Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. decembar 2017.

Aktuelno

PODGORICA

-TijeloJelene

Savojske, suprugeViktora

Emanuela III, 15. decembra

jeuvelikoj tajnosti prebače-

nou Italiju i sahranjenou

svetilištuVikofortekod

Mondove, napodručjuKu-

nea, prenosi italijanskaRe-

publika.

TijelonekadašnjekraljiceItali-

je i kćerke crnogorskog kralja

Nikole prenešeno je izMonpe-

ljea, gdje je umrla 1952. godine

u 79. godini.

U saopštenju je unuka Marija

Gabriela od Savoje zahvalila

predsjedniku Italije SerđuMa-

tareli, koji je dopustio prenos

tijela u Italiju.

Povratak tijela podudara se sa

sedamdesetom godišnjicom

smrti Viktora Emanuela III,

koji je umro i još uvijek je sa-

hranjen u Aleksandriji u Egip-

tu.

U poruci Matareli, Marija Ga-

briela od Savoje takođe je izra-

zila nadu da povratak njene

bake može služiti i kao podsje-

ćanje na činjenicu kako je oti-

šaonjenđed.

Viktor Emanuel III odrekao se

umaju1946.godineprijestolau

korist sina, Umberta II.Mjesec

nakon toga na referendumu je

uspostavljena Italijanska Re-

publika.

Viktor Emanuel umro je u

Aleksandriji, godinunakonod-

laska iz Italije, a njegova udovi-

ca ostala je u izgnanstvu u

Francuskoj.

Kraljica Jelena umrla je u

Monpeljeu 1952. U poruci Ma-

rijeGabrielenavodi sedagovo-

ri ,,u imepotomakakraljevskog

para, koji je 51 godinu braka ži-

vio zajedno s Italijanima u do-

bru i zlu“.

PredsjednikMatarelajetakođe

dao odobrenje za sahranu nje-

nog supruga Nj.K. veličanstva

kralja Viktora Emanuela III,

koja će biti naknadno obavlje-

na. Spekuliše se da bi se tomo-

glo desiti 28. decembra, na dan

smrti italijanskog kralja i crno-

gorskog zeta.

Jelena Petrović Njegoš (it. Ele-

na del Montenegro ili Elena di

Savoia) bila je šesta ćerka crno-

gorskog kralja Nikole i kraljice

Milene.

Imala je petorodjece.

Legenda o kraljici Jeleni stvo-

rena je još za vrijeme njenog

života i sačuvala se do današ-

njih dana u svijesti crnogor-

skog i italijanskognaroda.Njen

život obilježili su tragični preo-

kreti - njen otac i njen muž za

njenog života ostali su bez svo-

jihkruna-aliibrojnadobročin-

stva.

Zasluge Jelene Savojske za ita-

lijanski narod bile su tolike da

je katolički biskup Rišar iz

Monpeljea inicirao da se pro-

glasi za sveticu.

R.P.

PODGORICA

–Nakon što su

juče izDemokratskepartije

socijalista i PinkMtelevizije

ureagovanjuzatražili odgo-

vornost rukovodstvaJavnog

servisa zbog spornihpoda-

takaogledanosti, koje suna

prošloj sjednici Savjeta

RTCGsaopštili, generalna

direktoricaRTCGAndrija-

naKadijakazala jeda će

objaviti ispravljenepodatke

IPSOS-a i Telekomakakobi

pokazali danijesu imali lošu

namjeru.

Falsifikat

Menadžment i uredništvo

Pink M televizije saopštilo je

juče da jemenadžment RTCG

na čelu sa VladanomMićuno-

vićem i AndrijanomKadijom,

a ,,pod aminomVladana Pavi-

ćevića i Gorana Đurovića, u

petak plasirao obmanjujuće

podatke, lažirao istraživanje

gledanosti i plasirao neistine,

tvrdećidasu,,premaistraživa-

nju IPSOS-a i Telekoma, na

drugom mjestu, umjesto na

posljednjem“.

- To je pokušaj nanošenja di-

rektneštetePinkMteleviziji.I

to sve, kako sumnjamo, zbog

toga što je Goran Đurović po-

vezan interesno sa vlasnikom

Vijesti Željkom Ivanovićem,

koji i preko Darka Ivanovića i

mnogih sumnjivihpojedinaca

želi da ućutka PinkM, kako bi

medijsko nebo imao samo za

svoju iskrivljenu ,,istinu“– sa-

opštili suu reagovanju.

Asada, kakododaju, čakmogu

posumnjatidasui,,Mićunović

iKadijapovezaniidiotegrupe

oko Željka Ivanovića“. Kako

kažu,nanjihovužalostPinkM

,,suvereno vlada medijskim

nebom u Crnoj Gori i godina-

ma je najgledanija“.

-Očekujemokao i veći dio jav-

nosti da neko snosi ozbiljnu

odgovornost zato što je jav-

nost dezinformisana. I to sa

adrese menadžmenta javnog

preduzećaRTCGkojefinansi-

raju građani sa više od 12mili-

ona eura - zaključili su u rea-

govanju.

Za ovu televiziju je i Vladimir

Raičević iz IPSOS-akomenta-

risao podatke koje je saopštilo

rukovodstvo RTCG, a prema

kojima gledanost Televizije

Vijesti od 1. do 27. novembra

iznosi 15,40 odsto, RTCG 1

15,34 odsto, Prve 14,14 odsto i

PinkM 11,42 odsto. Istakao je

da se podaci koje onposjeduje

drastično razlikuju od onih

koje je prezentovaoRTCG.

-Ti podaci nijesu tačni.Onako

objavljeni i interpretirani ne

odgovaraju podacima koje mi

imamo za taj navedeni period.

Objavljeni podaci zapravo ne

odgovaraju onim podacima

koje mi imamo kod nas i koje,

naravno, svi korisnici sistema

imaju–kazao jeRaičević.

Zabluda

I iz Demokratske partije soci-

jalista u reagovanju su istakli

kako jerukovodstvoRTCGsa-

opštilo da su vladajuće partije

na Javnom servisu predstav-

ljene sa 68posto, te samimtim

su privilegovane u odnosu na

političku konkurenciju. Kako

kažu, način na koji je ovaj po-

datak prezentovan naveo je

novinare drugihmedija da za-

ključe i tako obavijeste jav-

nost, da su i ovi podaci dio

istraživanja kredibilnih agen-

cija, ISPOS-a i Telekoma.

- Iako su doveli u zabludume-

dije koji su pratili sjednicu Sa-

vjeta, pa tako i javnost, niko iz

RTCG nije demantovao po-

grešne navode koji su se poja-

vili u medijima. Nakon naše

reakcije, rukovodstvo RTCG

je priznalo da podatke nije

obrađivao ni IPSOS ni Tele-

kom, već su zastupljenost vla-

dajućih partija dobili tako što

jenekounjihovoj kući sabirao

sekunde pojavljivanja pred-

stavnikaDPS-a,izvršnevlastii

ko zna koga još – saopšteno je

iz ove partije.

Nakon demantija agencije IP-

SOS, koja je navela da ona nije

autor istraživanja po kojoj je

RTCG druga televizija po gle-

danosti, i poslije priznanja iz

Javnog servisa da su informa-

ciju o povlašćenom statusu

vladajućih partija izveli na

osnovu laičkih, metodološki

neispravnih podataka, kako

dodaju, rukovodstvo ove kuće

javnosti duguje pojašnjenje.

- Zašto je javnost dezinformi-

sana na posljednjoj sjednici

Savjeta – istaknuto je iz ove

partije.

Izvinjenje

Generalna direktorica Javnog

servisa Andrijana Kadija ka-

zala je juče da prilikom saop-

štavanjapodatakaogledanosti

televizija sa nacionalnom fre-

kvencijom menadžment nji-

hove kuće napravio je propust

u interpretaciji, te je saopštio

podatkekojinijesuupotpuno-

sti tačni.

- Nemam problem da preuz-

mem odgovornost i javno se

izvinim crnogorskoj javnosti,

TV Pink, kao i ostalimmediji-

ma, ali odbijam navode da je

riječ o falsifikovanju, zloupo-

trebi i svjesnoj manipulaciji.

Dabipokazalidanijesmoima-

li lošu namjeru, objavićemo

ispravljene podatke o gleda-

nosti IPSOS-a i Telekoma - re-

kla je ona.

Štose tičepodatakaostrukturi

priloga i učešću političkih ak-

tera u dnevnicima u 19:30 od

10. oktobra do 29. novembra,

dodaje Kadija, odgovorno tvr-

di da ni jednomnije rečeno da

su to podaci bilo koje kompa-

nije ili agencije. Kao dokaz za

tu tvrdnju ponudila je na uvid

snimke sa sjednice Savjeta.

- Podaci su naše službe koji se

redovno rade i objavljuju i čiju

provjeru mogu da izvrše kako

predstavnici vlasti tako i opo-

zicije. Ukoliko jemetodologija

obradepodataka sporna, pozi-

vam vas da je zajedno unapri-

jedimokakonebi bilapredmet

sumnje i osporavanja – kazala

je ona.

N.Đ.

PODGORICA

–EmiraLiči-

naponečijemnalogunapa-

da i govori neistineonevla-

dinimorganizacijama sa

sjevera zbog čega ćemo se

obratiti njemačkomMini-

starstvu spoljnihposlova,

Evropskomsavjetu i drugim

evropskiminstitucijama, sa-

opštio jepredsjednikNVO

Manjinski akcionari Gor-

njeg IbraSadikKlimenta.

On je reagovao na izjavu Liči-

ne koju je dala za naše novine

prošle sedmice, aukojoj jena-

veladaCrnogorsko-njemačko

udruženjeMonteKelnupozo-

rava naše građane da ne po-

navljajugreškuiz2015. godine

i nenasijedajunadezinforma-

cije koje šire razne nevladine

organizacije na sjeveru da će

jednostavno dobiti azil u Nje-

mačkoj.Klimenta je istakaoda

je portal

sjever.cg

juče objavio

razgovor saSavezomcrnogor-

skih asocijacija Njemačke u

kojem je navedeno da je na

Skupštini ovog saveza 11. juna

2017.godineizabranonovoru-

kovodstvo, tedasenina jednoj

funkciji ne nalazi Ličina. Ona,

kako je navedeno, nije član

ovog saveza. Kada je dala izja-

ve za Pobjedu, precizirali su,

nije govorila u ime Saveza, već

u ,,ime njenog nepostojećeg

udruženja“.

- Želimo istoj kao i njenimna-

logodavcimaporučitidasvako

ko bude napadao NVO sa sje-

vera, dobiće odlučan odgovor

u skladu sa zakonima. - saop-

štio je Klimenta.

N.Đ.

Tijelo italijanske kraljice iz Francuske prebačeno u Italiju

Jelena Savojska

sahranjena u

velikoj tajnosti

Nastavak polemike o istraživanju gledanosti televizija, koje je objavilo rukovodstvo Javnog servisa

RTCG po gledanosti

na posljednjem, a ne

na drugommjestu

Ti podaci nijesu tačni. Onako objavljeni i interpretirani ne

odgovaraju podacima kojemi imamo za taj navedeni period.

Objavljeni podaci zapravo ne odgovaraju onimpodacima

kojemi imamo kod nas i koje, naravno, svi korisnici sistema

imaju – kazao je Vladimir Raičević iz IPSOS-a za PinkM

Reagovanje na izjave

Emire Ličine

Klimenta:

Po nečijem

nalogu

napada NVO

ZgradaRTCG