Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 72 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 19. decembar 2017.

Ekonomija

ans ovogodišnjeg budžeta

pokazuje

erlajnz

pektivu

finansijskog restrukturiranja

kompanije, štoćeomogućiti da

ona živi i radi, ne bude na teret

države. Naprotiv, da ima ogro-

man direktan finansijski do-

prinos i državi i aerodromima

- objasnio je direktor Direkto-

rata za budžet u Ministarstvu

finansijaNikolaVukićević.

On je podsjetio da duži vre-

menski periodVlada, a naroči-

to ministarstva saobraćaja i fi-

nansija, sa menadžmentom

pokušavaju da definišu da li

kompanija uopšte ima buduć-

nost - da li negativni efekti po

budžet, neplaćanje fiskalnih i

parafiskalnih nameta i dugova

dobavljačima,upotpunostipo-

ništavaju pozitivne efekte koje

MA ima.

- S tomdilemom smo se čitavu

godinu borili. Da bismo spasili

turističku sezonu, privredu, i

kapacitete MA koji su raspro-

dati,mismomoralidastanemo

izanašegnacionalnogaviopre-

voznika - kazao jeVukićević.

Egalizacioni fond

OdborjepodržaoiizmjeneZa-

kona o finansiranju lokalne sa-

mouprave kojimje sa 125 na is-

pod 100 smanjen indeks

razvijenosti opština koje imaju

pravo na novac iz Egalizacio-

nog fonda. To je način da se

onemogući da razvijene opšti-

ne dobijaju novac iz ovog fon-

da.

Predsjednik Odbora Predrag

Sekulić je kazao da je veoma

bitno da se postigne stabilnost

lokalnih finansija, jer je to

uslov za stabilnost na držav-

nomnivou.

Poslanik DPS Petar Smolović

je ocijenio da ove izmjene po-

mažu nerazvijenimopštinama

dadobijuviše sredstava izEga-

lizacionog fonda.

- Iščekujemo podrobniju i du-

blju izmjenu zakona o finansi-

ranju lokalne samouprave.

Moramo stabilizovati njihove

finansije na kvalitetan način

kroz dubinske izmjene - kaže

Smolović.

Krajem 2015. Kako je saopšte-

no na sjednici, utvrđeno je da

sredstva iz Egalizacionog fon-

da mogu koristiti i opštine čiji

je indeks razvijenosti iznad

125, ali je Ministarstvo ekono-

mije krajem decembra 2016.

donijelo novi pravilnik kojim

su pojedine razvijene opštine

kategorisane stepenom razvi-

jenosti od 100do 125. Stepen je

snižen da ne bi došlo do situa-

cije da razvijene opštine mogu

koristiti sredstva fonda.

M.P.M.

PODGORICA

-Ministar fi-

nansijaDarkoRadunović

najavio je sinoćna „galave-

čeri“Američkeprivredne

komoredadogodinekreće

žestokaborbaprotiv sive

ekonomije.

Predsjednica Američke pri-

vrednekomoreKatarinaBula-

tović je saopštilada je85odsto

članicaocijenilodajenivosive

ekonomijeuCrnoj Gori zabri-

njavajući i najavila da će njeno

smanjenje biti prioritet u radu

za narednu godinu.

Na večeri, na kojoj su gosti bili

i još tri ministra - ekonomije

Dragica Sekulić, rada i socijal-

nog staranja Kemal Purišić i

zdravlja Kenan Hrapović, na-

javljeno je da će početkomna-

redne godine biti spremna i

dva zakona - o radu i javnim

nabavkama.

- Plašim se da će nama u na-

rednoj godini predstojati že-

stoka borba sa sivom ekono-

mijom, posebno u oblasti

akciza na duvan. Preduzeli

smo već nizmjera. U tu borbu

biće uključeni svi, od inspek-

tora, Poreske uprave, Uprave

Četiri ministra na gala večeri Američke privredne komore u Crnoj Gori

Dogodine kreće žestoka

borba protiv sive ekonomije

Najavljeno da će početkomnaredne

godine biti spremna i dva zakona - o

radu i javnimnabavkama

carina - kazao jeministar i do-

dao da će u narednoj godini

biti u fokusu i elektronska fi-

skalizacija.

Ona će biti na nivou male po-

reske reforme.

- Već smo se dogovorili sa

Svjetskom bankom da povu-

čemo 14,8 miliona dolara koje

ćemo iskoristiti da osmislimo

sve što smo zamislili. To će

namdati dobropraćenje toko-

vanovcaikvalitetanodgovoru

borbi sa sivom ekonomijom -

objasnio jeRadunović.

Ministarka ekonomije Dragi-

ca Sekulić je kazala da će do-

prinos dati, ukoliko bude

usvojen u predloženoj formi, i

nacrt izmjene zakona o in-

spekcijskimposlovima, kojim

se omogućava ulazak inspek-

tora u stanove za koje se po-

sumnja da se u njima obavlja

nelegalni rad.

Ministar Purišić je podsjetio

na istraživanje iz 2014. koje je

pokazalo da svaki treći radnik

radi u sivoj ekonomiji.

On je objasnio da se zakon-

Čeka semišljenje SB o

javno-privatnompartnerstvu

Ministar inansija Darko Radunović kaže da je Nacrt zakona o

privatno-javnompartnerstvu poslat Evropskoj komisiji i Svjet-

skoj banci i da se očekuje mišljenje.

- Ovaj će zakon pomoći da se valorizuju investicione moguć-

nosti Crne Gore - ocijenio je on.

skim izmjenama stvaraju

pretpostavkedaseuvederedu

ovuoblast.

Članice Američke komore su

ocijeniledajeminuliradjedna

od biznis barijera i upitali da li

će biti promjena u tom se-

gmentu. Purišić je odgovorio

da je to jedno od malobrojnih

otvorenih pitanja o kojima će

socijalni partneri u narednom

periodu razgovarati.

- Sva tri socijalna partnera za-

dovoljna su postignutim na

usaglašavanju zakona o radu.

Otridopetpitanjakojasupro-

blematična u narednom peri-

odu ćemo se usaglašavati -

objasnio je on.

Ministar finansija je najavio i

da će nacrt zakona o javnim

nabavkama biti gotov do kraja

ovegodine i ocijeniodaćeovaj

proces nakon njegovog usva-

janja biti efikasniji i neće koči-

ti privredu a i državu.

Otpravnica poslova u Amba-

sadi SAD Džudi Kuo je ocije-

nila da članstvo Crne Gore u

NATOpovećava osjećaj sigur-

nosti i stabilnosti, štoćeutica-

ti i na veće investicije.

M.P.M.

krenulo sa izradom zakona

koji bi regulisaooblast pomor-

skih agenata.

On je Udruženju pomorskih

agenata predložio da posred-

stvomPKCGili kaoudruženje

pošaljuzahtjev tomVladinom

resoru, kako bi se na tom za-

konskom rješenju radilo na-

redne godine.

- Smatram da nije kasno da se

jedan takav zakon uvrsti za

2018. godinu - izjavio je Rado-

njić.

Mihailo Vukić iz pomorske

agencije „Alegra Montene-

gro“ upozorio je na nove na-

mete koji se svake godine na-

meću agencijama iz opštine

Kotor, Lučke kapetanije, Mi-

nistarstva unutrašnjih poslo-

va.

S.P.

Ne zna se kada će biti riješeno

pitanje koncesija za Luku Kotor

Direktorka administrativnog sektora Luke Kotor Snežana Jonica

upozorila je da od 2015. godine nije riješeno pitanje koncesije Luke

Kotor.

- Nezamislivo je da je nede inisan status Luke Kotor, kao preduze-

ća koje je u opštinskom i državnom vlasništvu, kao i da ono što je

ključni osnov za kvalitetno planiranje poslovanja, a to je dobijena

koncesija, bude ,,ostavljeno u vazduhu“ vjerovatno iz nekih drugih

razloga, a ja mislimda kada su ovako važni kolektivi u pitanju

nijedan razlog, bio on političke ili neke druge prirode, ne smije da

bude ispred toga da se bilo čime ugrozi poslovanje irme, koja je

neophodna državi -kazala je Jonica.

Radonjić je podsjetio da je koncesija svih luka u Crnoj Gori de ini-

sana Zakonomo lukama.

- Mi imamo obavezu da raspišemo koncesioni akt kako za Luku

Kotor, tako i za sva ona lučka područja i lučke usluge koje je zakon

de inisao. Kada će doći do raspisivanja i kakav će model biti, ja

vamu ovom trenutku stvarno ne mogu reći -kazao je Radonjić.

On očekuje da će se to pitanje rješavati u toku sljedeće godine.

PODGORICA

- Njemački

turoperator TUI i njegove

avio podružnice pokreću

sedamnovih linija iz Velike

Britanije, Francuske i Holan-

dije za Crnu Goru od nared-

nog ljeta.

Radi se o letovima s pariskog

aerodroma „Šarl de Gol“,

Liona i Nanta za Podgoricu.

Osim toga, stiže i novi let na

relaciji Ajndhoven-Tivat, pre-

nosi Bokanjuz.

TUI laj krenuće sa letovima

od Pariza za Podgoricu 22.

aprila, što će predstavljati

direktnu konkurenciju Mon-

tenegro erlajnzu.

Prema Podgorici će letjeti

jednom sedmično sve do

14. oktobra. Letovi iz Liona

kreću 12. maja, a trajaće do

13. oktobra, a jednom sed-

mično letjeće se i na relaciji

Nant-Podgorica i ti će letovi

trajati do 11. oktobra.

TUI najavljuje da će uvesti i

dodatne linije prema Crnoj

Gori u bliskoj budućnosti, i to

iz Belgije, Holandije, Skandi-

navije, Rusije i Poljske.

Letovi TUI laj kompanije i

turistički aranžmani za Pod-

goricu i obalu predstavljaju

prvo veliko širenje te kom-

panije u Crnoj Gori nakon

raspada Jugoslavije.

S.P.

Aktivnosti njemačkog

turoperatora TUI-a

Pokreću

sedamnovih

linija ka

Crnoj Gori

PODGORICA

- Odbor direktora

Montenegroberze juče je donio

odluku o trodnevnomukidanju

cjenovnog ograničenja za hartiju

„Primorje hoteli i restorani“ Tivat

čiji je tržišni simbol: PRIT.

Na sajtu Berze je objašnjeno da će

ukinuto ograničenje važiti od 20.

do 22. decembra tekuće godine

Podsjetimo da će skupština akcio-

nara ove kompanije biti održana

danas, a na dnevnom redu je

usvajanje inansijskih izvještaja za

2016, izvještaja o poslovanju, o

razrješenju članova odbora direk-

tora, imenovanju novih...

M.P.M.

PODGORICA

-Nacionalna

turističkaorganizacijaorga-

nizovaćeu subotu i nedjelju

Ski openingvikenduKolaši-

nu.

- Tom prilikom svi gosti Kola-

šina, poredrekreacijena snije-

gu i suncu,moći će da uživaju i

u dvodnevnom muzičko-za-

bavnom programu u ski-cen-

truKolašin1450 i nagradskom

trgu - navodi se u saopštenju

NTO.

Iz NTO su kazali da će oba

danaod12do16sati posjetioce

na stazi zabavljati DJMrJools

i DJ Shar, dok će u subotu u 19

satinagradskomtrgunastupiti

bendMilfhunters.

- Oba dana predviđen je pro-

gram animacije za najmlađe

posjetioce -kazali supredstav-

nici NTO.

Oni su dodali da NTO orga-

nizuje i besplatan autobuski

prevoz za sve zainteresovane

iz Podgorice, a rezervacije se

mogu obaviti do četvrtka, po-

zivom na broj kol centra 0

80001300,odsedamdo15sati.

- Posebna pogodnost za posje-

tioce ski-centra Kolašin 1450

biće obezbijeđenpopust od 50

odsto za jednodnevni ski-pas,

što znači da će njegova cijena

tokom predstojećeg vikenda

iznositi 7,5 eura - navodi se u

saopštenju.

NTOće,kakosunajavili,slične

događaje organizovati i na Ža-

bljaku i Vučju tokom zimske

sezone.

N.K.

PODGORICA

- Izmjene

Zakona o slobodnompristu-

pu informacijama, kojima

se može ograničiti pristup

u dijelu koji se odnosi na

poslovnu tajnu, predstavlja-

ju korak unazad i problem

zbogmoguće nedostupnosti

podataka, smatra član Savje-

ta Agencije za zaštitu ličnih

podataka Radenko Lacma-

nović.

On je kazao da su izmjene

tog zakona ne samo veliki

korak unazad, već i neogra-

ničen prostor za destrukciju.

- Na taj način se i te kako

dovodi u pitanje pravo jav-

nosti da zna - rekao je Lac-

manović agenciji Mina biznis.

Na nedavnoj Nacionalnoj

antikorupcijskoj konferenciji

saopšteno je da su izmjene

Zakona o slobodnompristu-

pu informacijama korak una-

zad u borbi protiv otkrivanja

korupcije.

Lacmanović je naveo da su

ključni problemdodatne

odredbe člana 14. kojima se

može ograničiti pristup u

dijelu koji se odnosi na pore-

sku ili poslovnu tajnu.

- Prvostepeni organi sve

zahtjeve za slobodan pri-

stup informacijama odbijaju

pod izgovoromporeske ili

poslovne tajne - naveo je

Lacmanović.

S. P.

Za vikend Ski opening u Kolašinu

Besplatan prevoz iz Podgorice

Zakon o slobodnompristupu informacijama

Teže do podataka o

poreskimdugovanjima

Montenegroberza

Na tri dana

ukinuli

ograničenje

cijene „Primorja“

Sa sastankauAmeričkoj privrednoj komori