Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 18. decembar 2017.

Božićna

izložba u

nikšićkim

galerijama

Predavanje

o stripu

uKIC-u

NIKŠIĆ -

Nikšićka likovna

scena predstavljena je preksi-

noć na premijernoj „Božićnoj

izložbi“, koja će pretenduje da

postane tradicionalna podrška

napretka umjetničkog talasa

stvaralaca grada pod Bede-

mom.

Na izložbu su pozvana 42

umjetnika, od kojih se odazva-

lo njih 40. Postavka sadrži ulja

na platnu, fotografije, grafike,

pop art dizajn, instalacije i

modni dizajn, kao spiritus

movens stvaralaštva nikšićke

mladosti, iskustva i izražajnih

potencijala.

-Ova izložba početni je ste-

penik individualnosti naših

umjetnika. Namjera JUMuzeji

i galerije Nikšić je da na godiš-

njoj izložbi okupi likovne

umjetnike iz Nikšića i da na taj

način, njihovo stvaralaštvo pri-

bliži sugrađanima i široj publici.

Različiti mediji i tehnike kojima

se autori izražavaju, kao i oso-

bene likovne poetike doprino-

se sadržajnosti i raznolikosti

nikšićke likovne scene – kazala

je direktorica JUMuzeji i galeri-

je Nikšić Jelena Đukanović.

Prema njenim riječima, na sli-

kama, skulpturama, crtežima i

inistalacijama, dominira snaž-

na individualnost svakog od

umjetnika, uslovljena podne-

bljem i gradom iz koga potiču,

u kome žive i stvaraju.

-Očekujemo da će se svake

godine broj umjetnika uveća-

vati, da će ova izložba postati

tradicionalna pružajući šansu

prije svega mladimumjetnici-

ma da karijeru upravo započnu

upravo u galerijama „Nikola I“

i „Ilija Šobajić“ - kazala je Đuka-

nović.

Izložba će biti otvorena do 1.

februara.

M. R.

Saotvaranja izložbeuNikšiću

PODGORICA-

Predavanje o

stripu Luke Rakojevića biće

održano večeras u 19 sati

u Multimedijalnoj sali KIC-a

„Budo Tomović“, u okviru

manifestacije DEUS.

Tema predavanja je stvaralaš-

tvo Dušana Vukotića u kon-

tekstumoderne umjetnosti.

Kako najavljuju organizatori,

pažnja će biti usmjerena na

preplitanje principa i motiva

iz nekih od njegovih crtanih

filmova sa djelima svjetskog

renomea, artikulisanim kroz

različite umjetničke medije.

Biće razmotrene i eventualne

vizuelne reference na Oska-

romovjenčani film „Surogat“,

te njegov uticaj u svijetu ani-

miranog filma. Uz to, biće dat

kratak pregled istorije stripa i

eksplikovani značajni teorijski

momenti...

R.K.

Riječ više:

Rođendanski koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra na sceni CNP-a

Trijumf profesionalizma

PODGORICA-

Godišnjice

dajudobar povodzaprosla-

ve, ali istovremeno i zapre-

ispitivanja i sumiranje re-

zultata. Prvudecenijurada

Crnogorski simfonijski

orekstar i njegovdirigent

GrigorijKraskoobilježili su

brižljivoosmišljenimkon-

certomčiji jeprogramnosio

mnogo simbolike.

Na prvi pogled on se čini neo-

bično (i za proslave) netipično

zahtjevnim.

Prokofjeviminijature

Uprvomdijelu koncerta izve-

dena je „Simfonija-koncert za

violončelo i orkestar“ Sergeja

Prokofjeva u kojoj je kao soli-

sta nastupio vođa dionice čela

Crnogorskog simfonijskog or-

kestra Dmitrij Prokofjev. U

drugomdijelu programa slije-

dile su briljantne, virtuozne

orkestarske minijature dvoji-

ce Francuza: „Dans makabr“

Kamija Sen-Sansa i „Čarob-

njakov učenik“ Pola Dikaa.

Proslavi se pridružio i Crno-

gorski horski ansambl, ne sa-

mo prigodno, za izvođenje hi-

mne, već i da koncertu da

poseban pečat u završnici ve-

čeri izvođenjem popularnih

Borodinovih „Poloveckih iga-

ra“, kaoidvabisa,Verdija iHa-

čaturijana. U ovom gestu - da

se u svečarskom trenutku još

jednom udruže snage i tako

podsjeti na blistave izvođačke

vrhunce prethodnih sezona,

interpretacije Betovenove

„Devete simfonije“ i Verdije-

vog „Rekvijema“ - prepoznaje

se prva ideja vodilja koncepta

rođendanskog nastupa. To je

bila još jedna potvrda da je

CSO istinski stožer muzičkog

života Crne Gore i inspirator

djelovanja drugih izvođačkih

tijela, među kojima posebno

mjestopripada formiranjuCr-

nogorskog horskog ansambla

ukojemsezdružujukapaciteti

domaćih i gostujućih horova

zarad ostvarenja zahtjevnih

programskih izazova, što ned-

vosmisleno obogaćuje crno-

gorskumuzičku scenu.

istinskevrijednosti

Za ulogu solista, međutim, ni-

su pozvani gosti, kako se to

obično čini, već je iskorišćena

prilika da se u punom sjaju ra-

skriju izvođački kapaciteti

sopstvenih snaga. Najsloženiji

zadatak imao je čelistaDmitrij

Prokofjev, koji je tumačio ne-

svakidašnje virtuoznudionicu

koncerta Sergeja Prokofjeva,

ali potom i koncertmajstor,

Marko Radonić, u Sen-Sanso-

vomdjelu, kao i svaki muzičar

ansamblapojedinačnousvoje-

vrsnom„koncertuzaorkestar“

Pola Dikaa. Ako je drugi dio

koncerta nosio ponešto od re-

vijskog karaktera, jer su ga či-

nila vrlopopularnadjela svjet-

ske baštine, koncert je izabran

bez ikakvog „kompromisa“ sa

publikom. I to se prepoznaje

kao još jedan simboličan gest:

sa Crnogorskim simfoničari-

ma tokom ovih deset godina

izrastala je i njihova publika

koja je toplimprijemomslože-

nog djela Prokofjeva pokazala

da umije da prepozna i cijeni

istinske vrijednosti svjetske

muzičke baštine.

Posvećeni tumač

Dmitrij Prokofjev se do sada

podgoričkoj publici predstav-

ljaona različitenačine, i njego-

vo umijeće i perfekcionizam

uvijek su plijenili pažnju, ali

teksaovimkoncertompostaje-

mo svjesni ogromnog izvođač-

kog potencijala i istinske dra-

gocjenosti koje je sa njim

dobila crnogorska muzička

kultura. Dionicu violončela u

koncertukojijekomponovanu

posljednjim godinama života

velikog ruskog kompozitora

(1950–1952, svega godinudana

pred smrt) kompozitor je obli-

kovao u saradnji sa tada mla-

dim Mstislavom Rostropovi-

čemionasvojimvirtuozitetom

slušaoca ostavlja bez daha.

Iskorišteni su svi kapaciteti in-

strumenta, njegov najdublji

registar sa tamnimplemenitim

bojama,aliionajnajviši,violin-

ski, prodoran i kliktav. Upotri-

jebljeno je sve što instrument

može: vratolomni pasaži, za

gudače netipična akordska

faktura, čitav dijapazon izra-

žajnosti od dramatike, igrač-

kih,šaljivihaliigrotesknihmo-

menata, do plemenite lirike

tako svojstvene violončelu. I

sve to na način simfonijskog

mišljenja, takoda jenazivdjela

veoma precizan. Zbog slože-

nosti koncert se vrlo rijetko

možečutiuživimizvođenjima,

a rijetki su se odlučili za ostva-

renjetrajnihzapisa.Znalačkim

ovladavanjem ovom partitu-

romDmitrijProkofjevsepoka-

zao sasvim dostojnim velikog

imena kojenosi. Ove večeri bio

je posvećeni tumač svakog to-

na, učinio je da složena, ne u

svim aspektima komunikativ-

na partitura zvuči raskošno u

svoj ljepoti ostvarujući bespre-

kornu saradnju sa orkestrom.

Ovaj nastup ostaće upamćen

kao nedvosmislena potvrda

dosegnutog vrhunskog profe-

sionalizma ansambla i soliste.

Ususretpublici

U drugom dijelu program je

krenuo u susret publici. Sim-

foničari iKraskosugradili sta-

bilnu, energičnu, poletnu in-

terpretaciju popularnih

komada, što nije nimalo jed-

nostavno jer svi poznaju svaki

detalj partitura. Sen-Sans, Di-

ka iBorodinsvakommuzičaru

uorkestrupružajumogućnost

da na najbolji način predstavi

svoje umijeće. Atmosferi slav-

lja značajan doprinos je dao

horski ansambl,mladi, ali čisti i

u bojama pažljivo nijansirani

glasovimuzikalnosuitoplood-

govorili vrlo složenomzadatku

(hor su pripremile Aleksandra

KneževićiZojaĐurović).Bioje

to još jedanodnastupa zapam-

ćenje, potvrda posvećenog,

znalačkog i nadahnutog rada

maestraGrigorijaKraska.

SonjaMARINKOVIĆ

POTVRDAPOSVEĆENOGINADAHNUTOGRADA:

SakoncertaCSOna sceni CNP-a

D. PAPIĆ

Dodjelomnagrada završen GreenMontenegro international film fest

Gran pri filmu

„Plastični okean“

BUDVA-

Dodjelomnagrada

i festivalskompremijerom

njemačkog filma „CrnaGora

- neograničenootkrivanje

svijeta“urežiji Cornelia

Schulzepreksinoć jeuhote-

lu„Splendid“ završeno treće

izdanjeGreenMontenegro

International FilmFesta

(GMIFF).

Granprizanajboljeostvarenje

na festivalu dobio je film„Pla-

stični okean“ koji je režirao

CraigLeeson.

Ostalenagrade

Međunarodni žiri u sastavu:

reditelj Mustava Mustafić,

producentkinja Vesna Radu-

nović i reditelj Danijel Pavlić

donijeli su jednoglasnu odlu-

ku da u kategoriji „Ekologija“

nagrada za najbolji filmpone-

se makedonski film „Jezero

jabuka“urežijiLjubaStefano-

va i TamareKotevske.

Druganagradapripala jepaki-

stanskom filmu „Pangolini u

opasnosti” rediteljaMuhame-

da Ali Ijaza. Treću nagradu

dobio je engleski film „Zelena

jesjajna“rediteljkeKetrinDu-

šenuprodukcijiBritishCoun-

cila. Specijalna nagrada žirija

za globalni akivizam i izuzet-

nu produkciju dodijeljena je

ji dodijeljena je ostvarenju

„Alpski smisao života“ redite-

ljaDžonasaGrebertaizAustri-

je.Drugomjestoosvojio je film

„Azerbejdžan tour“ reditelja

Fuada Gulijeva iz Azerbejdža-

na, dok je trećanagradapripala

ostvarenju „Montenegro“ u

produkciji NTOCrneGore.

Specijalnapriznanja

Direktor Festivala Blagota

Marunović uručio je specijal-

na priznanja pojedincima i in-

stitucijamakojesudoprinijele

izuzetno uspješnoj relizaciji

trećeg izdanja festivala. Pri-

znanjasudobili: rediteljRajko

Grlić, stalnakoordinatorkaSi-

stema UN i stalna predstavni-

ca UNDP u Crnoj Gori Fiona

McCluney, direktorica NTO

Crne Gore Željka Radak-Ku-

kavičić, direktorica Zagreb

Tour FilmFest Spomenka Sa-

raga, savjetnik za ekologiju u

Vladi Makedonije Dragan Jo-

vanov, direktor Agencije za

zaštitu životne sredine Nikola

Medenica, direktor Hotela

„Splendid“ Žarko Radulović,

direktorica Direktorata za za-

štituživotnesredineIvanaVo-

jinović, Ruža Helać iz Vojvo-

đanske zelene inicijative, Ivan

Cole Barović iz Centra za kul-

turu Danilovgrad i kompanija

„Plantaže“.

Utokuceremonijedodjelena-

grada video porukom publici

su se obratili dobitnici nagra-

darediteljiMuhamedaAli Ija-

za iz Pakistana i Craig Leeson

izAustralije.

Nadahnutom besjedom i uni-

verzalnimporukamaopotrebi

stvaranja svijesti o ugroženo-

sti životnog prostora i čovjeka

u njemu, festival je zatvorio

član Savjeta GMIFF-a princ

NikolaPetrović.

R.K.

filmu „Prije poplave“ reditelja

Fishera Stevensa iz SAD-a.

Nagradeukategoriji„Ekologi-

jaduše“donio ježiri usastavu:

filmski i TV reditelj GojkoKa-

stratović (predsjednik), film-

ska kritičarka i teoretičarka

MajaBogojevićiproducentki-

nja Sara Radović. Jednogla-

snom odlukom nagrada za

najbolji film dodijeljena je

ostvarenju „Beško“ reditelja

NedžadaBegovića izSarajeva.

Drugu nagradu osvojio je film

„Tok“ koji je režirao poznati

crnogorski glumac Mišo

Obradović. Trećanagradapri-

pala je hrvatskom ostvarenju

„Mama, zašto plačeš”, redi-

teljke Vladimire Spindler iz

Zagreba. Specijalna nagrada

žirija za autentičan pogled na

prirodu i ljude Crne Gore do-

dijeljena je filmu „Crna Gora

–neograničenootkrivanjesvi-

jeta“ u režiji Cornelia Schulze

izNjemačke.

O najboljim ostvarenjima u

kategoriji „Turističko-promo-

tivni filmovi“ odlučivao je žiri

sačinjenodstudenataFakulte-

taumjetnostisaUDG.Nagrada

zanajboljifilmuovojkategori-

VAŽNEPORUKE:

Sadodjelenagradauhotelu „Splendid“