Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 72 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 19. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora je

lideruregionu i zajednički

smokonstatovali da treba

forsirati princip regate, a to

znači da treba insistirati na

individualnommjerenjudo-

prinosa svakedržave - rekao

jepredsjednikSkupštine

IvanBrajovićnakon sastan-

kaParlamentarnogodbora

EUi CrneGore za stabiliza-

ciju i pridruživanje (POSP)

uPodgorici.

Na sastanku su učestvovali i

lideri DF-a Andrija Mandić,

Nebojša Medojević i Milan

Knežević, a njihov povratak u

parlament pozdravili su i

evropski i naši parlamentarci.

Cijeli sastanak POSP-a je po

prvi put prenošen uživo na

Javnom servisu, na insistira-

njeDemokratskog fronta.

Bojkot

- Ovo je nedjelja kada se zavr-

šava ozbiljna priča o bilo ka-

kvombojkotu, jer seDF vratio

i tokomovesjednicePOSP-a, a

biće i na premijerskom satu i

na redovnoj sjednici parla-

menta- rekaojeBrajovićnovi-

narima.

Brajović je dodao da je na sa-

stanku konstatovano da je Cr-

na Gora pokazala spremnost

da upotpuni izborno zakono-

davstvo primjedbama koje je

dala posmatračkamisija ODI-

HR-a.

Predsjedavajući delegacije

Evropskog parlamenta u

POSP-u Dejvid Martin je, su-

mirajući zaključke sa sastan-

ka, kazao da su notirali ,,im-

presivni napredakkoji jeCrna

Goraostvarilanaputukačlan-

stvuuEvropskoj uniji“.

- Pozdravljamo činjenicu da su

se predstavnici opozicije pri-

družili našem radu. Naša dis-

kusijadanaspotvrđujedaCrna

Gora ima vrlo živ demokratski

sistem koji dobro funkcioniše.

Mi smatramo da se može

ostvariti dodatni napredak u

slobodi medija - rekao je Mar-

tin.

Iako je uspostavljen dobar za-

konski okviruborbi protivko-

rupcije, kako dodaje, u praksi

je potrebno ostvariti dodatni

napredak. Kako jenaveo, iska-

zali su zabrinutost prije otva-

ranja pregovora vezano za

oblast životne sredine.

- Iako smo iskazali određenu

kritiku, generalno smatramo

da je Crna Gora ostvarila im-

presivan napredak na putu ka

EU. Kao Britanac, želio bih da

Crna Gora zamijeni Ujedinje-

no kraljevstvo kao 28. članica

EU ili, još bolje, da Britanija

odustane od ove smiješne ide-

je o napuštanju Unije pa da

Crna Gora postane 29. članica

idabudemopartneri - rekao je

Martin.

Sumnja

Brajović je na otvaranju sa-

stanka,kojijeodržanuplenar-

noj sali Skupštine, poručio da

odsustvo preostalog dijela

opozicionih poslanika neće

usporiti rad na ispunjenju

obaveza.

-Takavstavotvarasumnjuda li

opozicijasvjesnoželi daospori

evropske integracije Crne Go-

re, sada kada je punopravna

članicaNATO-ailideruevrop-

skim integracijama u regionu -

kazao jeBrajović.

Potpredsjednik Vlade Zoran

Pažin ocijenio je da je dosa-

dašnji bilans od 30 otvorenih i

tri privremeno zatvorena pre-

govaračka poglavlja uspjeh

kojimse nemože pohvaliti ni-

jedna druga država kandidat

za članstvouEU.

Pažin je istakao da je Vlada

spremna da pruži svu neop-

hodnu podršku implementa-

ciji svih preporuka koje je

OEBS uputio Crnoj Gori na-

kon prethodnih parlamentar-

nih izbora.

ŠefDelegacijeEUuCrnoj Go-

ri Aivo Orav kazao je da su

otvorena dva dodatna poglav-

lja prošle sedmice potvrdilai

posvećenost napretku Crne

Gore na putukaEU.

- Ovo je predstavljalo izraz

podsticanja i ohrabrenja Crne

Goredaiskoristizamajacdase

ubrzaju reforme i obezbijede

konsolidovani rezultati naro-

čitouoblasti vladavine prava -

istakao jeOrav.

Lider

Izvjestilac EP za Crnu Goru

Čarls Tanok smatra da je naša

zemlja danas predvodnik u

pristupanju EU. On je kazao

da je politička atmosfera uCr-

noj Gori puna tenzija i podsje-

tio da je u toku sudski proces

vezano za pokušaj terorizma

na izborni dan.

- Zemlja funkcioniše uprkos

tim izazovima. Vidimo da Cr-

naGoranapredujenanačinna

koji neke duge zemlje ne bi

uspjele u ovoj situaciji - kazao

jeTanok.

On je saopštioda suocjeneEK

potvrdile da su korupcija i or-

ganizovani kriminal i dalje ra-

zlog za zabrinutost. Prema

njegovim riječima, lokalni i

predsjednički izboti biće do-

bra prilika da se vidi kako se

Crna Gora odnosi prema pre-

porukamaOEBS-a.Pozvaoje i

ostatak opozicije da se vrati u

parlament.

MilanKnežević izDF-a kazao

je evropskim parlamentarci-

madaseprotiv lidera togsave-

za vodi „montirani politički

postupak“.

- Svako ko kaže da mi imamo

vezesdržavnimudaromjeko-

rumpirana bitanga i pokvaren

lažov - rekao je Knežević i po-

zvao crnogorske i evropske

parlamentarce „da skupe pet-

lju i da u oči kažu Mandiću,

Medojeviću i Kneževiću da su

učestvovali u organizovanju

državnogudaraikrvoprolića“.

Knežević je upitao parlamen-

tarce EU da li u njihovim ze-

mljama parlament ukida imu-

nitet poslanicima i određuje

pritvor, na šta je reagovaoBra-

jović, navodeći da parlament

nije određivao pritvor kako to

Knežević želi da predstavi.

- Očigledna je namjera DF-a,

pošto je prenos uživo, da na-

prave pozorište od ovoga - na-

veo jeBrajović.

Iv.P.

SKUPŠTINACRNEGORE:

Sastanak Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore

za stabilizaciju i pridruživanje: Evropljani impresionirani napretkom

Završena priča o bojkotu

Medojević uvrijedio izvjestioca Tanoka

Lider PzP-a NebojšaMedojević

oštro je regovao na stavove

Čarlsa Tanoka, navodeći da go-

vorineistineoCrnojGoriinagla-

šavajući da, zbognetačnih i ten-

dencioznih izvještaja u DF-u

,,sumnjaju da je korumpiran“.

On navodi da „Tanok nije objek-

tivan zbog privatnih veza sa

DžonomKenedijemGvozdeno-

vićem“.

-Trebadavasjesramota-kazao

jeMedojevićTanoku.

OnnavodidasenaTanokažalio

i ministru vanjskih poslova Bri-

tanijeBorisuDžonsonu.

Na ovu izjavu lidera Fronta rea-

govaojepredsjednikparlamen-

ta Ivan Brajović, ocijenivši da je

Medojević, uvredljivim rječni-

kom, prekršio običaje crnogor-

skog gostomprimstva i u svoje

imeseizvinioTanokuzbogriječi

koje je čuo u crnogorskompar-

lamentu.

Tanok je kazao da je uvrijeđen

Medojevićevimriječima, naveo

je da je susret sa Kenedijembio

prije nekoliko godina i da nije

bio tajni sastanak. Izvjestilac za

CrnuGoru je zatražio izvinjenje

od Medojevića zbog uvredlji-

voggovora.

-Umojoj zemlji ovobimogloda

dovede do građanske parnice -

rekao jeon.

Tanok je odgovorio da nema

predrasudenipremajednojpar-

tiji.KažedasesastaosaDžonom

KenedijemGvozdenovićempri-

je nekoliko godina, ali da nema

nikakve veze sa njim i da suMe-

dojevićevi navodi besmisleni.

Dejvid Martin je takođe reago-

vaonavodeći danedovodi upi-

tanje integritetTanoka.

-Razočaransamzbogvašihrije-

či - rekao jeMartinMedojeviću.

DF: Sa nama neće brisati cipele

AndrijaMandić je nakon sastanka kazao da su sa poslanicima

EPrazmijenilimišljenja,aliioštreriječi,posebnosaizvjestiocem

EP, ČarlsomTanokom.

- Pojedini ljudi, slični Tanoku, navikli su da kada dođu u Crnu

Goru o svimnjenimpolitičarima zaključuju na osnovu onih sa

kojima dolaze u bliži dodir. Morali smo ljudima koji ne govore

istinu da kažemo da nećemo dozvoliti da se služe lažima u na-

šemparlamentu - kazao jeMandić.

On jekazaodaseDFnećeponašati kaoDPS.

-Akoželetakvunekuvrstudominantnekomunikacijesanekim,

eto impolitičari iz DPS-a, pa neka o njih brišu cipele, ali sigurno

tonećeraditi saDF-om- poručio jeMandić.

Marković i Delegacija EP saglasni

EU da ohrabri Balkan

PODGORICA

- Predsjednik Vlade Duško Marković primio je

Delegaciju Evropskog parlamenta za odnose sa CrnomGorom

koju predvodi šef Delegacije i kopredsjedavajući Parlamentar-

nogodbora za stabilizaciju i pridruživanjeCrneGore i Evropske

unije (POSP)DejvidMartin.

Zaključeno je da je politika Evropske unije prema proširenju i

ZapadnomBalkanujednaodključnih,tedasobziromnačinjeni-

cudasusvedržaveovogregionaodabraleevropski i prozapad-

ni kurs, EU treba da šalje regionu jasne ohrabrujuće poruke o

evropskoj perspektivi.

- Iako u rRegionu postoje različiti politički izazovi, EUmora u

2018. godini slati snažne, hrabre i odlučujuće poruke ka Zapad-

nomBalkanuupogleduevropskeperspektiveregiona.Birokrat-

ske procedure ne smiju da zamagle suštinu, rekao je premijer,

dodajući da seod lidera regionaočekujedadonoseodgovorne

odluke i daprevladavaju izazove.

Marković je, govoreći o procesu evropskih integracija naše ze-

mlje, ponovio stav da je Crna Gora još ranije odabrala strateški

pravac–evroatlantske i evropske integracije–kojeuznašupoli-

tiku dobrosusjedstva i kvalitetnih odnosa sa državama regiona

predstavljaju temelj politikeCrneGore, čemu jenašazemljapo-

svećenasvimsvojimkapacitetima.

Šef Delagacije DejvidMartin je iskazao potpunu saglasnost sa

stavomovažnosti nastavkaproširenjaEvropskeunije i ohrabri-

vanjadržavaovogregionadasprovodereformeusklopuevrop-

skih integracija, rekavši da Evropski parlament dijeli stav da Za-

padni Balkanmorabiti jedanodprioritetaUnije, pri čemusvaka

država trebadabudevrednovanazasebno.

GovorećioCrnojGori,DejvidMartinjeocijeniodaprocesevrop-

skih integracijanašezemljedajeodličnerezultate.

R.P.

Iako smo iskazali određenu kritiku,

generalno smatramo da je Crna Gora

ostvarila impresivan napredak na putu ka EU

- rekao je DejvidMartin. Sastanak POSP-a je

prvi put prenošen uživo na Javnom servisu,

na insistiranje lidera Fronta, koji su juče

trajno prekinuli bojkot parlamenta

Poslanici CrneGore i EU jučeuparlamentu

UVREDENARAČUNEVROPSKOGPOSLANIKA:

NebojšaMedojević

ODGOVORIONAUVREDE:

ČarlsTanok