Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 72 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Hronika

Utorak, 19. decembar 2017.

Direktor policije Slavko Stojanović smijenio načelnike CB Herceg Novi, OB Kotor i OB Tivat

Novi šefovi na primorju

Banićević, Ćorić i Kontić

a. Banićević je ranijih godina

bio šef hercegnovskepolicije,

a smijenjen je 2013. godine

kada je na njegovmjesto tada

imenovanMilošVučinić.

Živko Ćorić, koji je bio viši

policijski inspektor u CB

HercegNovi, novi jenačelnik

OBKotor.

Novi načelnik OB Tivat je

Dragan Kontić, koji je do da-

nas bio viši policijski inspek-

tor u Sektoru kriminalističke

policije.

DosadašnjinačelniciCBHer-

ceg Novi, OB Kotor i OB Ti-

vat, Petar Ognjenović,Marko

Radusinović iMilanRadović,

biće raspoređeni na druge

poslove i zadatke, shodnopo-

trebama službe.

- Dinamika borbe protiv or-

ganizovanog kriminala i do-

sadašnje i buduće funkcioni-

Odjeljenjebezbjednosti uKotoru

Pronađeno biciklo kojim

se dovezao napadač

Provjeravaju

ko je spremao

likvidaciju

Šakovića

PODGORICA

Policija pro-

vjerava ko je muškarac kojeg

je protekle nedjelje po Zago-

riču jurio Podgoričanin Milić

Minja Šaković, nakon štomu je

maskiran upao u dvorište kuće

s namjeromda ga ubije.

To je Pobjedi potvrđeno u poli-

ciji, koja će na osnovu snimka

koji je Šaković dostavio inspek-

torima pokušati da nađe osobu

koja mu je upala u dvorište

kuće. Za sada, istražitelji su pro-

našli biciklo kojim je napadač

pobjegao.

Šaković je sredinomprošle sed-

mice prijavio da se muškarac

maskiran fantomkom šunjao

oko njegove kuće sa rancem

na leđima, u kojem je sigurno,

kako je kazao, bila bomba,

spremna za njegovu likvidaciju.

Nepoznati muškarac, na čijem

utvrđivanju identiteta istraži-

telji rade, prišao je Šakovićevoj

kući biciklom, prislonio ga uz

ogradu, a onda krenuo ka kući.

Šaković ga je vidio i krenuo ka

njemu, ali je maskirani napadač

pobjegao biciklom. Podsjeća-

mo, Milić Šaković ranjen je 8.

septembra, a njegov prijatelj

Ivan Nedović (33) iz Podgorice

ubijen je iz kalašnjikova.

Napadači su pucali u njih 8.

septembra dok su sjedjeli u

lokalu Auto Zete. Dvojica napa-

dača, za koje istražitelji vjeruju

da su imali logistiku, dovezli su

se sivimBMW stranih registar-

skih oznaka oko 12.30 sati i zau-

stavili se ispred lokala. Suvozač

je izašao i iz automatske puške

ispalio rafal.

A. G.

Nastavljeno suđenjeMašanu Čoguriću za dvostruko ubistvo braće Ćulafić

Otac žrtava najavio prijavuprotiv vještaka

PODGORICA

BoroĆula-

fić, otacDavorina (31) iDa-

nijelaĆulafića (24), koji su

ubijeni u lokalu ,,Moskva“,

tvrdio je jučeuVišemsudu

da seosjeća „ugroženood

advokataDanilaMićovića

koji zastupaoptuženog“.

Za ubistvo braće Ćulafić sudi

se u ponovljenom postupku

MašanuČoguriću.

Ćulafić je naveo i da će podni-

jetikrivičnuprijavuprotivvje-

štaka balističara Božidara Ba-

kića, dodajući da on i vještak

medicinske struke Nemanja

Radojević nijesu svoj posao

Petnaesta akcija u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa u Kotoru i Podgorici

Na udaru „škaljarci“

sanje operativnog štaba

„Boka“, osim planiranja svih

policijskih aktivnosti, zahti-

jevaju i određene kadrovske

promjene, kako bi uspješne

policijske aktivnosti na suz-

bijanju djelovanja organizo-

vanih kriminalnih grupa bile

nastavljene i intenzivirane -

navodi seusaopštenjupolici-

je.

Najavljuju da će kadrovskih

promjena, shodno potreba-

ma i procjenama službe, biti i

unarednomperiodu.

C.H.

uradili stručno.

On je kazao da sutkinja Vesna

Moštrokol, vještaci i advokat

Mićovićvrijeđajužrtve, traže-

ći da ga udalje sa suđenja do

donošenja presude.

- Vi ste tokom rekonstrukcije

donijeli presudu, vi stepodgo-

rički lobi - naveo jeĆulafić.

Viši državni tužilacMilošŠoš-

kić istakao je da balističar nije

decidan kao na prošlom pre-

tresu, te da se „dozvoljava lici-

tiranje činjenicama“.

-Dozvoljavajusedvijemoguć-

nosti, da je metak prošao kroz

glavu Danijela Ćulafića i uda-

rio u zid, a potom se odbio i

Mićović:

Ćulafiću

ne prijeti

opasnost

odmene

Advokat Danilo Mićović

kazao je nakon suđena da

„nema govora da se Bori-

slav Ćula ić osjeća ugrože-

no zbog njega“.

- Nisam želio da komenta-

rišemnjegove navode iz

poštovanja prema tragediji

i jedne i druge porodice.

Nema govora da mu prijeti

opasnost zbogmene - ista-

kao je Mićović.

pao na pod i mogućnost da je

projektil prošao kroz Davori-

nove grudi pa završio u zid -

dodao je Šoškić.

Vještak sudske medicine Ne-

manja Radojević potvrdio je

navode balističara da su sve

ove opcije moguće. Kazao je

da jeDanijel pogođen u desnu

stranu„kada jehtiodazamah-

ne ka optuženomČoguriću“.

Čogurić jeprvostepenompre-

sudom Vladimira Novovića

osuđen na trinaest i po godina

zatvoraza teškoubistvoupre-

koračenju granica nužne od-

brane.Završneriječizakazane

su za 25. decembar.

M.L.

Samjestaubistva

PODGORICA/KOTOR

Pretresimanadeset loka-

cijauKotoru i Podgorici, u

okviruakcije „Boka“, poli-

cija jeoduzelaoružje,mu-

niciju, eksplozivnemateri-

je, vozila, telefone, novac i

dokumenta i uhapsiladvi-

jeosobe.

Kako se navodi u saopštenju

policije, u protekla tri dana,

unastavkuaktivnosti koje se

preduzimaju s ciljem borbe

protiv organizovanih krimi-

nalnih grupa, u Kotoru je

pretreseno šest lokacija, a u

Podgorici četiri. Uhapšene

su dvije osobe u Podgorici, a

podnijeta je krivična prijava

protiv jedneosobeuKotoru.

Šta jeoduzeto

Pretreseni su objekti osobe

koja slovi za vođu organizo-

vanekriminalnegrupe „ška-

ljarci“, kao i objekti koje ko-

riste članovi ove grupe i

članovi njihovih porodica, a

koji se nalaze u luksuznom

kompleksu „Pentagon“ u

Škaljarima.

Na šest lokacija u Kotoru za-

plijenjeno je šest vozila, me-

đu kojima su i vozila visoke

klase, 13 mobilnih telefona i

više SIMkartica, više tablet i

laptopračunaraiUSBmemo-

rija za skladištenje podataka,

ručni sat „roleks“, 2.000 eura

gotovog novca, dokumenta-

cija o različitim

vrstama novča-

nihtransakcija i

dužničko-po-

vjerilačkim od-

nosima.Oduze-

te su bankovne

kar t i ce i in-

s t r ukc i j e z a

obavljanje fi-

nansijskihtran-

sakcija, doku-

mentacija koja se odnosi na

moguće isplate osobama koje

su uključene u krijumčarenje

narkotika na međunarodnom

nivou, notarski zapisi i više fo-

tografija na kojima se nalaze

članovi organizovanih krimi-

nalnihgrupa i njimabliskeoso-

be.

Nakon pretresa privedene su

četiri osobe.

Pretresom stana, kod M. J.

(30) iz Kotora pronađeno je

11.000 eura, protiv njega je

podnijeta krivična prijava

zbog postojanja osnovane

sumnje da je počinio krivično

djeloutajaporeza i doprinosa.

Izgradnja„Pentagona“

U saopštenju se navodi da je

Odsjek za borbu protiv orga-

nizovanog kriminala započeo

aktivnosti na provjeri zakoni-

tosti sticanja novca za

gradnju kompleksa

„Pentagon“ u Kotoru i

kupovinu stanova u ovoj

zgradi.

U sklopu aktivnosti protiv

organizovanog kriminala,

službenici CB Podgorica su

pretresli četiri lokacije u Pod-

gorici i kontrolisali bezbjed-

nosno interesantne osobe.

UPodgorici jeoduzeto: pištolj

nepoznate marke kalibra 7,65

milimetara,dvapištolja sadva

okvira, okvir od automatske

puškei30komadamunicijeza

automatsku pušku, četiri ko-

madapištoljskemunicije, 200

komada metaka različitog ka-

libra, devet komada pištoljske

municijekalibra9milimetara,

sporogoreći štapini12klasova

eksploziva nepoznatemarke.

U naselju Zagorič, privedeni

subezbjednosnointeresantne

osobe R.M. (23), koji jeuprav-

ljaovozilom,G.A. (20) i

J. A. (33), kada su poli-

cajci neposredno prije

zaustavljanja primije-

tili odbačen pištolj ne-

poznate marke kal. 7,65

mm. Od njih su uzete

izjave.

Policija jepretresla i po-

rodičnukućuJ. I. (25) iz

Podgorice i pronašla če-

tiri komada pištoljske

municije, a u drugoj ku-

ći na selu pronađen je

okvir od automatske

puške i 30 komada mu-

nicije za automatskupušku.

J. I. je uhapšen i uz krivičnu

prijavu sproveden držav-

nom tužiocu u ODT u Pod-

gorici, zbog osnovane sum-

nje da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmate-

rija.

Službenici CBPodgorica su

uhapsili S .Ž. (54) iz Podgo-

rice zbog osnovane sumnje

da je počinio krivično djelo

nedozvoljenodržanjeoruž-

ja i eksplozivnihmaterija.

Unjegovomstanupronađe-

no je devet komada pištolj-

ske municije kalibra 9mili-

metara, dva pištolja sa dva

okvira, oko 200 komada

metaka različitog kalibra

(pištoljska i puščana muni-

cija), sporogoreći štapin i 12

klasova eksploziva nepo-

znatemarke.

A.G.-S.M.

Službenici Sektora kriminalističke

policije sa Specijalnom antiteroristič-

kom jedinicom i Posebnom jedinicom

policije naoružane dugim cijevima juče

ujutro pretresli su više objekata na

području Kotora.

Prema našim saznanjima, pretreseni su

stanovi koje koristi majka Igora Dedovi-

ća i njegov tast.

Dedović prema policijskim evidenci-

jama, slovi za jednog od vođa škaljar-

skog klana.

Dedović je zbog krivičnog djela nedo-

zvoljeno držanje eksplozivnih naprava

osuđen na kaznu zatvora u trajanju

od dvije godine i dva mjeseca zatvora,

a za njim je raspisana međunarodna

potjernica.

Policija je pretresla i stan Dalibora

Tomovića, zvanog Daba, koji, po procje-

ni bezbnjednosnih službi, igurira kao

jedan od istaknutih članova škaljarske

grupacije, kao i stan Aleksandre Đurić,

supruge pokojnog Dalibora Đurića.

Ispred luksuznog kotorskog kompleksa

„Pentagon“ juče je primijećen veliki broj

pripadnika Specijalne antiterorističke

jedinice i Posebne jedinice policije.

„Pentagon“ je izgrađen prije nekoliko

godina, nalazi se u naselju Škaljari, a

prema nezvaničnimpodacima, u ovom

kompleksu stanove posjeduje više čala-

nova te škaljarske grupacije.

Pretreseni stanovi Dedovića, Tomovića i supruge pokojnogĐurića

Policija ispred

kompleksa „Pentagon“

Što je sve

zaplijenjeno

PODGORICA

Direktor

Uprave policije Slavko Stoja-

nović juče je, sagledavajući

potrebe službe, izvršio ka-

drovske promjene i smijenio

šefove hercegnovske, kotor-

ske i tivatske policije.

ZanačelnikaCBHercegNovi

postavljen je Goran Baniće-

vić, koji je do sada bio viši po-

licijski inspektor prve klase

za kontrolu zakonitosti pri-

mjene policijskih ovlašćenja

u Odjeljenju za unutrašnju

kontrolu rada policije MUP-