obično je statistika u dobromdijelu dr-

žavnih organa tačan zbir netačnih poda-

taka – istakao je on.

Kuševija mu je odgovorio da u ovom slu-

čaju imaju precizne podatke, jer su sve

ženekoje suprimalenaknadu registrova-

ne u sistemu.

-Naosnovutoga jeutvrđenoda imamo55

poljoprivrednica i 88 preduzetnica, ali

smo za svaki slučaj uzeli kao krajnji broj

da bude njih 150–kazao jeKuševija.

Pojašnjeno je da je izmijenjenim zako-

nom, takođe, propisanodakorisnicekoji-

ma su radi ostvarivanjapravananaknadu

prestala prava po osnovu nezaposlenosti,

nastave sa korišćenjem tog prava, te će

imati mjesečnu naknadu od 77 eura. Ta-

kvihžena je580. IzMinistarstvasu istakli

da je za naknade majkama troje ili više

djece za sljedeću godinu izdvojeno 11mi-

liona.

Pojedini članovi Odbora zamjerili su što

na sjednicu nije došao ministar rada Ke-

mal Purišić, jer je izmjena zakona važna,

ali jepojašnjenoda jebio spriječendado-

đe, zbog obaveza koje je imao sa gradona-

čelnikomStijepovićem.

Odbor je, međutim, negodovao štona nji-

hovesjednicenedolazi niministarzdrav-

lja, zbog čega suporučili da ta praksamo-

ra da se promijeni.

N.Đ.

Vladimir Pešić

Profesor UCG dostavio izjavu Sudu časti povodomoptužbi Upravnog odbora

Pešić traži da se

Vlada izjasni da li

joj je urušio ugled

Istupao sam i iznosio lične vrijednosne sudove isključivo kao

intelektualac i naučnik, nikad u ime institucije, UO čiji sambio član,

ili svojih kolega. Obavezami je kao člana akademske zajednice

da javno iznosim svoje stavove, uključujući i kritičke – istakao je

profesor Vladimir Pešić u izjašnjenju u koje je Pobjeda imala uvid

I Bjelica je

smatrao

da je Vlada

narušila

autonomiju

Univerziteta

Pešić je u izjašnjenju de-

mantovao navode Uprav-

nog odbora da su njegovi

stavovi bili u suprotnosti sa

zvaničnimodlukama orga-

na Univerziteta. Kaže da su

njegove izjave u potpunoj

saglasnosti sa odlukama

Senata, kao i sa odlukama

legalno izabranog rektora

UCGprof.RadmileVojvodić.

- Senat je više puta javno

istakao da je ugrožena i na-

rušena autonomija Univer-

ziteta (oko pitanja statusa

Visoke medicinske škole) i

da se nemože vršiti upis, a

ni na zakonit način izdati li-

cenca, suprotna akreditaci-

onom elaboratu. U julu je

jednoglasno usvojio zaklju-

čak u kome je istaknuto da

je učinjena povreda auto-

nomijeUCG.Zatojeglasaoi

predlagač ove inicijative za

pokretanjepostupkaprotiv

mene prof. dr Bjelica, kao i

tri predstavnika Student-

skog parlamenta u Senatu

–podsjetio jePešić.

Onsmatrada jepostupanje

,,Vlade da smjenjuje člano-

ve UO zbog slobodno izra-

ženogmišljenja,kaoiinsisti-

ranje na izjašnjavanju više

putao istompitanju, dok se

ne donese projektovana

odluka, neetičko i štetnopo

ustavnukategoriju,autono-

miju univerziteta, Univerzi-

tet i društvouopšte“.

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje usvojio izmjene Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda

Preduzetnicama i

poljoprivrednicama

naknada od 193 eura

esmetano da obavljaju posao

st

Zakonskom

odredbomnije

propisan datum

prestanka

važenja licenci

za rad, izdatih po

propisima koji su

važili do stupanja

na snagu Zakona

o zdravstvenoj

zaštiti, već rok

za podnošenje

zahtjeva za

izdavanje licenci

- naveli su iz

Ministarstva

zdravlja

mjeseci od dana stupanja na

snagu ovog zakona. Dakle,

ovom odredbom nije propi-

san datumprestanka važenja

licenci, izdatih po propisima

koji su važili do stupanja na

snaguovogzakona, već rokza

podnošenje zahtjeva za nji-

hovo izdavanje - naveli su iz

Ministarstva zdravlja.

Ova ustanova nije priznala iz-

bor dr Mugoše za čelnika Ko-

more, tvrdeći da je na tu pozi-

ciju postavljen mimo zakona.

Nakon što nijesu dali sagla-

snostnaodlukeSkupštineKo-

more ljekara iz januara ove

godine, dr Mugoša podnio je

tužbu Upravnom sudu o kojoj

još nije odlučeno. Umeđuvre-

menu je rad Komore suspen-

dovan, pa ona ne izdaje licen-

ce. Tu nadležnost preuzelo je

Ministarstvo.

Zbog suspenzijeKomore, više

od 30 delegata tražilo je sazi-

vanje novih izbora, pa je pred-

sjednik Skupštine Komore dr

Nebojša Sekulić sazvao sjed-

nicu prošlog petka. U među-

vremenu je druga grupa ljeka-

ra koja podržava zamjenika

predsjednikaKomoredrJova-

na Ivovića zakazala drugu

sjednicu koja će biti održana

ovog petka.

Prošla sjednica Skupštine je

odgođena, zbog nedostatka

kvoruma. Dr Mugoša optužio

je Ministarstvo zdravlja da je

vršilo pritisak na pojedine de-

legate da ne dolaze na sjedni-

cu, te je najavio krivične prija-

ve kada za toprikupe dokaze.

Sl.R.

KenanHrapović

Nagrađeni pobjednici kviza „Koliko znaš o EU“

Učenicima laptop, biciklo

i elektronski čitač knjiga

Učenici pokazali znanjeoEU