Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

„Monte Turk“ nije

mrdnuo od temelja

Mojkovačka biznis zona prvi put je proglašena u junu 2014.

godine. Dvije godine kasnije došao je i prvi, dugo čekani inve-

stitor. Nije, međutim, bio onakav kakvog su Mojkovčani oče-

kivali. Bila je to irma „Monte Turk“, u priči spremna da uloži

1,3 miliona eura u pogon za preradumlijeka i proizvodnju

raznih vrsta jogurta i sireva. Položen je tada kamen temeljac

budućeg pogona. U tom, mislilo se, važnom činu učestvovao

je i predsjednik opštine i tu se priča o prvom investitoru i

biznis zoni završila. „Monte Turk“ se više nije pojavljivao u

Mojkovcu.

Ekonomija

Ponedjeljak, 18. decembar 2017.

Razvoj biznisa na sjeveru Crne Gore u posebnimzonama šansa za više opština

Interesovanja

ima, očekuju

konkretne

investicije

MOJKOVAC/BERANE

Mogućnost ulaganja za ra-

zvoj biznisauzodgovarajuće

pogodnosti zakupa, smanje-

njeporeza i komunalnihna-

knada, aduti suzaprivlače-

njemahomstranih

investitoraukoje seuzdajuu

mojkovačkoj i beranskoj op-

štini.

UMojkovcu su stvari još u po-

voju jer biznis zona čeka infra-

strukturu i investitore. Biznis

zonaBabićaPolje,površinepet

hektara, proglašena u maju

ove godine, i to po drugi put,

štojenjenaposebnost,nudiin-

vestitorima izuzetne povolj-

nosti,alinjihjošnema,jerjetaj

raj za njih i dalje obična livada

bez i jednogdetalja infrastruk-

ture. No, i to će se već naredne

godine promijeniti.

Ulaganjezastart

Premijer Crne Gore Duško

Marković je, naime, tokompo-

sjeteMojkovcuprošlogmjese-

ca,obećaodaćeVladanaredne

godine izdvojiti pola miliona

eura za infrastrukturu u moj-

kovačkoj biznis zoni. Investi-

tori, a zainteresovanih ima,

potvrdila je menadžerka bi-

znis zone Bojana Zejak, moći

će tada da dođu i iskoriste niz

povoljnosti koje im se nude na

tomprostoru.

- Za ulaganje umojkovački bi-

znis raj interesovanje je do sa-

da pokazalo više od trideset

uglavnom stranih investitora.

Na brojnim sastancima, orga-

nizovanim uglavnom u kabi-

netupredsjednika opštineDe-

jana Medojevića, veliko

interesovanje za ulaganje u bi-

znis zonu pokazali su investi-

tori iz Turske, Italije, Švajcar-

ske, Hrvatske i još nekoliko

evropskihzemalja.Posebnosu

za Babića Polje zainteresovani

Kinezi.Potencijalniinvestitori

čekaju infrastrukturu biznis

zone, analiziraju resurse koji-

ma raspolažemo i prave pro-

cjene o isplativosti ulaganja.

Mislimda se njihova intereso-

vanja kreću u okvirima naših

strateškihrazvojnihplanova,u

kojima dominantnu ulogu

imaju razvoj turizma i poljo-

privrede, kao i drvoprerada i

mala i srednja preduzeća. Tu

su i rudna bogatstva olova i

cinka. Vjerujemda ćemo udo-

gledno vrijeme imati prvog in-

vestitora u biznis zonu u obla-

s t i m a p r o i z v o d n j e i

veletrgovine, i zbog razvojnih

potencijala opštine, ali i uslova

koji senude investitorimaubi-

znis zoni, saobraćajno odlično

povezanom sa širim okruže-

njem- kazala jeZejak.

Mojkovačka biznis zona, na-

mijenjenaproizvodnimdjelat-

nostima i trgovini na veliko,

investitorima nudi zaista izu-

zetne uslove. Zemljište se daje

u zakup gotovo džabe -0,05

eura po kvadratu. Investitor

koji zaposli više od deset rad-

nika oslobađa se plaćanja na-

knade za komunalno oprema-

nje građevinskog zemljišta. Ta

naknada se za one koji zaposle

od šest do deset radnika sma-

njuje za 85 odsto, odnosno 70

odsto za investitora koji otvori

odtridošestnovihradnihmje-

sta. Porez na nepokretnosti u

biznis zoni smanjuje se za 80

odsto. Većim investitorima,

koji otvore najmanje dvadeset

novih radnihmjesta, na raspo-

laganju su i državna sredstva

za podsticanje direktnih inve-

sticija – od tri do deset hiljada

eura po radnommjestu...

PovoljnostiuRudešu

Biznis zona Rudeš se nalazi na

regionalnomputuBerane-Ro-

žaje sa pristupnom saobraćaj-

nicom i dobrom mrežom lo-

kalnihputeva.

Reginalnibizniscentaruokviru

biznis zone Rudeš osnovan je u

martu 2015. godine u okviru

projekta „Uspostavljanje regio-

nalnog biznis centra sa biznis

inkubatorom na sjeveroistoku

Crne Gore“. Radi poboljšanja

ekonomskog okruženja uBera-

nama, uvedene su brojne po-

godnosti za potencijalne inve-

stitore i preduzetnike.

KaonajvažnijedirektorRegio-

nalnog biznis centra Berane

Radule Bojović navodi osloba-

đanjeodplaćanjadoprinosaza

obavezno socijalno osiguranje

na zarade zaposlenih, moguć-

nost oslobađanja od plaćanja

porezanadobit i potezanado-

hodak za prvih osam godina

poslovanjaukolikoiznospore-

zaneprelazi200.000eura,kao

i oslobađanje od plaćanja na-

knada za komunalno oprema-

nje.

-Zemljište jemogućedobitina

korišćenjebeznaknadeuperi-

odu do 10 godina, uz obavezu

otvaranjanovihradnihmjesta,

i to za korišćenje zemljišta po-

vršine do 2.500 metara kva-

dratnih za tri do pet radnih

mjesta; do 5.000 kvadrata za

uposlenih šest do 10 radnika i

10.000 metara kvadratnih za

investitore koji otvore od 11 do

20 radnihmjesta - ističe Bojo-

vić.

Osnivanje Regionalnog biznis

centra većim dijelom finansi-

Podrška i

za osobe sa

posebnim

potrebama

Regionalni biznis centar

Berane je tokom 2017.

godine nastavio saradnju

sa srednjim školama iz

Berana, Andrijevice i Pet-

njice, Institutom računo-

vođa i revizora Crne Gore,

Biznis centromBar, Tehno-

polisom iz Nikšića, UNDP-

jem, HELP-om, Fondacijom

Dokukino, Ambasadom

SAD i irmomKoka-kola.

- Organizovane su 32

radionice, sa 828 učesnika,

uglavnommladih pre-

duzetnika, potencijalnih

preduzetnika, srednjoš-

kolaca i preduzetnica, kao

i pripadnika manjinskih

naroda, Roma i Egipćana.

Tokom sljedeće godine se

nastavlja saradnja sa ovim

organizacijama. U toku

je otvaranje socijalnog

preduzeća u saradnji sa

Karitasom iz Bara. Članovi

preduzeća i ujedno stanari

RBC Berane će biti lica sa

posebnimpotrebama.

Dva stanara su ušla tokom

godine (pekara, krojač), a

u toku je i ulazak ženskog

udruženja Kreativa, čije

članice se bave izradom

domaćih rukotvorina. Uku-

pno je planirano otvaranje

11 novih radnihmjesta u

ovimpreduzećima. Tri

preduzeća su start-up pre-

duzeća.

U toku je izrada izvještaja

za 2017. godinu koji se

dostavlja osnivačima (pet

opština i RRA Bjelasica,

Komovi i Prokletije), kao i

izrada predloga budžeta

za 2018. godinu - kaže

Radule Bojović.

Prioritet razvoj start-up biznisa

- Misija Regionalnog biznis centra je da pomogne stvaranju

povoljnijeg okruženja za ekonomski razvoj malih i srednjih

preduzeća u sjeveroistočnom regionu Crne Gore – pojasnio

je direktor centra Radule Bojović.

Prema njegovim riječima, Regionalni biznis centar pruža

tehničku i administrativnu podrškumalim i srednjimpredu-

zećima iz regiona, organizuje obuke, umrežavanje i promo-

ciju i na taj način kreira povoljniju poslovnu klimu za mala i

srednja preduzeća.

- U sklopu RBC je i biznis inkubator koji ima za cilj da podrži

razvoj start-up biznisa, što je prioritet. Sva zainteresovana

start-up preduzeća za ulazak u biznis inkubator moraju pod-

nijeti aplikacioni formular i biznis plan, kao i ostalu prateću

dokumentaciju. Njihov zahtjev se razmatra na internoj komi-

siji RBC Berane, koja podnosi predloge za ulazak u inkubator

Odboru direktora na konačno odobravanje - kaže Bojović.

Veliko interesovanje za ulaganje u biznis zonu uMojkovcu pokazali

su investitori iz više zemalja, posebno Kinezi. Svi, međutim, još čekaju

infrastrukturu. Sa druge strane, biznis zona Rudeš kod Berana nastala je

sinergijom i interesompet opština uz podršku EU

ČEKAINVESTITORE:

Poglednamojkovačku

biznis zonu

rala je Evropska unija, a reali-

zovala opština Berane u par-

tnerstvu sa Regionalnom

razvojnom agencijom za Bje-

lasicu, Komove i Prokletije i

opštinama Andrijevica, Bijelo

Polje, Plav i Rožaje, koje su i

njegovi osnivači.

On dodaje da je, iako je osno-

vanjoš2015.godine, Regional-

ni biznis centar zvanično po-

čeo sa radom17. februara2016.

godine. Tokom 2016. godine

učestvovao je u dva projekta,

HELP – Projekat samozapo-

šljavanja, u okviru kojeg je

otvoreno jednoradnomjestou

RBC Berane. Takođe je uče-

stvovao u projektu Fondacije

DokukinoizBeograda,,Nagra-

da za društvene promjene“, u

kojemsudvabiznisplanamla-

dih potencijalnih preduzetni-

ka iz Berana osvojila nagrade

na nivouCrneGore. Potpisana

su dva ugovora sa stanarima,

,,Inovacioni centar“, u okviru

projektaprekogranične sarad-

nje sa Kosovom, i preduzetni-

kom koji se bavi ugostitelj-

skom djelatnošću, u okviru

kojih su otvorena tri radna

mjesta.

Kopčazapetopština

- Tokom 2016. godine organi-

zovano je pet javnih prezenta-

cija u pet opština na sjeveroi-

stoku Crne Gore -Beranama,

Plavu, Andrijevici, Rožajama i

Bijelom Polju. Uspostavljena

je saradnja saHELP-om, sred-

njim školama iz Berana i An-

drijevice,FondacijomDokuki-

no, Institutom revizora i

računovođa CG, TO Berane,

KaritasomBar, NVO Sjeverna

zemlja, Udruženjemdrvopre-

rađivača Berane, Upravom za

javne nabavke, NVOKreativa,

uokvirukoje je održano40 ra-

dionica i seminara, sa uku-

pnimbrojemod 796 učesnika.

Takođe je u RBC Berane odr-

žanSectorialCommitteemee-

ting sa ukupno 40 učesnika –

podsjećaBojović.

V.J.-R.Ć.

Jedanod

segmenatabiznis

zone ,,Rudeš“