Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 18. decembar 2017.

Gradonačelnik glavnog grada govorio

o predstojećim lokalnim izborima

Stijepović:

Ubijeđen

samunašupobjedu

PODGORICA

Gradonačel-

nikPodgoriceSlavoljubMi-

goStijepović, gostujući u

emisiji ,,Živa istina“, saop-

štio jeda jeubijeđenupobje-

duDemokratskepartije so-

cijalistanapredstojećim

izborimauglavnomgradu.

Odbacio je spekulacije o po-

djelama na nekoliko struja

unutar podgoričkogDPS-a.

- Nema struja. Od 1997. nije-

smo imali nijedan raskol, ni-

jednu veću svađu, djelujemo

jedinstveno, takav je i podgo-

ričkiDPS–bez struja– istakao

je Stijepović.

Dobarzalog

DPS je, stoga, kako je dodao,

siguranupobjeduuPodgorici.

-Siguransamdajeovagradska

uprava za protekle tri godine i

dva i po mjeseca, a nastaviće

takodokrajamandata,ostavila

dobar zalog i da ćemonapravi-

ti takvu reprezentaciju, odno-

sno odborničku listu, koja će

garantovati sigurnu pobjedu

DPS-a,odnosnonjegovogkan-

didata za gradonačelnika na

predstojećimizborima - kazao

je on.

Naredne godine biće tačno vi-

jek od Podgoričke skupštine.

Upitan da li bi Podgorica tre-

baloda se odredi na neki način

premakarakterutogdogađaja,

Stijepović je odgovorio po-

tvrdno.

-Biću jasan i iskren, trebalobi i

to tokom cijele godine. To je

datum kojim se ne možemo

ponositi, najtragičniji u našoj

istoriji. Kao Crnogorac, Pod-

goričanin i kao gradonačelnik

osjetim gorčinu i nelagodnost

nasvakipomentogdogađaja,u

čijem je nazivu sadržano ime

ovog grada. To je vrijeme uko-

me je nestala država, crkva,

slavna dinastija Petrović Nje-

goš proglašena za izdajničku.

Ima nekih koji su slavili i 99

godina odPodgoričke skupšti-

ne. Iduće godine je stogodiš-

njica tog tragičnog događaja i

to ne može biti godina za slav-

lje, ali jeste za edukaciju. Za

one koji, eventualno, ne znaju

štosetadadesilo-navodiStije-

pović.

Komentarišući inicijativu da

ulica ili trg u centru Podgorice

dobiju ime kapetana Đura

Draškovića i Boraca za pravo,

čast i sloboduCrneGore, Stije-

pović kaže da će lično to podr-

žati.

- Iako ja o tome ne odlučujem.

O tome odlučuju odbornici u

gradskomparlamentu, ali sam

siguran da ćemo oko toga na

našemodborničkomklubupo-

stići jedinstvo – kazao je, ocje-

njujući da je apsurdna činjeni-

ca da je sjedište Vlade Crne

Gore uKarađorđevoj ulici.

Gradonačelnik Podgorice sa-

glasiosesaocjenomdaspome-

nik vojvodiMirku trebada bu-

de počet ak i sprav l j anj a

istorijskih nepravdi, a spome-

nikBožidaruVukovićuPodgo-

ričaninukrajfalsifikatakojima

se o troškudržave potire crno-

gorski identitet.

Zadovoljstvourađenim

Stijepović je naveo da je zado-

voljan urađenim otkad je na

čelu Glavnog grada. Najpono-

snijijenaservisBiro-48putem

kojegjeriješenopreko10hilja-

da zahtjeva građana Podgori-

ce.

- Urađene su biciklističke sta-

ze, do Nove godine trebalo bi

dabudegotovonatkrivanjeba-

zena. Nakon 66 godina Podgo-

rica će dobiti gradsko pozori-

šte. Radovi teku po planu. Tri

prioritetna projekta u nared-

nomperiodu su izgradnja ure-

đajazaprečišćavanjeotpadnih

voda,jugozapadnaobilaznicai

bulevar u Donjoj Gorici. Jav-

nim službenicima, socijalno

ugroženima i penzionerima

podijeljeni sustanovi i lokacije

za zgrade - navodi Stijepović.

Jedino za čim gradonačelnik

žali je što ranije nijesu krenuli

sa nekim od projekata, za šta

krivi birokratiju.

N.Đ.

Radunović:

Došlo je vrijeme

za Demokratski front

Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović saopštio

je da DF očekuje ubjedljivu pobjedu opozicije na izborima u

Podgorici, sa još većom razlikomnego što je to bio slučaj u

oktobru prošle godine.

- DPS i njihov lider u Podgorici Slavoljub Stijepović pokazali

su da ne znaju da odgovore potrebama današnje Podgorice

i njenih građana. Došlo je vrijeme da se problemima Podgo-

ričana bave oni koji su najsnažnije vezani za svoj grad, i koji

će imati jasan plan rada, jer ne može se grad koji stalno raste

voditi improvizacijama i jeftinim trikovima - kazao je on.

Komentarišući izjave Stijepovića, naveo je da je ,,raskol u pod-

goričkomDPS-u u jeku, i odlazeći gradonačelnik, koji je inače

na tu funkciju izabran političkom korupcijom, pokušava da se

iznova nametne vrhu svoje stranke“.

- On i njegov ,,tim“ su prespavali više od tri godine, bez ijednog

značajnijeg projekta u glavnomgradu, i sada je pravi trenutak

da izađu iz hibernacije i krenu u lažna obećanja – saopštio je

Radunović.

vi sa radom usmjerenim ka

unapređenju vladavine pra-

va, većem poštovanju ljud-

skih sloboda i uključivanju u

moderne demokratske toko-

ve.

POBJEDA:

Vašaorganizaci-

japoznata jepo istraživanji-

ma javnog mnjenja. Koji su,

po Vašemmišljenju, najza-

brinjavajući trendovi na ko-

je nailazite u vašim ispitiva-

njima stavova građana?

BEŠIĆ:

Kako istraživanja jav-

nog mnjenja sprovodimo već

višeod15godina,uprilicismo

da upoređujemo rezultate u

dugom vremenskom interva-

lu,međutimonoštobihdanas

izdvojila jeste pad povjerenja

građana u institucije u po-

sljednje dvije godine. Osim

toga, pitanja etničke distance

i diskriminacije su još uvijek

aktuelna i predstavljaju opa-

snost za svako demokratsko

društvo,paicrnogorsko.Ipak,

Javnost primat daje politici

POBJEDA:

Interesantno je da istraživanja političkog

javnogmnjenja, bilo da ga radi CEDEM ili neko drugi, uvi-

jek izazivaju burne reakcije političkih aktera. Šta vamto

govori o našemdruštvu?

BEŠIĆ:

Mislimda će se svako složiti sa ocjenomda crno-

gorska javnost primat u fokusu daje politici u odnosu na

ostala pitanja od značaja, kao što su razvoj građanskog

društva ili ekonomski prosperitet, bez obzira što se uvijek

moraju dovesti u vezu. Zbog toga uopšte ne čudi da se

rezultati o rejtingu političkih subjekata, naročito kod onih

kojima u tom trenutku ne idu u prilog, ne dočekuju na naj-

bolji način, ali to je svakako potpuno razumljivo.

ohrabruju podaci koji govore

u prilog povećanja svijesti

građanaovažnostiborbepro-

tivovihpojava, što jedirektan

rezultat aktivizma civilnog

društva.

POBJEDA:

Iz Brisela poru-

čuju da očekuju jaču politič-

ku posvećenost reformama

u vladavini prava, koja je ta-

kođeufokusu interesovanja

CEDEM-a. Koji su ključni

izazovi u toj oblasti?

BEŠIĆ:

Uspostavljanje rada

parlamenta u punom kapaci-

tetu, kao preduslova za usva-

janje preporuka OEBS-a za

reforme izbornog zakono-

davstva, predstavlja svakako

izazov u kratkom roku, ima-

jući u vidu izbornu godinu

pred nama. Međutim, dalji

temeljniji rad na jačanju ne-

zavisnosti, profesionalizma i

odgovornostipravosuđa,kaoi

odlučnijaborbaprotivkorup-

cije i organizovanog krimina-

la se mora shvatiti kao impe-

rativ, bez obzira da li je to

poruka iz Brisela ili ne, jer je

pravnadržava jedinagaranci-

ja građanskih sloboda.

POBJEDA:

Kakvi su dalji

planovi CEDEM-a?

BEŠIĆ:

CEDEM će nastaviti

svoju misiju, primjerenu no-

vim izazovima i sadašnjem

vremenu i ta misija će se i da-

lje zasnivati na afirmaciji

evroatlantskih integracija,

podršci razvoju demokrat-

skog, pluralističkog i otvore-

nog društva, unapređenju

znanja u oblasti demokratske

politike i sistema zasnovanog

na ljudskim pravima i slobo-

dama.

Iv.P.

Najjačaopozicionagrupa-

cija Demokratski front

poslušala je svog ruskog

savjetnika, poslanika

DumeSergejaŽeleznja-

ka i pokušava da i ovoga

puta ostatku opozicije

nametne nestranačkog

kandidata. Navodno su

odbili, navodni ruski

predlog, da njihov pred-

sjednički kandidat bude

MarkoMilačić.

Kao mogući kandidati DF-a

pominjani suMomir Bulato-

vić, bivši predsjednik, SRJ i

CrneGore i SNP-a, zatimnik-

šićki biznismen i finansijer

ovog saveza Miodrag Daka

Davidović, te bivši ministar

unutrašnjih poslova Andrija

Jovićević. Međutim, i kada bi

neko od njih potvrdio kandi-

daturu, teško da bi bio pri-

hvatljiv ostatku opozicije i

teškodabi ihmogaoobjedini-

ti kao što je to bio slučaj 2013.

kada je DF u predsjedničku

izbornu trku gurnula Mi-

odragaLekića. Za sada jepot-

punanepoznanicakogaćeDF

suprotstaviti kandidatuDPS-

a, ali je si-

gurno da će ga

imati i da to neće biti

nijedan od lidera ove politič-

ke grupacije.

Bečićsanjadrugikrug

S druge strane, Aleksa Bečić,

većtokomkampanjenalokal-

nim izborima u Mojkovcu,

Cetinju,PetnjiciiTuzima,po-

kazao jedaželi da senametne

takozvanojgrađanskojopozi-

ciji kaoneprikosnoveni lider i

predsjednički kandidat. Nje-

govi agresivni predizborni

spotovi i nastupi na lokalnim

izborima više su pristajali

kampanji za izbor predsjed-

nikadržave. Pri tomenije šte-

dio ni DF, SNP i ostale opozi-

cione partije, čiji je znatan

broj glasača preuzeo.

Bečić računa da bi u ,,sudaru“

sa kandidatomDPS-a mogao

izboriti drugi krug

predsjedničkihiz-

bora,azatimoče-

kuje podršku

ostatka opozici-

je i njihovih

simpatizera.

Koliko su re-

alnataočeki-

v a n j a , u

ovom t re -

nutku teško

je procijeniti.

Njegova bivša

stranka Socijali-

stička na-

rodna partija,

nekad najjača opozici-

ona partija, suočena sa veli-

kim unutarstranačkim suko-

bima i osipanjem članstva i

simpatizera, teško da će na

predsjedničkim izborima

imati svog kandidata i ostva-

riti neki značajniji uticaj. Pri-

kloniće se jednostavno ostat-

ku takozvane građanske

opozicijeipokušatida,,preži-

vi“ do neke naredne izborne

utakmice.

,,Građansko“ tumaranje

Lider GP Ura Dritan Abazo-

vić se takođe javnozalagaoda

opozicija, barem ona koja se

naziva građanskom, ima za-

jedničkog kandidata.

Najavio je da ukoliko se to ne

desi ova stranka će isturiti

svog kandidata. Da li će to

bitiAbazović ilinekodrugi,

još uvijek nije poznato, ali

sigurno je da bi, u ,,sudaru

velikih“, plasman u drugi

krug za kandidata ove par-

tije bio u sferi naučne fan-

tastike.

Miodrag Lekić može samo

sa sjetom da se prisjeća

predsjedničkih izbora

2013. godine kada je kao

kandidat Demokratskog

fronta osvojio 154.290 gla-

sova, iako ga je tada pobije-

dio Filip Vujanović sa

161.940 glasova. Bivši am-

basador SlobodanaMilo-

ševića u Rimu daleko je

od te popularnosti. On i

njegova nova stranka

Demos još ne znaju da

li će imati svog ili će

podržati nekog dru-

gog kandidata, ali je i

njihov uticajminoran.

Ranko Krivokapić,

predsjednik Socijalde-

mokratske partije, od

kako je, nakon više od se-

damnaest godina, napu-

stio koaliciju sa DPS-om

nastojao je da se nametne

kaolidercjelokupneopozi-

cije. Kada mu to nije pošlo

za rukom, pokušao je da

bude vođa takozvane gra-

đanske opozicije. Među-

tim, i tu mu baš sve ne šti-

ma. Zbog toga je teško

očekivati da će se on lično

oprobati u trci zapredsjed-

nika, jer bi ubjedljiv poraz

značioidefinitivnikrajnje-

govog sna o njemu kao

predvodniku ,,zdravih

opozicionih snaga“. Da li

će i kogapodržati, ostajeda

se vidi.

Lider nove partije nastale

cijepanjem Lekićevog De-

mosa, Predrag Danilović

predložio je da se građan-

ska opozicija okupi oko

,,nestranačkog kandidata,

koji bi bio žena“.Međutim,

nije kazao na koju kandi-

datkinjumisli,pajeitajpri-

jedlog otišaoniz vjetar.

Ukoliko skupe 7.932 potpi-

sa, na predsjedničkim iz-

borimamogli bi imati i naj-

manje dvojicu nezavisnih

kandidata, privrednika Va-

silija Miličkovića i Marka

Milačića.

Sve u svemu, očekuje nas

interesantna 2018. godina.

Već u februaru su lokalni

izbori u Ulcinju i Berana-

ma, zatimslijedepodgorič-

ki, papredsjednički izbori i

na jesen lokalni izbori u

ostalimcrnogorskimopšti-

nama.

ZoranDARMANOVIĆ

kandidata

lona

Ukoliko

kandidat DPS-a bude

Đukanović na predsjedničkim

izborima, pored podrške svoje

partije i simpatizera, može računati

i na glasove koalicionih partnera

Socijaldemokrata i manjinskih partija.

Posvađana i razjedinjena opozicija

na predsjedničke izbore ići će u više

kolona. DF traži nestranačkog

kandidata, Bečić sanja drugi

krug, a ,,građanska opozicija“

dezorjentisano tumara u

mjestu

Miodrag Lekićmože

samo sa sjetomda se

prisjećapredsjednič-

kih izbora 2013. godi-

ne kada je kaokandi-

dat Demokratskog

frontaosvojio

154.290glasova, iako

ga je tadapobijedio

FilipVujanović sa

161.940glasova

SlavoljubStijepović

Dritan

Abazović

Marko

Milačić