Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 72 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 19. decembar 2017.

CEDIS:

Radovi u osamopština

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napaja-

nje električnom energijomu

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće imati

struju.

ANDRIJEVICA:

9:30 do

10:30 sati Bojoviće; od 9:30 do

12:30 sati potrošači TS Andri-

jevica 3; od 9:30 do 14:30 sati

Đuliće, Zoriće i Jošanica.

BAR:

od 9:do 13 sati naselja

Bartula i Rap.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati Potrk, Obod, Žaljevo i

Ivanje.

GUSINJE:

od 8:00 do 14:30

sati Gusinje 3 (ogranak prema

Radončićima).

HERCEGNOVI:

od 8 do 18

sati Đenovići zbog ugradnje

novih brojila.

KOLAŠIN:

8:30 do 14:30 sati

Lipovo, Plana,Migalovica i

Raško.

MOJKOVAC:

od 10 do 14:30

sati Krstac.

PLAV:

od 8:00 do 14:30 sati:

potrošači sa područja Brezo-

jevica.

C.G.

Sjutra konstitutivna sjednicamojkovačkog parlamenta

Izabraće predsjednika Skupštine

MOJKOVAC

Za sjutra je za-

kazanakonstitutivna sjedni-

canovog lokalnogparlamen-

ta. Na sjednici će se

verifikovatimandati novih

odbornika, abiće izabran i

predsjednikSkupštine.

Na lokalnim izborima 26. no-

vembra u Mojkovcu DPS je

osvojila 18 mandata, odnosno

nikad ubjedljiviju apsolutnu

većinu. U lokalni parlament

ulazeDemokratskifront,sače-

tiri mandata, Demokrate sa

pet, SNP sa dva, a po jedno od-

borničko mjesto mojkovački

birači su dali Socijaldemokra-

tama i Uri. Do kraja mjeseca

nova nova skupština treba da

usvoji odluku o privremenom

finasiranju lokalne uprave, ali i

da izabere novog predsjednika

opštine, jer DejanuMedojevi-

ću ističemandat 22. decembra.

Uprethodnommandatu pred-

sjedniklokalngparlamentabio

je SlavenkoBlažević.

R.Ć.

PREDSTOJIDONOŠENJEODLUKEOPRIVREMENOMFINANSIRANJU:

Zgradaopštine

Barski Vodovod uspješan na sportskim

radničkim igrama u Vrnjačkoj Banji

Osvojili dvije zlatne

i srebrnumedalju

BAR

Na sportskimradnič-

kimigrama „VrnjačkaBanja

2017“predstavnici Vodovo-

da i kanalizacijeostvarili su

odlične rezultate.

Direktor Zoran Pajović ugo-

stio je radnike svog kolektiva

koji su ostvarili ove značajne

rezultate ističući da je izuzet-

no zadovoljan i ponosan na

ekipu koja je predstavljala

preduzeće, a samimtimi grad,

čime je nastavljen pozitivan

trend osvajanja najsjajnijih

odličja.

- Čvrstog smo stanovišta da su

najznačajniji kapaciteti ove

firme vrijedni i primjerni rad-

nici, pa shodno tome treba

ulagati u ljude na sve načine

jer takvo ulaganje nikad nije

trošak, već investicija za bu-

dućnost - istakao jePajović.

Ekipa od 13 učesnika predvo-

đena, kada je riječoradničkim

igrama, iskusnim „borcima“

Adnanom Perazićem i Želj-

komMilićem, osvojila je zlato

ukonkurencijimuškog baske-

ta, zlato u konkurenciji odboj-

ke i srebro u disciplini vuča

konopca.

- Ono što je najvažnije pored

osvojenih odličja, jeste timski

duhkaoiprimjernoponašanje

ureprezentovanjuVodovoda i

kanalizacije i grada Bara - za-

ključio je prvi čovjek barskog

Vodovoda.

V.K.V.

PONOSFIRME:

Pajovićsatakmičarima

Kolašin:

Originalan početak sezone skijanja na Jezerinama

Libanci „probaju“

snijegBjelasice

KOLAŠIN

Nikadraniji i

nikadoriginalniji poče-

tak skijaške i turističke

sezonenaBjelasici. Na-

konuspješnogvikenda,

utorak, srijeda i četvrtak

su„rezevisani“ zameđu-

narodna skijaškaFIS ta-

kmičenjakoja suuKo-

lašindovelablizu sto

takmičara.

Protekli vikend je

opravdao očekivanja,

ali i najave koje su stiza-

le iz ski-centra Kolašin 1450.

Više stotina gostiju je i prije

zvaničnog početka kalendar-

ske zime, osjetilo i provjerilo

kako izgleda zima na Bjelasi-

ci.

Kako ističe Anđela Vuković,

direktorica ski-centra Kola-

šin 1450, pripreme koje su

trajale mjesecima, dale su

prave rezultate.

-Svakunovusnježnupahulji-

cu, našom mehanizacijom

smo „pretvarali“ u sloj na

skijaškim stazama. Čak i

kada se u gradu desi kiša i

jugovina, naplanini jedru-

gačija situacija. Za ovaj vi-

kendsuradilistaza,trižiča-

re, „Viline vode“ i ski-lift

Jezerine, a već narednih kre-

ćemo punim kapacitetom -

najavila jeVuković.

Staze na Bjelasici će ovih da-

na imati, nikad jaču provjeru.

Skijaški savezCrneGore i ski-

centar su domaćini međuna-

rodne skijaške FIS trke koja

ćeuKolašin i naBjelasicudo-

vesti skoro sto takmičara iz

Makedonije, Srbije, Grčke,

Kipra, San Marina, Li-

tvanije, Ko-

sova, Li-

Proteklog

vikenda više

stotina gostiju je i

prije zvaničnog početka

kalendarske zime,

osjetilo i provjerilo

kako izgleda zima

na Bjelasici

bana...

Predsjednica Skijaš-

kog saveza Vesna Medenica

kažedasuCrnaGoraiplanina

Bjelasica domaćini „Kupa

malih zemalja“ koji ima kate-

goriju FIS trke i smatram da

bolji uvidu turističku i skijaš-

ku sezonu na Bjelasici, a sa-

mimtimiuKolašinu, nijesmo

mogli da imamo.

Takmičari i svi oni koji ihpra-

te ima ju

najbolju mo-

gućnostdaprocijene

kako su se ski- centri pri-

premili za zimsku i skijaš-

ku sezonu.

Nakonprvihtreninga, utis-

ci su više nego povoljni, a

ovo neće biti jedino FIS ta-

kmičenje ove sezone na

Bjelasici -najavila jeMede-

nica.

Dr.DRAŠKOVIĆ

-U novembru smo počeli da

stvaramo zalihe vještačkog sni-

jega, a uz to je i ovaj prirodni za

sada izdašan. Zato snijega

neće faliti - kaže Anđela

Vuković

Snijega

namneće

faliti

DASEPOVIKENDU

SEZONAPOZNAJE:

Jezerineunedjelju