Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 72 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 19. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Odzaraznih

bolesti koje seobaveznopri-

javljuju, uključujući akutne

respiratorne infekcije i grip,

prošlogmjesecaoboljelo je

17.650osoba, što je zaoko25

odstomanjavrijednost u

odnosunaoktobar.

Prema podacima Instituta za

javno zdravlje, u novembru

nije prijavljen nijedan smrtni

slučaj.

- Najveći broj oboljelih regi-

strovan je od akutnih respira-

tornih infekcija 16.960, od za-

raznih bolesti oboljele su 622

osobe, od čega je varičelu do-

bilo njih 319, šugu 77, strepto-

kokni tonziliofaringitis 72, di-

ferencirani i nediferencirani

oblik gripa 68, akutni entero-

kolitis 29, dok je infektivna

mononukleoza ili ,,bolest po-

ljupca“ dijagnostikovana kod

23 osobe – navodi se u izvje-

štaju.

Kakosedodaje, unovembru je

zabilježeno i osam slučajeva

polno prenosivih bolesti, od

čega su četiri osobe imale ge-

nitalne bradavice, tri hepatitis

B, a zabilježen je i slučaj sifili-

sa.

-Odcrijevnihzaraznihbolesti

registrovano je 92 slučaja, od

čega je salmonela dijagnosti-

kovanakod12osoba, dok jeod

parazitarnih oboljelo 85 - na-

veli su iz Instituta za javno

zdravlje.

Unovembrusuuodnosunaput

prenosa (ne uzimajući u obzir

akutne respiratorne infekcije,

nediferencirani i diferencirani

oblikgripa), kako su saopštili iz

Instituta za javno zdravlje, do-

minirale respiratorne zarazne

bolesti sa 70 odsto, zatim cri-

jevne bolesti sa oko 15 i parazi-

tarne zarazne bolesti sa oko 14

procenata.

Sl.R.

PODGORICA

-Veliki broj pacijenata i dalje

seneodazivana specijalističkepregledeu

Kliničkomcentru, takoda seprotekle sed-

micepojavilo svega65odstoodukupnog

broja zakazanihpacijenata.

Obavljeno je 4.205 pregleda, saopšteno je iz

Kliničkog, a bio je zakazan6.481 pacijent.

- U Institutu za bolesti djece, od 1.467 zakaza-

nihpregleda, odazvalo se 1.126 pacijenata, dok

su se u Centru za radiološku dijagnostiku od

zakazanih788pregledaodazvala503pacijenta

–piše u saopštenju.

Kod kardiohirurga, od ukupno zakazanih 35

pregleda odazvalo se 19 pacijenata, dok se u

Centru za kardiologiju od 1.102 na pregled

odazvala 784pacijenta.

U Internoj klinici od 1.760 zakazanih pregleda

odazvalo se 1.396 pacijenata, a uHirurškoj kli-

nici od 593 zakazanih pacijenata došlo je njih

413.

Kada je u pitanju Klinika za ortopediju i trau-

matologiju, od374zakazanih, na pregled se ja-

vilo199pacijenata,dokseuKlinicizaurologiju

od235zakazanihpregledaodazvalo119pacije-

nata.

Klinici za neurologiju, od 395 zakazanih, na

pregled se javilo svega 185 pacijenata, dok je u

Klinici zaORLiMFH, od264zakazanih, obav-

ljeno 179 pregleda. UKlinici za dermatovene-

rologijuod333zakazanapregledaobavljeno je

266, dok je kod oftalmologa od zakazanih 411

obavljeno 327 pregleda.

- Od 444 interno zakazana pregleda obavljena

su 294, odnosno na pregled se nije odazvalo 33

odstopacijenata - saopštili su izKliničkogcen-

tra.

Sl.R.

PODGORICA

-Doktori koji

zbog suspenzije radaLje-

karskekomoreu januaru

nećemoći daobnove licen-

cu, ne treba, tvrdeuMini-

starstvuzdravlja, dabrinu,

jer će imizdavati rješenja

kojimćebezproblemamoći

daobavljajuposao.

Kako su objasnili za Pobjedu,

rješenje se može tretirati isto

kao i uvjerenje visokoškolske

ustanove da je student završio

fakultet, dok je licencaLjekar-

skekomorepoputdiplomeko-

ja semože izdati i podići ubilo

kom trenutku nakon završe-

nih studija, a na osnovu uvje-

renja. Istakli su i da rješenje,

kaoi licenca, trajesedamgodi-

na.

Dokumentacija

- Zahtjevi za izdavanje licenci

za rad, sa potrebnom doku-

mentacijom predaju se Lje-

karskoj komori, čija stručna

službaradiitrebadasepodne-

su do 18. januara naredne go-

dine. Kada će biti izdate licen-

ce, zavisi od toga kada će se

Ljekarska komora organizo-

vati na zakonit način, te kada

će se donijeti propisi koji se

odnose na obrazac licence -

kazali su iz Ministarstva

zdravlja.

Aktuelni predsjednik Ljekar-

ske komore dr Aleksandar

Mugoša upozorio je da će ve-

ćina ljekara nakon 18. januara

imati problem jer im ističu li-

cence.Iuslučajudasedokraja

ove sedmice izabere novi

predsjednik Komore, kako je

ranije naglasio, za njihovo ob-

navljanje potrebno je i do pola

godine.

On je ranije za Pobjedu ustvr-

dio da već u januaru inspekto-

rimogudadođuunekuzdrav-

stvenu ustanovu i da traže

licence i kazne ljekara jer je

ona istekla. To uMinistarstvu

zdravlja negiraju.

Zakon

- Zakonomo izmjenama i do-

punama Zakona o zdravstve-

noj zaštiti, koji je stupio na

snagu 18. januara prošle godi-

ne, propisano je da su zdrav-

stveni radnici, kojima je izda-

ta licenca za rad koja je važila

do stupanja na snagu ovog

zakona, dužni dapodnesuza-

htjev nadležnoj komori radi

izdavanja iste i tou rokuod 12

PODGORICA

–Nakon što je

ombudsmanŠućkoBaković

zatražioodSpecijalnebolni-

ce zapsihijatrijuuKotoru

dapokreneodgovornost

medicinskog tehničarakoji

jeprošle godine zlostavljao

šest pacijenata tako što ih je

šamarao i udarao, direktor

oveustanoveDraganČabar-

kapakazao je zaPobjeduda

jeDraganuPaovićuodmah

izdaoupozorenje zaotkaz.

Pojasnio je da je za donošenje

konačne odluke o otkazu ne-

ophodno mišljenje sindikata,

ali da sumu iz sindkalne orga-

nizacije bolnice saopštili da

Paovićnijenjihovčlan. Čabar-

kapa ističeda jeondadošaodo

saznanja da jemedicinski teh-

ničar član Unije slobodnih

sindikata, tako da je njima

upućen zahtjev za izjašnjenje.

- Zbog zaštite podataka lično-

sti, kao i eventualnog uticaja

na postupak otkaza ugovora o

radu, za sada ne mogu da da-

jemdetaljnijeinformacije-sa-

opštio je on.

Paović je, kažeČabarkapa, ne-

girao krivicu, tvrdeći da poje-

dini zaposleni, prvenstveno

doktori, „žele da ga dis-

kredituju kako lično, ta-

ko i profesionalno, a što

su praktično već i

uspjeli“.

- On osporava valid-

nost izjava pacijenata

koje su date ombud-

smanu, navodeći „da u

knjigama primopredaje

nijesukonstatovanenika-

kve povrede ili bilo kakvo

zlostavljanje pacijenata“ –

istakao jeČabarkapa.

Kako je ombudsman naveo da

ovaj incident nije izolovani

primjernezakonitogpostupa-

nja medicinskog tehničara na

štetupacijenata,direktorkaže

da, ono tomenijedobionijed-

nu pismenu prijavu. Pojasnio

je da je ranije, kada je saznao

za ovaj incident, razriješio

Paovića dužnosti glavnog teh-

ničarabolnice i glavnog tehni-

čara odjeljenja, te ga je pre-

mjestio na odjeljenje ,,gdje

postoje kamere“.

- Tada nijesam raspolago ni

približno dokazima koje je u

postupku pribavio zaštitnik

ljudskih prava, a nijesammo-

gao da ni da povjerujem u to

da dugogodišnji glavni tehni-

čarbolnicesa iskustvomod30

godina rada može da zlostav-

lja pacijente - istakao je direk-

tor bolnice.

Postupak protiv Paovića, kaže

Čabarkapa, se nastavlja zbog

novih dokaza na koje je uka-

zao ombudsman.

- Kako će slučaj vjerovatno

epilogimatinasudu,nadamse

daćebitirazjašnjen,nakonče-

gamožeda sepreispita svačija

odgovornost, pa i direktora

ustanove-rekaojeČabarkapa.

Direktor je istakao i da bilježe

više prijava napada i povređi-

vanja medicinskih tehničara

od pacijenata, što ,,zaposleni

dostojanstvenopodnose“.

Baković je mišljenje o ovom

slučaju dostavio i kotorskom

Osnovnom tužilaštvu, Upravi

zainspekcijskeposloveiMini-

starstvu zdravlja.

N.Đ.

Institut za javno zdravlje objavio izvještaj o zaraznimbolestima

NAJVIŠEOBOLJELIHODRESPIRATORNIHINFEKCIJA:

Institut za javnozdravlje

Jedan slučaj sifilisa,

77 osoba imalo šugu

Nastavljen trend nedolaska na zakazani pregled

Kod specijaliste se nije

pojavilo 2.276 pacijenata

UMinistarstvu zdravlja tvrde da će ljekari moći

Rješenje im

istu vrijedn

kao i licenca

DrAleksandarMugoša

Specijalna bolnica za psihijatriju reagovala povodom slučajamedicinskog tehničara

BolnicauDobroti

Čabarkapa: Paoviću upozorenje za otkaz

Formirana

komisija

Ombudsman Baković je,

takođe, zatražio od uprave

bolnice da blagovremeno

donosi pisane odluke o

rasporedu zaposlenih, ali

i da obezbijedi dosljedno

poštovanje nacionalnih i

međunarodnih propisa,

koji se odnose na obezbje-

đivanje poštovanja prava

pacijenata. Što se tiče pro-

tokola o postupanju u slu-

čajevima prijave navoda o

mučenju i drugimoblicima

zlostavljanja, Čabarkapa

kaže da je za to već rješe-

njem formirao komisiju.

- Ispoštovaćemo sve pre-

poruke u roku od 30 dana

– istakao je on.

Slučaj će

vjerovatno imati

epilog na sudu, nadam se

da će biti razjašnjen, nakon

čegamože da se preispita

svačija odgovornost, pa

i direktora ustanove -

rekao je Čabarkapa