Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. decembar 2017.

Hronika

BAR

–SlikarkaDanijelaKi-

sić-Petrović (65)uhapšena

je jučeuBarukada jepolici-

jaunjenomstanupronašla

hekler, tripištolja, fantom-

kui lisice, koji su, kakose

sumnja, trebalodabudu

iskorišćeniulikvidaciji su-

građaninasakojimjeusu-

kobu-potvrđeno jePobjedi

izpolicije.

Prema saznanjima Pobjede,

istražitelji su imali operativna

saznanja da ova Baranka pri-

prema otmicu i ubistvo, što se,

sudećipodokazima,ispostavi-

lokaopouzdana informacija.

Zahvaljujući brzoj intervenci-

jipolicije, likvidacijaosobečiji

identitet je poznat istražitelji-

ma jeosujećena.

Arsenal

U stanu koji koriste Kisić-Pe-

trović i njen sin Kristofer Pe-

trović (30) pronađeni su auto-

matski pištolj - hekler sa dva

okvira puna municije, auto-

matski pištolj škorpion sa tri

okvirapunamunicije,revolver

nepoznate marke sa sedam

komadamunicije u njemu; vi-

še od 2.000 komada razne pi-

štoljske municije, fantomka i

lisice, gasni pištolj, pribor za

čišćenje oružja i tri pečata i

štambiljzakojisesumnjadasu

falsifikati.

Višedobroobaviještenihizvo-

ra iz bezbjednosnih službi po-

jašnjavajudaseradiosofistici-

ranomoružju, namijenjenom

uglavnomza profesionalne li-

kvidacije, zbog malog gabari-

ta, ali ubojnogdejstva.

Sveštojepronađenonavodina

sumnju da je Kisić- Petrović

brižljivo isplanirala zločin, ne

ostavljajućišansužrtvidapre-

živi.

Lisice i fantomka istražitelje

nesumnjivonavode na zaklju-

čak da je planirana otmica, a

zatimubistvo.

Nezvanično saznajemo da su

istražiteljiupetakdobiliinfor-

macijuonamjeramaKisić-Pe-

trović, koju već duže vrijeme

policijaoznačavakaobezbjed-

nosnointeresantnuosobu,kao

i njenogsinaKristofera.

Provjere

Njenoimeoperativnojepomi-

njano tokom istrage zbog pa-

ljenja automobila i aktiviranja

eksplozivnih naprava u Baru,

ali nijebilodokazaza to.

Zbog novonastalih okolnosti,

kako jenezvaničnopotvrđeno

Pobjedi, istražitelji će ,,proče-

šljati“ i te slučajeve i pokušati

da otkriju njenu ulogu u rani-

jimkrivičnimdjelimauBaru.

Operativna saznanja ukazuju

da nije direktni počinilac, već

da je organizator paljenja au-

tomobila i aktiviranja eksplo-

ziva. Za sada, ona se zvanično

tereti da je počinila krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružjaieksplozivnihmaterija,

zbog čega je privedena tužio-

cu, koji joj je odredio zadrža-

vanjedo72sata.

Pobjedini izvori bliski istrazi

tvrde da nemaju saznanja da

njen sin pripada nekoj krimi-

nalnoj organizaciji, ali da zna-

ju da je blizak članu grupe Ba-

raninaAlanaKožara.

Zvaničnipodaci

Da navodi o likvidaciji nijesu

spekulacije, potvrdili su iz

Upravepolicije.

- Službenici CBBar su, postu-

pajući shodno operativnom

podatku da se sprema likvida-

cijauBaru,odnadležnogsudi-

je za istragu pribavili naredbu

za pretres stanova i drugih

prostorija koje koriste D.K.P.

(65) i njen sinK.P. (30) - kazali

su izpolicije.

Oružje,municija idrugestvari

i predmeti bice upućeni u Fo-

renzički centar radi vještače-

nja.

Ovojedrugipokušajlikvidaci-

je koju je policija spriječila za

dva dana. Upetak su u podgo-

ričkomnaselju Zagorič uhap-

šeniMilošVidmar(26)iMiloš

Radović (28) jer je policija u

njihovom vozilu pronašla ek-

splozivnu napravu veće

razornemoći,aliimsenateret

stavlja isto krivično djelo kao i

Kisić-Petrović–nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija. Njima je nakon sa-

slušanja kod sudije za istragu

određen pritvor zbog opasno-

stiodbjekstvaiuticajanasvje-

doke.

A.Ga.

-M.L.

Vujisić navodi da su veoma ri-

jetki slučajevi da roditelj daje

višenovcanegoštosudodredi.

Sumnje ipravdanja

Sama činjenica da je došlo do

razvoda braka znači da su od-

nosi između bračnih partnera

poremećeni.

-Sobziromnatodasedosuđe-

ni iznos na ime izdržavanja

uplaćujenaračunroditeljako-

jem je dijete povjereno na ču-

vanje i vaspitanje, kod drugog

roditelja, tj. kod onog roditelja

koji je dužanda daje izdržava-

nje budi sumnju da će taj no-

vac iskoristiti za sebe a ne za

dijete. Dakle, u većini slučaje-

va kao razlog izbjegavanja da-

vanja izdržavanja navode

,,opravdanu“ bojazan da će se

tajnovaczloupotrijebiti za lič-

ne potrebe onog drugog rodi-

telja, a ne djeteta - ispričala je

Vujisić.

Ona dodaje da nijesu rijetki

slučajevi danedavanje izdrža-

vanja pravdaju navodnim do-

kazima.

- U slučaju kada su djeca po-

vjerenanačuvanjeivaspitanje

majci, ona je nakon razvoda

upisala tečaj stranog jezika ili

odlazi u teretanu ili je položila

vozački ispit. S obziromda ta-

kve aktivnosti nije imala to-

kom trajanja braka, to njenom

bivšemsuprugu, koji sadamo-

ra da plaća izdržavanje djeci,

odmah predstavlja ,,čvrst do-

kaz“ da novac koji joj on upla-

ćuje ona koristi za neke svoje

potrebe - primjer je iz prakse

Vujisić.

Ona smatra da se radi o na-

mjerno pogrešnoj percepciji,

odnosno suštini instituta izdr-

žavanjainapominjedaizdrža-

vanjenijenamijenjenobivšem

bračnomdrugu već isključivo

djetetu.

- Kako bi izbjegli svaku sum-

nju, a samim tim omogućili

djeci da iznos koji dobijaju na

ime izdržavanja zaista i bude

pravilno usmjeren za njihove

potrebe, smatram da bi rodi-

telj koji daje izdržavanje tre-

balo da se aktivnije uključi u

život svoga djeteta - naglašava

sagovornica.

Vujisić navodi da je tokom

prakse imala još pozitivnih

slučajeva gdje su roditelji na-

konrazvodadjecuidaljezadr-

žali uprvomplanu.

Nemageneralizacije

Njena koleginica, advokatica

Milena Jovović imala je slučaj

gdje jemeđubivšimsupružni-

cima postignut sporazum o

visini alimentacijeu iznosuod

čak 1.000 eura, uz obavezu

plaćanja školarine.

Isto tako, bilježi slučaj gdje

majkakaodavalacizdržavanja

svoju obavezu nije poštovala,

niti je viđala djecu na predvi-

đeni način.

-Bezobziranarazmirice i loše

odnose bivših supružnika,

djecaniukomslučajunetreba

da ispaštaju - prvo je što je sa-

opštila Jovović.

Ona jenavelada jepravona iz-

državanje jedno od osnovnih

prava djeteta proklamovano

Ustavom, Porodičnim zako-

nom, kaoiKonvencijomopra-

vima djeteta.

Dodajeda jepresudaukojoj je

sadržana odluka o izdržava-

nju predstavlja izvršnu ispra-

vu, što znači da se prinudnim

putemmoženaplatiti dosuđe-

na alimentacija u slučaju kada

je to neophodno, odnosno ka-

da roditelj ne isplaćuje novac.

- Zakon predviđa i to da ako

roditelj ne traži izvršenje do-

suđenog izdržavanja, organ

starateljstva je ovlašćen da u

ime maloljetnog lica podnese

sudu predlog za izvršenje.

Treba ukazati i daKrivični za-

konik Crne Gore nedavanje

izdržavanja tretira kao krivič-

no djelo za koje je zaprijećena

novčana kazna ili zatvorska u

zavisnosti od lakšeg ili težeg

oblika - navela je Jovović.

Javni izvršitelj

Ona ističe da postoje slučajevi

kada davalac izdržavanja pri-

kriva stvarno činjenično sta-

nje i pribjegava malverzacija-

ma, ne bi li umanjio obavezu,

pa sa poslodavcem dogovara

iznos zarade za vrijeme traja-

nja spora, raskida ugovor o ra-

du i prijavljuje se kao nezapo-

sleno lice na birou, prikriva

pokretnu i nepokretnu imovi-

nu…

U takvim situacijama nadle-

žan je javni izvršitelj.

VidakLatković, javni izvršitelj

za područje Osnovnog suda u

Cetinju,ohrabrujeroditeljeda

je zakon na strani djece i da se

naplatemoraju izmiriti.

- Ukoliko potraživanje nakna-

de za izdržavanje djece nije

mjesečno uplaćivano, roditelj

kojem je sud povjerio dijete

ima pravo da pokrene postu-

pakkodjavnog izvršitelja-po-

jasnio jeLatković.

Kaže da se tada naplata obav-

lja sa tekućih racuna, od po-

kretnih i nepokretnih stvari,

udjela u privrednim društvi-

ma, akcijama i hartijama od

vrijednosti.

AnaGAGOVIĆ

Uhapšena Baranka Danijela Kisić-Petrović,

u njenomstanu pronađen arsenal oružja

Slikarka pripremala

otmicu i ubistvo?

Ime Kisić-Petrović operativno je pominjano tokom istrage zbog

paljenja automobila i aktiviranja eksplozivnih naprava u Baru,

ali nije bilo dokaza za to. Policija će ponovo ispitati te slučajeve

gorici formirao 121 predmet zbog nedavanja izdržavanja

le

tetu

Prvo uslovna, pa zatvor

Advokatica Vujisić pojašnjava da je Krivičnim zakonikom

Crne Gore nedavanje izdržavanja propisano kao krivično

djelo, za koje se u većini slučajeva izriče uslovna osuda.

- Ako je riječ o povratniku, roditelju koji i nakon uslovne

osude nastavi da izbjegava davanje izdržavanja, onda je

kazna zatvora neizbježna - upozorava Vujisić.

Dodaje da krivično nije odgovoran roditelj koji postane nes-

posoban za rad npr. usljed neke bolesti ili povrede.

- Možda na prvi pogled djeluje da je kaznena politika blaga

kada se ima u vidu uslovna osuda. Međutim, smatramda se i

u ovakvim slučajevima sud rukovodi isključivo najboljim inte-

resima djeteta. Jer za vrijeme izdržavanja zatvorske kazne

roditelj koji je dužan da daje izdržavanje je spriječen da radi,

tj. da privređuje, a što stvara situaciju da realno nema sred-

stava da daje izdržavanje - kazala je Vujisić.

Ona napominje da izdržavanje zatvorske kazne ne oslobađa

obaveze davanja izdržavanja.

- Obaveza davanja izdržavanja utvrđena sudskomodlukom

se mora ispoštovati, a boravak u zatvoru, kako sam kazala,

onemogućava davaoca izdržavanja da stvori prihode iz kojih

bi davao izdržavanje pa mu se za taj period obaveze samo

uvećavaju - kazala je Vujisić.

Milena Jovović

AnjaKrkeljić

VidakLatković

Zaplijenjeno

oružjeustanu

Kisić-Petrović