Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. decembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

-Nećuda joj

plaćamalimentaciju jer ona

ih troši na sebe - rečenica je

kojuvećinaočeva izgovarau

sudnici, pokušavajući da

opravdaju štodjeci neupla-

ćuju izdržavanje.

Iako je zakon jasan - nedavanje

izdržavanja je krivično djelo, u

porastu je broj onih koji nakon

izrečene presude odbijaju da

ispunjavajuobavezu.

U prethodnoj godini u Osnov-

nomsudu uPodgorici formira-

no je 56 predmeta zbog krivič-

n o g d j e l a n e d a v a n j e

izdržavanja,dokjeu2017.godi-

ni u ovom sudu formirano 65

predmeta.

Ovo je za Pobjedu saopštila sa-

vjetnica za odnose s javnošću

Osnovnog suda u Podgorici

AnjaKrkeljić.

Ovaj podatak nije kompletan

jer ima i onih koji neće da ovo

pitanje rješavaju po sudovima,

pa idu linijommanjeg otpora i

bivšeg supružnika oslobađaju

zakonske obaveze koju ima

prema djetetu.

Iznos

Pobjedini sagovornici tvrde da

ovaj potez nije pametan, jer

predzakonomsmosvijednakii

dijetemoraprimatiminimalnu

alimentaciju koja iznosi 66,68

eura, dok ima i one djece koja

mjesečnodobijaju 1.000 eura.

- Prilikomocjenjivanjamoguć-

nosti lica koje je dužno da daje

izdržavanje, sud uzima u obzir

sva njegova primanja i stvarne

mogućnosti da stiče zaradu,

kao i njegove sopstvene potre-

be i zakonske obaveze izdrža-

vanja, pri čemu je najmanji

iznos za izdržavanje66,68eura

- kazala jeKrkeljić.

Ona navodi da je dužnost rodi-

telja utvrđena izvršnom sud-

skomodlukom ili izvršnimpo-

ravnanjem pred sudom ili

drugimnadležnim organom, u

iznosu i na način kako je to od-

lukom, odnosno poravnanjem

utvrđeno.

- U parničnom postupku, po

tužbi za razvod braka/povjera-

vanje djece, sud po službenoj

dužnosti donosi odluku i o

iznosu alimentacije, obavezu-

jući na isplatu alimentacije

onog roditelja sa kojim dijete

ne živi - pojasnila jeKrkeljić.

Takvu obavezu, kako je poja-

snilaadvokaticaGoricaVujisić,

roditelji su dužni da ispunjava-

njudopunoljetstvadjeteta, od-

nosnodo 18. godine.

-Međutim, roditelji imaju oba-

vezu da izdržavaju i svoje pu-

noljetnodijetekojejenaredov-

nom školovanju najkasnije do

navršene 26. godine. Takođe,

roditelji sudužni da izdržavaju

i punoljetno dijete koje je

nesposobno za rad, a nema do-

voljno sredstava za život - na-

pominjeVujisić.

Propisi iobaveze

Prema njenim riječima, oba-

veza roditelja da izdržavaju

djecupropisana jeodredbama

Porodičnog zakona kao i

odredbamaZakonaoobligaci-

onim odnosima, to su dva

krovna zakona koja regulišu

ovuoblast.

-Zakonpropisujedasurodite-

lji dužni da izdržavaju svoje

dijete i da doprinose njego-

vom izdržavanju. To znači da

roditeljimorajudaobezbijede

djetetukvalitetneuslovezaži-

vot, odnosno nivo životnog

standarda kakav uživa roditelj

koji je sudskomodlukomoba-

vezan na davanje izdržavanja

- kazala je naša sagovornica.

Ona je pojasnila da visina ali-

mentacije ne može biti manja

od 15 odsto i ne veća od 50 od-

stoodvisineredovnihprihoda

roditeljakoji daje izdržavanje.

- Visina izdržavanja se odre-

đuje u svakom konkretnom

slučaju, pri tome uzimajući u

obzir sve okolnosti konkret-

nog slučaja. Zakon predviđa

da se izdržavanje daje u fik-

snomiznosuzavisnoodpotre-

ba djeteta kao i od imovinskih

prilika roditelja, što se odnosi

na rad, privređivanje, radne

sposobnosti - ispričala jeVuji-

sić.

Ona navodi slučaj klijenta koji

je sudskom presudom obave-

zan da na ime izdržavanja

dvoje maloljetne djece mje-

sečnouplaćuje po 90 eura.

- Kazao mi je da se zaposlio

kod drugog poslodavca gdje

mujeplataznatnovećaodpla-

te koju je do tada primao, pa je

želio da djeci daje veći iznos.

Bila sam pozitivno iznenađe-

na i odgovorilamuda touvijek

možedauradi.Međutim, on je

insistirao da želi da to piše u

presudi. Pitala samga, a onmi

je odgovorio da s obzirom da

djeca ne žive sa njim, da ih

zbog prirode posla ne viđa

onoliko koliko bi želio, pa bi

svoje odsustvo iz njihovih ži-

vota želio da opravda time da

je on morao da radi i da zara-

đuje kako bi im omogućio što

bolji život - ispričala jeVujisić.

Kako je navela, insistirala je da

njen klijent to djeci saopšti u

razgovorima, ali je on na kraju

rekao:,,Uvijekćumoćidaimpo-

kažempresudu i da imkažem–

e, da vam ovo nijesam davao

odavnobihbiouzatvoru“.

PODGORICA

-Manjinski

akcionariDuvanskogkom-

binataPodgoricaponovo su

uputili pismovrhovnomdr-

žavnomtužiocu Ivici Stan-

koviću tražeći dapreispita

optužnicu jer smatrajuda

njomenijesuobuhvaćena

sva licakoja suučestvovalau

ovom, kako tvrde, lažnom

stečaju. Kako sudržava ima-

njinski akcionari vlasnici

imovineDKP-auodnosu51

naprema49odsto, smatraju

indikativnimda se akcionari

ne tretirajukaooštećena

strana.

Odgovornost

- Ovo ukazuje da optužnica

ima selektivni karakter, ali to

je problem kojim treba da se

pozabavi tužilaštvoakoželi da

ima kredibilitet i profesional-

nu odgovornost. Ono što nas

posebno interesuje jeste zbog

čega tužilaštvo tvrdi da je izvr-

šenimkrivičnimdjelima ošte-

ćen državni budžet, a ne imo-

vina Duvanskog kombinata,

i ako re l evantne pravne

činjenice i materijalni dokazi

ukazuju da je sasvim suprot-

no. Naime, optužnica treba da

se zasnivananezakonitoj pro-

daji imovine stečajnog dužni-

ka, tj.Duvanskogkombinata, a

ne na utaji poreza i drugih

budžetskih prihoda - navodi

se upismu.

Direktor Udruženja manjin-

skih akcionara Žarko Kneže-

vićnavodidanijeteškoutvrdi-

ti da je stečaj u DKP-u bio

lažan, teda je cilj bioda seuni-

šti najstarije crnogorsko pre-

duzeće, koje je, kakokaže, više

od jednogvijekapunilodržav-

ni budžet. On za opstrukciju

optužuje i parlament i Vladu,

tvrdeći da je Skupština zabra-

nila raspravu o izvještaju An-

ketnog odbora koji je imao za-

datak da utvrdi činjenice o

stečajuuDKP-u, aVlada igno-

risala njihova obraćanja. Vla-

da je pozivajući se na, kako

tvrdi,pogrešanzakon,osnova-

la Novi duvanski kombinat i

odstečajnogupravnikaDKP-a

tražila da joj se na ime pet mi-

lionaeurapotraživanjaprene-

su svi poslovni objekti i opre-

ma u ovo j v r i j edno s t i .

Knežević smatra da nijesu

smjeli oformiti novo preduze-

će s obzirom da takva mjera u

planu reorganizacije nije po-

stojala.

-Dvamjesecanakonnjegovog

osnivanja tzv. Novi duvanski

kombinat uvodi dodatne

,,sankcije“ Duvanskom kom-

binatu tako što mu daje u za-

kup tehnološku i drugu opre-

mu,kojujeranijeuzurpiraood

njega, uz mjesečnu naknadu

od šest hiljada eura, sa ciljem

da ga što prije uništi, ali i da

prikrije mnoge zloupotrebe

koje imaju obilježja bića odre-

đenih krivičnih djela, što se

potvrdilo i osnaženomoptuž-

nicom protiv navedenih lica i

koja treba da bude predmet

tekućeg krivičnog postupka -

tvrdi Knežević.

Plan

On navodi i da je falsifikovan

plan o reorganizaciji kojim je

poništena prvobitna odluka da

poreski dug bude otpisan.

Ovimjestečajnamasaumanje-

na za višemiliona eura, smatra

Knežević i napominje da ste-

čajni upravnik nije ni smio da

proda imovinu jer je sudu do-

stavljena izjava o namjeri reor-

ganizacije. Imovina je prodata

četirimjesecaprijenegojeovaj

planusvojen.

M.Lk

.

Akcionari Duvanskog pisali vrhovnom

državnom tužiocu

Traže od Stankovića

proširenje optužnice

(Ne)pLaćaNjeaLiMeNtacije:

Za nepunih dvije godine samo sud u Po

Ne plaćaju jermi

da pare ne idudj

Zakon je precizan: nedavanje izdržavanja je krivično

djelo. Minimalna obavezna alimentacija iznosi 66,68

eura, a ima i one djece kojamjesečno primaju i 1.000 eura

Kažnjavanje preko djece?

Advokatica Gorica Vujisić ističe da je nekad vjerovala da

djeca treba da budu povjerena majci, ali da je tokom advo-

katske prakse s razlogom - promijenila mišljenje. Napominje

da je shvatila da su neke žene koristile djecu kako bi kažnja-

vale muževe.

- Ako su joj već djeca povjerena, ona mora da se bori da

stvori što bolje uslove svojoj djeci, pa i po cijenu da zanemari

neke svoje ciljeve i potrebe. Međutim, u praksi sam vidjela da,

na moju žalost, nijesu rijetki slučajevi da upravo ovaj institut

izdržavanja maloljetne djece ženama predstavlja instrument

neke vrste kažnjavanja bivšeg supruga - kazala je Vujisić.

Ispričala je da je klijentkinju, prije pisanja tužbe, pitala kako

ona predlaže da otac ostvaruje kontakt sa djecom, da li

vikendima, za vrijeme raspusta i na kojemmjestu da preuzi-

ma djecu. Ona joj je odgovorila: ,,Može i svaki dan da ih vodi

kod njega“.

- S obziromna to da žive na različitim krajevima grada, a

djeca idu u školu, pitala sam je da li bi to bilo opterećujuće za

djecu da nakon škole i svih školskih obaveza i eventualnih

vannastavnih aktivnosti idu kod oca pa se vraćaju, ona je

odgovorila: Bitno je da mi on plaća i sve dok plaća gledaće

ih - ispričala je Vujisić.

GoricaVujisić

PODGORICA

- Spasioci Službe zaštite glavnog grada spasili su

sinoć čovjeka i psa iz rijeke Morače, prenosi Antena M.

Kako je kazao komandir Službe Andrija Čađenović, pas i čovjek su

spašeni na lokaciji ispod stijena kod zgrade Crvenog krsta.

-Iz vode je prvo izvučen pas. Najbitnije je da niko nije povrijeđen-

kazao je Čađenović.

c.H.

IzMorače spašeni čovjek i pas

Izgorjela dva

automobila

IluStrACIjA

PODGORICA/BAR

–Dva

vozila izgorjela su sinoćupo-

žarimauPodgorici i Baru,

prenosi portal CdM.

Kako piše ovaj portal, koman-

dir Službe zaštite i spašavanja

Andrija Čađenović kazao je da

je ,,ford“ u potpunosti bio za-

hvaćen plamenom kod zgrada

Pet udovica uPodgorici.

Brzom intervencijom vatroga-

saca spriječena je veća šteta na

ostalim automobilima na par-

kingu.

I u Baru je izgorjelo vozilomarke

,,opel korsa

.

Snimak automobila koji gori

objavljen jenaFBstranici Podgo-

rički vremeplov.

Istraga će utvrditi uzroke požara.

c.H.

Požari u Podgorici i Baru

CDM

IzgorjeloautouPodgorici