Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Konkurs za

PjesmuEvrovizije završen je

upetak, 15. decembra, ana

adresuRTCGdo sada je sti-

glovišeod30prijava. Pred-

stavnikCrneGorenaEuro-

songuovogaputabiraće se

drugačijimsistemom, nave-

čeriMontevizije, koja će se

najvjerovatnijeodržati 17.

februaranaredne godine -

kazao je zaPobjedumuzički

urednikRadijaCrneGore i

člankreativnog timaRTCG

VladimirMaraš.

Onjeistakaodaćeopobjednič-

koj pjesmi odlučivati petočlani

žiri, aglavni kriterijumi sukva-

litet kompozicije, teksta, kao i

produkcioni potencijal kom-

pozicije.

- Zbog transparentnosti je od-

lučeno da trojica članova žirija

buduizCrneGore,aimaćemoi

dvagostaukomisiji,kojisupri-

znati regionalni umjetnici u

sferimuzičkeindustrije.Krite-

rijumi ćebiti kvalitetkompozi-

cije, teksta, kao i produkcioni

potencijal kompozicije koja se

ocjenjuje. Kako je konkursom

propisano da se prijavljuju de-

mosnimci,produkcionipoten-

cijal pjesme može biti od pre-

sudnog značaja. U tom slučaju

selekcionakomisijaćeodraditi

najodgovorniji dio posla, osla-

njajući se na pojedinačna isku-

stva članova komisije i na nji-

hove vizije produkcionih

potencijala svake odabrane

kompozicijekojaprođeudrugi

krug - pojasnio jeMaraš.

Iako je opšte poznato da je na

Eurosongu već duže vrijeme

aktuelan,,komšijskisistemgla-

sanja“, Maraš kaže da se kvali-

tet uvijek prepozna nevezano

za lobističke aktivnosti koje,

svakako, igraju veliku ulogu u

odlučivanjupobjednika.

- Javni servis ima interes da se

nađe na istoj bini, makar jed-

nom godišnje, sa sestrinskim

organizacijama sa evropskog

medijskog neba. ,,Komšijsko

glasanje“ nije od juče, ali štami

tumožemo?Možemo samo da

se prilagodimo okolnostima i

potrudimosedaseumjestopo-

lufinalne, naš predstavnik na-

đe i u finalnoj večeri, što je,

iskreno vjerujem, za Crnu Go-

ruuovomtrenutkuvanserijski

uspjeh - istakao je naš sagovor-

nik.

Na pitanje da li pored izvođača

koji su već predstavljali Crnu

Goru, u ovom trenutku ima fa-

vorita koji bi, po njegovommi-

šljenju, uspješno predstavljao

našu zemlju na Eurosongu u

Lisabonu, onodgovara:

-Uovomtrenutku,obavezeko-

je me čekaju u vezi sa izborom

predstavnikaCrneGorenaEu-

rosongu 2018. uzimaju mi za

pravo da predlažem ili favori-

zujembilo koga. Pustimo da se

proces izbora regularno prive-

de kraju, a za pojedinačna mi-

šljenja i stavove, imaćemo kad

- odmah nakon Lisabona - za-

ključio jeMaraš.

B.V.

MOJKOVAC

–Uprethodnih

sedamgodina arheolozi suu

višenavratavršili istraživanja

napodručju legendarnog

srednjovjekovnoggrada-trga

Brskova. Iako su tekzagrebali

po tomarheološkomlokalite-

tu, došli sudoznačajnihotkri-

ća. Otomkulturnomblagune-

procjenjivevrijednosti,

međutim, nikonevodi računa.

Iskopine sunezaštićene, propa-

daju, izloženezubuvremena, a i

krađamakamenaodkojihsuot-

krivenatvrđavaijošnekiobjekti

građeni. Upravo zbog toga, sa

željom da se sve to sačuva, mi

ćemo tražiti od lokalne uprave i

resornog ministarstva da nam

povjere brigu o toj bogatoj

ostavštini naše prošlosti, rekao

je zaPobjeduĆorić.

-Dosta toga je gore, ubrdimana

obroncimaBjelasice,otkopanoi

pronađeno. Izostali su, među-

tim,zaštitalokaliteta,konzerva-

cija i restauracija. Otkriveni

ostaci starog Brskova propada-

ju, jer niko o tome nije brinuo, a

prvo je trebala o tome da vodi

računa lokalna uprava. Očeku-

jemda će, nakon formiranja no-

ve vlasti, i to biti promijenjeno.

Mi smo, kaoCentar zakulturu, i

po definiciji poslova koje radi-

mo i po želji da se ta ostavština

zaštiti i postane jedan od naših

turističkih aduta, spremni da

brigu o srednjovjekovnom Br-

skovu preuzmemo na sebe. Naš

plan je da, preko fondova EU,

obezbijedimosredstvazabudu-

ća istraživanja, kao i konzerva-

ciju i restauracijuonog što sudo

sada arheolozi pronašli i što će

narednim iskopavanjima otkri-

ti, ne samo na toj već i drugim

potencijalnim lokalitetima. Uo-

stalom, naša je obaveza, tu mi-

slim na Mojkovčane, ali i drža-

vu,dasačuvamosveštojeostalo

od legendarnog grada - poručio

jeĆorić.

Tvrđava

Prva arheološka istraživanja

srednjovjekovnogBrskovaizvr-

šili su stručnjaci Polimskogmu-

zeja, u ljeto, 2010. godine. Radili

su i četiri godine kasnije. Oni su

do sada, praktično, samo zagre-

bali po površini ostataka grada,

u kojem je kralj Uroš I iskovao

prvi srpski novac, aMlečani ga,

kasnije, u klasičnom trgovin-

skom ratu, optužili da je falsifi-

kovao njihove srebrnjake. Te

prve potrage za starim Brsko-

vom, ukoji su, po legendi, pored

Uroša, povremeno dolazili i

drugi Nemanjići, obuhvatala je,

uprvomredu, sondažna istraži-

vanja i katastarsko i geodetsko

snimanje uzvišenja Gradina i

početna iskopavanja. Tu se sta-

lo. Nije bilopara.

Tomprilikomotkrivenesuidje-

limično otkopane zidine utvr-

đenja oblika elipse, koje se po-

klapaju sa linijom istok-zapad.

Zidovi utvrđenja, debljine 2-2,5

metara, građeni su od nepravil-

nog laporastog kamena, vađe-

nog iz strukture uzvišenja Gra-

d i na i vezanog k rečn im

malterom. Utvrđenje, površine

oko 2.000 kvadrata, dugačko je

117metaraaširokoodsedam,na

istoku, do dvadeset metara, na

zapadu. Izdvajaju se tri kule,

okrugla na zapadu, pravougao-

nanaistokuipolukružnanasje-

vernomdijelubedema.

ŠoknaDoganjicama

Arheolozi su, u organizaciji

Centra za konzervaciju i arheo-

logiju Crne Gore, u maju i junu

ove godine, ponovo došli na po-

dručjeBrskova,tadanalokalitet

Doganjice, i šokirali se onim što

su pronašli u jednoj nekad ra-

skošnouređenoj prostoriji –na-

išli su na gomilu ljudskih kosti-

j u , na jman j e o s amde s e t

pokojnika.

- Zaista smo bili šokirani! Jedna

nekad raskošna građevina, koju

smo istraživali, izgleda da je na-

kon rušenja poslužila kao grob-

nica,iunjojjepremještenočita-

vo jedno groblje. Na samo

jednomuzorku, koji neobuhva-

ta ni četvrtinu onoga što je osta-

lo neistraženo, uočeno je preko

80 pokojnika. Zašto je premje-

štenovolikibrojljudskihkostiju

iodakle,zasadaostajemisterija.

Uplanu je da se naredne godine

nastave istraživanja i rasvijetli

štasetousrednjemvijekudogo-

dilo na Doganjicama, mjestu

gdje suse, kakosepretpostavlja,

nalazili trg i carinarnica pozna-

tog srednjovjekovnog grada.

Moguće je, s obziromda se gra-

đevina, u čijoj prostoriji senala-

ze kosti, povezuje sa monaškim

redom dominikanaca, da ti po-

smrtni ostaci pripadaju katolič-

kom stanovništvu, koje je živje-

lo u Brskovu, a većinom su ga

činili rudari Sasi i trgovci Du-

brovčani i Kotorani, rekao je ar-

heologMiloš Živanović.

Na Doganjicama je otkriveno i

postojanje impozantnog, ra-

skošnog rezidencijalnog dijela

naselja, kao i zanatsko-radioni-

čarski centar, ukojemsu se pre-

rađivali ruda i metali srednjo-

vjekovnog rudnika...

- Sve to danas stoji izloženo zu-

bu vremena i uništavanju, čak i

od strane čovjeka. Naš cilj je da

se to zaštiti i da se nastave istra-

živanja, ali ne po dosadašnjem

principu –otkopaj i ostavi. Insi-

stiraćemo na tome - rekao je di-

rektor mojkovačkog Centra za

kulturuRodoljubĆorić.

R.Ć.

PODGORICA

-UCrnogor-

skomkulturnomcentruu

Lovćencuodržana jedruga

Pokrajinska smotra recitato-

rana crnogorskomjeziku, a

učeniciOsnovne škole ,,Petar

PetrovićNjegoš“ izVrbasaJo-

vanČabarkapa i JovanDra-

gnićbili sunajbolji ukategori-

jama zaniži i srednji uzrast,

dok suukategoriji srednjoš-

kolacaprvomjestopodijelile

JanaKrivokapić, učenica

Ekonomske škole ,,Svetozar

Miletić“ izSrbobrana iMaša

Bilić izGimnazije ,,ŽarkoZre-

njanin“ izVrbasa.

Kako je saopšteno, na ovom

takmičenju učestvovali su

učenici iz 14 osnovnih i sred-

njihškolasateritorijeAutono-

mne pokrajineVojvodine.

Nagrade najboljim uručio je

publicistaiistraživačcrnogor-

ske dijaspore Nenad Stevović,

koji je istakao da je uspješna

realizacija Druge pokrajinske

smotre recitatora na crnogor-

skom jeziku ,,najljepši poklon

crnogorske dijaspore svojoj

postojbini Crnoj Gori za va-

šingtonsko dobijanje među-

narodnog koda za crnogorski

jezik“.

Sviučesnicismotre,kakojesa-

opšteno, su dobili prigodne

nagrade, među kojima knjigu

,,Pravopiscrnogorskogjezika“

- poklon od Fakulteta za crno-

gorski jezik i književnost sa

Cetinja, i zastavu Crne Gore -

poklonodUdruženjaCrnogo-

racaSrbije,,Krstaš“.Pobjedni-

ci iz sve tri kategorije, kako

dodaju, zajedno sa svojim na-

stavnicima, osvojili sunagrad-

noputovanje naCetinje.

-Sjenkuna izuzetnopozitivan

događaj u crnogorskoj zajed-

nici baca ponašanjeNacional-

nog savjeta crnogorskemanji-

neuSrbiji, koji nesamodanije

podržaomanifestaciju već je i

blokirao dobijena pokrajinska

sredstva za tunamjenu, ne že-

leći da ih proslijedi organiza-

torima smotre - saopšteno je.

Organizatori smotre su bili

Crnogorsko kulturno pro-

svjetno društvo ,,Princeza

Ksenija“ iz Lovćenca i Crno-

gorsko dramsko recitatorsko

društvo izVrbasa.

N.Đ.

Arheolozi su došli do značajnih otkrića na području legendarnog

srednjovjekovnog grada. To kulturno blago neprocjenjive vrijednosti izloženo

je nebrizi i propadanju, upozorava direktor Centra Rodoljub Ćorić

Završen konkurs za Pjesmu Evrovizije, crnogorskog

predstavnika biraće petočlani žiri

Više od 30pjesama

zaMonteviziju

Značaj festivala

Vladimir Maraš kaže da pobjedničkomjesto na Pjesmi Evro-

vizije može, ali ne mora da odredi karijeru jednogmuzičara.

- Nekada je ovaj festival muzike imao smisla neuporedivo

više nego danas, skromno razmišljam. Danas je važno ,,biti u

trendu“, šta god to značilo, više nego imati dobru pjesmu ili

poslati kvalitetnog izvođača. Prethodnih godina pokušavali

smo na razne načine i ja, svakako, imam svoje mišljenje o sva-

kom tomnastupu. Imali smo i pogodaka i promašaja. Dakle,

naša je obaveza da pošaljemo najbolje od pristiglih autorskih

radova, ostalo je već u rukama šou-biznisa, interesa i lobira-

nja. Pomalo i sreće - rekao je Maraš.

Mojkovački Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ traži učešće u arheološkim istraživanjima na području opštine

Ćorić: Propadaju namostaci

srednjovjekovnog Brskova

RodoljubĆorić

Glavni

kriterijumi

biće kvalitet

kompozicije,

teksta, kao i

produkcioni

potencijal

kompozicije,

kažeMaraš

VladimirMaraš

LOVĆENAC:

Održana smotra recitatora na

crnogorskom jeziku

Čabarkapa,

Dragnić,

Krivopakić i

Bilić pobjednici

Učesnicimanifestacije

Hitnopotrebna zaštita lokaliteta