Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 72 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 19. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Glavni od-

bor SNP-anaprvoj nared-

noj sjednici odlučićeda li će

i nakoji način sankcionisati

poslanikeSrđanaMilića i

DanijeluPavićević zbog

njihoveodlukeda,mimo

znanjavrhapartije, privre-

menoprekinubojkot parla-

menta. To jePobjedi kazao

Vladimir Joković, pred-

sjednikSNP-a.

Joković nije precizirao kada

će se sastati Glavni odbor, ali

je kazao da će potez Srđana

Milića i Danijele Pavićević

biti tačka dnevnog reda.

- Ne mogu ja da predlažem

sankcije za njih, već o tome

odlučuje Glavni ili Izvršni

odbor.Tutačkućemouvrstiti

udnevniredikakovećinabu-

de htjela, tako će biti – rekao

je Joković.

Milić i Pavićević odlučili su

da privremeno prekinu boj-

kot parlamenta i da učestvu-

ju u raspravi o predloženom

zakonu o amnestiji. O takvoj

odluci nijesu obavijestili par-

tijskog šefa, već je on, kako je

ranijekazao,otomesaznaoiz

medija.

Po Statutu SNP-a, Glavni od-

bor odlučuje o stupanju par-

tije u političke koalicije prije

ili poslije izbora ili o radu

parlamenta na državnom i

lokalnom nivou dvotrećin-

skom većinom glasova svih

članova tog partijskog orga-

na. To faktički znači da su

Milić i Pavićević grubo pre-

kršili Statut.

Pobjeda je ranije objavila da

vrh SNP-a ozbiljno razmatra

mogućnost daposebnomod-

lukom Glavnog odbora pre-

nese sva ovlašćenja na Izvrš-

ni odbor kada je u pitanju

priprema za predstojeće lo-

kalne izbore. Takavpotez bio

bi kontramjera odluci Milića

i Pavićević da se, bez konsul-

tacija sa stranačkim vrhom,

vrate u parlament na raspra-

vuo zakonuo amnestiji.

- Donošenje odluke o preno-

su ovlašćenja sa Glavnog na

Izvršni odbor izvjesna je.

Raspoloženje postoji, samo

treba da se takva odluka akti-

vira - rekao jePobjedi izvor iz

vrha SNP-a.

TakaveventualnipotezJoko-

vića faktički bi značio da bi

odluku o potvrđivanju koali-

cije sa DF-om u Beranama

mogao, teoretski, da donese i

Izvršni odbor.

I.K.

PODGORICA

- Politikapro-

širenja je jednaodnajvažni-

jihevropskihpolitikakoja

trebadadoprinese stabilno-

sti regiona, ocijenio jepred-

sjednikVladeDuškoMarko-

vić.

Premijer se sastao sinoć u sje-

dištu Evropske unije sa viso-

kom predstavnicom EU za

vanjsku i bezbjednosnu politi-

kuFederikomMogerini.

PredsjednikVladeDuškoMar-

ković i visoka evropska pred-

stavnica izrazili su zadovolj-

stvojošjednimsusretomlidera

regiona i Evropske unije u su-

sret narednoj godini, kada će

politikaproširenjaUnijedobiti

na značaju predstavljanjem

strategijezaproširenjeiodrža-

vanjemnovogsamitaEvropske

unije i ZapadnogBalkana.

- Premijer Marković je i na

ovom sastanku istakao da je

politika proširenja Evropske

unije jedna od najvažnijih

evropskih politika, koja treba

da doprinese stabilnosti i eko-

nomskom napretku regiona

ZapadnogBalkana, navodi seu

saopštenju iz Markovićevog

kabineta.

Sagovornici su se saglasili da

Crna Gora pokazuje punu od-

govornost u procesu integraci-

jaiostajekaoidosadapouzdan

partner EU.

Markovićsekasnosinoćsastao

isapremijerimadržavaZapad-

nogBalkana.

R.P.

ULCINJ

–Potpredsjednik

Vlade iministarpoljoprivre-

de i ruralnog razvojaMilu-

tinSimovićkazao je jučeu

Ulcinjuda je liderDemo-

kratskepartije socijalista

MiloĐukanović interes i po-

trebadržaveCrneGore i

svihnjenihgrađana.

On je, odgovarajući na novi-

narskopitanjedalibikandida-

tura Đukanovića na predsjed-

ničkim izborima značila da

DPS nema drugog kandidata

koji bimogaopobijediti, rekao

da je DPS prepoznatljiv kao

partija sa širokimkadrovskim

resursima.

- To ne znači svakako to. DPS

kao partija prepoznatljiva sa

širokim kadrovskim resursi-

ma sigurno imadobrihrješen-

ja. Ali krucijalno pitanje je što

je interes Crne Gore. Milo

Đukanović je interes i potreba

državeCrneGore, interes svih

građana. A DPS se uvijek u

kreiranju svoje politike vodila

interesima države i njenih

građana - kazao je Simović.

Na pitanje kako se odvijaju

pregovori o formiranju vlasti

na Cetinju, potpredsjednik

Vlade je rekao će vrlo brzo

upoznaticrnogorskujavnosto

dogovorima sa Socijaldemo-

kratama.

- Imali smo jedan razgovor sa

Socijaldemokratama i moj je

utisak da to nijesu bili prego-

vorinegorazgovoriidogovori.

Vjerujemdaćemoveomabrzo

upoznati javnost o dogovore-

nom, u interesu Cetinja, pri-

jestonice, za sve njene građa-

ne, kazao je Simović.

Prema njegovim riječima, us-

koroće javnost biti obaviješte-

na o dogovoru DPS-a i SD-a

kakodarješavajuključnesoci-

jalno-ekonomske probleme,

posebnonova radnamjesta.

- To su bile teme i to nijesu bili

pregovori, nego prilika za

stvaranje pretpostavki za naš

dogovor, štose i očekujeoddr-

žavnoodgovornihpartija-po-

ručio je Simović uUlcinju.

I.T.

PODGORICA

-Ustavni sud

prihvatio jeustavnužalbu

DemokratskeCrneGoreu

vezi sanepravilnostimana

biračkommjestuuMjesnoj

zajednici Vranj, pa će izbori

na tombiralištuuTuzimabi-

ti ponovljeni.

Za ovu odluku Ustavnog suda

glasalo je četvoro sudija dok je

troje sudija bilo protiv. Prema

nezvaničnim informacijama

Pobjede, presudio je glas sudije

Miodraga Iličkovića koji je gla-

sao za ponavljanje izbora.

Ponavljanje izbora na jednom

biračkom mjestu, na kojem je

ukupno 350 birača, ne može

promijeniti odnos snaga. Na

tombiračkommjestuDPS jena

izborima održanim26. novem-

bra osvojila 124 glasa, Demo-

kratski savez četiri, Demokrate

62, SD 39 a Bošnjačka stranka

30glasova.

Prve kalkulacije pokazuju da

Demokratama fali još devet

glasova da bi dobili drugi man-

dat nauštrb Demokratskog sa-

vezaAlbanacakoji jeosvojio tri

mandata. DPS ima 15mandata,

DUA dva, BS tri, a Albanska al-

terantiva sedammandata.

Demokrate su Državnoj izbor-

noj komisiji ranije uputile pri-

govoruvezisanepravilnostima

nabiračkommjestubroj123Au

Vranju.

- Prijedlog sudije izvjestiocada

Ustavni sud odbije žalbu De-

mokratapodnesenuzbognere-

gularnosti u radu biračkog od-

bora na BM 123A „MZ Vranj“

nije prihvaćen, jer nije dobio

potrebnu većinu glasova svih

sudija. Odnosno, stav većine

sudija je daUstavni sud donese

odlukukojomće seusvojiti žal-

baDemokrata, ukinuti rješenje

DIK-a i poništiti izborni postu-

pak na biračkom mjestu 123A

„MZ Vranj“ - navodi se u saop-

štenju Demokratske Crne Go-

re.

N.Z.

Predsjednik SNP-a kazao da će Glavni odbor raspravljati o eventualnim

sankcijama za poslanike koji se vrate u parlament

Joković: GO

će odlučiti

oMiliću i

Pavićević

Premijer DuškoMarković sa FederikomMogerini

Politika proširenja

jedna od najvažnijih

evropskih politika

Potpredsjednik Vlade omogućoj kandidaturi lidera DPS

Simović: Đukanović je interes

i potreba države Crne Gore

Ustavni sud prihvatio žalbu Demokrata

Ponavljanje izbora na jednombiračkom

mjestu suštinski nemože promijeniti

odnos snaga. Prve kalkulacije pokazuju da

Demokratama fali još devet glasova da bi

dobili drugi mandat nauštrb Demokratskog

saveza Albanaca koji je osvojio tri mandata

Ponavljaju se izbori

na jednombiračkom

mjestu u Tuzima

CETINJE: Nastavljeni pregovori Socijaldemokrata i Demokratske partije socijalista

DPS proučava platformu SD-a

CETINJE

– Socijaldemokra-

te sunastavile razgovore sa

DPS-omoprogramskoj plat-

formi koju jepripremilapar-

tija IvanaBrajovića.Uplat-

formi surazrađeni osnovni

politički i programski prin-

cipi naosnovukojih, pomi-

šljenjuSD-a, trebada funk-

cionišebudućavlast u

prijestonici.

- SD je pripremom platforme,

na kojoj smo prethodnih dana

posvećeno i ozbiljno radili, dao

svojdoprinosdaCetinjeuskoro

dobije novu koalicionu vlast,

koja će raditi u interesu, kako

prijestonice, tako i Crne Gore,

navodi se u saopštenju Socijal-

demokrata koje je dostavljeno

Pobjedi.

Socijaldemokrate su naglasile

da će narednih dana i crnogor-

sku javnost upoznati o njenom

sadržaju.

- Očekujemo da se naši koalici-

oni partneri na državnom ni-

vou,DPS,vrlobrzoupoznajusa

našom platformom i da iznesu

svoj stav o tome - rečeno je Po-

bjedi iz SD-a.

Socijaldemokrate su u četvr-

tak na Cetinju imale prvu

rundu pregovora. Na prvom

sastanku pregovaračkih timo-

vaDPS-aiSD-arazgovaranoje

o programskimprincipima na

kojima bi potencijalna buduća

lokalnavlasttrebalodafunkci-

oniše.

Nakon razgovora sa koalicio-

nim partnerom na državnom

nivou,pregovaračkitimSD,ko-

jeg predvodi Damir Šehović,

potpredsjednik ove partije,

razgovaraojeisaopozicijomna

Cetinju: predstavnicima GP

URA, DemokratskeCrneGore,

Socijaldemokratske partije i

Stare gardeLSCG.

- Jasno je predočeno SD-u da

onimogupreuzetisvepolitičke

funkcije, počevši od gradona-

čelnika i predsjednika Skupšti-

nePrijestonice, padosvihosta-

lih, i dobiti našu manjinsku

podršku, saopštili su predstav-

nici opozicije nakon ovih raz-

govora.

Socijaldemokrate su, nako pr-

vog kruga pregovora sa DPS-

omiopozicijom,saopštiledaće

nastaviti razgovore sa Demo-

kratskom partijom socijalista,

te da će od rezultata tih prego-

vora zavisiti da li će doći do na-

stavka pregovora sa opozici-

jom.

J.Đ.

DuškoMarkovićiFederikaMogerini

Tuzi

Cetinje

MilutinSimović