Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 17. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Uakciji sa-

vjetovanja i testiranja, ko-

ju jenevladinaorganizaci-

jaJuventas realizovalauz

podršku Instituta za javno

zdravlje, 40osoba izPod-

gorice i okruženja testiralo

senaHIV i hepatitisC. To

je saopštiladirektorka

Programadirektnepodrš-

keosobamaurizikuod so-

cijalne isključenosti uJu-

ventasuTijanaŽegura,

podsjećajući da je akcija

anonimnog i povjerljivog

savjetovanja i testiranja

treći put ove godineorga-

nizovanauprostorijama te

organizacije.

-Ovakvumogućnost testira-

nja je tokomprotekla tri da-

na iskoristilo 40 osoba iz

Podgorice i gravitirajućih

opština, a pored osoba koje

inače koriste naše usluge, na

testiranje se javio i određeni

broj zainteresovanih građa-

na - kazala jeŽegura.

Ona je, kakoprenosi PRcen-

tar, pojasnila da se testiranje

na HIV radi na uzorku krvi

izprsta, arezultat jegotovza

Akcija Juventasa i Instituta za javno zdravlje

NaHIV i hepatitis C

testiralo se 40osoba

Testiranje na HIV

se radi na uzorku

krvi iz prsta, a

rezultat je gotov

za 30minuta,

a testiranje na

prisustvo virusnih

hepatitisa u krvi se

radi na uzorku krvi

iz vene i rezultat je

gotov za nekoliko

dana, precizirano

je iz Juventasa

30minuta.

- Testiranje na prisustvo viru-

snih hepatitisa u krvi, poput

hepatitisa B i C, se radi na

uzorkukrviizveneirezultatje

gotov za nekoliko dana. Za te-

stiranje prisustva viralnih he-

patitisa tipa B i C, potrebno je

donijeti uput od izabranog lje-

kara - objasnila jeŽegura.

UCrnojGori, kako je rekla, još

nije omogućena upotreba te-

stova kojima se vrši testiranje

uzorka pljuvačke na prisustvo

tih infekcija, čime bi se, kako

smatra, povećao broj onih koji

bi se testirali. Ona je ocijenila

da bi se na ovaj način mogla

obezbijediti potpuna anoni-

mnost prilikom testiranja na

prisustvoHIV-a i virusnihhe-

patitisa tipaBiCuorganizmu.

- Ovakav vid testiranja je naj-

potrebniji onima koji su u po-

većanom riziku od infekcije

HIV-om i stoga je neophodno

da na polju obezbjeđivanja

uslova za upotrebu oralnih te-

stova radimo i mi iz NVO i

predstavnici vladinog sektora

- ocijenila jeŽegura.

Ona smatra da je od vitalnog

značaja organizovati što veći

broj aktivnosti testiranja u za-

jednici.

- Ne samo kako bi se naši su-

građani testirali i saznali da li

imajuneki odovihvirusaukr-

vi, već i kakobi se skrenulapa-

žnjanasvevećustopuprenosa

ovih infekcija u našoj državi.

Problem, koji je sve vidljiviji u

posljednjih nekoliko godina,

je kompleksan i povezan je

saponašanjempojedinca,ali

i sa društvenim stavovima i

običajima - smatraŽegura.

Premanjenimriječima,sob-

ziromda se infekcije preno-

se nezaštićenim seksualnim

odnosima, važno je da rodi-

telji počnu pričati sa djecom

o sigurnom seksu i upotrebi

kondoma, a tu tematiku na

odgovarajući način treba

obrađivati u osnovnim i

srednjimškolama.

- Potrebno je informisati

mladekojesverizikenosi te-

toviranje i stavljanje pirsin-

ga u nesterilnim uslovima,

dana tajnačinmože lakodo-

ći do infekcije krvlju preno-

sivim virusima. I u ovom se-

gmentu je potrebno da

roditeljibudunaprvommje-

stu informisani, da otvoreno

razgovaraju sa svojom dje-

com i pruže podršku u ova-

kvim situacijama - istakla je

Žegura.

Ona smatra da je potrebno

ojačatipreventivneserviseu

zajednici, na čemu se, kako

je kazala, intenzivno radi u

saradnji sa Ministarstvom

zdravlja.

Žegura je podsjetila da je

anonimno i povjerljivo testi-

ranje naHIV, bez zdravstve-

ne knjižice, uputa i davanja

ličnihpodatakamogućeura-

diti svakog ponedjeljka i

utorka od 16 do 20 sati u Sa-

vjetovalištu za dobrovoljno i

povjerljivo savjetovanje i te-

stiranje naHIVpri Institutu

za javno zdravljeCrneGore.

S.P.

PODGORICA

- Prezentovanje

istraživanjaozastupljenosti par-

tijakojenavodnopokazujeprivi-

legovanpoložajDemokratske

partije socijalistanaJavnomser-

visupredstavljaneprofesionalan,

tendenciozan i neodgovorančin

rukovodstva i SavjetaRadio-Te-

levizijeCrneGore, ocijenjeno je

izDPS-a.

Rukovodstvo RTCG je u reagova-

nju na stav DPS-a saopštilo da je

podatke, koji su u petak objavljeni

na sjednici Savjeta RTCG o zastu-

pljenosti predstavnika vlasti i opo-

zicije, pripremila služba za statisti-

kuJavnogservisa,uokvirunjihovog

redovnog rada.

Predstavnici DPS-a tvrde da ne sa-

mo što javnosti nije saopšten autor

ovog istraživanja već je metodolo-

gija, odnosnonačinnakoji supoda-

ci skupljeni i obrađeni, nepoznata.

- Kako Javni servis ne smije da ob-

manjuje, većsuprotno tome, tačno i

pravovremeno obavještava javnost,

smatramo da rukovodstvo RTCG

treba da odgovori na pitanja - ko je

autor istraživanja, kakve su mu re-

ference i na koji način je ,,mjerena“

zastupljenost političkih partija, da

li su autori istraživanja IPSOS i Te-

lekom, kako danas navodi jedan

opozicioni medij, ili iza ovog doku-

mentastoji nekodrugi –navodi seu

saopštenjuDPS-a.

Predstavnici DPS-a su pitali da li u

navodnu ,,zastupljenost vladajućih

stranakaod68procenata“spadajui

naša saopštenja kojima se branimo

odgrubihneistinakojenašapolitič-

ka konkurencija iznosi, kao i izvje-

štaji o aktivnostima Vlade, koji ni-

kakvommetodologijomnebimogli

da predstavljaju ,,zastupljenost

DPS-a“.

- Rukovodstvo i Savjet RTCG su

dužni da javnosti odgovore na ova

pitanja, u suprotnom, ovakav način

saopštavanja podataka mogao bi se

smatrati pokušajemmanipulacije

javnimmnjenjem i zloupotrebom

Javnog servisa - poručeno je iz

DPS-a.

Rukovodstvo RTCG je u reagova-

nju na saopštenje DPS-a saopštilo

da je podatke koji su u petak objav-

ljeni na sjednici SavjetaRTCGoza-

stupljenosti predstavnika vlasti i

opozicije pripremila služba za sta-

tistiku Javnog servisa, u okviru nji-

hovog redovnog rada.

-U tomdijelunije pomenuta nijed-

na kompanija ili agencija za istraži-

vanje javnogmnjenja. Takođe, veo-

ma jasno je rečeno da su podaci

dobijeni na osnovu monitoringa

Dnevnika2u19sati i 30minuta, od-

nosno mjerenja broja i dužine po-

javljivanja predstavnika vlasti i

opozicije u našoj centralnoj infor-

mativnoj emisiji, u periodu od 10.

oktobra do 26. novembra ove godi-

ne - naglasili su iz rukovodstva Jav-

nog servisa.

predstavnike izvršne vlasti.

S.P.

Reagovanje DPS-a na istraživanje RTCG

Neprofesionalan

čin Javnog servisa

BAR

-DelegacijaLukeBar, koju suči-

nili izvršni direktorZarijaFranović sa

saradnicima, održala jeuokviruvi-

šednevne radneposjeteSrbiji niz zna-

čajnih i uspješnih sastanaka sa sadaš-

njimi budućimposlovnimpartnerima

i komintentima, saopšteno je izbarske

kompanije.

-Usklopupomenutihaktivnosti, koje su

usmjerenena intenziviranje i unapređe-

nje saradnje sakompanijama saovogve-

oma značajnog tržišta za Luku Bar, odr-

žana je i prezentacija u Privrednoj

komori Srbije, koja je organizovana u

saradnjisaPrivrednomkomoromSrbije,

Privrednom komorom Crne Gore i uz

svesrdnupomoćAmbasadeCrneGoreu

Srbiji - kaže se u saopštenju.

Dodaje seda jeprvi unizuplaniranihsa-

stanaka održan sa dva velika uvoznika,

proizvođača i trgovca ribom, preduzeći-

ma ,,Vasović

i Principal duo izČačka.

- Vođeni su razgovori na temu pružanja

usluga pretovara i skladištenja ribe.

Nakon prezentiranja komercijalnih

uslova, iskazan je interes predstavnika

ovih firmi za uspostavljanje poslovne

saradnje ikorišćenjeobjektahladnjačau

vlasništvu Luke Bar, kao i za povoljnosti

radauslobodnoj zoni –navodi seusaop-

štenju.

Naglašeno je i da je vrlo značajan sasta-

nak Franović imao sa predstavnicima

Železare Smederevo - HBIS Group, u

Smederevu.

- U razgovoru sa menadžmentom ovog

industrijskog giganta, Franović je iska-

zao spremnost za unapređenje saradnje

i podsjetio na 1987. godinu kada je tada

jedinstvena Luka Bar imala pretovar od

2,7milionatereta, a1,6milionatonatere-

ta je bilo iz Železare Smederevo. S obzi-

rom na sadašnje kapacitete Luke Bar i

novuposlovnuviziju i politiku, Franović

je kazao da smatra da su takvi pretovari

opet ostvarivi - kaže se u saopštenju.

S.P.

PODGORICA

- Održana je promocija

prvog broja časopisa ,,Ženski glas“ za sve

Crnogorke i očuvanje kulturne baštine

Crne Gore. U saopštenju se navodi da

velika posjećenost eminentnih žena i muš-

karaca na promociji u Podgorici govori da

je jedan ovakav projekat nedostajao crno-

gorskomdruštvu, te da je ovo prvi i jedini

časopis u Crnoj Gori ovakvog tipa.

- Časopis je nastao kao ideja da ženska

iskustva učini vidljivimnašemdruštvu.

Crnogorke su dale veliki doprinos crno-

gorskoj istoriji i danas daju doprinos

našemdruštvu, ali nemamo pisani trag

o njihovom iskustvu. Mnogi naši i strani

pjesnici su pisali o Crnogorkama kao o

ženama od kamena, koje su ponosno

nosile svoju tešku sudbinu, koje imaju ne

samo izičku ljepotu već i duhovnu - kaza-

la je predsjednica programskog odbora

časopisa Aet Salh.

U saopštenju se dodaje da je ,,Ženski glas

časopis koji govori o našim ženama i njiho-

vomdoprinosu crnogorskoj istoriji.

S. P.

Delegacija Luke Bar u radnoj posjeti Srbiji

Intenzivirati saradnju

sa srpskomprivredom

Održana promocija prvog broja novog časopisa

,,Ženski glas“ projekat

koji je nedostajao

crnogorskomdruštvu

ILUSTRACIJA

Sa sastanka

ZgradaRTCG