Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 72 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 19. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-Kontinuira-

nimradomi osmišljenom

marketinškomstrategijom

uposljednje četiri godine,

uspjeli smodapovećamo

prodajuvinaPlantažana

svimnajvećimtržištima i da

otvorimonekanovau toku

ove godine, naveo jedirek-

tor izvozaovekompanije

MilanMilutinović. On jepo-

ručioda sumeđunarodne

nagrade zavinaPlantaža, na

najprestižnijimvinskim

ocjenjivanjimana svijetu,

doveledo togadanagrađena

vina imajunatprosječanrast

prodajenadomaćemi na

inostranimtržištima.

Podaci

-Naosnovupreliminarnihpo-

dataka, vrijednost ovogodiš-

njeg izvoza Plantaža će biti

preko 15miliona eura. Ako bi-

smo uporedili deset najvećih

izvoznih trzišta, izuzimajući

Rusiju, možemo reći da na

svimtržistima imamorast koji

se dešava u kontinuitetu po-

sljednjih godina. Vrijednost

izvoza je ove godine bila za vi-

še od deset odsto veća u odno-

su na prošlu godinu – kazao je

MilutinovićPobjedi.

Krajemmaja, uLondonu, vina

Plantaža su ostvarila veliki

uspjeh na jednom od najpre-

stižnijih vinskih ocjenjivanja

na svijetu, Decanter World

Wine Awards (DWWA). Tom

prilikom osvojeno je nekoliko

medalja,apremijumvino„sta-

ri podrum kaberne sovinjon

2012“, kompanije Plantaže,

nagrađeno je zlatnommeda-

ljom, srebrnom medaljom je

nagrađeno vino „vranac reser-

ve“ 2011, dok su vina „pro ani-

mapinoblank2015“, „šardone

barik 2013“, „vladika 2013“ i

„medun 2011“ dobila bronza-

ne.

- Ove nagrade su dovele do to-

ga da nagrađena vina imaju

natprosječan rast prodaje ka-

ko na domaćem tako i na ino-

stranim tržištima. Pomenute

nagrade, ne samo ova u Lon-

donu nego i one u Beču, Sofiji,

Ljubljani, Šangaju, bile su

„šlag na torti“ našeg truda i je-

Međunarodne nagrade i marketinška strategija poboljšali

plasman Plantaža na ino tržištima

Izvezli proizvode

vrijedne 15miliona

dan od bitnih segmenata ka

jačanju snage brenda, kako u

regionu tako i širom svijeta -

rekao jeMilutinović.

On je naglasio da te nagrade

mogupomoćialineipresudno

uticati na prodaju vina na ino

tržištima.

Uspjeh

-Zauspjehuprodaji potrebno

je osmisliti kompletanprodaj-

no-marketinški koncept na-

stupa, koji podrazumijeva niz

koraka koji semoraju proći da

bi ravnopravno ušli u trku sa

konkurencijom, koju čine lo-

kalne vinarije i globalni lideri

u proizvodnji vina poput naj-

većih vinarija iz Francuske,

Italije, Španije, Sjedinjenih

Američkih Država, Australije,

Čilea-objasniojeMilutinović.

On je podsjetio da je zabra-

nom prodaje vina Plantaža u

Rusiji izgubljenoveliko i bitno

tržište koje je godinama gra-

đeno.

-Svakakoda je i izostanakpro-

daje na ovom tržištu uslovio

da se ne ostvari planirani rast

ukupneprodajeumjeriukojoj

je bio predviđen - izjavio je

Milutinović.

Prema njegovim riječima,

Plantaže su ipak uspjele da

kroz dodatno angažovanje na

drugim tržištima ostvare rast

ukupnih prihoda od prodaje u

odnosu na prošlu godinu, što,

kako kaže, predstavlja veliki

uspjeh.

- Treba napomenuti da bi

Plantaže, da nije bilo zabrane

izvoza u Rusiju, u ovoj godini

ostvarilerekordanrezultatka-

da suupitanjuprihodi odpro-

daje u istoriji kompanije - za-

ključio jeMilutinović.

S.P.

Vina idu u

43 države

Milutinović je naveo da

Plantaže svoja vina izvoze

u 43 zemlje na gotovo svim

kontinentima.

- Veći dio prodaje je orijen-

tisan na region, lideri smo

u prodaji vina na tržištima

Srbije, Bosne i Hercegovine,

Kosova, Slovenije, kao i na

tržištu Kine, na kojemPlan-

taže bilježe u ovoj godini

rekordnu prodaju i imaju

rast izvoza više od 500

odsto u odnosu na 2014.

godinu - naglasio je Miluti-

nović.

On je dodao da je i na

tržištima SAD, Kanade,

Albanije, Njemačke, Poljske,

Ukrajine zabilježen najveći

nivo prodaje proizvoda

Plantaža.

PODGORICA

–Preliminarni

rezultati revizorskekućeDe-

loit, koju je angažovalaVla-

da, pokazujudaMontenegro

erlajnz imaperspektivu i da

u srednjemrokunećebiti op-

terećenje zadržavuveć će

davati budžetu i uznemjer-

ljivedoprinose za razvoj tu-

rizma i ekonomije - saopštili

su jučena skupštinskomOd-

boruza ekonomijupredstav-

niciMinistarstva finansija.

Odbor je podržao rebalans

budžeta za ovu godinu od 9,8

miliona eura, od čega je 5,2mi-

liona datoMontenegro erlajn-

zu za plaćanje dijela računa.

Procjena

Ministar finansija Darko

Radunović kaže da je Vlada

angažovala revizorsku kuću

da procijeni perspektivu ove

kompanije.

- Upravo završavaju prve nala-

ze i prave prve preporuke. Sa-

zrelo je vrijeme da stvorimo

uslove da napravimo Monte-

negro erlajnz kompanijomko-

ja je održiva, koja neće biti na

teret budžeta. Sad je faza u ko-

joj ćemo utvrditi naredni set

koraka – objasnio je ministar

odgovarajući na pitanje posla-

nika Force Gencija Nimanbe-

gua.

On je podsjetio da nacionalni

avioprevozniknije korisnikni-

kavih subvencija, niti po dove-

zenom putniku, ni u unutraš-

njemsaobraćaju.

Radunovićjedodaodajetodo-

zvoljenopoevropskimdirekti-

vama.

-Pokazalosedakompanijaima

perspektivu, ima puni eko-

nomskirazlogpostojanja.Sada

Skupštinski Odbor za ekonomiju podržao reba

StudijaDeloit

daMontenegr

ima dobru per

je po prvi put napravljen peto-

godišnji plan poslovanja, do

detalja, koji je prezentovan re-

nomiranoj konsultantskoj re-

vizorskoj kući koja ovih dana

završava izvještaj. Preliminar-

ni rezultati pokazuju i ono što

smo mi kroz naše projekcije

vidjeli, a to je da Montenegro

erlajnz, ne da neće biti u sred-

njem roku teret državi, već će

postati i davalac budžetu, uz

nemjerljivedoprinosekojeima

za razvoj turističke privrede i

ekonomije uopšte. Ovaj dio je

dio jednogukupnogpaketako-

ji treba da bude definisan na-

kon što ta studija revizorske

kuće bude u finalnoj fazi, na

osnovu čega će Vlada donijeti

konačnu odluku. Predložiće

konkretnemjerezaregulisanje

DRI dostavila izvještaje SNP,

Nove i Liberalne partije

Predsjednik Odbora Predrag Sekulić je kazao da je DRI zbog

niza nepravilnosti Odboru na upoznavanje dostavila konač-

ne izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja za 2016. SNP,

Nove srpske demokratije i Liberalne partije.

- Bilo bi dobro da tokom januara ili februara organizujemo

konsultativno saslušanje – kazao je Sekulić.

PODGORICA

-Neophodno

je jasno i preciznozakonski

regulisati oblast poslovanja

pomorskihagenata, čime će

seobezbijediti daoni to rade

naozbiljan i odgovoranna-

čin, ocijenjeno jena jučeraš-

njoj sjedniciOdboraudruže-

nje saobraćajaPrivredne

komore. UMinistarstvu sa-

obraćaja i pomorstvado juče

nijesu imali informacijuda

takavproblempostoji.

UUdruženju pomorskih age-

natasmatrajudajeveomavaž-

no da se zakonski uredi ta

oblast.

- Jer naše poslovanje može

imati daleko veću štetu za pri-

vredu države nego za same

agente.UKotorujeovegodine

bilo više od 500 brodova sa po

1.000 do 3.000 putnika, a niko

se ne pita ko zastupa te brodo-

ve, dovoljno je da se registruje

SjednicaOdbora udruženja saobraćaja Privredne komore

Sada i konobaricemogu

da budu pomorski agenti

neko preduzeće kao DOO i

imamosituacijudanekakono-

barica ili taksista koji upozna-

ju kapetana neke jahte počnu

da rade kao agenti, veoma oz-

biljne poslove, zbog toga što

nemamo zakonsku regulativu

koja definiše oblast našeg po-

slovanja-kazaojepredstavnik

Udruženja pomorskih agena-

ta iz pomorske agencije „Boka

Adriatik“ IvoBegović.

On je naveo da je osnovni ra-

zlog osnivanja udruženja bio

da standardizuje i zakonski

reguliše poslovanje pomor-

skih agenata.

-Mi smo jedinadržavanaMe-

diteranu i u Evropi koja nema

ni jedan zakon i ni jednu za-

konsku normu koja reguliše

ovuoblast - rekao jeBegović.

Direktor Direktorata za po-

morstvo u Ministarstvu sao-

braćaja i pomorstva Vladan

Radonjićkazao jedase jošnije

PODGORICA

-DRI jedala

pozitivnomišljenjena

konsolidovani finansijski

izvještaj zaprošlugodinu i

uslovnonausklađenost sa

zakonomDemokratske srp-

ske stranke za 2016. godinu.

Stranka, čiji je lider Dragica

Perović, je godinu završila u

gubitkuod4.024eura–priho-

di su bili 21.339, a rashodi

25.363 eura.

Uizvještajukojisusačiniličla-

novi SenataDRI NikolaKova-

čević i dr Milan Dabović, na-

vodi se da je stranka u svim

bitnomaterijalnim aspektima

uskladilaposlovanjesazakon-

skimidrugimpropisima, osim

udijelupotraživanja i rashoda

- troškovi za telefon i internet

usluge, zakupa i pomoći i do-

nacija.

- Revizijom je utvrđeno da

isplate po osnovu usluga tele-

fona, interneta i goriva u izno-

suod1.266euranijesupravda-

ne adekvatnom i potpunom

dokumentacijom. Troškovi

telefona od 1.086 eura doku-

mentovani su odlukom nad-

ležnogorgana,alinijesufaktu-

rama operatora. Troškovi

reprezentacije od 180 eura

pravdani su nefiskalnim raču-

nom– objasnili su državni re-

vizori osnov za uslovno mi-

šljenje.

Revizijom je takođe utvrđeno

da je stranka realizovala dvije

preporuke, koje su date u iz-

vještaju za 2015. A tri nije.

Zato su revizori preporučili

ovoj stranci da sve isplate

pravda adekvatnom i potpu-

nom dokumentacijom, a tele-

fona shodnopotrošnji.

-Preporučenoimjedaobezbi-

jede evidenciju potraživanja

od lokalnih samouprava - za-

snovanunausaglašenoj i ovje-

renoj dokumentaciji. Radi

obezbjeđivanja adekvatne va-

lidnosti izlaznih i ulaznihaka-

ta internom procedurom tre-

ba da de f i n i šu pos l ove

prijema, evidentiranja, otpre-

manja, arhiviranja i čuvanja

arhiviranih predmeta – navo-

di se u izvještaju.

M.P.M.

DRI dala pozitivnomišljenje na konsolidovani finansijski izvještaj

Demokratske srpske stranke za 2016.

Spotakli se o troškove

SastanakOdboraekonomije

MilanMilutinović

DragicaPerović