Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 72 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 19. decembar 2017.

Opština Herceg Novi podržava visokoškolce

Stipendije za 71 studenta

HERCEGNOVI

Opština

HercegNovi ćeove godine

stipendirati 71 studenta iz

toggrada.

Prema prijedlogu Odbora za

društvene djelatnosti Skup-

štineopštineHercegNovi, au

skladu sa odlukom o stipen-

diranju studenata poslije za-

vršene prve godine studija,

predsjednik opštine Stevan

Katić donijeće rješenja o sti-

pendiranju 66 studenata i

studentkinja koji su se prija-

vili i ispunjavaju uslove Kon-

kursa za dodjelu studentskih

stipendija za studijsku

2017/18. godinu. Pored toga,

predsjednik je odlučio da po-

drži prijedlog Odbora i odo-

bri još dvije stipendije, jednu

iz razloga teške zdravstvene

situacijeuporodici i druguza

pripadnicu romske zajedni-

ce.

Opština će stipendirati i troje

štićenikaDječjegdoma„Mla-

dost“ izBijele: StojankuVuja-

čić, SretenaStanića iSnežanu

Jovanović.

Podsjećamo, studentske sti-

pendije se dodjeljuju od

1998. godine. Prosječno ju je

godišnje koristilo 50 stude-

nata. Mjesečni iznos stipen-

dije iznosi 65 eura. Pravo na

stipendiju, shodno opštin-

skoj odluci, ostvaruju redov-

ni studenti koji suuprethod-

nojgodini studijapoložili sve

ispite predviđene planom i

programom za tu godinu sa

prosječnom ocjenom iznad

8,5 i nemaju obnovljenu go-

dinu tokomstudija.

Ž.K.

PohvaleMinistarstva prosvjete za nikšićku JPU „Dragan Kovačević“

Kvalitet pokazuju

u svimsegmentima

NIKŠIĆ

JPU ,,DraganKo-

vačević“pedstavila jeuTeh-

nopolisu standardekoji se

primjenjujuu toj ustanovi, a

koji poredHACCP-aobu-

hvataju i sistemmenad-

žmentakvalitetom, kao i si-

stemmenadžmenta za

zaštituživotne sredine, koji

jeuvedenove godine.

Uuvodnimobraćanjimagovo-

rili su direktorica vrtića dr

Radmila Backović i državni

sekretar u Ministarstvu pro-

svjeteAleksandarMitrović.

Backović je rekla da vrtić u

kontinuitetu radi na uvođenju

standarda, kako u oblasti pe-

dagogije, tako i optimizaciji

uslova u kojima borave djeca,

kvaliteta ishrane, preventivne

zdravstvene zaštite i kvaliteta

rada.

- Uveden je integrisani sistem

menadžmenta za koji je 2015.

godineUstanovadobila i serti-

fikat. Taj sistem prati kvalitet

rada svih službi unutar usta-

nove i predviđa da svako radi

ono što mu je u opisu posla.

Ovaj standard utvrđuje se ne-

posrednim praćenjem vaspit-

no-obrazovnog rada, indivi-

dualnogsavjetodavnogradasa

djecom i analizom zadovolj-

stva korisnika – kazala je Bac-

ković.

Direktorica je naglasila da o

značaju koji ustanova pridaje

očuvanju životne sredine go-

vori uvođenje sistemamenad-

žmenta za zaštitu životne sre-

dinečijaćeprimjenauticatina

smanjenjesvihnegativnihuti-

caja koji su prouzrokovani ak-

tivnostima vrtića.

Kada je riječ o bezbjednosti

hrane, Backović je podsjetila

da jeJPU„DraganKovačević“

prije četiri godine među prvi-

ma na Balkanu uvela HACCP

sistem za kontrolu kvaliteta

hrane.

- Pošto je ovaj segment rada

veoma bitan, riješili smo da

bezbjednost ishrane u našoj

Ustanovi podignemoviši nivo,

te smo odlučili da uvedemo

ISO22000, koji senadograđu-

je na već uvedeni HACCP si-

stem i omogućava maksimal-

nubezbijednosthrane–kazala

jeBacković.

Sistemski rad na povećanju

obuhvatadjece i trudkoji kon-

tinuirano ulaže ustanova dali

su rezultat, pa je sa 33 odsto,

koliko je djece vrtić pohađalo

prije osam godina, taj proce-

nat danas iznosi 54.

Državni sekretar u Ministar-

stvuprosvjeteAleksandarMi-

trović pohvalio je rad JPU

„DraganKovačević“ i rekaoda

ova ustanova danas ozbiljno

stremi ka ciljudabudemjerilo

kvaliteta i profesionalnosti u

svim segmentima rada, u či-

jem je centru dijete, njegovo

interesovanjeiranoobrazova-

nje kao temelj daljeg razvoja.

On je naglasio da je rana edu-

kacija izuzetno važna i jedan

je odprioritetaVlade.

- JPU ,,Dragan Kovačević“ u

kojoj boravi 2.100 djece i 310

zaposlenih daje dobar pri-

mjer, što sigurno nije lako, te

utoliko standardi koje ova

ustanova usvaja i postavlja

drugima, imaju veću težinu.

Ona će biti jedan od svijetlih

primjera koje će ostali pratiti

i čija će iskustva sa zadovolj-

stvomusvajati.Ato jebazaza

razvoj zdravog djeteta, koje

će jednog dana postati veliki

čovjek - zaključio je Mitro-

vić.

C.G.

USTANOVAZAPRIMJER:

Mitrović i Backović

Ulcinj:

Milutin Simović i Dragan Bokan potpisali ugovor o zakupu zemljišta na 15 godina

Voli će kod Šaskog

jezera gajiti povrće

Ribarska

luka

- Veliki podsticaj za ribarski

sektor je izgradnja ribarske

luke ispod rta Đerani koja je

planirana za narednu godi-

nu. Luka bi trebalo da ras-

polaže sa 40 vezova i obal-

nom infrastrukturom, kao

što sumjesta prvog iskrcaja

koja će imati rashladne

komore za ulovljenu ribu –

objasnio je ministar Milutin

Simović.

On je dodao da će do reali-

zacije tog projekta produ-

biti tok Port Milene i tako

omogućiti bolju vezu sa

morem, što će kako je obja-

snio omogućiti ribarima da

tu vežu čamce.

Prema njegovim riječima,

podsticaj ribarstvu je riblja

pijaca čije otvaranje je naja-

vio za najviše dva mjeseca.

- To će biti moderan objke-

kat koji će ispunjavati sve

uslove po pitanju bezbjed-

nosti hrane i gdje će ribari

moći da prodaju ribu koju

su ulovili, morsku i slatko-

vodnu. To ima i svoju drugu

stranu, budući da će se riba

prodavati samo na jednom

mjestu, kontrola će biti

mnogo bolja, kao i uoča-

vanje moguće nelegalne

prodaje na drugommjestu,

kao što je ulica – upozorio

je Simović.

ULCINJ

KompanijaVoli na

zemljištukodŠaskog jezera

proizvodićepovrće i voće.

Ugovor o tom, započetak

1.500.000euravrijednom

poslu, juče supotpisali pot-

predsjednikVlade imini-

star poljoprivrede i rural-

nog razvojaMilutinSimović

i predsjednikodboradirek-

tora tekompanijeDragan

Bokan.

-Voli se jedini javiona tender i

u naredne tri godine uložiće

najmanje 1.500.000eurauze-

mljište površine 69 hektara.

Tim ćemo poslati poruku i

drugim sredinana da više ne

možemodačekamoigledamo

neobrađenazemljišta.Kaošto

svakom domaćinu poručuje-

mo da obrađuje svoje zemlji-

šte, tako i državamorada traži

potencijalne poljoprivredne

proizvođače za zemlju koja je

unjenomvlasništvu–kazaoje

Simović.

Predsjednik opštine Nazif

Cungu je kazao da je to veliki

dan za Ulcinj, jer Šasko ze-

mljište nije obrađivano skoro

40godina.

Ulaganja

Predsjednik odbora direktora

te kompanije Dragan Bokan

ocijenio je da će ulaganja biti

mnogovišanegošto jepredvi-

đenougovoromzaprve tri go-

dine.

-Riječ jeougovoruna 15godi-

na, sa mogućnošću produže-

nja za još toliko. Prva stvar je

profit, ali ništa manje nije bit-

no da projekat uspije. Nadam

se da ćemo biti primjer i osta-

limda se okrenemo ka onome

Simović:

Uznemiravajući podaci o Bojani

Ministar Milutin Simović sa predstavncima

lokalne uprave obišao je juče radove na

otčepljavanju desnog rukavca rijeke Bojane.

Za taj posao Vlada je opredijelila 400.000

eura.

- Rezultati mjerenja Hidrometeorološkog

zavoda rađeni prije 15 dana pokazali da

desnim rukavcemotiče samo tri odsto vode,

što je uznemiravajući podatak. Sporazu-

momCrne Gore i Albanije se garatntuje da

desnim rukavcemprotiče 25 odsto ukupnog

toka Bojane. Dakle, terenutno stanje je osam

puta manje od predviđenog – upozorio je

ministar Simović.

što je sada najbitnije za našu

državu, a to je smanjenje uvo-

za poljoprivrednih proizvoda

– istakao jeBokan.

Prema njegovoj procjeni go-

dišnje će na imanjima dnevno

biti angažovano 55 sezonaca,

pored 20 stalno zaposlenih

radnika.

Vođa projekta „Agrara“ u

kompaniji Voli Jaroslav Stu-

pavski rekao je Pobjedi da je

riječovrloozbiljnoprojektuu

kojem nema mjesta za pro-

sječnost. Zato je osmišljen do

najsitnijih detalja koristiće

najmodernije tehnologije.

-Napravili smoplankoji sesa-

stoji iz tri dijela. Jedan dio je

proizvodnja povrća na otvo-

renomprostoru, zatimplaste-

ničkaproizvodnja, anaoko50

odsto zemljišta će biti zastu-

pljeni višegodišnji zasadi kao

što je nar, mandarina, pomo-

randža, limun, možda i kivi.

To ćemo sa sigurnošću znati

kadauradimohemijskuanali-

zunamakroimirkoelemente,

kao i hranjive sastojke. Tada

ćemo odlučiti ćemo proizvo-

diti. Ovo će biti nulta godina

jermoramo da uredimo to ze-

mljište koje se nije obrađivalo

skoro40godina. Na jesenpla-

niramo podizanje prvih više-

godišnjihzasada–navodiStu-

pavski.

Kako kaže, odlučili su se za

plasteničku proizvodnju jer

donosi mnogo više proizvoda

negouzgajanjenaotvorenom.

Juče je raspisan tender za 120

hektara zakupa zemljišta u

Vranovićima u opštini Kotor.

-To zemljište Vlada daje u za-

kup na 30 godina sa veoma

povoljnom početnom cije-

nom jer je zemljište opožare-

no. Međutimuz određene in-

vesticije, ima potencijal za

zasađivanje maslinjaka kojim

bi riješili deficit maslinovog

ulja, smanjili njegov uvoz, a i

stvorili zalihe koje bi izvozili

–kazao je Simović.

Tenderi

Kako je najavio, u narednih

nekoliko dana biće raspisan

tenderizaBriskuGoruuUlci-

nju.

- Riječ je o 12 hektara zemlje

namijenjene za podizanje vi-

nograda koja je prepoznatlji-

va kaodobropodručje za pro-

izvodnju vina vrhunskog

kvaliteta. Biće raspisan i ten-

der za valorizaciju 30 hektara

zemljišta uGolubovcima. Na-

stavićemo sa raspisivanjem

ovih tendera i vjerujemo da

ćemo probuditi preduzetnič-

kuinicijativujernemamoviše

komfor da decenijama gleda-

mo zemljište koje se ne obra-

đuje – istakao je Milutin Si-

mović,ministarpoljoprivrede

i ruralnog razvoja.

I.TERZIĆ

SIMOVIĆ:

Ne

možemo da gledamo

neobrađena zemljišta,

državamora da

traži proizvođače

za zemlju koja je u

njenomvlasništvu

BOKAN:

Nadam

se da ćemo biti

primjer i ostalim

da se okrenemo

smanjenju uvoza

poljoprivrednih

proizvoda

D. MIJATOVIĆ

MJESTAZAOKO80RADNIKA:

Sapotpisivanjaugovora